Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4152/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.474.2018.1.MG
     ∟Dotyczy obowiązków płatnika oraz obowiązków informacyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.488.2018.1.PR
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji spółki w Hongkongu i miejsca opodatkowania sprzedaży tych akcji

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.517.2018.1.JG1
     ∟Skutki podatkowe po stronie Powiernika związane z umową powiernictwa.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.398.2018.2.MG
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.477.2018.1.SJ
     ∟skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.395.2018.2.MG
     ∟Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów w spółce kapitałowej.

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.378.2018.3.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB4/4511-182/15-4/MK
     ∟Przychód należny w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce powstaje w terminie jego wymagalności.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.439.2018.2.MG
     ∟Obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.438.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.432.2018.2.MG
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.280.2018.2.MST
     ∟Opisane we wniosku świadczenia na rzecz pracowników związane z ich uczestnictwem w Programie Motywacyjnym nie są dokonywane przez Wnioskodawcę, więc po jego stronie nie powstaną obowiązki płatnika określone w art. 31 updof, niezależnie od kwalifikacji podatkowej tych świadczeń po stronie pracowników Wnioskodawcy jako podatników.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.392.2018.2.JK3
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.391.2018.2.MP
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.290.2018.2.WS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z uzyskaniem przez pracowników uprawnień do objęcia/nabycia akcji oraz ich objęciem/nabyciem, a także odpłatnym zbyciem akcji.

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.286.2018.2.WS
     ∟Skutki podatkowe uzyskania uprawnień do objęcia/nabycia akcji oraz ich objęcia/nabycia, a także odpłatnego zbycia akcji.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.405.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.393.2018.2.JM
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawczyni dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez nich w ramach Planu akcji E., zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT (a nie na żadnym wcześniejszym etapie)?

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.406.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.430.2018.2.AK
     ∟Dot. skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.446.2018.2.AK1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.456.2018.2.MG
     ∟dotyczy skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.450.2018.2.JG1
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.279.2018.1.AS
     ∟W którym momencie i w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia udziałów?

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.447.2018.2.MM
     ∟Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne. Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie podatnik jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.394.2018.2.JM
     ∟Czy w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych przez niego w ramach Planu akcji E., zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT (a nie na żadnym wcześniejszym etapie)?

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.461.2018.2.LZ
     ∟dotyczy skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.218.2018.4.MT
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu uczestnictwa w Programie powstanie u Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopiero w momencie odpłatnego zbycia Akcji przez Wnioskodawcę (a nie na żadnym wcześniejszym etapie) i będzie to przychód ze źródła kapitały pieniężne, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.390.2018.2.JK2
     ∟Skutki podatkowe związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.448.2018.2.MM
     ∟Opisany we wniosku Plan spełnia przesłanki programu motywacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 11 w związku z ust. 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd zasady opodatkowania określone w tych regulacjach znajdują zastosowanie w niniejszej sprawie. Tym samym, w związku z uczestnictwem w Planie, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie Wnioskodawcy dopiero w momencie sprzedaży nabytych w ramach Planu akcji spółki dominującej, zaliczany do źródła przychodów kapitały pieniężne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj