Interpretacje do przepisu
art. 16h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


318/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.270.2018.1.AP
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości rynkowej składników majątku (budynków) wprowadzonych po raz drugi do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zastosowania 2,5% liniowej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji ww. składników majątku.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.171.2018.1.ZK
     ∟- Czy dla opisanej nieruchomości możliwe jest zastosowanie indywidualnie wybranej stawki amortyzacyjnej, która byłaby wyższa niż przewidziana w Klasyfikacji Środków Trwałych dla środka trwałego zakwalifikowanego do podgrupy 10, czyli 2,5%, ale nie przekroczyłaby stawki 10%, przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla używanych środków trwałych?

2018.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.227.2018.2.ZK
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności na terenie SSE do dowolnego poziomu (w tym również do 0%), począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego?

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.193.2018.2.AW
     ∟Prawo do obniżenia od stycznia 2018 r. stosowanych stawek amortyzacyjnych do wysokości 0,1%. Prawo do podniesienia w przyszłości stosowanych stawek amortyzacyjnych do dowolnej wysokości, nieprzekraczającej maksymalnej wysokości stawek określonych w Wykazie

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.201.2018.1.GF
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 4.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.3.2018.1.KK
     ∟Możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 4 updop dla używanego budynku niemieszkalnego

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.355.2017.2.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawnych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych do zakupionego w 2015 r. budynku.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.356.2017.1.JP
     ∟Czy dla opisanej nieruchomości możliwe jest zastosowanie indywidualnie wybranej stawki amortyzacyjnej, która byłaby wyższa niż przewidziana w Klasyfikacji Środków Trwałych dla środka trwałego zakwalifikowanego do podgrupy 10, czyli 2,5%, ale nie przekroczyłaby stawki 10% przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla używanych środków trwałych?

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-262/14-2/PC
     ∟Czy wydatki na zakup, rozbudowę i przebudowę Budynków 2 i 3, w tym rozbudowę ich o oficyny oraz koszty kredytu (odsetki) za okres do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, należy traktować jako wydatek inwestycyjny podlegający amortyzacji w czasie nie krótszym niż 10 lat, natomiast odsetki naliczone i zapłacone po przyjęciu środków trwałych do używanie będą mogły być zaliczane bezpośrednio do kosztów podatkowych w momencie ich zapłaty?

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.341.2017.1.ZK
     ∟W jaki sposób należy ustalić prawidłową stawkę amortyzacyjną, dotyczącą inwestycji polegającej na rozbudowie przychodni lekarskiej, w sytuacji zakończenia okresu amortyzacji podstawowego - pierwotnego budynku przychodni, zważywszy że zarówno z projektu, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie wynika, że inwestycja polega na rozbudowie istniejącego budynku, a zatem nie powstał nowy obiekt budowlany, a jedynie nastąpiła jego rozbudowa?

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.353.2017.1.BG
     ∟w zakresie możliwości obniżenia do dowolnej wysokości stawki amortyzacji podatkowej w stosunku do stawek stosowanych przez Spółkę, dla wybranych lub wszystkich Środków trwałych, dla których przyjęto liniową metodę amortyzacji

2017.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.195.2017.1.MST
     ∟Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej do zmodernizowanych środków trwałych

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.124.2017.1.PS
     ∟Czy Spółka może dla wybranych środków trwałych, które zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych, dla których amortyzacja nie została rozpoczęta, wybrać dowolną metodę amortyzacji wymienioną wśród metod w art. 16i, 16j, 16k ustawy o PDOP i rozpocząć amortyzację od miesiąca następnego po miesiącu, w którym wybrano metodę i ustalono stawkę?

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.28.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zastosowania odpowiednich stawek amortyzacyjnych (w tym stawek podwyższonych) dla elementów elektrowni wiatrowej.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.27.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zastosowania odpowiednich stawek amortyzacyjnych (w tym stawek podwyższonych) dla elementów elektrowni wiatrowej.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.26.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zastosowania odpowiednich stawek amortyzacyjnych (w tym stawek podwyższonych) dla elementów elektrowni wiatrowej.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.25.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zastosowania odpowiednich stawek amortyzacyjnych (w tym stawek podwyższonych) dla elementów elektrowni wiatrowej.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.24.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zastosowania odpowiednich stawek amortyzacyjnych (w tym stawek podwyższonych) dla elementów elektrowni wiatrowej.

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.23.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości zastosowania odpowiednich stawek amortyzacyjnych (w tym stawek podwyższonych) dla elementów elektrowni wiatrowej.

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.45.2017.1.JKT
     ∟a) Czy Spółki PGK mają oraz będą miały w przyszłości prawo do podwyższenia stawek amortyzacyjnych: - o współczynnik nieprzekraczający 2,0 dla maszyn i urządzeń, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT, - o współczynnik 2,0 dla pozostałej aparatury naukowo-badawczej lub doświadczalno- produkcyjnej (grupa 8 KŚT) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki takie zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego? b) Czy Spółki PGK mają oraz będą miały w przyszłości prawo do podwyższenia stawek amortyzacyjnych o współczynnik nieprzekraczający 1,4 dla maszyn i urządzeń używanych w środowisku zasadowym lub kwasowym?

2017.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.1120.2016.2.JF
     ∟w zakresie nieuznania transakcji zbycia nieruchomości za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz kontynuacji dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do inwestycji w obcym środku trwałym i budynków/budowli wzniesionych na cudzym gruncie i rozpoznawania odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych

2017.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4510.27.2017.2.SO
     ∟w zakresie możliwości zastosowania odpowiednich stawek amortyzacyjnych (w tym stawek podwyższonych) dla elementów elektrowni wiatrowej

2017.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.83.2017.1.KB
     ∟Czy Spółka jest uprawniona do obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności na terenie SSE do dowolnego poziomu (w tym również do 0%), począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego?

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1026.2016.1.MM
     ∟w zakresie: Czy Wnioskodawca ma prawo do podwyższenia stawek amortyzacyjnych o współczynnik nieprzekraczający 2,0 dla maszyn i urządzeń, będących aparaturą naukowo-badawczą lub doświadczalno-produkcyjną, zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: „KŚT”), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego?

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.314.2016.3.ZK
     ∟Czy Spółka prawidłowo zastosowała stawki amortyzacyjne?

2016.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.666.2016.1.JG
     ∟Możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji przedmiotu leasingu.

2016.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1039.2016.1.MST
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości stosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla wybranych środków trwałych.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.941.2016.1.JW
     ∟Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej, będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynku, dokonywanych przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10 % rocznie, na podstawie art. 16j ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 16j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2016.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.567.2016.1.AG
     ∟w zakresie możliwości obniżenia stawki amortyzacyjnej w odniesieniu do wszystkich lub dowolnie wybranych środków trwałych oraz zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji (nawet do poziomu 0%), a także możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części wartości początkowej samochodów osobowych, która nie została do dnia sprzedaży zamortyzowana

2016.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4510.52.2016.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji inwestycji prowadzonej na dzierżawionej nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41595 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj