Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


656/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.342.2018.2.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia sposobu rozliczenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanym przez Spółkę komandytową w której Wnioskodawca jest komplementariuszem dofinansowaniem.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.404.2018.1.MG
     ∟- dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów), które następnie zostały zrefundowane ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego Spółka jest zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów wolnych od podatku w miesiącu otrzymania dofinansowania.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.402.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy zgodnie z art. 18d ust. 5a ustawy o CIT, koszty, które pierwotnie spełniały warunki do uznania ich za koszty kwalifikowane na cele kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT, a które następczo należy uznać za zwrócone w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, w wyniku otrzymania dofinansowania, powinny być wyłączone z podstawy kalkulacji ulgi na prace badawczo-rozwojowe w momencie uzyskania środków z tego dofinansowania

2018.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.341.2018.1.PC
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 58 wynagrodzenia pracowników Spółki, w części finansowanej ze środków unijnych, o których mowa wcześniej będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla Spółki?

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.446.2018.1.KM
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych (…)”.

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.231.2018.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje jako przychody podatkowe środki pieniężne otrzymywane z tytułu zatrudniania lekarzy rezydentów od Ministerstwa Zdrowia i stażystów od Marszałka Województwa, nie podlegające zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a w koszty uzyskania przychodów wypłacane im wynagrodzenia.

2018.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-1/14-4/S/AS
     ∟- obowiązek dokonania korekty kosztów w postaci odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów i określenia momentu tej korekty oraz korekty zeznań podatkowych rocznych CIT-8, - sposób dokonywania rozliczenia odpisów amortyzacyjnych elektrycznych zespołów trakcyjnych po otrzymaniu dotacji, - sposób dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów kwalifikowanych Projektu realizowanego z P.O. Infrastruktura i Środowisko.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.168.2018.1.APA
     ∟skutki podatkowe otrzymania rekompensaty.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.167.2018.1.APA
     ∟skutki podatkowe otrzymania rekompensaty.

2018.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.85.2018.4.APA
     ∟skutki podatkowe otrzymania rekompensaty.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB4/415-302/14/18-5/S/JM
     ∟Mobilność Plus

2018.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.241.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty ponoszone w związku z realizacją Umowy podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy rozliczenie wydatków i kosztów sfinansowanych wynagrodzeniem w postaci Opłaty za Zarządzanie powinno być dokonane w skali całego okresu obowiązywania Umowy Operacyjnej.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.140.2018.1.MM
     ∟Czy dochód ustalony jako równowartość wydatków na PFRON, które finansowane są z dotacji podmiotowej z Gminy, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.29.2018.2.MJ
     ∟1. możliwości uznania za niepodlegający opodatkowaniu przychód podatkowy: - odsetek od udzielonych przez Spółkę pożyczek, lokat bankowych oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych opisanych we wniosku projektów – jest nieprawidłowe, - przysługujących Spółce refundacji kosztów poniesionych w ramach ww. projektów (opłata za zarządzanie) – jest prawidłowe, 2. podstawy prawnej, o którą oparto stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie – jest nieprawidłowe.

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.46.2018.1.MJ
     ∟w zakresie oceny prawidłowości przyjętego przez Spółkę sposobu ustalania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-103/14-2/S/AS
     ∟w zakresie podatkowego rozliczenia dotacji w formie refundacji części kosztów pracowniczych ponoszonych z własnych środków przez Spółkę w ramach realizacji Projektu

2018.03.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.22.2018.2.KS
     ∟Skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu państwa dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.409.2017.1.JS
     ∟CIT - w zakresie ustalenia, czy sposób finansowania Projektu nie spełnia przesłanki wskazanej w art. 18d ust. 5 cyt. ustawy i w konsekwencji koszty kwalifikowane wskazane w art. 18d ust. 2 oraz ust. 3 poniesione przez Spółkę w ramach Projektu mogą zostać odliczone w ramach Ulgi B+R.

2018.02.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.375.2017.2.JS
     ∟CIT - w zakresie ustalenia, czy prace prowadzone w ramach projektu, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ww. ustawy, która uprawnia do skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 18d cyt. ustawy.

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/423-496/14/18-S/MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie korekty odpisów amortyzacyjnych w związku z otrzymaną dotacją.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.184.2017.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo nie uwzględniając w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych za środki pochodzące z dotacji oraz nie korygując kosztów uzyskania przychodów w momencie podpisania umowy o udzielenie pomocy publicznej lub faktycznego otrzymania środków w ramach programu

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.416.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy koszty na działania informujące i promujące inwestycję będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.415.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy koszty na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz ze wszystkimi załącznikami, warunkującymi prawidłowe złożenie wniosku o dofinansowanie projektu/inwestycji stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia.

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.200.2017.1.JP
     ∟1. W jakiej wysokości Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia od opisanych we wniosku środków trwałych? 2. Czy i w jaki sposób Spółka powinna skorygować koszty uzyskania przychodów w przypadku, gdy otrzyma ona zwrot poniesionych przez nią wydatków po dokonaniu części odpisów amortyzacyjnych od opisanych we wniosku środków trwałych? (pytania oznaczone we wniosku nr 2 i nr 3

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.375.2017.1.PC
     ∟Jeżeli otrzymana dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, to czy w sytuacji uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków, Spółka będzie zobowiązana do skorygowania kosztów uzyskania przychodów na dzień, w którym tego rodzaju wydatki zostały ujęte podatkowo, czy też powinna je skorygować na bieżąco w momencie otrzymania dofinansowania?

2017.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-831/13-3/S/AS/BC
     ∟Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Spółki przyjmujące, że: „(…) prawidłowym postępowaniem powinno być dokonanie korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych na pokrycie nakładów na modernizację lub zakup których przeznaczone jest otrzymane dofinansowanie, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w roku (latach) poprzedzającym rok podatkowy otrzymania dofinansowania, na bieżąco, tj. w roku podatkowym otrzymania dofinansowania. Skoro bowiem to właśnie w tym roku następuje objęcie tego dofinansowania zwolnieniem od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 Ustawy CIT, to w tym dopiero momencie aktualizuje się obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych naliczonych od tej części wartości początkowej środka trwałego, która pokryta została dofinansowaniem, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 48 Ustawy CIT.”

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4010.22.2017.2.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji; w zakresie kosztów uzyskania przychodów; w zakresie skutków podatkowych wsparcia pomostowego; w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz w zakresie ustalenia stawki opodatkowania.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.281.2017.1.ANK
     ∟w zakresie wyłączenia na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 z kosztów uzyskania przychodów, wydatków, pokrytych niewydatkowaną kwotą środków dofinansowania powstałą w wyniku poniesienia mniejszych wydatków w projekcie.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.312.2017.1.MM
     ∟w zakresie: Czy niewydatkowana kwota środków dofinansowania projektu powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków w projekcie na koszty pośrednie, może być przeznaczona na finansowanie działalności podstawowej Spółki, a poniesione z tego źródła koszty będą stanowić na podstawie art. 16 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy koszty podatkowe Spółki?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.295.2017.1.AK
     ∟Uwzględnienie dotacji w zeznaniu rocznym CIT-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj