Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


137/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.361.2018.1.AP
     ∟W zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od udostępnionych zleceniobiorcy środków trwałych niezbędnych do wykonywania na rzecz Spółki usług zbiorowego żywienia w zakładowej restauracji pracowniczej zlokalizowanej w zakładzie produkcyjnym.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.303.2018.1.AP
     ∟W zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od udostępnionych zleceniobiorcy środków trwałych niezbędnych do wykonywania na rzecz Spółki usług zbiorowego żywienia w zakładowej restauracji pracowniczej zlokalizowanej w zakładzie produkcyjnym.

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.325.2017.2.BKD
     ∟Czy określone Odpisy i Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na podstawie zawartego Porozumienia, będącego konsekwencją Uchwał 2017 i 2009 powierzających obu spółkom zadanie własne Gminy, stanowią koszt uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 1 uCIT

2017.12.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.309.2017.1.MS
     ∟Czy w przypadkach przekazywania AWS na rzecz Partnerów bez wynagrodzenia (bez czynszu najmu), Spółka ma prawo do zaliczania wydatków na nabywane AWS do kosztów uzyskania przychodów, bezpośrednio (w przypadku AWS, których wartość początkowa nie przekracza kwoty wskazanej w art. 16d ust. 1 ustawy o CIT) lub poprzez podatkowe odpisy amortyzacyjne (w przypadku AWS, których wartość początkowa przekracza kwotę wskazaną w art. 16d ust. 1 ustawy o CIT)? Czy w przypadkach przekazywania AWS na rzecz Partnerów w zamian za wynagrodzenie (czynsz najmu) ustalone na minimalnym poziomie, Spółka ma prawo do zaliczania wydatków na nabywane AWS do kosztów uzyskania przychodów, bezpośrednio (w przypadku AWS, których wartość początkowa nie przekracza kwoty wskazanej w art. 16d ust. 1 ustawy o CIT) lub poprzez podatkowe odpisy amortyzacyjne (w przypadku AWS, których wartość początkowa przekracza kwotę wskazaną w art. 16d ust. 1 ustawy o CIT)?

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.64.2017.1.PB
     ∟Czy udostępnienie danemu pracownikowi pojazdu służbowego do celów prywatnych należy traktować jako oddanie środka trwałego do nieodpłatnego użytkowania, o którym mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.210.2017.1.AW
     ∟Brak prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od poczynionych dotychczas na nieruchomości nakładów oraz od nakładów, które Wnioskodawca poczyni po ustanowieniu nieodpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości, polegającego na uprawnieniu do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości

2017.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.29.2017.1.SG
     ∟w zakresie możliwości uznania za środki trwałe urządzeń, o których mowa we wniosku oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej tych środków trwałych

2017.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.44.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od urządzeń przekazywanych kontrahentom.

2017.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4510.18.2017.2.EN
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów podatkowych

2017.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.4.2017.1.AL
     ∟Czy wydatki ponoszone na zapłatę czynszu dla wynajmującego oraz na pokrycie kosztów mediów będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów?

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1105.2016.1.MC
     ∟W zakresie uznania czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które są udostępniane odbiorcom produktów Wnioskodawcy.

2016.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.495.2016.1.MJ
     ∟Czy w przypadku nieodpłatnego udostępniania nieruchomości, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć wartość odpisów amortyzacyjnych w zakresie dotyczącym nieodpłatnie udostępnionych nieruchomości do kosztów uzyskania przychodu na podstawie z art. 15 ust. 6 w zw. z art. 16a ust. 1 pkt 1 oraz art. 16c ustawy o CIT?

2016.09.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-468/16-2/AG
     ∟Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od Urządzeń, o których mowa w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku?

2016.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-280/16-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych dla Spółki związanych z powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia przez członków zarządu, konsekwencji podatkowych dla Spółki – jako komplementariusza spółki komandytowej – związanych z powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia przez członków zarządu, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynagrodzenie dla członka zarządu nr 1 z tytułu pełnionej funkcji w Spółce, oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup towarów i usług ponoszonych przez spółkę komandytową, wykorzystywanych przez członków zarządu Spółki (w związku z faktem pełnienia funkcji komplementariusza w spółce komandytowej) w odpowiedniej części przypadającej na udział Spółki w przychodach i kosztach spółki komandytowej.

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-375/16-2/AG
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym wskazane odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych, które zostały dostarczone do nieodpłatnego używania kontrahentom Spółki, stanowią w całości koszt uzyskania przychodów Spółki za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania lub były oddane do używania za symboliczną opłatą?

2016.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-329/16/MS
     ∟Czy w świetle przepisów art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o CIT Spółce przysługuje prawo kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT kosztów, które Spółka ponosi w związku z utrzymaniem i eksploatacją samochodów służbowych (odpisy amortyzacyjne, raty i opłaty leasingowe, koszty bieżącej eksploatacji) udostępnianych pracownikom zarówno do celów służbowych, jak i do celów prywatnych pracowników?

2016.03.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-112/16-2/MR
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Budynków, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia Budynków do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. po ujawnieniu Budynków jako środków trwałych)?

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-300/15/NL
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat i rat leasingowych dotyczących samochodów będących przedmiotem umów leasingu operacyjnego oraz odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodów osobowych udostępnianych pracownikom do celów służbowych oraz prywatnych

2016.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-303/15/NL
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat i rat leasingowych dotyczących samochodów będących przedmiotem umów leasingu operacyjnego oraz odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodów osobowych udostępnianych pracownikom do celów służbowych oraz prywatnych

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-906/15/JW
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółce przysługuje prawo kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztów, które Spółka ponosi w związku z utrzymaniem i eksploatacją samochodów służbowych (odpisy amortyzacyjne, raty i opłaty leasingowe, koszty bieżącej eksploatacji) udostępnianych pracownikom zarówno do celów służbowych, jak i do celów prywatnych pracowników (stan faktyczny)?

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-190/16/JW
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółce przysługuje prawo kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztów, które Spółka ponosi w związku z utrzymaniem i eksploatacją samochodów służbowych (odpisy amortyzacyjne, raty i opłaty leasingowe, koszty bieżącej eksploatacji) udostępnianych pracownikom zarówno do celów służbowych, jak i do celów prywatnych pracowników (zdarzenie przyszłe)?

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-240/15/BK
     ∟w zakresie zasad zaliczania do kosztów podatkowych naliczonych odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków z tytułu użytkowania i eksploatacji wskazanych we wniosku samochodów służbowych, stanowiących własność Wnioskodawcy.

2016.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-239/15/BK
     ∟w zakresie zasad zaliczania do kosztów podatkowych naliczonych odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków z tytułu użytkowania i eksploatacji wskazanych we wniosku samochodów służbowych, stanowiących własność Wnioskodawcy.

2016.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/4510-1-571/15-2/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z używaniem samochodów osobowych będących własnością spółki oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z używaniem przez spółkę samochodów osobowych będących przedmiotem umów leasingu.

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-708/15/SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych udostępnionych kontrahentom na podstawie wskazanych we wniosku umów.

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-741/15/SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych udostępnionych kontrahentom na podstawie wskazanych we wniosku umów.

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-47/16/SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nieodpłatnym użytkowaniem przez pracowników samochodów służbowych wykorzystywanych zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych.

2016.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-717/15/SK
     ∟w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nieodpłatnym użytkowaniem przez pracowników samochodów służbowych wykorzystywanych zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych

2016.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-33/16/JW
     ∟Czy w świetle przepisów art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółce przysługuje prawo kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztów, które Spółka ponosi w związku z utrzymaniem i eksploatacją samochodów służbowych (odpisy amortyzacyjne, raty i opłaty leasingowe, koszty bieżącej eksploatacji) udostępnianych pracownikom zarówno do celów służbowych, jak i do celów prywatnych pracowników (zdarzenie przyszłe)?

2016.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-847/15/JW
     ∟Czy w świetle przepisów art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółce przysługuje prawo kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztów, które Spółka ponosi w związku z utrzymaniem i eksploatacją samochodów służbowych (odpisy amortyzacyjne, raty i opłaty leasingowe, koszty bieżącej eksploatacji) udostępnianych pracownikom zarówno do celów służbowych, jak i do celów prywatnych pracowników (stan faktyczny)?

1 2 3 4 5

Dołącz do 41245 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj