Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 7h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


205/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 7h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.311.2018.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy - dla celów kwalifikacji podatkowej odsetek od pożyczki udzielonej przez kwalifikowanego udziałowca, które Spółka zamierza temu udziałowcowi zapłacić w 2018 r., wartość zadłużenia nie powinna obejmować części nominalnej spłaconej już pożyczki oraz spłacanych odsetek, których dotyczy ocena kwalifikowalności do kosztów podatkowych, - w sytuacji, w której na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień zapłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez kwalifikowanego udziałowca, Spółka nie będzie posiadać wobec tego udziałowca (oraz innych kwalifikowanych udziałowców) innych zobowiązań, niż zobowiązanie do zapłaty odsetek, których dotyczy ocena kwalifikowalności do kosztów podatkowych, ograniczenia wynikające z ww. przepisu co do możliwości ujęcia płaconych odsetek w kosztach uzyskania przychodów nie będą miały zastosowania do tych odsetek, także w przypadku, w którym kapitał własny Spółki będzie miał wartość ujemną.

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.326.2017.2.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy: wskazana we wniosku umowa cash poolingu stanowi umowę pożyczki unormowaną w art. 16 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki wypłacane w ramach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji,

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.402.2017.2.MS
     ∟- Czy planowaną umowę cash-poolingu należy uznać dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych jako umowę pożyczki unormowaną w art. 16 ust. 7b ustawy o CIT? - Czy w efekcie wdrożenia Systemu Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.290.2017.1.MM
     ∟Czy wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał zapasowy Spółki w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego będzie mogła zostać uwzględniona przy kalkulacji wartości kapitału dla potrzeb wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2017.2.MM
     ∟w zakresie: Czy cała wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał Spółki w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego (kapitał zakładowy oraz zapasowy) będzie mogła zostać uwzględniona przy kalkulacji wartości kapitału dla potrzeb wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT?

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.140.2017.1.AM
     ∟W zakresie zasad limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów uregulowanych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.21.2017.3.BK
     ∟W zakresie możliwości stosowania ograniczenia określonego w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wypłaconych odsetek

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.28.2017.1.MJ
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków, poniesionych w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę kredytu w rachunku bieżącym, z którego środki zostały przeznaczone na zasilenie płynności finansowej Grupy Kapitałowej w ramach systemu cash poolingu

2017.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB5.4510.36.2017.2.JC
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych z przystąpieniem do umowy cash poolingu, w tym: poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odsetek wypłacanych na rzecz podmiotu francuskiego.

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.1071.2016.3.APO
     ∟ustalenie, czy kapitał zapasowy (odpowiadający wartości agio) Spółki, który został pokryty na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Spółki Matki, będzie stanowić część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h ustawy o PDOP, dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji.

2017.03.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.750.2016.1.KP
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym do odsetek płaconych przez Spółkę z tytułu ujemnego salda na Rachunku Transakcyjnym będą znajdowały zastosowanie ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o CIT?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1169.2016.1.TS
     ∟Czy w zakresie w jakim kapitał zapasowy (odpowiadający wartości agio) Spółki pokryty został na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Byłego Wspólnika, będzie on stanowić część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji?

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1007.2016.1.MM
     ∟w zakresie: Czy zgodnie z brzmieniem art. 16 ust 7h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka określając wartości kapitału własnego, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 wskazanej ustawy, będzie mogła uwzględnić tę część kapitału zapasowego, która zostanie pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (oraz ewentualnie odsetek od tych pożyczek)?

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.588.2016.1.PS
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalać wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek wypłacanych swoim członkom (Kasom) od utrzymywanych przez nie lokat środków pieniężnych u Wnioskodawcy, w odniesieniu do odsetek wypłacanych w okresie od dnia 9 lipca do 31 grudnia 2016 r.? – zmiana przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych w zakresie wartości udziałów do ilości praw głosu ma wpływ na zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 CIT?

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.500.2016.2.DK
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji w odniesieniu do odsetek wypłacanych przez Spółkę w związku z uczestnictwem w umowie cash poolingu.

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.991.2016.1.JC
     ∟W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z przystąpieniem do umowy cash poolingu.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.523.2016.3.AM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych wspólnikom Spółki odsetek od pożyczki

2016.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1059.2016.1.JC
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przystąpieniem do umowy cash poolingu

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.201.2016.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w związku z zawartą umową cash poolingu.

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.860.2016.2.AK
     ∟Czy odsetki – bez względu na ich wielkość - zapłacone przez Spółkę udziałowcowi, który posiada mniej niż 25% udziałów licząc zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, przy założeniu, że Spółka nie będzie miała żadnego innego zadłużenia wobec pozostałych udziałowców, będą w momencie zapłaty kosztem uzyskania przychodu?

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.506.16.1.AM
     ∟w zakresie metodologii obliczania kapitału własnego na potrzeby stosowania przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-370/16-1/PS
     ∟1. W jaki sposób Spółka powinna ustalić „wartość zadłużenia”, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do pożyczek otrzymanych przed 1 stycznia 2015r., jak i po tej dacie? 2. Po jakim kursie Spółka powinna przeliczać wartość zadłużenia wyrażonego w walucie obcej dla celów zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od pożyczek otrzymanych przed 1 stycznia 2015 r., jak i po tej dacie? 3. W jaki sposób Spółka powinna ustalić „wartość kapitałów własnych", o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.? 4. Czy w sytuacji, w której Spółka spłaci wyłącznie kapitał pożyczki w jednym miesiącu kalendarzowym (przed ostatnim dniem tego miesiąca), a odsetki spłaci w miesiącu następnym, spłacona pożyczka (kapitał pożyczki) będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wielkości zadłużenia w celu określenia limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2015 r.)? 5. Czy w sytuacji, w której Spółka spłaci kapitał pożyczki przed dniem spłaty odsetek, spłacona pożyczka (kapitał pożyczki) będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wielkości zadłużenia w celu określenia limitu odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ww. ustawy (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2014 r.)?

2016.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-293/16-2/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot zapłaconych / skonwertowanych na kapitał odsetek od wartości inwestycji realizowanej w ramach Projekt.

2016.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-586/16-3/JC
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym do odsetek płaconych przez Spółkę z tytułu ujemnego salda na Rachunku Transakcyjnym będą znajdowały zastosowanie ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o CIT?

2016.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-608/16-2/JC
     ∟Czy zgodnie z treścią opisanego powyżej zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, odsetki wypłacane przez Wnioskodawcę w ramach cash poolingu podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., w zakresie uznania ich za koszty uzyskania przychodów?

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-618/16-4/MR
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę wydatki związane z realizacją inwestycji mieszkaniowej, wyliczone w stanie faktycznym (pkt 1-9), powinny być traktowane jako koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP i czy tym samym Spółka powinna zaliczać powyższe wydatki do kosztów uzyskania przychodów w dacie powstania przychodu z realizacji inwestycji mieszkaniowej proporcjonalnie do przychodów uzyskiwanych ze zbycia mieszkań powstałych w ramach inwestycji mieszkaniowej?

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-327/16-3/AM
     ∟Czy w celu wyliczenia limitu zadłużenia uprawniającego do zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych, Spółka, będąca dłużnikiem, powinna uwzględnić w wartości kapitału własnego pozycje ujęte w bilansie w pozycjach „Wynik z lat ubiegłych” oraz „Zysk/strata bieżącego okresu”?

2016.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-220/16-3/DK
     ∟Czy odsetki wypłacane przez Wnioskodawcę będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji?

2016.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-349/16/TS
     ∟Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego umowa cash-poolingu stanowi umowę pożyczki w rozumieniu art. 16 ust. 7b updop oraz czy odsetki wypłacane w ramach cash-poolingu będą podlegały ograniczeniom zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 updop?

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-392/16/BKD
     ∟1. Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego umowa cash-poolingu stanowi umowę pożyczki w rozumieniu art. 16 ust. 7b updop, 2. Czy odsetki wypłacane w ramach cash-polingu będą podlegały ograniczeniom zawartym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 updop.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj