Interpretacje do przepisu
art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


1862/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.518.2018.1.MO
     ∟Ustalenie wielkości kwoty odpisów amortyzacyjnych jakie będą podlegały zaliczeniu do limitu wynikającego z art. 15c ustawy o CIT

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.296.2018.2.ANK
     ∟ustalenie kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży kombajnów wykorzystywanych w działalności rolniczej

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.231.2018.1.MC
     ∟1. rozliczenie nakładów związanych z posiadana koncesja w momencie zrzeczenia się jej, 2. moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z zaniechana inwestycją

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.345.2018.1.BK
     ∟w zakresie możliwości, momentu i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na budowę infrastruktury przekazanej następnie nieodpłatnie na rzecz Gminy

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.389.2018.2.BM
     ∟Czy wartość poniesionych kosztów: w tym na wykonanie fundamentów pod młyn oraz filtr, oraz kosztów związanych z montażem, umocowaniem i uruchomieniem poniesionych w związku z jego wytworzeniem zwiększy wartość środka trwałego - linii mielącej zaliczonej do grupy 521 KŚT określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864)?

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.370.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka powinna zaliczać koszty ponoszone na wymienione cele do kosztów wytworzenia środków trwałych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.313.2018.1.JC
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka będzie uprawniona do zaliczenia wydatków poniesionych w związku z zaniechaną Inwestycją, a niedotyczących oddanych do użytkowania środków trwałych, do kosztów uzyskania przychodów? 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie zadane w punkcie 1, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka będzie uprawniona do zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów w dacie podjęcia uchwały zarządu Spółki o zaniechaniu Inwestycji?

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.272.2018.1.AJ
     ∟Kwestia zakresu podlegania opodatkowaniu na zasadach ogólnych z tytułu przychodów z nieruchomości (o których mowa w art. 24b ustawy o CIT).

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.310.2018.1.BKD
     ∟Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jako Sp. z o. o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport niepieniężny, którego część wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, jeżeli zdecyduje się uznać nabyte składniki majątkowe za środki trwałe (wartości niematerialne i prawne), będzie uprawniony przyjąć za ich wartość początkową dla celów podatkowych ich wskazaną w umowie spółki wartość rynkową (bez podatku VAT), odpowiadającą sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio oraz jednocześnie wartości emisyjnej (a nie nominalnej) wydanych w zamian udziałów, a w przypadku tych środków trwałych (WNiP), które samodzielnie podlegają amortyzacji lub na których nabycie wydatki będą uwzględnione w wartości początkowej innych środków trwałych (tj. projektów budowlanego i wykonawczego - których wartość będzie zwiększać wartość początkową wykonanych w oparciu o nie obiektów budowlanych) - czy podatnik będzie uprawniony dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej oraz zaliczać tak ustalone odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości w koszty uzyskania przychodu? Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jako Sp. z o.o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport, którego część określonej w umowie spółki wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, przy przyszłym odpłatnym zbyciu składników tego aportu będzie uprawniony do rozpoznania podatkowego kosztu uzyskania przychodu w wysokości określonej w umowie spółki wartości rynkowej tych składników bez podatku VAT (tj. odpowiadającej sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio, oraz całej wartości emisyjnej wydanych w zamian za taki aport udziałów) - przy uwzględnieniu ewentualnych dokonanych odpisów amortyzacyjnych, jeżeli przed zbyciem Wnioskodawca uzna składniki aportu za środki trwałe podlegające amortyzacji i dokona od nich odpisów amortyzacyjnych

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.233.2018.1.AZE
     ∟ustalenie czy koszty opisane we wniosku stanowią wydatki na ulepszenie środka trwałego.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.303.2018.1.AP
     ∟W zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od udostępnionych zleceniobiorcy środków trwałych niezbędnych do wykonywania na rzecz Spółki usług zbiorowego żywienia w zakładowej restauracji pracowniczej zlokalizowanej w zakładzie produkcyjnym.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.361.2018.1.AP
     ∟W zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od udostępnionych zleceniobiorcy środków trwałych niezbędnych do wykonywania na rzecz Spółki usług zbiorowego żywienia w zakładowej restauracji pracowniczej zlokalizowanej w zakładzie produkcyjnym.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.213.2018.2.KB
     ∟1. Czy w związku z otrzymaniem od mieszkańców, kwot stanowiących partycypację w kosztach budowy i przebudowy sieci, Spółka postąpiła prawidłowo rozpoznając przychód podatkowy w dacie otrzymania? 2. Czy odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, którego budowa i przebudowa sfinansowana zostanie częściowo przez mieszkańców będą mogły zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.295.2018.1.MJ
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej nieruchomości, wniesionej do Spółki aportem

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.286.2018.1.EN
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych udostępnionych kontrahentom na podstawie wskazanych we wniosku umów

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.394.2018.1.AS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych, w których przeprowadzono określone prace według standardu pierwszego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.393.2018.1.AS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych, w których przeprowadzono określone prace według standardu pierwszego.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.397.2018.1.SS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży lokali mieszkalnych, w których przeprowadzono określone prace według standardu pierwszego.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.229.2018.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy wartość wkładu w postaci nieruchomości pod inwestycję, tj. gruntu wniesionego przez Spółkę Wspólnika, będzie stanowiła jeden z elementów kosztu wytworzenia przyszłych apartamentów, a wysokość tego kosztu powinna zostać ustalona w oparciu o wydatki poniesione na nabycie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład oraz czy wkład wniesiony w postaci nieruchomości pod inwestycje, tj. gruntu Wnioskodawca winien traktować jako nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.439.2018.2.MP
     ∟Korekta podatku naliczonego od zakładów w obcych środkach trwałych.

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.263.2018.2.JS
     ∟1. Czy prace opisane w stanie faktycznym, wykonywane przez poszczególne zespoły zespołu B+R spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z Ustawą o CIT i, czy koszty kwalifikowalne z nimi związane wskazane w art. 18d Ustawy o CIT mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową? 2. Czy kosztami kwalifikowanymi prowadzonej działalności B+R, podlegającymi odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, będą koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, ponoszone w ramach opisanej w stanie faktycznym działalności zespołu B+R, w postaci: a). dokonywanych w danym roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, b). nabycia materiałów, c). składników kosztów pracy zatrudnionych osób pracujących stale w ramach opisanych podzespołów zespołu B+R, których obowiązki są w całości tożsame z pracami wykonywanymi przez poszczególne podzespoły zaprezentowanymi w opisie stanu faktycznego, stanowiących koszty uzyskania przychodu takich jak wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop, premie, dodatkowe świadczenia oraz składek na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, z wyłączeniem składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w całkowitym zakresie, w jakim rzeczywiście wykonują prace opisane w stanie faktycznym? 3. Czy momentem uznania kosztów za koszty kwalifikowane w celu ich odliczenia w ramach ulgi B+R będzie moment ich poniesienia, a więc kwalifikowalne będą te koszty które ujęto w księgach rachunkowych w danym roku podatkowym, w którym Wnioskodawca chce skorzystać z odliczenia, o ile stanowią koszty uzyskania przychodu?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.270.2018.1.AP
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości rynkowej składników majątku (budynków) wprowadzonych po raz drugi do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zastosowania 2,5% liniowej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji ww. składników majątku.

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1348/14-1/ANK
     ∟Art. 15b – leasing finansowy

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.238.2018.2.AW
     ∟Nakłady ponoszone na budowę przyłącza wodociągowego oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z zabudową hydroforu nie będą stanowiły kosztów innych niż bezpośrednie, lecz odrębny środek trwały, a kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.247.2018.1.AK
     ∟Czy po otrzymaniu pisma od Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 grudnia 2015 r. niezgłaszającego sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania Spółka mogła przyjąć budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią gospodarczo-magazynową do użytkowania w prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i rozpocząć jego amortyzację poczynając od 1 stycznia 2016 r.?

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.322.2018.1.AW
     ∟Nakłady ponoszone zarówno na gruntach gminy, jak i na gruntach należących do Wnioskodawcy będą wydatkami poniesionymi na składnik majątku podlegający amortyzacji.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.279.2018.2.NL
     ∟możliwość zaliczenia w całości do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych wykorzystywanych w działalności rolniczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej

2018.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.170.2018.1.MS
     ∟Sposób rozliczenia wydatków poniesionych na cele rozwoju specjalnych stref ekonomicznych przez Wnioskodawcę, jako podmiot zarządzający specjalną strefą ekonomiczną.

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.176.2018.2.PH
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od 1 stycznia 2018 r. przysługujący Spółce limit 100.000 zł określony w art. 16k ust. 14 Ustawy nie ulega zmniejszeniu w przypadku dokonywania przez Wnioskodawcę jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16f ust. 3 Ustawy, w stosunku do tych środków trwałych, które jednocześnie spełniają warunki do objęcia zakresem zastosowania 16f ust. 3 zdanie drugie Ustawy i art. 16k ust. 14-15 Ustawy?

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.90.2018.6.AZE
     ∟uznania sprzedaży Ch. R. za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 1); ustalenia przychodu ze sprzedaży Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 3); ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem Ch. R. w kształcie opisanym w niniejszym wniosku (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj