Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


244/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.283.2018.2.KS
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dochodu Uczelni przeznaczonego i wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup ZCP.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.165.2018.2.KB
     ∟Czy w każdym z opisanych powyżej wariantów wykorzystania nowej siedziby, uzyskany ze sprzedaży budynku szkoleniowo-biurowego dochód Oddziału przeznaczony i wydatkowany na zakup nowej siedziby podlega zwolnieniu z opodatkowania CIT?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.326.2018.1.JKT
     ∟Czy wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy korzysta nadal ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.115.2018.2.PB
     ∟w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.192.2018.2.PH
     ∟Skoro Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który co do zasady obowiązany jest do opodatkowania uzyskanych dochodów podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad wynikających z tej ustawy, to niezależnie od faktu działania w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przeznaczenia uzyskiwanych przysporzeń majątkowych na cele statutowe – został wykluczony z możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

2018.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.94.2018.2.MM
     ∟Czy na podstawie treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, w którym mowa jest o „podatniku”, a nie „osobie prawnej”, dochód Hospicjum, traktowanego jako podatnik, który jest wyodrębnioną pod względem organizacyjnym jednostką od Caritas, z prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na dobroczynności, ochronie zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na cele statutowe, tj. na zakup sprzętu komputerowego i programu komputerowego medycznego do obsługi placówki i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zakup urządzenia do rehabilitacji pacjentów, będzie zwolniony z podatku CIT?

2018.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.116.2018.1.BG
     ∟- możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - skutków podatkowych wniesienia aportem do Spółki z o.o. środków trwałych przekazanych nieodpłatnie przez gminy, osoby prawne i fizyczne.

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.82.2018.2.MS
     ∟- Czy Wnioskodawca jest zwolniony z podatku dochodowego? - Czy Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji rachunkowej? W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że formułując pytanie nr 3, miał na myśli dokumentację wymaganą przez przepisy Ordynacji podatkowej. - Czy Wnioskodawca powinien składać CIT-8?

2018.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.95.2018.1.PH
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.22.2018.2.AW
     ∟1. Czy w opisanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) dochód z działalności szkolnej za rok 2017 (będący jednym z elementów wyliczania dochodu spółki) przeznaczony w części na wypłatę dywidendy i w części na zwiększenie kapitału zapasowego spółki korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 8 ustawy CIT? 2. Czy przeznaczenie 50% zysku bilansowego (obejmującego przychody i koszty podatkowe z działalności szkolnej i pozaszkolnej) na wypłatę dywidendy i 50% na zwiększenie kapitału zapasowego spółki będzie wypełnieniem przesłanki o której mowa w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 Nr 1888) dalej: „ustawa CIT”? 3. Czy Spółka ma obowiązek wpłaty podatku dochodowego wyliczonego od dochodu, o którym mowa w pytaniu 1, bez wezwania, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty dywidendy? 4. Co jest podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji gdy z odpowiedzi na pytanie 3. wynika obowiązek zapłaty podatku?

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.86.2018.3.MM
     ∟Czy Stowarzyszenie będzie zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-269/14-4/18-S/IR
     ∟Obowiązek płatnika poboru podatku u źródła od odsetek z tytułu umorzenia obligacji.

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.467.2017.2.IZ
     ∟Czy przychód osiągnięty w 2017 r. z tytułu umorzenia przez Pożyczkodawcę udzielonych Spółce pożyczek wraz z odsetkami przeznaczony i wydatkowany przez Spółkę w całości na działalność rolniczą, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e Ustawy CIT?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.318.2017.1.MS
     ∟Czy dochody Fundacji przekazywane w formie darowizn z przeznaczeniem na „wsparcie techniczne i organizacyjne” działalności podmiotów, o których mowa w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego korzystają ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT?

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.96.2017.1.AB
     ∟W zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.396.2017.1.BD
     ∟Czy dochód Fundacji przekazany w formie darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kaplicy w obiekcie zabytkowym, o której mowa w opisie stanu faktycznego, korzysta ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT?

2017.12.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.370.2017.2.APO
     ∟Czy sprzedaż samochodów, w październiku 2017 r. (otrzymanych przez Fundację 28 sierpnia 2017 r.), spowodowała obowiązek zapłacenia podatku?

2017.11.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.132.2017.3.MS
     ∟Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w wysokości odpowiadającej kwotom wydatkowanym z dochodu na podstawie dyspozycji § 28 ust. 1 i 2 Umowy Spółki, na działalność charytatywno-opiekuńczą, na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze Spółka zachowa nabyte już prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu wynikające z art. 55 ust. 3 uspkk oraz art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4b updop?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.199.2017.2.KP
     ∟1. Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwota spłaty rat kapitałowych pożyczki /zwrot pożyczki/ z wypracowanego także z działalności pozarolniczej dochodu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych? 2. Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwota spłaty odsetek od otrzymanej pożyczki z wypracowanego także z działalności pozarolniczej dochodu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.192.2017.2.MK
     ∟Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwota spłaty rat kapitałowych pożyczki /zwrot pożyczki/ z wypracowanego także z działalności pozarolniczej dochodu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kwota spłaty odsetek od otrzymanej pożyczki z wypracowanego także z działalności pozarolniczej dochodu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.244.2017.1.JS
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym kwota dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę (klub sportowy) przeznaczona i wydatkowana - w roku podatkowym, w którym dochody zostały osiągnięte lub roku po nim następującym - na budowę opisanego w stanie faktycznym ośrodka treningowego na najmowanej nieruchomości, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (bez względu na termin oddania ośrodka do użytku)?

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.249.2017.2.AD
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym kwota dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę (klub sportowy) przeznaczona i wydatkowana - w roku podatkowym, w którym dochody zostały osiągnięte lub roku po nim następującym - na nabycie nieruchomości (ewentualnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości), na której zostanie wybudowany opisany w stanie faktycznym ośrodek treningowy, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (bez względu na termin wybudowania ośrodka)?

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.217.2017.2.KS
     ∟w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop dochodu przekazanego przez Wnioskodawcę na rzecz organizacji, które realizują cele statutowe podlegające zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.287.2017.1.BM
     ∟czy uzyskane dochody Spółki korzystają ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, bez względu czy Wnioskodawca postanowił o ich wypłacie udziałowcowi czy też pozostawieniu na kapitale zapasowym Spółki

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.294.2017.1.APO
     ∟Czy Wnioskodawca może uznać, że od zapłaconego przez kontrahenta X odszkodowania (na podstawie porozumienia prawdopodobnie kwota odszkodowania wpłynie na rachunek Wnioskodawcy we wrześniu lub w październiku b.r.) nie będzie musiał zapłacić podatku dochodowego bo odszkodowanie będzie służyło finansowaniu działalności statutowej?

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.132.2017.1.MS
     ∟Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w wysokości odpowiadającej kwotom wydatkowanym z dochodu na podstawie dyspozycji § 28 ust. 1 i 2 Umowy Spółki, na działalność charytatywno-opiekuńczą, na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze Spółka zachowa nabyte już prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu wynikające z art. 55 ust. 3 uspkk oraz art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4b updop?

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.170.2017.1.MS
     ∟Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody Stowarzyszenia przeznaczone na udzielenie Spółce, której jedynym udziałowcem jest Fundacja o zbieżnych ze Stowarzyszeniem celach statutowych pożyczki, na podstawie której udzielone środki mają zostać przeznaczone na cele budowy przedszkola, które ma być wynajmowane Stowarzyszeniu w celu prowadzenia działalności oświatowej?

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.198.2017.1.APO
     ∟Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), wolne od podatku są dochody Fundacji przeznaczone na pożyczkę, na podstawie której udzielone środki mają zostać przeznaczone na cele budowy budynku przedszkola Spółce, której jedynym udziałowcem jest Fundacja?

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.196.2017.1.IZ
     ∟Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody Fundacji, przeznaczone na utworzenie i objęcie udziałów w Spółce, powołanej do realizacji celów statutowych Fundacji, której jedynym udziałowcem jest Fundacja?

2017.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.151.2017.1.BKD
     ∟Czy w sytuacji gdy Spółka osiąga dochody z prowadzenia kilku szkół, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 45 Ustawy CIT jeżeli dochód, który można przypisać jako osiągnięty z prowadzenia jednej szkoły (np. liceum) zostanie przeznaczony na cele innej szkoły

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj