Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


291/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.475.2017.2.IZ
     ∟Czy całość procesu opracowania danego wyrobu przez Wnioskodawcę - począwszy od przygotowania receptury aż do uzyskania certyfikatu, atestu, świadectwa (niezbędnych do sprzedaży na danym rynku) należy zakwalifikować jako działalność badawczo-rozwojową? Czy za koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej można uznać wszelkie wydatki, związane z uzyskaniem, odnowieniem czy przedłużeniem ważności certyfikatu/świadectwa lub otrzymania aneksu do atestu/aprobaty w przypadku, gdy są one niezbędne do dalszego oferowania produktu na danym rynku? Czy w przypadku potwierdzenia, że wszelkie działania, związane z opracowaniem i wprowadzeniem produktu do sprzedaży na danym rynku (w tym koszty certyfikacji) to działalność badawczo-rozwojowa, wydatki z tego tytułu należy traktować jako koszty kwalifikowane w momencie ich poniesienia?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.290.2017.1.MM
     ∟Czy wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał zapasowy Spółki w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego będzie mogła zostać uwzględniona przy kalkulacji wartości kapitału dla potrzeb wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT?

2017.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.109.2017.1.AK
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przepisy art. 11 ustawy o PDOP nie będą miały zastosowania do czynności dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, a tym samym, planowane dobrowolne umorzenia udziałów nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK? 2. Czy przepisy art. 14 ustawy o PDOP będą miały zastosowanie do czynności dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego?

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.61.2017.1.JC
     ∟Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką przejmowaną spółka tworząca PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?

2017.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.1071.2016.3.APO
     ∟ustalenie, czy kapitał zapasowy (odpowiadający wartości agio) Spółki, który został pokryty na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Spółki Matki, będzie stanowić część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h ustawy o PDOP, dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1169.2016.1.TS
     ∟Czy w zakresie w jakim kapitał zapasowy (odpowiadający wartości agio) Spółki pokryty został na skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i Byłego Wspólnika, będzie on stanowić część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla potrzeb niedostatecznej kapitalizacji?

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB4.4511.784.2016.1.KW
     ∟Obowiązki płatnika w związku z konwersją wierzytelności na akcje.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1018.2016.1.MR
     ∟w zakresie ustalenia, czy utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej PGK spowoduje dokonanie połączenia przez przejecie spółki spoza PGK przez spółkę należąca do PGK

2016.08.10 - Minister Finansów - DD5.8221.51.2016.KCP
     ∟Czy różnice kursowe ustalane metodą podatkową od transakcji dokonywanych w ramach cash poolingu będą stanowiły odpowiednio przychody podatkowe lub koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15a z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 9)

2016.08.10 - Minister Finansów - DD5.8221.47.2016.KCP
     ∟powstanie różnic kursowych, o których mowa w art. 15a updop, przy przenoszeniu sald pomiędzy rachunkiem głównym Wnioskodawcy, a rachunkiem innego Uczestnika Systemu w ramach umowy cash-poolingu (w tym w szczególności pomiędzy rachunkiem głównym Wnioskodawcy, a rachunkiem Koordynującego)

2016.08.02 - Minister Finansów - DD5.8221.46.2016.KCP
     ∟Czy przenoszenie sald pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem innego Uczestnika Systemu w ramach zawartej Umowy (w tym w szczególności pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem Pool Leadera), powoduje powstanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT?

2016.08.01 - Minister Finansów - DD5.8221.44.2016.KCP
     ∟Czy przenoszenie sald pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem innego Uczestnika Systemu w ramach zawartej Umowy (w tym w szczególności pomiędzy Rachunkiem Wnioskodawcy a rachunkiem Pool Leadera), powoduje powstanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ustawy o CIT?

2016.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-509/16-2/MK
     ∟Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?

2016.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-274/16/PS
     ∟Czy w przypadku spłaty w przyszłości odsetek na rzecz Akcjonariusza - wartość podwyższonego kapitału zakładowego, pokrytą w wyniku umownego potrącenia wierzytelności wzajemnych -wkładem pieniężnym - należy w pełni uwzględnić przy określeniu kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 w zw. z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r.) na potrzeby wyliczenia współczynnika zadłużenia, o którym mowa w tym przepisie?

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-329/16-3/AM
     ∟dotyczy kwestii zastosowania w stosunku do odsetek od pożyczek, których kwoty zostały faktycznie przekazane Wnioskodawcy przed 1 stycznia 2015 r. przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.; ustalenia na moment zapłaty odsetek, wysokości zadłużenia wobec Spółki Matki; ustalenia kwoty spłacanych odsetek od Pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę Matkę, podlegających ograniczeniom wynikającym z cienkiej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy); określenia kapitału zakładowego na dzień wypłaty odsetek

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-328/16-3/AM
     ∟Dotyczy kwestii zastosowania w stosunku do odsetek od pożyczek, których kwoty zostały faktycznie przekazane Wnioskodawcy przed 1 stycznia 2015 r. przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.; ustalenia na moment zapłaty odsetek, wysokości zadłużenia wobec Spółki Matki; ustalenia kwoty spłacanych odsetek od Pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez Spółkę Matkę, podlegających ograniczeniom wynikającym z cienkiej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy); określenia kapitału zakładowego na dzień wypłaty odsetek

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-328/16/MO
     ∟Czy w odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi realizowanych w roku podziału w związku z wykonywaniem działalności w ramach wydzielonych ZCP Spółka jest zobligowana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2016.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-341/16/MM
     ∟w zakresie: obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi

2016.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-64/16-2/AM
     ∟Czy Kapitał Zakładowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z uwzględnieniem Kapitału Zakładowego? Czy Kapitał Zapasowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z uwzględnieniem Kapitału Zapasowego?

2016.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-66/16-2/AM
     ∟Czy Kapitał Zakładowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z uwzględnieniem Kapitału Zakładowego? Czy Kapitał Zapasowy stanowić będzie część kapitału własnego Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT, a w konsekwencji czy Odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jeżeli wartość zadłużenia z tytułu Pożyczki nie przekroczy kapitału własnego Wnioskodawcy ustalonego zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy o CIT z uwzględnieniem Kapitału Zapasowego?

2016.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-43/16/BK
     ∟w zakresie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 w zw. z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 7 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

2016.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-101/16/BK
     ∟w zakresie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 w zw. z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 7 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

2016.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-21/16-3/AM
     ∟W jaki sposób na gruncie art. 16h ust. 7h w zw. z art. 16 ust. l pkt 60 updop obliczyć kapitały własne?

2016.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-289/15/ZK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z współfinansowaniem modernizacji Oczyszczalni będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów?

2016.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-288/15/ZK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z współfinansowaniem modernizacji Oczyszczalni będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów?

2016.03.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-447/15-2/AM
     ∟ustalenia wartości kapitału własnego w świetle przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-374/15-2/AM
     ∟Czy przy obliczaniu współczynnika zadłużenia, o którym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy o CIT, dla celów określenia możliwości zaliczenia Odsetek do kosztów uzyskania przychodu, cała wartość kapitału zakładowego, który powstanie w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów, będzie należeć do kapitału zakładowego w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 7 Ustawy o CIT?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-371/15-2/AM
     ∟Czy przy obliczaniu współczynnika zadłużenia, o którym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy o CIT, dla celów określenia możliwości zaliczenia Odsetek do kosztów uzyskania przychodu, cała wartość kapitału zakładowego, który powstanie w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów, będzie należeć do kapitału zakładowego w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 7 Ustawy o CIT?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-373/15-2/AM
     ∟Czy przy obliczaniu współczynnika zadłużenia, o którym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy o CIT, dla celów określenia możliwości zaliczenia Odsetek do kosztów uzyskania przychodu, cała wartość kapitału zakładowego, który powstanie w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów, będzie należeć do kapitału zakładowego w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 7 Ustawy o CIT?

2016.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-372/15-2/AM
     ∟Czy przy obliczaniu współczynnika zadłużenia, o którym stanowi art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy o CIT, dla celów określenia możliwości zaliczenia Odsetek do kosztów uzyskania przychodu, cała wartość kapitału zakładowego, który powstanie w wyniku Transakcji Wymiany Udziałów, będzie należeć do kapitału zakładowego w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 7 Ustawy o CIT?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj