Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


535/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.504.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w związku z dostawą i montażem instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i na gruncie; zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem robót budowlanych od podwykonawcy; podlegania opodatkowaniu otrzymanej dotacji; prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług świadczonych przez Gminę w związku z realizacją Projektu, podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia mieszkańcom usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu, obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz stawki podatku VAT, opodatkowania przekazania Instalacji mieszkańcom po zakończeniu trwania Projektu, obowiązku rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia podatku VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, sposobu rozliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach zakupowych związanych z zakupem, dostawą i montażem Instalacji.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.456.2018.2.RM
     ∟usługa polegająca na transporcie, pompowaniu i wylewaniu betonu do gotowej formy podlega opodatkowaniu wg stawki 23%

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.532.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla czynności nabycia usługi instalacji solarnej na rzecz mieszkańców. Opodatkowanie usług termomodernizacji/modernizacji. Odliczenie podatku.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.550.2018.1.PG
     ∟Określenie podstawy opodatkowania, stawki podatku, prawa do odliczenia podatku.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.597.2018.1.RW
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie w zakresie opodatkowania transakcji dostawy towarów oraz transakcji świadczenia usług.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.490.2018.4.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.524.2018.2.MJ
     ∟Opodatkowanie wpłat mieszkańców dokonywanych na poczet realizacji inwestycji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu, opodatkowanie dofinansowania otrzymanego przez Gminę, obowiązek rozliczenia podatku na zasadach odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem instalacji OZE wraz z montażem, opodatkowania czynności przekazania instalacji uczestnikom projektu po upływie okresu amortyzacji, stawki podatku dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców w ramach projektu.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.495.2018.2.PRP
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT, stawka podatku VAT, podstawa opodatkowania podatkiem VAT, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia - POŚ

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.488.2018.2.KBR
     ∟Uznanie Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.494.2018.2.AO
     ∟Dotyczy uznania Usługodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach mechanizmu odwrotnego obciążenia i obowiązku wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wystawionej przez Usługodawcę faktury.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.611.2018.1.SJ
     ∟Uznanie, że planowana sprzedaż Nakładów stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%; ustalenie, czy fakt odpłatnego przeniesienia Nakładów spowoduje konieczność korekty i rozliczenia podatku przez Spółkę w związku z nabyciem usług budowlano-montażowych i instalacyjnych przy budowie Centrum i aktualnie realizowanych na Działce inwestycji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Nakładów.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.480.2018.2.JO
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie: nie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do świadczonych przez Wnioskodawcę Robót i Usług; uznania wykonywanych przez Wnioskodawcę Robót i Usług, o których mowa we wniosku jako usługi kompleksowe i zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na wykonywane przez Wnioskodawcę Roboty i Usługi; uznania wykonywanych przez Wnioskodawcę Robót i Usług za usługę kompleksową oraz zastosowania podstawowej stawki podatku VAT na wykonywane przez Wnioskodawcę Roboty i Usługi; braku obowiązku rozliczenia podatku należnego przez Zainteresowanego z tytułu nabycia Robót i Usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Zainteresowanego wykazanego na fakturach dokumentujących wykonane Roboty i Usługi.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.601.2018.1.WN
     ∟uznanie czy Spółka, działając jako podwykonawca, w zakresie usług świadczonych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 43.99.50.0 jest zobowiązana do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.480.2018.2.WN
     ∟uznanie wykonywanych czynności za świadczenie kompleksowe oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.574.2018.1.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy otrzymywane przez Gminę wpłaty od Mieszkańców podlegać będą opodatkowaniu VAT; momentu powstania obowiązku podatkowego od wniesionych wpłat; określenia stawki podatku dla świadczenia – usług montażu Instalacji – wykonywanego przez Gminę na rzecz Mieszkańców; dokumentowania wniesionej wpłaty od Mieszkańców; obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów; obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem trwania Umów; obowiązku zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz pomp cieplnych; prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.432.2018.2.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie:- uznania za świadczenie kompleksowe czynności wymienionych w pytaniu nr 1;- uznania za usługi odrębne (niewchodzące w skład usługi kompleksowej);- uznania Wnioskodawcy za podwykonawcę świadczącego swoje usługi na rzecz Lidera Konsorcjum w ramach umowy konsorcjum;- dokumentowania świadczonych usług wymienionych w pyt. 1 na rzecz Lidera Konsorcjum zgodnie z zasadami tzw. odwrotnego obciążenia.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.379.2018.1.EK
     ∟Skutki podatkowe realizacji przez Gminę projektu dotyczącego OZE- opodatkowanie, stawka podatku, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, mechanizm „odwrotnego obciążenia”

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.531.2018.2.AJB
     ∟uznania świadczeń realizowanych przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy w ramach Umowy nr 1 oraz Umowy nr 2 za świadczenia kompleksowe, uznania świadczeń kompleksowych wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy w ramach Umowy nr 1 oraz Umowy nr 2 za świadczenie usług, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Wykonawcy usług kompleksowych w ramach Umowy nr 1 oraz Umowy nr 2,

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.701.2018.1.BW
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do opisanego we wniosku świadczenia

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.700.2018.1.BW
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.699.2018.1.JP
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do opisanego we wniosku świadczenia

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.521.2018.3.BW
     ∟zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.424.2018.2.IT
     ∟Brak zastosowania odwrotnego obciążenia oraz opodatkowanie stawką podatku w wysokości 23% czynności dostawy drabiny i jej montażu.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.428.2018.2.PC
     ∟zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.451.2018.2.AP
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanej usługi wynajmu dźwigu wraz z operatorem, która będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę w celu świadczenia usługi wymienionej w załączniku nr 14 do ustawy oraz w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla nabywanej usługi wynajmu dźwigu wraz z operatorem, która będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę w celu świadczenia usługi niewymienionej w załączniku nr 14 do ustawy.

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.465.2018.2.AW
     ∟Opodatkowanie wpłat mieszkańców na budowę instalacji, zastosowanie stawki podatku VAT dla ww. wpłat, opodatkowanie przekazania, ustalenie podstawy opodatkowania, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.353.2018.1.RM
     ∟- uznanie, że wykonanie i dostarczenie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej należy opodatkować na zasadach ogólnych, odrębnie od pozostałych czynności; - uznanie, że świadczenie polegające dostawie i montażu instalacji do produkcji i dozowania ozonu wraz z instalacjami towarzyszącymi należy uznać za świadczenie złożone, które należy rozliczyć z zastosowaniem zasad właściwych dla świadczenia usług (zasady ogólne); - przyznanie Zamawiającemu prawa do odliczenia podatku naliczonego;

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.348.2018.3.KT
     ∟Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do wykonywanych przez Spółkę świadczeń związanych z dostawą i montażem konstrukcji stalowych uznanych za kompleksową usługę budowlaną - z wyłączeniem usług projektowych.

2018.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.520.2018.1.AK
     ∟Zastosowanie tzw. „mechanizmu odwrotnego obciążenia” w związku z nabyciem usługi montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj