Interpretacje do przepisu
art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


654/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.518.2018.1.MO
     ∟Ustalenie wielkości kwoty odpisów amortyzacyjnych jakie będą podlegały zaliczeniu do limitu wynikającego z art. 15c ustawy o CIT

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.389.2018.2.BM
     ∟Czy wartość poniesionych kosztów: w tym na wykonanie fundamentów pod młyn oraz filtr, oraz kosztów związanych z montażem, umocowaniem i uruchomieniem poniesionych w związku z jego wytworzeniem zwiększy wartość środka trwałego - linii mielącej zaliczonej do grupy 521 KŚT określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864)?

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.229.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy wartość wkładu w postaci nieruchomości pod inwestycję, tj. gruntu wniesionego przez Spółkę Wspólnika, będzie stanowiła jeden z elementów kosztu wytworzenia przyszłych apartamentów, a wysokość tego kosztu powinna zostać ustalona w oparciu o wydatki poniesione na nabycie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład oraz czy wkład wniesiony w postaci nieruchomości pod inwestycje, tj. gruntu Wnioskodawca winien traktować jako nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.269.2018.3.BJ
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego (hali produkcyjnej)

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.181.2018.2.BK
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, o których mowa w art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartości niematerialnych i prawnych, wymienionych w art. 16b ust. 1 ww. ustawy, wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.236.2018.1.AK
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty wyceny licencji, dokonywanej przez niezależnego biegłego, poniesione do dnia przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią element wartości początkowej takiej wartości niematerialnej i prawnej?

2018.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2018.2.PH
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do wartości początkowej środków trwałych prowizji od udzielenia Kredytu, prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu oraz prowizji od kwoty niewypłaconego Kredytu, mimo że inwestycja ostatecznie nie została zrealizowana ze środków pochodzących z Kredytu

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/423-532/14/18-S/MC
     ∟Korekta odpisów amortyzacyjnych.

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.96.2018.3.SO
     ∟Skutki podatkowe zniesienia współwłasności bez spłat i dopłat.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.109.2018.1.AG
     ∟Skutki podatkowe związane z wyburzeniem budynków oraz wybudowaniem w ich miejsce nowych budynków, będących środkami trwałymi bądź towarami handlowymi, w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.27.2018.1.JBB
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek oraz ujemnych różnic kursowych od kredytu i pożyczek zaciągniętych w walutach obcych.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.6.2018.1.AK
     ∟Czy Wynagrodzenie za Sukces może stanowić koszt zwiększający wartość początkową środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, tj. koszt zwiększający wartość początkową prototypu linii technologicznej wytworzonego w ramach Projektu, i wówczas będzie podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT poprzez odpisy amortyzacyjne?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.496.2017.1.PC
     ∟Czy Spółka z o. o. będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, która będzie odpowiadać kwocie Odsetek naliczonych i zapłaconych przez Spółkę z o.o. po Dniu Wydzielenia a przed dniem przekazania do używania tych środków trwałych?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.495.2017.1.PC
     ∟Czy Spółka z o.o. będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, która będzie odpowiadać kwocie Odsetek oraz Prowizji naliczonych i zapłaconych przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.494.2017.1.PC
     ∟Czy przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, Spółka z o.o. powinna uwzględnić kwotę odpowiadającą Odsetkom naliczonym i zapłaconym przez Spółkę sp. z o.o. po Dniu Wydzielenia a przed dniem przekazania do używania tych środków trwałych?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.493.2017.1.PC
     ∟Czy przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, Spółka z o.o. powinna uwzględnić kwotę odpowiadającą Prowizjom oraz Odsetkom naliczonym i zapłaconym przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.492.2017.1.PC
     ∟Czy Odsetki naliczone i zapłacone przez Spółkę z o.o. po Dniu Wydzielenia, a przed dniem przekazania do używania środków trwałych, których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, stanowią koszt uzyskania przychodów Sp. z o.o.? W konsekwencji, czy Odsetki zapłacone przez Spółkę z o.o. po Dniu Wydzielenia a przed dniem przekazania do używania środków trwałych, których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki z o.o. bezpośrednio, w miesiącu poniesienia wydatku?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.491.2017.1.PC
     ∟Czy Odsetki i Prowizje zapłacone przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia stanowią koszt uzyskania przychodów u Spółki Dzielonej? W konsekwencji, czy Prowizje i Odsetki zapłacone przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki Dzielonej bezpośrednio, w miesiącu poniesienia wydatku?

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.388.2017.1.PS
     ∟Moment uznania za koszty kwalifikowane kosztów prac rozwojowych zaliczanych do podatkowych kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych i limitów odliczeń dotyczących tych kosztów.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.403.2017.1.JF
     ∟w zakresie kwalifikacji kosztów obsługi pożyczek (w tym odsetek) zaciągniętych na wykończenie pozostałej powierzchni Biurowca jako kosztów zwiększających wartość początkową środka trwałego wytworzonego w ramach realizacji Inwestycji (pytanie numer 2)

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.3.2018.1.BD
     ∟Czy koszty związane z usługą Inżyniera Kontraktu Spółka powinna ująć w kosztach bieżącego okresu, czy koszty powyższe powinny zwiększać wartość początkową nowo powstałych lub zmodernizowanych środków trwałych?

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.289.2017.1.AS
     ∟w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej kosztów montażu zasilania i opłaty za przyłącze energetyczne, które służy do dostawy prądu wykorzystywanego do celów budowy szwalni i po jej zakończeniu zostanie zdemontowane (pytanie nr 1) oraz opłaty na przyłącza wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (pytanie nr 2)

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-262/14-2/PC
     ∟Czy wydatki na zakup, rozbudowę i przebudowę Budynków 2 i 3, w tym rozbudowę ich o oficyny oraz koszty kredytu (odsetki) za okres do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, należy traktować jako wydatek inwestycyjny podlegający amortyzacji w czasie nie krótszym niż 10 lat, natomiast odsetki naliczone i zapłacone po przyjęciu środków trwałych do używanie będą mogły być zaliczane bezpośrednio do kosztów podatkowych w momencie ich zapłaty?

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.249.2017.3.ZK
     ∟W jakim okresie rozliczeniowym powstał obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu czynności w postaci rozliczenia poniesionych przez Spółkę nakładów?

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.416.2017.1.BD
     ∟Czy Spółdzielnia będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów tylko od wartości wynikającej z modernizacji pawilonów użytkowych i nadal dokonywać odpisów umorzeniowych w ciężar funduszu zasobowego od części wartości już istniejącej?

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.417.2017.1.AW
     ∟Poniesiona przez Wnioskodawcę opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia zwiększa wartość początkową środków trwałych wytworzonych w ramach inwestycji zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT i stanowi koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.164.2017.2.BS
     ∟W zakresie możliwości uwzględnienia w podstawie amortyzacji wytwarzanego środka trwałego, kosztów wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za budowę i uruchomienie inwestycji.

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.259.2017.2.ZK
     ∟Czy czynsz najmu, koszty mediów (energia elektryczna, woda) oraz podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste, płacone za okres adaptacji placu stanowić będą koszt uzyskania przychodu bieżącego okresu, czy też zwiększać będą wartość inwestycji w obcym środku trwałym? Czy koszty remontu (odtworzeniowe) elementów placu nie objęte projektem budowlanym stanowić będą koszt uzyskania przychodu bieżącego okresu, czy też zwiększać będą wartość inwestycji w obcym środku trwałym?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.314.2017.1.BG
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wytworzenia Bloku powinny zwiększać wartość początkową wytworzonych środków trwałych w trakcie realizacji inwestycji: - ponoszone przez Wykonawcę - uwzględnione w cenie Kontraktu, - ponoszone przez Spółkę - nie uwzględnione w cenie Kontraktu.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.342.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy wydatki wymienione w pkt od a do h dotyczące inwestycji przebudowy i rozbudowy Szpitala o nowy budynek szpitalny wraz z lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów LPR na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zwiększają wartość początkową wytwarzanych środków trwałych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj