Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


428/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.527.2018.2.MN
     ∟Brak możliwości wyboru zastosowania mechanizmu podzielonej płatności zamiast mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.648.2018.1.AD
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych, opodatkowania otrzymanej dotacji oraz określenia stawki podatku.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.535.2018.1.RD
     ∟Uznanie dostawy ze składu celnego za transakcję krajową opodatkowaną stawką 0% oraz możliwości wyrejestrowania się dla celów podatku VAT i rozliczenia transakcji w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia przez nabywcę.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.528.2018.1.JP
     ∟W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dokonywanych na realizację opisanego zadania inwestycyjnego wpłat mieszkańców, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanego dofinansowania na realizację projektu oraz opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, po upływie 5 lat

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.499.2018.1.PR
     ∟Odpowiedzialność przedstawiciela bezpośredniego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.498.2018.1.AP
     ∟Odpowiedzialność przedstawiciela bezpośredniego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy w sytuacji, gdy kwota podatku VAT należnego z tytułu importu towarów została wykazana przez Klienta w deklaracji za nieprawidłowy okres, a spełniony zostanie obowiązek, o którym mowa w art. 33a ust. 6 ustawy.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.497.2018.1.KB
     ∟Moment wygaśnięcia odpowiedzialności przedstawiciela bezpośredniego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy oraz ograniczenie tej odpowiedzialności wyłącznie do kwoty podatku należnego wykazanego w zgłoszeniach celnych składanych przez Wnioskodawcę bądź nie wykazanego w deklaracji podatkowej Klienta

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.480.2018.2.WN
     ∟uznanie wykonywanych czynności za świadczenie kompleksowe oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.537.2018.2.AJ
     ∟Świadczone przez Gminę usługi opodatkowane są 8% stawką podatku tylko w odniesieniu do montażu na instalacji na budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, natomiast ich montaż poza bryłą budynku jest opodatkowany 23% stawką podatku. Dla świadczonych usług budowlano montażowych podstawa opodatkowania obejmuje równie wartość otrzymanej dotacji, a obowiązek podatkowy powstanie w chwili wpłacenia przez mieszkańca zaliczki. Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego..

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.432.2018.2.AK
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie:- uznania za świadczenie kompleksowe czynności wymienionych w pytaniu nr 1;- uznania za usługi odrębne (niewchodzące w skład usługi kompleksowej);- uznania Wnioskodawcy za podwykonawcę świadczącego swoje usługi na rzecz Lidera Konsorcjum w ramach umowy konsorcjum;- dokumentowania świadczonych usług wymienionych w pyt. 1 na rzecz Lidera Konsorcjum zgodnie z zasadami tzw. odwrotnego obciążenia.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.496.2018.2.JS
     ∟miejsca opodatkowania usług montażowych polegających na montażu linii produkcyjnej, niezastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.383.2018.3.RD
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia z tytułu nabycia od wykonawcy prac budowlanych związanych z dostawą i montażem 3 rodzajów odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i kotłów na biomasę)

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.380.2018.2.MD
     ∟Obowiązek zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia.

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.489.2018.1.OA
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach instalacji solarnych w/na budynkach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 oraz na gruncie poza bryłą budynku, w ramach realizacji projektu, braku opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców po zakończeniu projektu, prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z faktur wystawionych przez wykonawcę instalacji, inspektora nadzoru, zarządzającego projektem, wykonawcę narzędzi ICT oraz realizującego promocję.

2018.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.487.2018.1.MJ
     ∟Obowiązek rozliczenia podatku na zasadach odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem usługi montażu instalacji solarnych.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.355.2018.1.RD
     ∟W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy z montażem mebli kuchennych, mebli łazienkowych oraz szaf wnękowych wykonywanych na wymiar a także wykonania i montażu listew przypodłogowych

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.463.2018.1.AGW
     ∟Stawka podatku dla dostawy i montażu zestawów solarnych i pomp ciepła, prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu, podstawa opodatkowania usługi, którą Gmina będzie wykonywała oraz traktowanie otrzymanej dotacji jako kwoty brutto, opodatkowanej stawką podatku w wysokości 8%.

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.325.2018.3.BJ
     ∟Opodatkowanie dostawy i montażu elementów dachu.

2018.07.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.556.2018.1.JP
     ∟W zakresie ustalenia czy Gminie przysługiwać będzie pełne prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.322.2018.2.KR
     ∟Opodatkowanie i określenie stawki podatku dla wpłat mieszkańców i otrzymanej dotacji oraz prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.334.2018.2.IT
     ∟Konsekwencje podatkowe związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowie wodociągu (opodatkowanie dotacji, odliczenie VAT, odwrotne obciążenie).

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.311.2018.1.EB
     ∟Gmina jako nabywca usługi wymienionej w załączniku nr 14 do ustawy jest obowiązana do rozliczenia podatku należnego.

2018.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.404.2018.1.AJ
     ∟Montaż kolektorów słonecznych w bryle budynku opodatkowany będzie 8% stawką podatku, natomiast poza bryła budynku 23% stawką podatku. Przekazanie instalacji po okresie trwałości projektu nie będzie podlegało opodatkowaniu, a Gminie z tytułu realizacji projektu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.386.2018.1.JP
     ∟odliczenie podatku naliczonego z wydatków związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.533.2018.1.KO
     ∟w zakresie ustalenia: - czy Gminie przysługiwać będzie pełne prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania w deklaracji podatkowej podatku od usługi przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługę montażu Instalacji, a jeśli tak to według jakiej stawki podatkowej

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.229.2018.1.RM
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanego importu towarów.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.232.2018.2.AT
     ∟Zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.346.2018.1.JC
     ∟Obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabytych usług związanych z realizują projektu.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.276.2018.1.KM
     ∟Okres, w jakim rozliczyć wystawiane oraz otrzymywane przez Wnioskodawcę faktury korygujące in minus, dotyczące sprzedaży towarów lub usług z załącznika nr 11 oraz nr 14 do ustawy, jeżeli przyczyna korekty powstała po transakcji.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.137.2018.2.MPE
     ∟W zakresie skutków podatkowych w związku z realizacją projektu dotyczącego OZE na terenie Gminy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj