Interpretacje do przepisu
art. 168 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


51/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 168 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPP3/4512-109/15-3/17/S/KT
     ∟w zakresie prawa Gminy do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową infrastruktury wodociągowej przekazanej nieodpłatnie do użytkowania zakładowi budżetowemu

2017.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-8/14-6/17-S/BM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową Inwestycji przekazanych nieodpłatnie zakładowi budżetowemu.

2017.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1226/13-1/KG
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z termomodernizacją budynku ZSP.

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-989/13-7/17-S/IR
     ∟W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

2016.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-770/14/16-S/EB
     ∟Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej, przekazanych w trwały zarząd.

2016.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-759/14-3/16-S/JM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-291/15-2/IG
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym, na podstawie art. 86 ust. 9 ustawy o VAT, Bank jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z Wydatkami w pełnej wysokości?

2015.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-361/15-2/RD
     ∟Zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ponoszonymi wydatkami.

2015.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/4512-109/15-2/KT
     ∟Gmina, dokonując zakupów związanych z realizacją inwestycji, nie wykonywała tych czynności w ramach działalności gospodarczej i nie działała w charakterze podatnika VAT. Gmina nie jest uprawniona do odliczenia podatku związanego z wydatkami poniesionymi na budowę infrastruktury, wykorzystywanej do prowadzenia działalności opodatkowanej przez jednostkę budżetową, która jest odrębnym od Gminy podatnikiem.

2015.04.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/4512-179/15-2/EK
     ∟Skutki podatkowe realizowanych przez Wnioskodawcę świadczeń wykonywanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego

2015.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1276/14/EJ
     ∟brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizacji projektu polegającego na budowie gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową oraz sieci kanalizacji sanitarnej przekazanej, w użyczenie zakładowi budżetowemu

2015.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1273/14/ASz
     ∟możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu

2015.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-1275/14/KG
     ∟Gmina w związku z nieodpłatnym przekazaniem inwestycji nie nabyła prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonane w związku z budową kanalizacji sanitarnej.

2014.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-759/14-2/UNR
     ∟Czy na gruncie art. 86 ustawy o VAT Gmina ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony w związku z realizacją Inwestycji polegającej na budowie Obiektu?

2014.09.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-697/14/BK
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku.

2014.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-770/14/EB
     ∟Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej, przekazanych w trwały zarząd.

2014.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-265/14/KM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycje przekazane do nieodpłatnego użytkowania przez Zakład; Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku ze zmianą sposobu korzystania z inwestycji wodno-kanalizacyjnych, które zostały oddane do użytkowania w latach 2008, 2010 i lipcu 2013 r. ; Brak podstaw do określenia wysokość obrotu przez organ podatkowy.

2014.04.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP4/443-8/14-5/BM
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową Inwestycji przekazanych nieodpłatnie zakładowi budżetowemu.

2014.03.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP2/443-989/13-6/AW
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

2013.08.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP5/443-111/13-2/KG
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie korygowania pierwotnie wystawionych dokumentów sprzedaży w ten sposób, że wystawione w okresie od czerwca 2012 r. do października 2012 r. rachunki zostaną skorygowane rachunkami do zera, następnie w ich miejsce wystawione zostaną faktury VAT, a w związku ze zwiększeniem ceny – faktury korygujące; korygowania pierwotnie wystawionych dokumentów sprzedaży w ten sposób, że wystawione w okresie od czerwca 2012 r. do października 2012 r. rachunki zostaną skorygowane fakturami korygującymi; momentu rozliczenia podatku należnego.

2013.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-134/13-2/IZ
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych po dacie aportu

2013.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-133/13-2/IZ
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych po dacie aportu

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1112/12-2/RD
     ∟Czy w opisanym powyżej zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, w stanie prawnym obowiązującym od 1 grudnia 2008 r., Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę wskazaną na wysłanej klientowi fakturze korygującej in minus, bez posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury przez klienta?

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1112/12-4/RD
     ∟W zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę zwróconej ceny za towar bez posiadania dodatkowej Ewidencji

2012.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1112/12-3/RD
     ∟Czy w opisanym powyżej zaistniałym stanie faktycznym, w stanie prawnym obowiązującym do 30 listopada 2008 r., Spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę wskazaną na wysłanej klientowi fakturze korygującej in minus, bez posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury przez klienta?

2012.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-653/12/AL
     ∟W zakresie prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od agenta z tytułu zakupu kompleksowych usług marketingowych.

2011.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-1461/08/11-6/S/JL
     ∟Nieodpłatne przekazanie towarów, gadżetów reklamowych i usług oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

2010.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-383/10-2/AD
     ∟1. Czy Spółce w okresie od nabycia samochodu wskazanego w opisie stanu faktycznego przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabytym paliwem wykorzystywanym przez Spółkę do jego napędu?2. Czy Spółce przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu wskazanego w opisie staniu faktycznego?

2010.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-77/10-2/AK
     ∟Odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usługi doradczej.

2009.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1006/09-2/ISN
     ∟Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium kraju wymienionym w załączniku nr 5 do ustawy.

1 2

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj