Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


539/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.342.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia sposobu rozliczenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanym przez Spółkę komandytową w której Wnioskodawca jest komplementariuszem dofinansowaniem.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.404.2018.1.MG
     ∟- dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów), które następnie zostały zrefundowane ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów wolnych od podatku w miesiącu otrzymania dofinansowania.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.402.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy zgodnie z art. 18d ust. 5a ustawy o CIT, koszty, które pierwotnie spełniały warunki do uznania ich za koszty kwalifikowane na cele kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, a które następczo należy uznać za zwrócone w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, w wyniku otrzymania dofinansowania, powinny być wyłączone z podstawy kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe w momencie uzyskania środków z tego dofinansowania

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.231.2018.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje jako przychody podatkowe środki pieniężne otrzymywane z tytułu zatrudniania lekarzy rezydentów od Ministerstwa Zdrowia i stażystów od Marszałka Województwa, nie podlegające zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a w koszty uzyskania przychodów wypłacane im wynagrodzenia.

2018.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.239.2018.1.AP
     ∟- Czy przychód (nadwyżka) powstały w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikające z niższych cen usług) niż kwota otrzymanej dotacji (20% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia), stanowiąca środki własne, będzie stanowić przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (winno być: osób prawnych) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”)?

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.168.2018.1.APA
     ∟skutki podatkowe otrzymania rekompensaty.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.167.2018.1.APA
     ∟skutki podatkowe otrzymania rekompensaty.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.85.2018.4.APA
     ∟skutki podatkowe otrzymania rekompensaty.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/415-302/14/18-5/S/JM
     ∟Mobilność Plus

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.158.2017.9.APO
     ∟Czy odsetki od środków otrzymanych przez Fundację w ramach zawartej umowy na dofinansowanie Projektu i ulokowanych na terminowych rachunkach bankowych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.140.2018.1.MM
     ∟Czy dochód ustalony jako równowartość wydatków na PFRON, które finansowane są z dotacji podmiotowej z Gminy, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.29.2018.2.MJ
     ∟1. możliwości uznania za niepodlegający opodatkowaniu przychód podatkowy: - odsetek od udzielonych przez Spółkę pożyczek, lokat bankowych oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych opisanych we wniosku projektów – jest nieprawidłowe, - przysługujących Spółce refundacji kosztów poniesionych w ramach ww. projektów (opłata za zarządzanie) – jest prawidłowe, 2. podstawy prawnej, o którą oparto stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie – jest nieprawidłowe.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.46.2018.1.MJ
     ∟w zakresie oceny prawidłowości przyjętego przez Spółkę sposobu ustalania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.22.2018.2.KS
     ∟Skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu państwa dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku.

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.408.2017.1.KS
     ∟Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na pokrycie kosztów reprezentacji, niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, jako związanych wyłącznie z realizacją celów działalności statutowej Muzeum w zakresie kultury, spełnia warunki zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.02.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.370.2017.2.KS
     ∟Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. wydatki sfinansowane dotacjami zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku. Z kolei dochód przeznaczony na pokrycie kosztów reprezentacji związanych z realizacją celów statutowych w zakresie kultury podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.305.2017.1.AG
     ∟Otrzymane przez Spółkę w roku 2017 środki finansowe z Funduszu Kolejowego, które będą źródłem finansowania w roku 2018 wydatków (kosztów) bieżącej działalności operacyjnej Spółki związanej m.in. z prowadzeniem przez Spółkę działalności polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi, a w szczególności udostępnianiem przewoźnikom kolejowym zarządzanej infrastruktury kolejowej, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w roku 2017, tj. w roku ich otrzymania przez Spółkę.

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.178.2017.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy nadwyżki powstałe z tytułu poniesienia przez Wnioskodawcę mniejszych niż wynikające z dotacji wydatków na koszty pośrednie i bezpośrednie rozliczane ryczałtowo będą stanowić przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.184.2017.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo nie uwzględniając w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych za środki pochodzące z dotacji oraz nie korygując kosztów uzyskania przychodów w momencie podpisania umowy o udzielenie pomocy publicznej lub faktycznego otrzymania środków w ramach programu

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.292.2017.1.JP
     ∟Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania (% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z przepisem: -art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.), -art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.).

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-831/13-3/S/AS/BC
     ∟Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Spółki przyjmujące, że: „(…) prawidłowym postępowaniem powinno być dokonanie korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych na pokrycie nakładów na modernizację lub zakup których przeznaczone jest otrzymane dofinansowanie, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w roku (latach) poprzedzającym rok podatkowy otrzymania dofinansowania, na bieżąco, tj. w roku podatkowym otrzymania dofinansowania. Skoro bowiem to właśnie w tym roku następuje objęcie tego dofinansowania zwolnieniem od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 Ustawy CIT, to w tym dopiero momencie aktualizuje się obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych naliczonych od tej części wartości początkowej środka trwałego, która pokryta została dofinansowaniem, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 48 Ustawy CIT.”

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.188.2017.3.SO
     ∟Środki otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją zadań, spełniają definicję przychodu zawartą w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Dotacje stanowią zatem przychód w momencie ich faktycznego uzyskania, tj. wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Jednocześnie dotacje wymienione przez Wnioskodawcę w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będą pochodzić z budżetu państwa, nie będą ponadto stanowiły dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dotacje otrzymane przez Wnioskodawcę w 2017 i 2018 r. będą mogły korzystać ze zwolnienia w świetle art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać za prawidłowe.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4010.22.2017.2.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji; w zakresie kosztów uzyskania przychodów; w zakresie skutków podatkowych wsparcia pomostowego; w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz w zakresie ustalenia stawki opodatkowania.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.174.2017.2.BJ
     ∟w zakresie: - możliwości zwolnienia od opodatkowania otrzymanego dofinansowania, - podstawy prawnej tego zwolnienia

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.233.2017.2.MM
     ∟w zakresie: Czy różnica powstała w wyniku poniesienia w projekcie mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową niż kwota otrzymanego dofinansowania na pokrycie tych wydatków, jest dla Wnioskodawcy przychodem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy przychód ten jest zwolniony z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 lub pkt 52 tej ustawy?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.231.2017.2.ANK
     ∟w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów otrzymanych w ramach projektów unijnych

2017.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.222.2017.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych otrzymanych przez Wnioskodawcę transz dotacji oraz możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych sfinansowanych z otrzymanej dotacji wydatków na koszty obsługi Projektu oraz wydatków poniesionych tytułem zapłaty za usługi rozwojowe dla firmy szkoleniowej.

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.46.2017.2.AZE
     ∟Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z otrzymaniem wskazanych we wniosku środków finansowych, ustalenia czy wydatki związane z otrzymaną pomocą finansową stanowią koszty uzyskania przychodów

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.43.2017.2.AZE
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z otrzymaniem wskazanych we wniosku środków finansowych, ustalenia czy wydatki związane z otrzymaną pomocą finansową stanowią koszty uzyskania przychodów

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.97.2017.2.JP
     ∟1.Czy koszty poniesione przez Spółdzielnię na realizację programu „...” tj.: - wynagrodzenia dla uczestników akcji za wykonanie prac na terenie Spółdzielni oraz Gminy, - zakup dla uczestników akcji koszulek, czapek, rękawic ochronnych, wody, sfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy, są kosztami uzyskania przychodów kształtującymi dochód z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) 2.Czy ww. koszty, sfinansowane ze środków Spółdzielni, są kosztami uzyskania przychodów wspólnymi dla gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz pozostałej działalności Spółdzielni, które należy rozliczyć zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj