Interpretacje do przepisu
art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


342/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.459.2018.1.SO
     ∟w zakresie ustalenia, czy odpisy amortyzacyjne od Budynku będą podlegały ograniczeniu w zakresie uznania ich za koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15e ust. 1 updop oraz potwierdzenia sposobu wyliczenia części odpisów amortyzacyjnych podlegającej ograniczeniu

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.365.2018.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy Spółka będzie mogła zastosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych od samego początku, czyli począwszy od miesiąca, w którym środki te zostaną wprowadzone do Ewidencji.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.270.2018.1.AP
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości rynkowej składników majątku (budynków) wprowadzonych po raz drugi do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zastosowania 2,5% liniowej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji ww. składników majątku.

2018.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.249.2018.1.BK
     ∟w zakresie określenia, czy Spółka prowadząca działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej będzie mogła zastosować obniżone stawki amortyzacyjne w stosunku do nowych środków trwałych od samego początku, czyli począwszy od miesiąca, w którym środki te zostaną wprowadzone do Ewidencji

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.227.2018.2.ZK
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności na terenie SSE do dowolnego poziomu (w tym również do 0%), począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego?

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.193.2018.2.AW
     ∟Prawo do obniżenia od stycznia 2018 r. stosowanych stawek amortyzacyjnych do wysokości 0,1%. Prawo do podniesienia w przyszłości stosowanych stawek amortyzacyjnych do dowolnej wysokości, nieprzekraczającej maksymalnej wysokości stawek określonych w Wykazie

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.99.2018.1.AJ
     ∟Kwestia określenia aktywów podlegających opodatkowaniu podatkiem minimalnym od nieruchomości oraz zwolnienia z opodatkowania (na zasadach ogólnych) dochodów z dzierżawy i sprzedaży Hal i innych aktywów.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.3.2018.1.KK
     ∟Możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 4 updop dla używanego budynku niemieszkalnego

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.355.2017.2.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawnych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych do zakupionego w 2015 r. budynku.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.339.2017.1.JF
     ∟w zakresie kwalifikacji kosztów związanych z ulepszeniem, tj. wykończeniem pozostałej powierzchni Biurowca jako koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego wytworzonego w ramach realizacji Inwestycji (pytanie numer 1)

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.663.2017.1.MN
     ∟obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego od nakładów w obcym środku trwałym w sytuacji, gdy nakłady poczynione w trakcie obowiązywania umowy najmu przez Wnioskodawcę przechodzą na wynajmującego bez konieczności rozliczenia (bez wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy); brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od nakładów w obcym środku trwałym w sytuacji, gdy nakłady poczynione w trakcie obowiązywania umowy najmu przez Wnioskodawcę muszą zostać zdemontowane (zlikwidowane); okres obowiązywania korekty w odniesieniu do inwestycji w obcym środku trwałym oraz sposób ustalenia pięcioletniego okresu korekty.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.648.2017.2.MN
     ∟Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu, tylko w zakresie w jakim zakupy te będą związane ze sprzedażą opodatkowaną.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.162.2017.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy odpisy amortyzacyjne dokonane w wydłużonym okresie amortyzacji (w porównaniu do okresu standardowego amortyzacji według stawek wynikających z Wykazu) stanowią w każdym przypadku, koszty uzyskania przychodu.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.427.2017.1.BG
     ∟czy Spółka może dokonywać zmian stawek amortyzacji podatkowej Środków trwałych, amortyzowanych metodą liniową, począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji środków trwałych lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.353.2017.1.BG
     ∟w zakresie możliwości obniżenia do dowolnej wysokości stawki amortyzacji podatkowej w stosunku do stawek stosowanych przez Spółkę, dla wybranych lub wszystkich Środków trwałych, dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.426.2017.1.BG
     ∟Czy Spółka będzie mogła dokonywać dalszych zmian, tj. ponownie obniżyć lub podwyższyć uprzednio obniżone stawki amortyzacji podatkowej dla wybranych lub wszystkich Środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, do dowolnej wysokości, nie wyższej niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.222.2017.1.SO
     ∟Obniżenia stawek amortyzacyjnych przy stosowaniu metody liniowej podatnicy mogą dokonać począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji lub od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, przy czym przez słowo „następny” należy rozumieć każdy następny po obecnym (bieżącym) roku podatkowym.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.136.2017.2.ZK
     ∟Czy renowację (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Y (Zadanie nr 6), należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, jako remont zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku uznania za remont z uwagi na wysoki koszt spółka będzie rozliczać koszty w czasie zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy również dla celów podatkowych koszty należy rozliczyć w czasie), czy zaliczyć jako inwestycje w obcych środkach trwałych przyjmując wycenę wartości inwestycji zgodnie z art. 16g ust. 13 ww. ustawy, gdzie kosztem uzyskania przychodów będzie amortyzacja?

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.117.2017.1.SO
     ∟w zakresie uznania obiektów i urządzeń za odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji według określonych stawek

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.195.2017.1.MST
     ∟Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej do zmodernizowanych środków trwałych

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.141.2017.1.MC
     ∟amortyzacja środków trwałych

2017.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.140.2017.1.MC
     ∟amortyzacja środków trwałych

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.27.2017.2.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zawartej umowy leasingu.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.28.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zastosowania odpowiednich stawek amortyzacyjnych (w tym stawek podwyższonych) dla elementów elektrowni wiatrowej.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.27.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zastosowania odpowiednich stawek amortyzacyjnych (w tym stawek podwyższonych) dla elementów elektrowni wiatrowej.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.26.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zastosowania odpowiednich stawek amortyzacyjnych (w tym stawek podwyższonych) dla elementów elektrowni wiatrowej.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.25.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zastosowania odpowiednich stawek amortyzacyjnych (w tym stawek podwyższonych) dla elementów elektrowni wiatrowej.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.24.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zastosowania odpowiednich stawek amortyzacyjnych (w tym stawek podwyższonych) dla elementów elektrowni wiatrowej.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.23.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zastosowania odpowiednich stawek amortyzacyjnych (w tym stawek podwyższonych) dla elementów elektrowni wiatrowej.

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.45.2017.1.JKT
     ∟a) Czy Spółki PGK mają oraz będą miały w przyszłości prawo do podwyższenia stawek amortyzacyjnych: - o współczynnik nieprzekraczający 2,0 dla maszyn i urządzeń, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT, - o współczynnik 2,0 dla pozostałej aparatury naukowo-badawczej lub doświadczalno- produkcyjnej (grupa 8 KŚT) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki takie zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego? b) Czy Spółki PGK mają oraz będą miały w przyszłości prawo do podwyższenia stawek amortyzacyjnych o współczynnik nieprzekraczający 1,4 dla maszyn i urządzeń używanych w środowisku zasadowym lub kwasowym?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj