Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


993/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.307.2018.1.AG
     ∟Ustalenie wysokości zadłużenia wobec udziałowca na moment zapłaty (do końca 2018 r.) odsetek od otrzymanej przed 2015 r. pożyczki

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.295.2018.1.MM
     ∟1. Czy spłata przez Wnioskodawcę pożyczki zaciągniętej przez poprzednika prawnego (spółkę przejmowaną) skutkować będzie zastosowaniem przepisów art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., w celu ustalenia, czy i jaka część odsetek podlegać będzie wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy? 2. Czy dla oceny jaka ewentualnie część odsetek od spłacanej przez Wnioskodawcę pożyczki powinna być wyłączona z kosztów uzyskania przychodów należy uprzednio ustalić łączną wartość zadłużenia Wnioskodawcy wobec podmiotów wskazanych w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz wartość kapitałów własnych Wnioskodawcy na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek?

2018.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.103.2018.1.AB
     ∟W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.63.2018.3.JKT
     ∟1. Czy odsetki wewnętrzne otrzymywane przez Spółkę (jako Uczestnika struktury cash poolingu) od pozostałych Uczestników Systemu będą stanowiły przychód Spółki w momencie ich otrzymania, tj. uznania rachunku Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 3e ustawy o CIT, w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT? 2. Czy odsetki wewnętrzne płacone innym Uczestnikom Systemu przez Spółkę (jako Uczestnika struktury cash poolingu) z tytułu ujemnego salda na rachunku transakcyjnym Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki w momencie ich zapłaty, zgodnie z art. 15 ust. 4d w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT? 3. Czy wynagrodzenie należne Bankowi od Spółki (jako Uczestnika struktury cash poolingu) w formie opłat i prowizji, będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT? 4. Czy w przypadku korzystania przez Spółkę z finansowania innych podmiotów, powstające w konsekwencji zadłużenie spełniać będą definicję „pożyczki” określoną w art. 16 ust. 7b ustawy o CIT dla potrzeb stosowania przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji? W przypadku uznania stanowiska Spółki za nieprawidłowe, tj. w przypadku uznania, że zadłużenie Spółki wobec innych podmiotów uczestniczących w opisanej strukturze cash poolingu powinno być traktowane jako pożyczka, o której mowa w art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, czy finansowanie udzielone przez Spółkę innym podmiotom biorącym udział w strukturze cash poolingu powinno pomniejszać wartość zadłużenia, zgodnie z art. 16 ust. 7g ustawy o CIT? 5. Czy w świetle art. 9a ustawy o CIT, Spółka jest obowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z usługą polegającą na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej typu cash pooling? 6. Czy Wnioskodawca będzie obowiązany, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku od wypłacanych na rzecz Agenta odsetek z tytułu ujemnego salda na rachunku transakcyjnym, tj. z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1, na podstawie art. 26 ustawy o CIT?

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.97.2018.1.AM
     ∟Ustalenie czy w 2018 r. do odsetek od pożyczek udzielonych i przekazanych Spółce przed 1 stycznia 2015 r. mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 i 7b Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.24.2018.2.AM
     ∟Zaliczenie kosztów finansowych (kosztów finansowania dłużnego) związanych z otrzymanym kredytem inwestycyjnym na zakup lokalu użytkowego do kosztów uzyskania przychodów, stosowanie przepisów w brzmieniu od 1 stycznia 2018 r.

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.38.2018.2.BJ
     ∟W zakresie sposobu obliczenia wysokości odsetek od pożyczek niepodlegających zaliczeniu do kosztów podatkowych

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-569/14/18-S/EK
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, w jaki sposób należy obliczyć „część” odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów określonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczki, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy na dzień zapłaty odsetek od pożyczki całkowite zadłużenie określone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty jest niższe niż kapitał własny pożyczkobiorcy oraz w sytuacji, gdy na dzień zapłaty odsetek od pożyczki całkowite zadłużenie przekroczy kapitał własny pożyczkobiorcy o kwotę wyższą lub niższą od kwoty tej pożyczki lub jest równe kwocie pożyczki.

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.19.2018.1.PH
     ∟w zakresie stosowania znowelizowanych regulacji dotyczących opodatkowania odsetek (), które weszły w życie 1 stycznia 2018 r., w przypadku, kiedy rok podatkowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.271.2017.3.AM
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.295.2017.1.AM
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego w celu konsolidacji (refinansowania) uprzednio zaciągniętych zobowiązań kredytowych

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.272.2017.1.AM
     ∟w zakresie stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji odsetek

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.326.2017.2.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy: wskazana we wniosku umowa cash poolingu stanowi umowę pożyczki unormowaną w art. 16 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki wypłacane w ramach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji,

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.402.2017.2.MS
     ∟- Czy planowaną umowę cash-poolingu należy uznać dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych jako umowę pożyczki unormowaną w art. 16 ust. 7b ustawy o CIT? - Czy w efekcie wdrożenia Systemu Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.333.2017.1.JC
     ∟w zakresie ustalenia, czy kwota odsetek, która będzie obciążać Spółkę w ramach Umowy cash poolingu będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.279.2017.1.AM
     ∟Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że finansowanie udzielone Spółce jako Uczestnikowi struktury cash-poolingu oraz naliczone odsetki powiększają wartość zadłużenia liczoną w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Finansowanie to zostanie udzielone Spółce przez kwalifikowanego pożyczkodawcę, tj. spółkę, w której pośrednio 100% udziałów lub akcji posiada podmiot będący jedynym udziałowcem Wnioskodawcy.

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.223.2017.1.AM
     ∟CIT - w zakresie ustalenia czy finansowanie udzielone Spółce jako Uczestnikowi struktury cash-poolingu oraz naliczone odsetki powiększają wartość zadłużenia liczoną dla celów tzw. niedostatecznej kapitalizacji.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.152.2017.2.AM
     ∟W odniesieniu do odsetek naliczonych od wartości odsetek skapitalizowanych i doliczonych do kwoty głównej pożyczki po dniu 31 grudnia 2014 r. oceny statusu pożyczkodawcy w kontekście warunków bycia kwalifikowanym pożyczkodawcą należy dokonać w oparciu o przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2015 r. Jak wynika z wniosku, pomiędzy Nowym Wierzycielem a Wnioskodawcą występują powiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2015 r. Oznacza to, że w takim przypadku mogą znaleźć zastosowanie ograniczenia w możliwości zaliczeniu odsetek naliczonych od wartości odsetek skapitalizowanych i doliczonych do kwoty głównej pożyczki po dniu 31 grudnia 2014 r.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.151.2017.2.AM
     ∟Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania regulacji art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. do odsetek od pożyczek udzielonych przed 1 stycznia 2015 r. oraz odsetek naliczonych od wartości odsetek skapitalizowanych i doliczonych do kwoty głównej pożyczki przed 1 stycznia 2015 r. jest prawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zastosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. do odsetek skapitalizowanych i doliczonych do kwoty głównej pożyczki po 1 stycznia 2015 r. należało uznać za nieprawidłowe.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.149.2017.2.AM
     ∟w zakresie zastosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.142.2017.2.AM
     ∟Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania regulacji art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. do odsetek od pożyczek udzielonych przed 1 stycznia 2015 r. oraz odsetek naliczonych od wartości odsetek skapitalizowanych i doliczonych do kwoty głównej pożyczki przed 1 stycznia 2015 r. jest prawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zastosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. do odsetek skapitalizowanych i doliczonych do kwoty głównej pożyczki po 1 stycznia 2015 r. należało uznać za nieprawidłowe.

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.150.2017.2.AM
     ∟w zakresie zastosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.153.2017.2.SO
     ∟Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania regulacji art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. do odsetek od pożyczek udzielonych przed 1 stycznia 2015 r. oraz odsetek naliczonych od wartości odsetek skapitalizowanych i doliczonych do kwoty głównej pożyczki przed 1 stycznia 2015 r. jest prawidłowe. Natomiast stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zastosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r. do odsetek skapitalizowanych i doliczonych do kwoty głównej pożyczki po 1 stycznia 2015 r. należało uznać za nieprawidłowe.

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.112.2017.1.BK
     ∟W zakresie określenia, czy w odniesieniu do zapłaconych przez Spółkę Komandytową odsetek z tytułu udzielonej w przyszłości przez Pożyczkodawcę pożyczki, w stosunku do kosztów tych odsetek przypadających Spółce (jako komplementariuszowi Spółki komandytowej) znajdą zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2017.11.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.214.2017.2.AK
     ∟Czy spłata odsetek od Pożyczki będzie podlegała ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r., w przypadku następujących w przyszłości, na mocy zawartego aneksu do umowy, zmian w zakresie daty spłaty Pożyczki po 1 stycznia 2015 r.?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2017.2.MM
     ∟w zakresie: Czy cała wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał Spółki w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego (kapitał zakładowy oraz zapasowy) będzie mogła zostać uwzględniona przy kalkulacji wartości kapitału dla potrzeb wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT?

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.138.2017.1.SO
     ∟w zakresie określenia ograniczeń z tytułu „cienkiej kapitalizacji” w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek skapitalizowanych po 1 stycznia 2015 r. od transz Pożyczki otrzymanych przed tą datą w sytuacji, gdy od 1 stycznia 2015 r. Pożyczkodawca uzyskał status tzw. „kwalifikowanego pożyczkodawcy”

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.140.2017.1.AM
     ∟W zakresie zasad limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów uregulowanych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61.

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.165.2017.1.MM
     ∟w zakresie: stosowania przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji w sytuacji istnienia powiązań rodzinnych pomiędzy wspólnikami podmiotów udzielających sobie pożyczek

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010-170.2017.1.AL
     ∟Interpretacja w zakresie zastosowania przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj