Interpretacje do przepisu
art. 16h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


803/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.417.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP oraz potrącalnych w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.291.2018.1.AZ
     ∟Rozliczenie podatkowe przychodów i kosztów w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.258.2018.1.BG
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie dla Spółki Dzielonej i Spółki przejmującej zarówno do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia jak i po Dniu wydzielenia ZCP

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.250.2018.2.BG
     ∟czy w związku z fuzją transgraniczną, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio przez Spółki Przejmowane od środków trwałych sfinansowanych ze środków pochodzących z udzielanych sobie wzajemnie przez Spółki Przejmowane pożyczek (kredytów) zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej tych pożyczek (kredytów)

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.276.2018.1.MJ
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu Odpisów Amortyzacyjnych za Miesiąc Podziału uprawniona będzie Spółka Przejmująca?

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.181.2018.2.BK
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, o których mowa w art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartości niematerialnych i prawnych, wymienionych w art. 16b ust. 1 ww. ustawy, wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.167.2018.1.KK
     ∟– powstania przychodu podatkowego z tytułu wniesienia do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego,– powstania przychodu podatkowego z tytułu wniesienia do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego po przekształceniu Spółki Osobowej w spółkę akcyjną.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.283.2018.1.BKD
     ∟Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego spowodowuje u Wnioskodawcy powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o CIT

2018.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.184.2018.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, w jakiej wysokości EC będzie miała prawo do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przejętych z EW w ramach ECB zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/423-544/14/18-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych po połączeniu spółek.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.45.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - sposobu ustalenia przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki komandytowej wartości początkowej Środków Trwałych, o których mowa we wniosku, - kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.77.2018.2.MS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH będzie występować tzw. kontynuacja amortyzacji w stosunku do amortyzowanych przez Wnioskodawcę środków trwałych, tj. Spółka będzie kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Wnioskodawcę i uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych, stosowaną przez Wnioskodawcę? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku planowanego przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, które będzie dokonane w trybie art. 5841 i nast. KSH, Spółka będzie mieć możliwość uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wydatków (kosztów) poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia, które podlegają potrąceniu dopiero po dniu przekształcenia, w tym także kwot wynikających z faktur VAT wystawionych przed dniem przekształcenia na Wnioskodawcę, a związanych z przychodem w podatku CIT powstałym po dniu przekształcenia?

2018.02.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.243.2017.2.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.493.2017.1.PC
     ∟Czy przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, Spółka z o.o. powinna uwzględnić kwotę odpowiadającą Prowizjom oraz Odsetkom naliczonym i zapłaconym przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia?

2017.12.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.148.2017.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych innych niż przekazane zakładowi w trwały zarząd, wniesionych przez Gminę na pokrycie kapitału zakładowego w związku z likwidacją i przekształceniem zakładu w Spółkę, które zostały nabyte przez zakład ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Gminę, a które nie były amortyzowane podatkowo w zlikwidowanym zakładzie budżetowym

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.282.2017.1.MS
     ∟Jaka jest wartość początkowa budynku, o którym mowa w stanie faktycznym, stanowiąca dla Prowincji podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.181.2017.1.AM
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych połączenia transgranicznego

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.287.2017.1.MM
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku wniesionych aportem do Spółki przez Gminę, które zlikwidowany Zakład otrzymał od Gminy nieodpłatnie, i które w tym Zakładzie były już całkowicie umorzone?

2017.11.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.351.2017.1.MM
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku wniesionych aportem do Spółki przez Gminę, które zostały nabyte ze środków własnych zlikwidowanego Zakładu i zostały w tym Zakładzie całkowicie umorzone?

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.202.2017.1.AM
     ∟W zakresie możliwości obniżenia oraz późniejszego podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla wybranych lub wszystkich środków trwałych oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej środków trwałych w przypadku ich likwidacji.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.169.2017.2.EN
     ∟w zakresie skutków podatkowych otrzymania w drodze aportu wskazanych we wniosku wartości niematerialnych i prawnych

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.123.2017.2.MS
     ∟Który z zainteresowanych podmiotów, tj. Spółka czy Spółka A ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na tzw. roboty w toku, o których była mowa przedstawionym stanie faktycznym?

2017.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.265.2017.1.MST
     ∟Amortyzacja środków trwałych stanowiących mienie przekształconego zakładu budżetowego

2017.08.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.53.2017.3.MJ
     ∟w zakresie ustalenia: - czy zespół składników majątkowych, który na skutek podziału przez wydzielenie przeniesiony zostanie do Spółki 2, jak również zespół składników majątkowych przypisany do Działalności TSL, który pozostanie w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, a w konsekwencji, czy Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - w jaki sposób Spółka i Spółka 2 powinny w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczać przychody i koszty dotyczące bezpośrednio Działalności Nieruchomościowej (tj. działalności, która zostanie wydzielona do Spółki 2), - w jaki sposób Spółka i Spółka 2 powinny w związku z podziałem przez wydzielenie rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych uiszczone przed dniem dokonania podziału, jeżeli w związku z podziałem nie będą zamykane księgi Spółki, - czy Spółka 2 będzie zobowiązana do ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału w wysokości wynikającej z ksiąg Spółki 2 oraz do kontynuowania polityki amortyzacji stosowanej przez Spółkę.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.103.2017.2.MST
     ∟- czy Majątki przenoszone w ramach Podziałów na rzecz Wnioskodawcy w dniu każdego z Podziałów będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstw, - czy składniki pozostające w majątkach Spółek Dzielonych po Podziałach nie będą stanowić zorganizowanych części przedsiębiorstw, - łączna wartość początkowa, przejętych w ramach Podziałów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.64.2017.1.BKD
     ∟1. Czy Spółka Przejmująca będzie uprawniona do rozpoznania, w pełnej wysokości, jako koszty uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych za miesiąc, w którym dojdzie do połączenia, dotyczących przejętych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej, w sytuacji gdy Dzień Połączenia nastąpi przed dniem ujęcia odpisów amortyzacyjnych od przejmowanych składników majątku w koszty uzyskania przychodów przez Spółkę Przejmowaną, 2. Czy Spółka Przejmowana będzie uprawniona do rozpoznania, w pełnej wysokości, jako koszty uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych za miesiąc, w którym dojdzie do połączenia, dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Przejmowanej, w sytuacji gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu ujęcia odpisów amortyzacyjnych od przejmowanych składników majątku w koszty uzyskania przychodów przez Spółkę Przejmowaną

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.33.2017.2.PS
     ∟w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego Wnioskodawcyze Spółką Przejmowaną

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.82.2017.1.IZ
     ∟W jaki sposób i w jakiej dacie Wnioskodawca powinien rozliczyć dokonaną korektę (zmniejszenie kosztów uzyskania przychodu) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.81.2017.1.IZ
     ∟W jaki sposób i w jakiej dacie Wnioskodawca powinien rozliczyć dokonaną korektę (zmniejszenie kosztów uzyskania przychodu) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.73.2017.1.MC
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj