Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


888/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.316.2018.1.DP
     ∟Czy dochód wydatkowany na zakup środka trwałego, który będzie wykorzystany zarówno w działalności gospodarczej jak i statutowej, korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.283.2018.2.KS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dochodu Uczelni przeznaczonego i wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup ZCP.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.343.2018.3.AN
     ∟- otrzymanie przez Wnioskodawcę w darowiźnie autobusu, który zostanie zaadoptowany jako mobilna sala edukacyjno-oświatowa korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT; - otrzymanie nieodpłatnie przez Wnioskodawcę wartości niematerialnej i prawnej (prawa autorskiego do dokumentacji przetargowej) skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT; - otrzymanie przez Wnioskodawcę innych nieodpłatnych świadczeń (świadczenia związane z organizacją przetargu) skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT; - poniesienie przez Wnioskodawcę wydatków na adaptację i eksploatację mobilnej sali edukacyjno-szkoleniowej skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.200.2018.2.MC
     ∟odszkodowanie od dewelopera jako przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.165.2018.2.KB
     ∟Czy w każdym z opisanych powyżej wariantów wykorzystania nowej siedziby, uzyskany ze sprzedaży budynku szkoleniowo-biurowego dochód Oddziału przeznaczony i wydatkowany na zakup nowej siedziby podlega zwolnieniu z opodatkowania CIT?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.270.2018.1.ANK
     ∟czy dochody z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, o charakterze mieszkalnym, o których mowa w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym), korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.326.2018.1.JKT
     ∟Czy wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy korzysta nadal ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.115.2018.2.PB
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.192.2018.2.PH
     ∟Skoro Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który co do zasady obowiązany jest do opodatkowania uzyskanych dochodów podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad wynikających z tej ustawy, to niezależnie od faktu działania w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przeznaczenia uzyskiwanych przysporzeń majątkowych na cele statutowe – został wykluczony z możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.128.2018.3.MC
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu odszkodowania w związku z likwidacją wspólnoty mieszkaniowej.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.161.2018.2.BJ
     ∟W zakresie braku możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.137.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - czy zwracana kwota, stanowiąca część zaliczek wpłacanych na poczet utrzymania części wspólnych nieruchomości, jako nadwyżka nad kosztami faktycznymi poniesionymi przez wspólnotę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, - czy zwracana kwota, stanowiąca część zaliczek na świadczenia wpłacanych na poczet dostawy mediów (woda zimna, woda ciepła, centralne ogrzewanie i wywóz odpadów komunalnych) jako nadwyżka nad kosztami faktycznie poniesionymi przez wspólnotę, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.89.2018.4.KS
     ∟Interpretacja dotyczy: 1. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaległych składek ZUS zapłaconych przez Wnioskodawcę od umów na dyżury kontraktowe za osoby ubezpieczone 2. kwalifikacji wydatków poniesionych na pokrycie zaległych składek ZUS zapłaconych przez Wnioskodawcę od umów na dyżury kontraktowe za osoby ubezpieczone, jako przeznaczonych i wydatkowanych na cele statutowe Wnioskodawcy, zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.94.2018.2.MM
     ∟Czy na podstawie treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, w którym mowa jest o „podatniku”, a nie „osobie prawnej”, dochód Hospicjum, traktowanego jako podatnik, który jest wyodrębnioną pod względem organizacyjnym jednostką od Caritas, z prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na dobroczynności, ochronie zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na cele statutowe, tj. na zakup sprzętu komputerowego i programu komputerowego medycznego do obsługi placówki i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zakup urządzenia do rehabilitacji pacjentów, będzie zwolniony z podatku CIT?

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.122.2018.2.AW
     ∟Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 updop wolny od podatku jest dochód izby rolniczej z tytułu czynszu najmu przeznaczony na realizację celów statutowych

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.144.2018.1.ANK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymanym odszkodowaniem

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.140.2018.1.MM
     ∟Czy dochód ustalony jako równowartość wydatków na PFRON, które finansowane są z dotacji podmiotowej z Gminy, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.116.2018.1.BG
     ∟- możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - skutków podatkowych wniesienia aportem do Spółki z o.o. środków trwałych przekazanych nieodpłatnie przez gminy, osoby prawne i fizyczne.

2018.04.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.56.2018.2.MC
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu ze sprzedaży strychu przeznaczonego na remont budynku.

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4510.92.2018.1.JP
     ∟Czy przychód ze sprzedaży majątku stanowiącego własność Wnioskodawcy przeznaczony na budowę placu zabaw dla dzieci, boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.82.2018.2.MS
     ∟- Czy Wnioskodawca jest zwolniony z podatku dochodowego? - Czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji rachunkowej? W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że formułując pytanie nr 3, miał na myśli dokumentację wymaganą przez przepisy Ordynacji podatkowej. - Czy Wnioskodawca powinien składać CIT-8?

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.95.2018.1.PH
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.86.2018.3.MM
     ∟Czy Stowarzyszenie będzie zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.22.2018.2.AW
     ∟1. Czy w opisanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) dochód z działalności szkolnej za rok 2017 (będący jednym z elementów wyliczania dochodu spółki) przeznaczony w części na wypłatę dywidendy i w części na zwiększenie kapitału zapasowego spółki korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 8 ustawy CIT? 2. Czy przeznaczenie 50% zysku bilansowego (obejmującego przychody i koszty podatkowe z działalności szkolnej i pozaszkolnej) na wypłatę dywidendy i 50% na zwiększenie kapitału zapasowego spółki będzie wypełnieniem przesłanki o której mowa w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 Nr 1888) dalej: „ustawa CIT”? 3. Czy Spółka ma obowiązek wpłaty podatku dochodowego wyliczonego od dochodu, o którym mowa w pytaniu 1, bez wezwania, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty dywidendy? 4. Co jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji gdy z odpowiedzi na pytanie 3. wynika obowiązek zapłaty podatku?

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.477.2017.2.MS
     ∟Czy dochody Wnioskodawcy uzyskane z tytułu spłat przez dłużników kwot należnych uprzednio zakładowi budżetowemu, a następnie wniesionych aportem do majątku Wnioskodawcy – w zakresie należności pozabilansowej - mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.22.2018.2.KS
     ∟Skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu państwa dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku.

2018.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.17.2018.1.MC
     ∟Wpłaty wnoszone w postaci zaliczek uiszczanych przez właścicieli lokali niemieszkalnych, nie będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ wpłaty te nie stanowią przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W konsekwencji, dochód powstały z tego tytułu (jeżeli wystąpi tj. w sytuacji gdy przychody z działalności opodatkowanej przewyższą koszty podatkowe tej działalności) nie może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy i stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 tej ustawy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.26.2018.1.MS
     ∟Czy przychody/dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na gruncie przepisów ustawy o PDOP?

2018.03.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.10.2018.1.MC
     ∟W zakresie uznania zaliczek pobieranych od właścicieli lokali użytkowych na rzecz kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz opłat na fundusz remontowy jako dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowym.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.414.2017.2.JC
     ∟Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje należy stwierdzić, że Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, w sytuacji gdy osiągnięty dochód każdorazowo przekaże w formie darowizny swojemu jedynemu udziałowcowi będącemu stowarzyszeniem na realizację celów statutowych stowarzyszenia wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego zgodnych z celami zawartymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT oraz jeśli złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie o którym mowa w cyt. art. 25 ust. 5 pkt 2 ustawy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj