Interpretacje do przepisu
art. 16h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


147/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.156.2018.1.AJ
     ∟Kwestia określenia momentu uwzględnienia zwiększonej wartości początkowej środka trwałego w podstawie opodatkowania na podstawie art. 24b updop, ustalenia podstawy opodatkowania na podstawie art. 24b updop w przypadku ulepszenia środków trwałych oraz zaliczenia do tej podstawy wartości nabytych i wytworzonych elementów infrastruktury technicznej.

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.193.2018.1.PC
     ∟Czy w przypadku zbycia/umorzenia Obligacji będących własnością Wnioskodawcy podatkowym kosztem uzyskania tego przychodu powinna być wartość Obligacji ustalona na moment wydania majątku likwidacyjnego Spółki Zależnej na rzecz Wnioskodawcy, nie wyższa niż wartość rynkowa tych Obligacji?

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.30.2018.1.PS
     ∟W zakresie zaliczenia kosztów licencji do kosztów uzyskania przychodów.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.31.2018.1.PS
     ∟W zakresie zaliczenia kosztów licencji do kosztów uzyskania przychodów.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.245.2017.1.MJ
     ∟W zakresie ustalenia przychodów i kosztów podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.368.2017.1.PH
     ∟w zakresie uznania wartości firmy za wartość niematerialną i prawną oraz możliwości jej amortyzowania

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.112.2017.1.KK
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych korekty odpisów amortyzacyjnych oraz korekty kosztów uzyskania przychodów

2017.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.93.2017.1.SO
     ∟Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego, o której mowa w art. 17b ustawy o CIT, w momencie aktywacji umowy Spółka będzie uprawniona, by wprowadzić nabyty samochód do ewidencji środków trwałych i w konsekwencji rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przedmiotu leasingu od następnego miesiąca, bez względu na moment fizycznego odbioru przedmiotu leasingu przez korzystającego od dilera/komisu?

2017.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.29.2018.1.PS
     ∟W zakresie zaliczenia kosztów licencji do kosztów uzyskania przychodów.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.47.2017.1.AL
     ∟Czy wydatek na zakup budynku magazynowego będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy koszt ten zostanie zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodów w miesiącu nabycia budynku czy, też w miesiącu wyburzenia budynku?

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1033.2016.1.BG
     ∟w zakresie ujęcia w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych wiedzy produkcyjnej oraz technicznego know-how i ustalenia momentu ich amortyzacji

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.966.2016.1.MC
     ∟w zakresie sposobu rozliczenia odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przynależących do działalności w zakresie wyrobów medycznych i podlegających wydzieleniu ze Spółki do H.

2016.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-729/16-2/BD
     ∟Czy Spółka prawidłowo postąpiła kwalifikując do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych przyporządkowanych do kapitału zakładowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2016.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-730/16-1/AnK
     ∟ustalenia wartości początkowej składników majątkowych wniesionych aportem do spółki kapitałowej

2016.08.19 - Minister Finansów - DD6.8221.63.2016.MZB
     ∟Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawca powinien ująć w swoim rozliczeniu za rok, w którym będzie mieć miejsce podział, koszty uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przynależnych do działalności sprzedażowej za cały miesiąc, w którym nastąpi podział? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

2016.08.04 - Minister Finansów - DD6.8221.65.2016.MZB
     ∟Która z spółek zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych („ŚT”) oraz wartości niematerialnych i prawnych („WNiP”) wchodzących w skład majątku ZCP za miesiąc podziału tj. styczeń 2013 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9 w zakresie zdarzenia przyszłego)

2016.08.04 - Minister Finansów - DD6.8221.80.2016.MZB
     ∟Która z spółek zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych („ŚT”) oraz wartości niematerialnych i prawnych („WNiP”) wchodzących w skład majątku ZCP za miesiąc podziału tj. styczeń 2013 r.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9 w zakresie stanu faktycznego)

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-288/16-2/AM
     ∟W jakiej wysokości Spółka powinna określić wartość początkową Praw do Znaku? Czy do przychodów podatkowych Spółki z tytułu udostępnienia Praw do Znaku w drodze leasingu finansowego nie należy zaliczać opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej Praw do Znaku?

2016.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-270/16-2/AZ
     ∟1. W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien określić wartość początkową Praw do Znaku będących przedmiotem umowy leasingu finansowego ? 2. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od Praw do Znaku będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy ?

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-222/16-4/AG
     ∟1. Czy dopuszczalne jest obniżenie stawek amortyzacji podatkowej dla niektórych lub wszystkich samochodów osobowych nawet do poziomu 1% ze skutkiem od początku roku podatkowego lub od miesiąca, w którym samochody zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych? 2. Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pomniejszających przychód uzyskany ze sprzedaży samochodów osobowych (amortyzowanych zarówno wg maksymalnej, jak i obniżonej stawki) tej części wartości początkowej, która nie została do dnia sprzedaży zamortyzowana, w tym także części wartości początkowej przewyższającej równowartość 20.000 EUR?

2016.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-447/16/KP
     ∟ustalenie wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, nabytej w drodze wkładu niepieniężnego

2016.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-495/16/MW
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka prawidłowo dokonuje odpisów amortyzacyjnych podatkowych od wartości początkowej opisanej w stanie faktycznym od miesiąca stycznia 2016 r. zgodnie z datą przyjęcia systemu informatycznego do ksiąg rachunkowych czy powinna rozpocząć amortyzację dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w części stanowiącej 30% pozostałej wartości umowy dopiero po otrzymaniu faktury od Wykonawcy na 30% pozostałej wartości systemu informatycznego

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-45/16/SG
     ∟w zakresie możliwości i sposobu dokonywania amortyzacji prawa ochronnego do znaku towarowego nabytego od wspólnika prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą

2016.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-252/16/BG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez Korzystającego części odsetkowej rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu finansowego

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-27/16-2/AZ
     ∟1. Czy zawierane przez Wnioskodawcę jako Korzystającego z Finansującym Umowy oddania w odpłatne używanie ŚT stanowić będą umowę Leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f u.p.d.o.p.? 2. W jakiej wysokości Wnioskodawca jako Korzystający powinien określić w swoich księgach podatkowych wartość początkową środków trwałych (ŚT) będących przedmiotem Umowy leasingu finansowego? 3. Co będzie stanowić dla Wnioskodawcy w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów z tytułu zawieranych z Finansującym Umów leasingu finansowego w rozumieniu art. 17f ust. 1 u.p.d.o.p.?

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-52/16-2/AK
     ∟Moment spełnienia warunku kompletności i zdatności do używania środków trwałych podlegających amortyzacji.

2016.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-895/15-3/EŻ
     ∟1. Czy w związku z planowaną transakcją aportu Terenu Najmowanego wraz z posadowionymi na tych gruntach budynkami i budowlami na rzecz Wnioskodawcy, Spółce będzie przysługiwało prawo do dalszego dokonywania odpisów amortyzacyjnych od pierwotnie ustalonej wartości początkowej Inwestycji przy zastosowaniu dotychczas stosowanej metody amortyzacji i rozpoznawania wartości tak skalkulowanych odpisów jako koszt uzyskania przychodów? 2. W jaki sposób Spółka powinna ustalić wartość początkową środków trwałych będącą podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów w odniesieniu do środków trwałych, które na moment aportu zostały ujęte w księgach Spółki jako Inwestycje w toku a proces inwestycyjny zakończy się po dokonaniu aportu Terenu Najmowanego na rzecz Wnioskodawcy?

2015.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-155/15/SG
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie mogła począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego dokonać obniżenia przyjętych stawek amortyzacji dla wybranych środków trwałych

2015.12.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510/1041/15-2/MR
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wydatki Spółki na budowę dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych oraz dróg tymczasowych wybudowanych przez Wnioskodawcę, znajdujących się na gruntach do których Wnioskodawcy przysługuje tytuł prawny inny niż własność, stanowią koszt wytworzenia środków trwałych, o których mowa w art. 16a ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOP? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, element składowy wynagrodzenia, przysługującego wykonawcy z tytułu umowy na kompleksową usługę budowlaną polegającą na budowie wszystkich obiektów składających się na realizowaną inwestycję, w części odnoszącej się do pokrycia kosztów budowy dróg tymczasowych, powinien być alokowany do wartości początkowej poszczególnych, przyjętych do użytku środków trwałych, jako koszt ich wytworzenia w rozumieniu art. 16g ust. 4 ustawy o PDOP?

2015.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-643/15-4/KK
     ∟Czy w przypadku wniesienia do przyszłej spółki z o.o. aportu o wartości rynkowej większej niż wartość nominalna obejmowanych udziałów i przekazaniu nadwyżki wartości na kapitał zapasowy, przyszła spółka będzie mogła identyfikować jako koszt uzyskania przychodu wartość rynkową nieruchomości z chwili wniesienia i od niej dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj