Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


631/392893 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.183.2017.1.AP
     ∟Moment zaliczenia wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników do kosztów uzyskania przychodów.

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.123.2017.2.MS
     ∟Który z zainteresowanych podmiotów, tj. Spółka czy Spółka A ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na tzw. roboty w toku, o których była mowa przedstawionym stanie faktycznym?

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.148.2017.1.BJ
     ∟W zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne należnych od tych wynagrodzeń.

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.180.2017.1.MST
     ∟Ustalenie, czy Spółka jest uprawniona do rozpoznania: - części wypłaconych/postawionych do dyspozycji Kosztów pracowniczych wraz z należnymi im Składkami ZUS płatnika, jako koszt podatkowy w momencie uzyskania przychodów z projektów, - pozostałych wypłaconych/postawionych do dyspozycji Kosztów pracowniczych wraz z należnymi im Składkami ZUS płatnika, jako kosztów podatkowych bieżącej działalności Spółki.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.67.2017.2.KP
     ∟Kwalifikacje do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego w formie udziału w zysku członkom rady nadzorczej.

2017.08.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-375/13-3/MS
     ∟W zakresie momentu poniesienia wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w postaci zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop.

2017.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.77.2017.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości uwzględnienia odsetek od pożyczek i kredytów oraz różnic kursowych w wydatkach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.138.2017.1.MR
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym PGK E. będzie uprawniona do zaliczenia do Kosztów kwalifikowanych kosztów Świadczeń poniesionych na rzecz danego Pracownika w części, w jakiej brał on udział w danym miesiącu w działalności B+R realizowanej przez daną Spółkę Grupy, tj. w miesiącu, w którym koszty Świadczeń należne Pracownikowi zostaną faktycznie poniesione?

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010-126.2017.1.AL
     ∟Czy amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON (zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), z tej jego części, która pochodzi z ulgi z zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych stanowi koszt uzyskania przychodu?

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.30.2017.1.MG
     ∟Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków opisanych we wniosku.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.58.2017.1.AL
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia lub alokacji przychodów i kosztów podatkowych w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.64.2017.1.AW
     ∟Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych pracownikom nagród z zysku

2017.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.19.2017.1.AM
     ∟w zakresie uznania premii pieniężnych wypłaconych pracownikom za koszty pracownicze, poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, a w konsekwencji za koszt uzyskania przychodu (pytanie nr 1 wniosku) oraz określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu (pytanie nr 2 wniosku)

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-606/11/17-S/MM
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat zrealizowanych na rzecz pracowników obejmujących nagrody z funduszu załogi utworzonego z wypracowanego zysku, opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, naliczonych od tych wypłat oraz składek na Pracowniczy Program Emerytalny uiszczanych przez Spółkę a finansowanych z funduszu nagród utworzonego z wypracowanego zysku.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.3.2017.1.KS0112-KDIL5.4010.39.2017.1.KS0112-KDIL5.4010.40.2017.1.KS0112-KDIL5.4010.41.2017.1.KS0112-KDIL5.4010.42.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń i operacji zrealizowanych do dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po dniu podziału, jak również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po dniu podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną do dnia podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętym ZCP; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników wydzielanej ZCP do dnia podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpi podział, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc a także czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.4.2017.1.KS 0112-KDIL5.4010.43.2017.1.KS 0112-KDIL5.4010.44.2017.1.KS 0112-KDIL5.4010.45.2017.1.KS 0112-KDIL5.4010.46.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych do dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po dniu podziału, jak również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po dniu podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną do dnia podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętym ZCP; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników wydzielanej ZCP do dnia podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający dzień podziału, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc; oraz czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym CIT za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.46.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych do dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po dniu podziału, jak również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po dniu podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną do dnia podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętym ZCP; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników wydzielanej ZCP do dnia podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający dzień podziału, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc; oraz czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym CIT za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.45.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych do dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po dniu podziału, jak również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po dniu podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną do dnia podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętym ZCP; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników wydzielanej ZCP do dnia podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający dzień podziału, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc; oraz czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym CIT za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112.KDIL5.4010.44.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych do dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po dniu podziału, jak również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po dniu podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną do dnia podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętym ZCP; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników wydzielanej ZCP do dnia podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający dzień podziału, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc; oraz czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym CIT za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.43.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych do dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po dniu podziału, jak również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po dniu podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną do dnia podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętym ZCP; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników wydzielanej ZCP do dnia podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający dzień podziału, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc; oraz czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym CIT za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.42.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń i operacji zrealizowanych do dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po dniu podziału, jak również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po dniu podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną do dnia podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętym ZCP; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników wydzielanej ZCP do dnia podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpi podział, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc a także czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.41.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń i operacji zrealizowanych do dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po dniu podziału, jak również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po dniu podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną do dnia podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętym ZCP; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników wydzielanej ZCP do dnia podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpi podział, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc a także czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.40.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń i operacji zrealizowanych do dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po dniu podziału, jak również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po dniu podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną do dnia podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętym ZCP; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników wydzielanej ZCP do dnia podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpi podział, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc a także czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.39.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń i operacji zrealizowanych do dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po dniu podziału, jak również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po dniu podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną do dnia podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętym ZCP; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników wydzielanej ZCP do dnia podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpi podział, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc a także czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4510.30.2017.1.AG
     ∟w zakresie sposobu kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów w ramach działalności deweloperskiej wydatków Spółki wymienionych w Grupie 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz wydatków poniesionych przez Spółkę po dacie zakończeniu inwestycji, związanych z zakończoną inwestycją, do których Spółka byłaby zobowiązana

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.1146.2016.2.EŻ
     ∟w zakresie możliwości oraz momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów nagród z wypracowanego zysku netto Spółki wypłaconych pracownikom oraz Członkom Zarządu jak również Członkom Rady Nadzorczej

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.1136.2016.1.PS
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2017.03.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.45.2017.1.PS
     ∟1. Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość wypłaconych nagród brutto, bez składki ZUS płaconej przez pracodawcę, z podziału wyniku finansowego netto w miesiącu ich przyznania? 2. Czy w przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie zaliczenia w koszty wypłaconych nagród z zysku Wnioskodawca ma prawo do złożenia korekty deklaracji CIT za lata 2011-2015?

2017.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.43.2017.1.IZ
     ∟Czy wynagrodzenia należne za luty 2017 r. wypłacone w marcu 2017 r. będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki w miesiącu za jaki są należne? Czy składki ZUS (w części finansowanej przez pracodawcę) od wynagrodzeń za styczeń oraz luty 2017 r., wypłacone przez Spółkę Komandytową po dniu przekształcenia, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki?

2017.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.42.2017.1.PC
     ∟1. Czy właściwym będzie przyjęcie przez Spółkę, że wymienione powyżej koszty kontraktu na rzecz Centrali stanowią tzw. koszty bezpośrednie w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „ustawa o CIT”)? 2. Czy właściwe jest przyjęcie, że dla określonych rodzajów kosztów - nawet gdyby uznać je za koszty bezpośrednie kontraktu na rzecz Centrali tj. przykładowo dla kosztów wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy/umów zleceń/o dzieło, oraz narzutów publicznoprawnych od ww. wynagrodzeń (ZUS), kosztów amortyzacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych na konkretnym kontrakcie, różnic kursowych moment podatkowy będzie niezależny od momentu faktycznego zafakturowania przychodów podatkowych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 39828 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj