Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2251/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.356.2018.2.MM
     ∟Czy po połączeniu Spółka będzie uprawniona do korzystania z Zezwolenia Spółki przejmowanej na prowadzenie działalności na terenie SSE, a tym samym do korzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, dla dochodów z całej działalności gospodarczej objętej zakresem przejętego Zezwolenia?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.342.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia sposobu rozliczenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanym przez Spółkę komandytową w której Wnioskodawca jest komplementariuszem dofinansowaniem.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.377.2018.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w sytuacji, w której nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, o której mowa w art. 15c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujętych w ramach działalności opodatkowanej nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty 3.000.000 zł, Spółka będzie miała prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu całość kosztów finansowania dłużnego oraz czy w przypadku przekroczenia przez Spółkę progu 3.000.000 zł, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu podlega wartość określona na podstawie art. 15c ust. 1 ww. ustawy pomniejszona o kwotę 3.000.000 zł, jak również, czy wartość kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu należy ustalić poprzez odjęcie od całości kosztów finansowania dłużnego różnicy pomiędzy nadwyżką kosztów finansowania dłużnego a wartością stanowiącą 30% dochodu referencyjnego obliczonego w sposób określony w przepisie art. 15c ust. 1 cyt. ustawy.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.461.2018.1.IZ
     ∟Dotyczy ustalenia, czy w sytuacji, w której nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, o której mowa w art. 15c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujętych w ramach działalności opodatkowanej nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty 3.000.000 zł, Spółka będzie miała prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu całość kosztów finansowania dłużnego oraz czy w przypadku przekroczenia przez Spółkę progu 3.000.000 zł, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu podlega wartość określona na podstawie art. 15c ust. 1 ww. ustawy, pomniejszona o kwotę 3.000.000 zł, jak również, czy wartość kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu należy ustalić poprzez odjęcie od całości kosztów finansowania dłużnego różnicy pomiędzy nadwyżką kosztów finansowania dłużnego a wartością stanowiącą 30% dochodu referencyjnego obliczonego w sposób określony w przepisie art. 15c ust. 1 cyt. ustawy.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.468.2018.1.MO
     ∟Czy w sytuacji, w której nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, o której mowa w art. 15c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujętych w ramach działalności opodatkowanej nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty 3.000.000 zł, Spółka będzie miała prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu całość kosztów finansowania dłużnego oraz czy w przypadku przekroczenia przez Spółkę progu 3.000.000 zł, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu podlega wartość określona na podstawie art. 15c ust. 1 ww. ustawy pomniejszona o kwotę 3.000.000 zł, jak również, czy wartość kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu należy ustalić poprzez odjęcie od całości kosztów finansowania dłużnego różnicy pomiędzy nadwyżką kosztów finansowania dłużnego a wartością stanowiącą 30% dochodu referencyjnego obliczonego w sposób określony w przepisie art. 15c ust. 1 cyt. ustawy.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.301.2018.1.AK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przy kalkulacji limitów z art. 15c i 15e ustawy o PDOP, tj. odpowiednio: - nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, - nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek, -Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania?

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.379.2018.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia czy w sytuacji, w której nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, o której mowa w art. 15c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujętych w ramach działalności opodatkowanej nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty 3.000.000 zł, Spółka będzie miała prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu całość kosztów finansowania dłużnego oraz czy w przypadku przekroczenia przez Spółkę progu 3.000.000 zł, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu podlega wartość określona na podstawie art. 15c ust. 1 ww. ustawy pomniejszona o kwotę 3.000.000 zł, jak również, czy wartość kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu należy ustalić poprzez odjęcie od całości kosztów finansowania dłużnego różnicy pomiędzy nadwyżką kosztów finansowania dłużnego a wartością stanowiącą 30% dochodu referencyjnego obliczonego w sposób określony w przepisie art. 15c ust. 1 cyt. ustawy.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.319.2018.2.PH
     ∟dla celów obliczenia dochodu (straty) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu (straty) uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwoleń, Wnioskodawca będzie mógł prowadzić jedną wspólną ewidencję rachunkową dla działalności zwolnionej, prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych przez niego zezwoleń oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.446.2018.1.JKT
     ∟Czy dochód ze sprzedaży Wyrobów strefowych wytworzonych w ramach Zezwoleń, na terenie SSE korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 w związku z art. 17 ust. 4 Ustawy o PDOP niezależnie od faktu, że Wyroby strefowe po zakończeniu procesu produkcyjnego magazynowane są w magazynach położonych poza SSE, a także sprzedawane są za pośrednictwem sklepów firmowych również poza SSE?

2018.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.353.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługującemu mu z tytułu kosztów inwestycji, na realizację której wydane zostało Zezwolenie II począwszy od miesiąca, w którym poniesione zostały pierwsze wydatki w ramach tej inwestycji w okresie od dnia udzielenia Zezwolenia II do wyczerpania limitu przysługującej pomocy publicznej.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.353.2018.1.ANK
     ∟czy przychody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu udzielenia Licencji na Know-How na rzecz Kontrahenta powinny zostać zakwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, nieobjęte zakresem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.426.2018.1.IZ
     ∟Ustalenie, czy Spółka może traktować zakup i sprzedaż form, a także czynności polegające na modyfikowaniu form, które to formy są niezbędne do wytworzenia wyrobów strefowych, jako działalność pomocniczą względem produkcji wyrobów strefowych w specjalnej strefie ekonomicznej i w konsekwencji zaliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży form, obciążenie klienta kosztami modyfikacji form, jako dochód z działalności strefowej zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 updop

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.282.2018.1.DP
     ∟1. Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w oparciu o Zezwolenia, Spółka będzie uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych tj. wspólnej dla wszystkich Zezwoleń? 2. Czy Spółka może objąć zwolnieniem dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia wydanego najwcześniej, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z kolejnych zezwoleń?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.401.2018.2.PC
     ∟Czy mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych Spółki w wyniku podatkowym (odrębnie dla zysków operacyjnych i kapitałowych, po ich wcześniejszej alokacji) jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.492.2018.1.PC
     ∟Czy wartość, stanowiąca nadwyżkę wartości ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu, dotycząca dochodów ze źródła zyski operacyjne, stanowić będzie odpowiednio: a. tzw. koszt wspólny działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i opodatkowanej na zasadach ogólnych, mający wpływ na wynik osiągany w ramach wskazanych rodzajów działalności zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 2a Ustawy o PDOP (przypisanie za pomocą klucza alokacji); b. tzw. przychód wspólny, który podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.329.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy fakt wykorzystywania przez Spółkę wskazanych we wniosku obiektów, zlokalizowanych poza SSE wywiera wpływ na możliwość oraz zakres korzystania przez Spółkę ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 p.d.o.p. w odniesieniu do dochodu ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.415.2018.1.PC
     ∟Czy zważywszy na to, że transakcje zawierania Kontraktów dotyczą działalności objętej Zezwoleniem (zabezpieczanie ceny nabycia uprawnień do emisji związanych z produkcją wyrobów gotowych objętych Zwolnieniem), wynik rozliczenia Kontraktów (korygujący koszt wytworzenia wyrobów gotowych) powinien zostać uwzględniony w kalkulacji dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania PDOP, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.400.2018.1.IZ
     ∟Czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach świadczonych Usług prawidłowo jest kwalifikowane przez niego jako przychód uzyskiwany z wykonywania działalności gospodarczej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia i tym samym, ewentualny dochód osiągany w związku ze świadczeniem Usług powinien korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.467.2018.1.MO
     ∟Czy zrealizowane różnice kursowe (dodatnie i ujemne) wynikające z zaciągniętych zobowiązań składających się na koszty finansowania dłużnego w walucie obcej korygują koszty finansowania dłużnego w rozumieniu przepisu art. 15c ust. 12 UPDOP? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.348.2018.3.MO
     ∟Czy Spółka na potrzeby przepisu art. 15c ust. 1 oraz ust. 3 UPDOP, powinna uwzględniać wyłącznie przychody oraz koszty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (bez przychodów podlegających zwolnieniu i kosztów uzyskania tych przychodów), a w konsekwencji czy przepisy art. 15c UPDOP nie mają zastosowania do kosztów finansowania dłużnego ujętych w wyniku z działalności podlegającej zwolnieniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.347.2018.2.PC
     ∟Czy Spółka na potrzeby art. 15e ust. 1 UPDOP, powinna uwzględniać wyłącznie przychody oraz koszty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (bez przychodów podlegających zwolnieniu i kosztów uzyskania tych przychodów), a w konsekwencji, czy przepisy art. 15e UPDOP nie mają zastosowania do kosztów ujętych w wyniku z działalności podlegającej zwolnieniu?

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.290.2018.1.NL
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka na potrzeby art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinna uwzględniać wyłącznie przychody oraz koszty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (bez przychodów podlegających zwolnieniu i kosztów uzyskania tych przychodów).

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.349.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy Spółka na potrzeby art. 15e ust. 1 updop, powinna uwzględniać wyłącznie przychody oraz koszty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (bez przychodów podlegających zwolnieniu i kosztów uzyskania tych przychodów

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-254/15/18-S/KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów strefowych wydatku z tyt. zakupu usług dodatkowych do procesu produkcji wyrobów metalowych wytwarzanych w specjalnej strefie ekonomicznej

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.285.2018.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka na potrzeby przepisu art. 15c ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna uwzględniać wyłącznie przychody oraz koszty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (bez przychodów podlegających zwolnieniu i kosztów uzyskania tych przychodów), a w konsekwencji czy przepisy art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania do kosztów finansowania dłużnego ujętych w wyniku z działalności podlegającej zwolnieniu

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.378.2018.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy zrealizowane różnice kursowe (dodatnie i ujemne) wynikające z zaciągniętych zobowiązań składających się na koszty finansowania dłużnego w walucie obcej korygują koszty finansowania dłużnego w rozumieniu przepisu art. 15c ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.350.2018.2.IZ
     ∟ustalenie, czy przepisy art. 15c updop mają zastosowanie do kosztów finansowania dłużnego ujętych w wyniku z działalności podlegającej zwolnieniu

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.460.2018.1.IZ
     ∟uwzględnienia w kosztach finansowania dłużnego dodatnich oraz ujemnych różnic kursowych

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.286.2018.2.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy Spółka na potrzeby przepisu art. 15c ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna uwzględniać wyłącznie przychody oraz koszty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (bez przychodów podlegających zwolnieniu i kosztów uzyskania tych przychodów), a w konsekwencji czy przepisy art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania do kosztów finansowania dłużnego ujętych w wyniku z działalności podlegającej zwolnieniu.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-31/15-1/MO
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), po 6 października 2015 r. Spółka będzie mogła nadal korzystać z limitu pomocy publicznej określonego w Zezwoleniu II, tj. czy będzie uprawniona do sumowania limitu pomocy publicznej wynikającej z Zezwolenia II i III i odnoszenia go do dochodu z całej swojej działalności wykonywanej na podstawie zezwoleń bez konieczności rozdzielania przychodów i kosztów działalności wykonywanej na podstawie Zezwolenia II oraz Zezwolenia III?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj