Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


578/365551 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1082.2016.1.MS
     ∟W którym momencie (roku) koszty z tytułu wypłaconych premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów?

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.618.2016.1.AM
     ∟W zakresie przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, który z Podmiotów Zainteresowanych będzie uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów kosztu wynagrodzeń pracowników wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa za miesiąc podziału oraz miesiąc poprzedzający miesiąc podziału.

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.961.2016.2.MM
     ∟w zakresie: 1. W którym momencie należy ująć jako podatkowe koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia pracowników ze stosunku pracy oraz składki ZUS płatnika naliczone od przedmiotowych wynagrodzeń? 2. W którym momencie należy ująć jako podatkowe koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych i/lub praw majątkowych oraz składki ZUS płatnika naliczone od przedmiotowych wynagrodzeń? 3. W którym momencie należy ująć jako podatkowe koszty uzyskania przychodów pozostałe koszty, dla których w ustawie o CIT nie wskazano szczegółowych momentów uznawania, mając jednocześnie na uwadze dokonany przez Spółkę podział tych kosztów na koszty bezpośrednio i pośrednio związane z osiągniętymi przychodami?

2017.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4510.60.2016.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wypłatę premii urlopowych dla pracowników oraz w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z przekazywaniem na rzecz pracowników paczek świątecznych/okolicznościowych, bonów, voucherów, kuponów i innych podobnych świadczeń.

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.897.2016.1.AW
     ∟Czy prawidłowe jest zaliczenie Składek na rzecz ZUS od wypłaconych przez Spółkę wynagrodzeń z tytułu 14-tej pensji za 2015 r. na rzecz pracowników do kosztów uzyskania przychodów Spółki na dzień zapłaty tych Składek?

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1028.2016.1.KK
     ∟w zakresie przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.558.2016.2.AZ
     ∟w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów premii pieniężnych dla pracowników oraz określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu premii pieniężnych

2016.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.888.2016.3.KP
     ∟Moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu w przypadku przekształcenia firmy osoby fizycznej w spółkę kapitałową.

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.919.2016.2.AB
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dodatkowego wynagrodzenia o wypłacanego na podstawie indywidualnych porozumień z pracownikami.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.828.2016.2.APO
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca prawidłowo zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, wypłacone na rzecz pracowników przywróconych do pracy na podstawie wyroku Sądu oraz czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania korekty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015, z uwagi na zmianę podstawy prawnej wypłacanego świadczenia na rzecz pracowników.

2016.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.296.2016.2.AT
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu nagród wypłaconych pracownikom z wypracowanego zysku netto

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.809.2016.1.BG
     ∟w zakresie metodologii kwalifikacji wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu rozliczenia kontraktu budowlano - montażowego (długoterminowego)

2016.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-418/16-2/JG
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wytworzenie oprogramowania.

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4510-1-30/16-2/KP
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów oraz kosztów wytworzenia środków trwałych oraz pośrednich kosztów uzyskania przychodów.

2016.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-741/12-1/AP
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przekazane pracownikom wypłaty (bez składki ZUS płaconej przez pracodawcę) z podziału wyniku finansowego netto w miesiącu ich wypłaty?

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-410/16-6/SO
     ∟Koszty wynagrodzeń pracowników Spółka powinna kwalifikować zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty wynagrodzeń dla osób fizycznych współpracujących ze Spółką na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło Spółka powinna potrącać nie wcześniej niż w momencie wypłaty Koszty nabywanych usług obcych Spółka powinna potrącać w dniu poniesienia.

2016.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-700/16-1/MW
     ∟ustalenie, - czy umowa o dzieło z projektantem na realizację aranżacji konkretnego wnętrza, zlecona przez osobę trzecią, która nabędzie od spółki towary handlowe, zawierające w cenie koszt wykonania tejże aranżacji będzie kosztem uzyskania przychodu; - czy umowa o dzieło zawarta z projektantem będzie stanowiła dla spółki koszty bezpośrednie, obniżające dochód do opodatkowania w dacie sprzedaży towarów.

2016.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-386/16-2/AG
     ∟1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym koszty wynagrodzenia prowizyjnego Handlowców stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP? 2. Czy wydatki z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego, jako bezpośrednie koszty uzyskania przychodów, należne Handlowcom w danym roku, a dotyczące przychodów należnych w rozumieniu ustawy o PDOP osiągniętych w latach poprzednich, Spółka ma prawo rozpoznać w kosztach podatkowych w momencie poniesienia, tj. w roku w którym wynagrodzenie prowizyjne staje się należne Handlowcom?

2016.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-357/16-2/AZ
     ∟Czy Spółka powinna traktować koszty dotyczące animatorów jako koszty bezpośrednie, czy jako inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami i potrącalne w dacie ich poniesienia ?

2016.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-620/16-2/MR
     ∟Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup usług medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin, w tym w części dotyczącej dobrowolnych świadczeń medycznych dla członków rodziny pracownika, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przedstawionych we wniosku zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym?

2016.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-325/16-2/AZ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz składki ZUS stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów potrącane w miesiącu (roku podatkowym), w którym osiągnięte zostaną odpowiadające im przychody, zgodnie z art. 15 ust. 4, 4b-4c ustawy o PDOP, pod warunkiem, że wynagrodzenia zostaną zapłacone lub postawione Zleceniobiorcy do dyspozycji a składki ZUS zapłacone do ZUS?

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-403/16/MS
     ∟Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że przychód z tyt. zwrotu części wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy nie stanowi przychodu w podatku dochodowym, a jednocześnie naliczone wynagrodzenie pracownika ujęte w księgach rachunkowych w kwocie wynikającej ze stosunku pracy, czyli 1850 zł brutto, pomimo, że refundacja nie pokrywa całej kwoty, zalicza się do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

2016.06.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-450/16/BG
     ∟w zakresie kwalifikacji, momentu oraz sposobu rozliczenia kosztów uzyskania przychodów związanych z realizacją kontraktów budowlanych (stan faktyczny)

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-112/16/BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku należności Spółki, wobec osoby uprawnionej do tych należności po śmierci pracownika

2016.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-249/15/16-S/PS
     ∟Czy nagrody z zysku wypłacone członkom Zarządu będącym pracownikami Spółki ale pełniącym te funkcje na podstawie aktu powołania stanowią koszty uzyskania przychodów?

2016.06.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-406/16/MO
     ∟Czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w celu realizacji naprawy uszkodzonej sieci ciepłowniczej, opłacone ze środków własnych i środków otrzymanych od Wykonawcy stanowią koszty uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-480/16/AP
     ∟Czy prawidłowo zaliczono koszty wynagrodzeń za styczeń 2015 r. do kosztów uzyskania przychodów w Spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej?

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-217/16-2/AM
     ∟w zakresie ustalenia, który z Podmiotów Zainteresowanych będzie uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów kosztu wynagrodzeń pracowników wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa za miesiąc podziału oraz miesiąc poprzedzający miesiąc podziału.

2016.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-114/16/DW
     ∟w zakresie zasad amortyzacji składników majątku przejętych przez Wnioskodawcę na skutek przejęcia spółek jawnych i spółki komandytowej

2016.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-113/16/DW
     ∟w zakresie możliwości i sposobu zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wskazanych we wniosku wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 39106 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj