Interpretacje do przepisu
art. 17b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


230/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.306.2018.1.AT
     ∟w zakresie możliwości uznania wskazanej we wniosku umowy za podatkową umowę leasingu operacyjnego

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.370.2018.1.AZ
     ∟Czy płatności z tytułu czynszu dzierżawnego lokomotyw stanowią koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4510-168/15-5/18-S/IR
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem i eksploatacją samochodów osobowych w podstawowym okresie umowy leasingu

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.310.2018.1.AZ
     ∟Czy Spółka powinna zaliczać do kosztów finansowania dłużnego opłaty za prowadzenie jej bieżących rachunków bankowych, wydatek ponoszony na koszt prowizji z tytułu gotowości do udzielenia kredytu rewolwingowego, odsetkowych części rat leasingowych, dotyczących samochodów osobowych używanych przez nią na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

2018.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.192.2018.1.AZ
     ∟Możliwość zaliczenia przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki komandytowej, w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłaty wstępnej, rat leasingowych, zakupu wyposażenia, eksploatacji i obsługi jachtu.

2018.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.195.2018.1.ZK
     ∟Czy wydatek z tytułu opłaty początkowej będzie stanowił dla Spółki jednorazowy koszt uzyskania przychodów? Czy wydatek z tytułu opłaty początkowej będzie stanowił dla Spółki pośredni koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia?

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.150.2018.1.JP
     ∟Czy w przypadku rozliczania opłaty wstępnej poprzez konto czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, Spółka w tym samym czasie powinna kwalifikować miesięczne odpisy jako koszty podatkowe, zgodnie z art. 15 ust. 4e PDOP ?

2018.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.166.2018.1.AS
     ∟Ustalenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej.

2018.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.123.2018.4.AZ
     ∟Sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych oddanego do korzystania środka trwałego, możliwość zaliczenia do kosztów wydatków związanych z ubezpieczeniem i czynszem za cumowanie jachtu, prac malarskich napisów reklamowych oraz innych oznakowani jachtu, możliwość zaliczenia do kosztów kwot z tytułu rat w leasingu finansowym bądź wydatków związanych z zawarciem leasingu finansowego

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.86.2018.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. opłaty z tytułu użytkowania składników majątkowych, wynikające z umów kwalifikowanych jako leasing operacyjny nie podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-57/14-5/18/S/KK
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.447.2017.1.MS
     ∟Czy Opłata wstępna jest kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który jest potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.360.2017.1.BG
     ∟w zakresie ustalenia, czy wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Leasingobiorcy kwota, wynikająca z wcześniejszego zakończenia Umowy Leasingu w drodze porozumienia stron i sprzedaży przez Wnioskodawcę nieruchomości na rzecz osoby trzeciej stanowi koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.286.2017.2.PH
     ∟w zakresie konieczności korygowania kosztów uzyskania przychodów w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.213.2017.1.BJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty brutto wydatków z tytułu rat leasingowych

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.249.2017.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, czy pierwsza (wstępna) opłata leasingowa z tytułu umowy leasingu operacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodu jednorazowo, w dacie poniesienia wydatku.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.231.2017.1.EN
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uiszczonych rat leasingowych z tytułu użytkowania przedmiotów leasingu w związku ze skróceniem czasu trwania tych umów oraz braku konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów będących przedmiotem ww. umów leasingu.

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.89.2017.2.EN
     ∟konieczności korygowania kosztów uzyskania przychodów w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu operacyjnego

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.157.2017.1.EN
     ∟zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty za skrócenie okresu obowiązywania umowy leasingu operacyjnego

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.158.2017.1.EN
     ∟zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty za skrócenie okresu obowiązywania umowy leasingu operacyjnego

2017.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.90.2017.2.EN
     ∟konieczności korygowania kosztów uzyskania przychodów w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu operacyjnego

2017.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.184.2017.2.AJ
     ∟Uznanie oddania wyrobów gotowych przez Spółkę do odpłatnego korzystania na podstawie umowy leasingu stanowi/będzie stanowiło świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla takiej czynności.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.82.2017.1.ZK
     ∟Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, umowy które chce zawrzeć Spółka, stanowią umowy leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „uCIT”)? Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, umowy które chce zawrzeć Spółka są umowami leasingu, o których mowa w art. 17b ust. 1 uCIT, w tym sensie, że wszelkie opłaty ustalone w umowie leasingu i ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie koszty wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu dla celów działalności gospodarczej i ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy stanowią koszt uzyskania przychodów, bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 51 uCIT? Czy prawo nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za cenę ustaloną w umowie, stanowiącą element składowy sumy opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 3 uCIT, może nie zostać zrealizowane przez Spółkę jako leasingobiorcę i pozostanie to bez wpływu na kwalifikację zawartych umów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

2017.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2641-IBPB-1-2.4510.4.2017.1.BKD
     ∟Czy po utracie przedmiotu leasingu, wydatki jakie Spółka poniosła na spłatę zobowiązania wobec leasingodawcy odnoszące się do spłaty wartości początkowej, części odsetkowej rat leasingowych oraz opłaty manipulacyjnej, wynikające z rozliczenia umowy leasingu po utracie przedmiotu leasingu, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.241.2016.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odstępnego z tytułu cesji umów leasingu, momentu zaliczenia ww. wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.186.2016.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej.

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4240-12/13-13/17/S/EŻ
     ∟W zakresie skutków podatkowych zmiany podmiotowej w umowie leasingu operacyjnego

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4240-164/12-12/17/S/EŻ
     ∟w zakresie zastosowania art. 17c i 17g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy w toku obowiązywania umowy leasingu operacyjnego lub finansowego doszło do zmiany korzystającego

2017.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4240-27/13-11/17/S/EŻ
     ∟w zakresie skutków podatkowych zmiany podmiotowej w umowie leasingu operacyjnego

2016.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-731/12-1/CZP
     ∟w zakresie skutków podatkowych cesji umowy leasingu operacyjnego

1 2 3 4 5 6 7 8

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj