Interpretacje do przepisu
art. 18d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


245/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 18d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.404.2018.2.MO
     ∟Czy przeprowadzone dotychczas oraz planowane przez Spółkę w ramach Projektu prace stanowić będą działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy o CIT?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.402.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy zgodnie z art. 18d ust. 5a ustawy o CIT, koszty, które pierwotnie spełniały warunki do uznania ich za koszty kwalifikowane na cele kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, a które następczo należy uznać za zwrócone w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, w wyniku otrzymania dofinansowania, powinny być wyłączone z podstawy kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe w momencie uzyskania środków z tego dofinansowania

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.462.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wkład własny (prywatne środki) Spółki do kosztów kwalifikowanych (pozycje 1-4) ponoszonych w ramach planowanych do realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, będzie kosztem kwalifikowanym zgodnie z art. 18d uCIT.

2018.10.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.73.2017.GTM
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych całego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.281.2018.2.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o CIT, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.405.2018.2.MST
     ∟Ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty badań, analiz i ekspertyz zewnętrznych, a także koszty produkcji prototypów związane są z prowadzeniem prac opisanych w stanie faktycznym, stanowią dla Wnioskodawcy koszty prac badawczych i rozwojowych, o których mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, i w związku z tym Wnioskodawca może w tym zakresie skorzystać z ulgi polegającej na możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.280.2018.2.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

2018.09.18 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.82.2017.GTM
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych całego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.269.2018.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka jest uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP całości Kosztów Zatrudnienia poniesionych w 2017 r. na rzecz Pracowników B+R?

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.284.2018.2.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka będzie uprawniona do odliczenia na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP całości Kosztów Zatrudnienia ponoszonych na rzecz Pracowników B+R?

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.289.2018.2.APO
     ∟Czy wynagrodzenia z narzutami ZUS poniesione przez Wnioskodawcę w związku z wykonywanymi przez Pracowników czynnościami należącymi do Obszaru 1-5 stanowią koszty kwalifikowane możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania CIT, zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy CIT?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.263.2018.2.JS
     ∟1. Czy prace opisane w stanie faktycznym, wykonywane przez poszczególne zespoły zespołu B+R spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z Ustawą o CIT i, czy koszty kwalifikowalne z nimi związane wskazane w art. 18d Ustawy o CIT mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową? 2. Czy kosztami kwalifikowanymi prowadzonej działalności B+R, podlegającymi odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, będą koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, ponoszone w ramach opisanej w stanie faktycznym działalności zespołu B+R, w postaci: a). dokonywanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, b). nabycia materiałów, c). składników kosztów pracy zatrudnionych osób pracujących stale w ramach opisanych podzespołów zespołu B+R, których obowiązki są w całości tożsame z pracami wykonywanymi przez poszczególne podzespoły zaprezentowanymi w opisie stanu faktycznego, stanowiących koszty uzyskania przychodu takich jak wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop, premie, dodatkowe świadczenia oraz składek na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, z wyłączeniem składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w całkowitym zakresie, w jakim rzeczywiście wykonują prace opisane w stanie faktycznym? 3. Czy momentem uznania kosztów za koszty kwalifikowane w celu ich odliczenia w ramach ulgi B+R będzie moment ich poniesienia, a więc kwalifikowalne będą te koszty które ujęto w księgach rachunkowych w danym roku podatkowym, w którym Wnioskodawca chce skorzystać z odliczenia, o ile stanowią koszty uzyskania przychodu?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.280.2018.2.MO
     ∟Ulga badawczo-rozwojowa

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.262.2018.3.JS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana powyżej część działalności Spółki, dotycząca tworzenia nowych lub rozwoju już istniejących produktów oraz rozwiązań, wypełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w związku z czym podatnik jest uprawniony do korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT?

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.387.2018.1.AN
     ∟Czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOP umożliwi Wnioskodawcy skorzystanie z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o PDOP oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o PDOP, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej prowadzonej przez Spółkę.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.386.2018.1.AN
     ∟Czy poniesione Koszty Pracy Pracowników B+R można uznać za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust.2 pkt 1 ustawy o PDOP, w wysokości ustalonej z zastosowaniem Wskaźnika B+R, wynikającego z ewidencji prowadzonej przez Spółkę i czy wskaźnik ten można stosować do wszystkich składników Kosztów Pracy Pracowników B+R, stanowiących przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, takich jak w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop, dodatki do wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia oraz do składek od ww. przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.336.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty wynagrodzeń pracowników, oprogramowania, maszyn i urządzeń, w części w jakiej związane są z prowadzeniem prac opisanych w stanie faktycznym, stanowią dla Wnioskodawcy koszty prac badawczych i rozwojowych, o których mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, i w związku z tym Wnioskodawca może w tym zakresie skorzystać z ulgi polegającej na możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.321.2018.2.JKT
     ∟1. Czy działalność badawczo-rozwojowa Spółki w zakresie opracowywania nowych oraz ulepszania istniejących produktów - resorów pneumatycznych, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 i 28 ustawy o PDOP, uprawniającą do skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o PDOP? 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie 1 będzie pozytywna, to czy ponoszone przez Spółkę Koszty R&D stanowią koszty kwalifikowane i mogą zostać odliczone przez Wnioskodawcę od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP, w ramach ulgi badawczo-rozwojowej?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.344.2018.1.BM
     ∟czy Wnioskodawca może odliczyć, zgodnie z art. 18 PDOP, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową wykonywaną na rzecz klientów (zleceniodawców i zamawiających) z tytułu należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.257.2018.2.JS
     ∟Czy wykonywane przez Spółkę czynności w ramach Platformy, obejmującej tworzenie nowego produktu oraz prace nad dalszym jego rozwojem, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, wskazanej w art. 4a pkt 26-28 updop, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, wynikającej z art. 18d ust. 1 updop? Czy Spółka jest uprawniona, aby w zeznaniu za rok podatkowy, odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane dotyczące realizacji Platformy, które na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 1 updop zostały uznane za koszt uzyskania przychodów w kolejnych miesiącach tego roku, w których zostały poniesione, zgodnie z art. 18d ust. 8 updop?

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.261.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy działalność Wnioskodawcy w zakresie realizacji Projektów spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu w art. 4a pkt 26-28 updop, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d updop

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.331.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy w odniesieniu do kosztów poniesionych w roku podatkowym Spółki kończącym się 31 marca 2018 r., a zatem na podstawie przepisów art. 18d uCIT, obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., Wnioskodawca był uprawniony do stosowania, innej niż opisana w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym metody ewidencji czasu pracy pracowników, pod warunkiem, że pozwalała ona w sposób precyzyjny dokonać alokacji rzeczywistych kosztów zatrudnienia do kosztów kwalifikowanych ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.413.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników wykonujących Prace Projektowe ujęty w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego umożliwia zaliczenie kosztów Prac Projektowych, realizowanych w ramach projektów typu II do kosztów kwalifikujących się do odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych poczynając od roku podatkowego Spółki rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r. na działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 18d uCIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.332.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wypłacane pracownikom Wnioskodawcy zatrudnionym w celu realizacji Prac Projektowych w ramach projektów typu II wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, w części finansowanej przez Wnioskodawcę, wynagrodzenie za czas urlopu jak również ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz nagrody i premie wymienione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.357.2018.1.IZ
     ∟ustalenie, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki z tytułu zatrudnienia przy Projektach B+R testerów urządzeń, testerów aplikacji oraz ux designerów mogą być uznane za koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT (pytanie 3)

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.351.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy poniesione Koszty Pracy Pracowników B+R można uznać za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, w wysokości ustalonej z zastosowaniem Wskaźnika B+R, wynikającego z ewidencji prowadzonej przez Spółkę i czy wskaźnik ten można stosować do wszystkich składników Kosztów Pracy Pracowników B+R stanowiących przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF (takich jak w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop), oraz do składek od ww. przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.352.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o PDOP umożliwi Wnioskodawcy skorzystanie z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o PDOP oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o PDOP, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej prowadzonej przez Spółkę

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.314.2018.1.IZ
     ∟Spełnienie definicji działalności badawczo-rozwojowej oraz koszty kwalifikowane na potrzeby stosowania ulgi badawczo-rozwojowej (pytanie 1 i 2)

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.309.2018.1.MST
     ∟Czy prace opisane i wykonywane przez Oddział spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia Spółkę (będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu uzyskiwanego przez Oddział) do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o PDOP

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.354.2018.1.MST
     ∟uznanie za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy o PDOP: a.kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych w wysokości honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu/utworów stworzonych w ramach Prac badawczo-rozwojowych wraz ze składkami finansowanymi przez płatnika naliczonymi od tego honorarium, jednak w wysokości nie wyższej niż obliczony dla danego pracownika Limit, b.odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych wyłącznie do Prac badawczo-rozwojowych, c.kosztów materiałów warsztatowych wykorzystywanych w pracach badawczo-rozwojowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41245 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj