Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


209/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.342.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia sposobu rozliczenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanym przez Spółkę komandytową w której Wnioskodawca jest komplementariuszem dofinansowaniem.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.311.2018.2.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy dofinansowanie z NCBiR otrzymane przez Spółkę na realizację prac badawczo-rozwojowych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.404.2018.1.MG
     ∟- dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów), które następnie zostały zrefundowane ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów wolnych od podatku w miesiącu otrzymania dofinansowania.

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.235.2018.1.ANK
     ∟Czy nadwyżka opłaty stanowi przychód zwolniony w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 52 updop?

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.239.2018.1.AP
     ∟- Czy przychód (nadwyżka) powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikające z niższych cen usług) niż kwota otrzymanej dotacji (20% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia), stanowiąca środki własne, będzie stanowić przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (winno być: osób prawnych) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”)?

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.241.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty ponoszone w związku z realizacją Umowy podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy rozliczenie wydatków i kosztów sfinansowanych wynagrodzeniem w postaci Opłaty za Zarządzanie powinno być dokonane w skali całego okresu obowiązywania Umowy Operacyjnej.

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.145.2018.2.BS
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych opłat za zarządzanie otrzymywanych przez Spółkę na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.158.2017.9.APO
     ∟Czy odsetki od środków otrzymanych przez Fundację w ramach zawartej umowy na dofinansowanie Projektu i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.29.2018.2.MJ
     ∟1. możliwości uznania za niepodlegający opodatkowaniu przychód podatkowy: - odsetek od udzielonych przez Spółkę pożyczek, lokat bankowych oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych opisanych we wniosku projektów – jest nieprawidłowe, - przysługujących Spółce refundacji kosztów poniesionych w ramach ww. projektów (opłata za zarządzanie) – jest prawidłowe, 2. podstawy prawnej, o którą oparto stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie – jest nieprawidłowe.

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.178.2017.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy nadwyżki powstałe z tytułu poniesienia przez Wnioskodawcę mniejszych niż wynikające z dotacji wydatków na koszty pośrednie i bezpośrednie rozliczane ryczałtowo będą stanowić przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.292.2017.1.JP
     ∟Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania (% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z przepisem: -art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.), -art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.).

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.242.2017.1.AT
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania otrzymanego dofinansowania.

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-831/13-3/S/AS/BC
     ∟Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Spółki przyjmujące, że: „(…) prawidłowym postępowaniem powinno być dokonanie korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych na pokrycie nakładów na modernizację lub zakup których przeznaczone jest otrzymane dofinansowanie, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w roku (latach) poprzedzającym rok podatkowy otrzymania dofinansowania, na bieżąco, tj. w roku podatkowym otrzymania dofinansowania. Skoro bowiem to właśnie w tym roku następuje objęcie tego dofinansowania zwolnieniem od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 Ustawy CIT, to w tym dopiero momencie aktualizuje się obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych naliczonych od tej części wartości początkowej środka trwałego, która pokryta została dofinansowaniem, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 48 Ustawy CIT.”

2017.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.199.2017.1.JP
     ∟Czy otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja podlega zwolnieniu z opodatkowania CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o CIT ? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.174.2017.2.BJ
     ∟w zakresie: - możliwości zwolnienia od opodatkowania otrzymanego dofinansowania, - podstawy prawnej tego zwolnienia

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.312.2017.1.MM
     ∟w zakresie: Czy niewydatkowana kwota środków dofinansowania projektu powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków w projekcie na koszty pośrednie, może być przeznaczona na finansowanie działalności podstawowej Spółki, a poniesione z tego źródła koszty będą stanowić na podstawie art. 16 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy koszty podatkowe Spółki?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.281.2017.1.ANK
     ∟w zakresie wyłączenia na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 z kosztów uzyskania przychodów, wydatków, pokrytych niewydatkowaną kwotą środków dofinansowania powstałą w wyniku poniesienia mniejszych wydatków w projekcie.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.231.2017.2.ANK
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów otrzymanych w ramach projektów unijnych

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.233.2017.2.MM
     ∟w zakresie: Czy różnica powstała w wyniku poniesienia w projekcie mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową niż kwota otrzymanego dofinansowania na pokrycie tych wydatków, jest dla Wnioskodawcy przychodem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy przychód ten jest zwolniony z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 lub pkt 52 tej ustawy?

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.222.2017.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych otrzymanych przez Wnioskodawcę transz dotacji oraz możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych sfinansowanych z otrzymanej dotacji wydatków na koszty obsługi Projektu oraz wydatków poniesionych tytułem zapłaty za usługi rozwojowe dla firmy szkoleniowej.

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.158.2017.1.APO
     ∟Czy odsetki od środków otrzymanych przez Fundację w ramach zawartej umowy na dofinansowanie opisanego Projektu i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-3-62/15-8/S/AM
     ∟Czy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. otrzymane dofinansowanie jest przychodem Spółki zwolnionym od podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w stosunku do wytworzonych (nabytych) środków trwałych, od których Spółka dokonuje już odpisów amortyzacyjnych, co do których Spółka otrzymała dofinansowanie bądź takie dofinansowanie otrzyma w przyszłości, Spółka powinna - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. - wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne (uprzednio zaliczone w koszty uzyskania przychodu) w części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na wytworzenie lub nabycie tych środków pokrytych dofinansowaniem wolnym od podatku dochodowego w miesiącu jego otrzymania na bieżąco, bez korekty okresów poprzednich, w których odpisy te stanowiły koszty uzyskania przychodu, tzn. zastosować bieżącą korektę kosztów uzyskania przychodów? Czy w stosunku do środków trwałych, które zostaną oddane do używania przed wpływem środków pieniężnych z dofinansowania na rachunek bankowy Spółki, Spółka może dokonywać wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu części odpisów amortyzacyjnych (w tych miesiącach - okresach - których one dotyczą) na poziomie planowanej wysokości procentowego dofinansowania danego środka trwałego, tzn. Spółka amortyzując dany środek trwały po oddaniu do użytkowania nie będzie uwzględniać co miesiąc w kosztach uzyskania przychodu części odpisów amortyzacyjnych, która zostanie objęta planowanym dofinansowaniem stanowiącym przychód wolny od podatku. Jednak w momencie faktycznego otrzymywania dofinansowania Spółka dokona stosownej bieżącej korekty kosztów od ewentualnych różnic pomiędzy wielkością planowaną dofinansowania, a faktycznie otrzymaną kwotą dofinansowania?

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4540.694.2016.AW
     ∟Czy wydatki sfinansowane z powstałej nadwyżki ze stawek jednostkowych oraz stawki ryczałtowej kosztów pośrednich dokonywane ze specjalnie utworzonego dla tego celu rachunku bankowego są przyporządkowane do kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, czy też Spółka powinna zastosować się do art. 15 ust.2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.4.2017.1.AB
     ∟W zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.1115.2016.1.AB
     ∟W zakresie zwolnienia przedmiotowego

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.394.2016.2.SG
     ∟możliwości zwolnienia od opodatkowania otrzymanego dofinansowania

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.236.2016.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania wydatków za koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.239.2016.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.238.2016.1.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1114.2016.1.AB
     ∟W zakresie zwolnienia przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj