Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4527/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.416.2018.5.GG
     ∟Czy składniki jakie zostaną przeniesione do Spółki kapitałowej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolny od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.357.2018.3.MPŁ
     ∟1. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych w ramach Działu, będzie stanowić na moment wniesienia wkładu niepieniężnego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.; dalej: „ustawa o PIT”)? 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, czy dokonanie aportu Działu stanowiącego ZCP w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT będzie objęte zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o PIT?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.412.2018.3.MG
     ∟Opodatkowanie przychodu z tytułu zwrotu równowartości wniesionego do spółki kapitałowej aportu w postaci udziału w nieruchomości.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.395.2018.2.MG
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów w spółce kapitałowej.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.373.2018.1.PSZ
     ∟Czy po stronie Wnioskodawczyni powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia do spółki komandytowej aportu w postaci wszystkich składników przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wnioskodawczynię w ramach działalności gospodarczej, ale z wyłączeniem praw użytkowania wieczystego nieruchomości i związanych z nimi praw własności budynków?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.382.2018.3.LZ
     ∟skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa w drodze aportu do spółki kapitałowej

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.263.2018.2.DS
     ∟Skutki podatkowe połączenia spółek komandytowych przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.440.2018.1.DS
     ∟skutki podatkowe transgranicznego połączenia spółek

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.514.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.513.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.512.2018.1.KS
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych z tytułu rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.348.2018.2.MPŁ
     ∟Czy realizowana inwestycja opisana w części stanu faktycznego po jej zakończeniu może stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy przychody z tytułu wartości wkładu do spółki będą wolne od podatku?

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.333.2018.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.343.2018.1.AGR
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.334.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.332.2018.1.JK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.427.2018.2.PR
     ∟w zakresie powstania przychodu z tytułu objęcia akcji w zamian za udziały i sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu w sytuacji późniejszego zbycia tych akcji

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.387.2018.1
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-308/15-6/18-S/KR
     ∟Możliwość zastosowania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej art. 19 w sytuacji, gdy nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę będzie niższa niż wartość rynkowa wkładu wniesionego w formie aportu

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.394.2018.2.PR
     ∟w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny oraz ustalenia kolejności zbycia umarzanych udziałów.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.260.2018.2.AS
     ∟1. Czy w powyższym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia celem umorzenia udziałów objętych za aport stanowi wartość nominalna tych udziałów, tj. 11.025.000 zł? 2. Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę części udziałów celem umorzenia przysługuje mu prawo wskazania, które udziały są przedmiotem sprzedaży (a więc że nie obowiązuje metoda FIFO)?

2018.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.269.2018.2.KF
     ∟Skutki podatkowe wniesienia do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci know-how.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/4511-309/15-9/18-S/KR
     ∟W zakresie możliwości zastosowania art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z objęciem udziałów w spółce?

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.316.2018.1.MPŁ
     ∟Czy zgodnie art. 22 ust 1f pkt 2 ustawy 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów objętych za aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie przyjęta dla celów podatkowych jego wartość wynikająca z ksiąg i ewidencji określona na dzień objęcia udziałów za aport, nie wyższa jednak niż wartość tych udziałów z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 9 tej ustawy?

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.342.2018.4.RR
     ∟skutki podatkowe zawarcia umowy powierniczej

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.305.2018.1.DR
     ∟Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego po Jego stronie nie powstanie przychód z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego do Spółki, w której wnoszący jest wspólnikiem? Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci majątkowych praw autorskich do znaku towarowego, Spółka uprawniona będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wniesionych majątkowych praw autorskich do znaku towarowego jako wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 22 b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to odpisy amortyzacyjne mogą zostać zakwalifikowane na poziomie wspólników Spółki jako koszty uzyskania przychodów?

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/415-1181/14/18-S/JK
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.368.2018.2.MZ
     ∟Należy wskazać, że w związku z uczestnictwem w Programie Motywacyjnym ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Uczestnika (Menedżera) dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez niego w ramach Programu Motywacyjnego akcji rzeczywistych, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Spółce Polskiej nie będą ciążyć obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód Menedżer, jako uczestnik Programu Motywacyjnego, rozliczy w drodze samoopodatkowania zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.247.2018.1.DS
     ∟W zakresie skutków podatkowych po stronie powierzającego związanych z umową powiernictwa.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.246.2018.1.KP
     ∟Skutki podatkowe po stronie powiernika w związku z umową powiernictwa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj