Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


18079/392893 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.210.2017.1.AW
     ∟Brak prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od poczynionych dotychczas na nieruchomości nakładów oraz od nakładów, które Wnioskodawca poczyni po ustanowieniu nieodpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości, polegającego na uprawnieniu do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.281.2017.1.ANK
     ∟w zakresie wyłączenia na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 z kosztów uzyskania przychodów, wydatków, pokrytych niewydatkowaną kwotą środków dofinansowania powstałą w wyniku poniesienia mniejszych wydatków w projekcie.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.312.2017.1.MM
     ∟w zakresie: Czy niewydatkowana kwota środków dofinansowania projektu powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków w projekcie na koszty pośrednie, może być przeznaczona na finansowanie działalności podstawowej Spółki, a poniesione z tego źródła koszty będą stanowić na podstawie art. 16 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy koszty podatkowe Spółki?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.290.2017.1.MM
     ∟Czy wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał zapasowy Spółki w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego będzie mogła zostać uwzględniona przy kalkulacji wartości kapitału dla potrzeb wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.183.2017.1.AP
     ∟Moment zaliczenia wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników do kosztów uzyskania przychodów.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2017.2.MM
     ∟w zakresie: Czy cała wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał Spółki w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego (kapitał zakładowy oraz zapasowy) będzie mogła zostać uwzględniona przy kalkulacji wartości kapitału dla potrzeb wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2017.1.BD
     ∟W którym momencie, Wnioskodawca powinien rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów nakłady na budowę/przebudowę Infrastruktury technicznej przekazane nieodpłatnie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub odpowiedniego przedsiębiorstwa przesyłowego?

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.48.2017.2.KB
     ∟Czy wypłaty stypendiów przez X Sp. z o.o., będą stanowić dla spółki koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „u.p.d.o.p.”)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.249.2017.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, czy pierwsza (wstępna) opłata leasingowa z tytułu umowy leasingu operacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodu jednorazowo, w dacie poniesienia wydatku.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.87.2017.2.SG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów umorzonych należności (wierzytelności)

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.294.2017.1.AK
     ∟- korekta kosztów uzyskania przychodów momencie zwrotu dotacji, - korekta przychodów podatkowych.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.116.2017.3.AG
     ∟W zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług księgowych w nowo utworzonej Spółce w okresie promocyjnym i po jego zakończeniu.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.186.2017.1.AK
     ∟- korekta odpisów amortyzacyjnych zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, w momencie zwrotu dotacji, - korekta przychodów podatkowych,

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.256.2017.1.BM
     ∟czy Wnioskodawca, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a lub lit. b ustawy CIT, będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, odpisanych jako nieściągalne, wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, w odniesieniu do których spełnione zostały przesłanki udokumentowania nieściągalności określone w art. 16 ust. 2 ustawy CIT

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.307.2017.1.JKT
     ∟Czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/rocznego podatku dochodowego należnego od PGK, w tym środki pieniężne zatrzymane na rachunku bankowym Wnioskodawcy z tytułu podatku dochodowego i zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań Spółek Zależnych z tytułu podatku dochodowego, należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT, jako przychody/koszty podatkowe Wnioskodawcy i/lub Spółek Zależnych?

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.203.2017.1.AW
     ∟Możliwość zaliczenia do KUP usług medycznych polegających na udzielaniu pomocy psychologicznej lub psychologiczno-psychiatrycznej odnoszących się do rodzin, osób spokrewnionych, powinowatych, a także bliskich pracowników.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.211.2017.2.AT
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu podróży służbowych prezesa zarządu Wnioskodawcy

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.205.2017.1.MC
     ∟W zakresie zaliczenia nakładów poniesionych na budowę drogi dojazdowej do innych niż bezpośrednie kosztów uzyskania przychodów i rozliczenia ich w dacie przekazania inwestycji na rzecz gminy.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.206.2017.1.MC
     ∟zaliczenie wydatków związanych z pozyskaniem inwestora i emisją akcji na rzecz pracowników do kosztów

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.164.2017.2.BG
     ∟miejsca i sposobu rozliczenia podatku dochodowego z działalności Oddziału w Niemczech, konieczności ewidencjonowania przez Oddział osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów uzyskania przychodów, sposobu rozliczania przez Spółkę przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z funkcjonowaniem Oddziału w Niemczech, ustalenia skutków podatkowych dla Spółki z tytułu wpłat na PFRON.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.202.2017.1.JBB
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku ze spłatą nabytych wierzytelności

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.110.2017.2.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy zawarcie Aneksu będzie miało wpływ na zmianę konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczących zapłaty Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego lub Jednorazowej Prowizji Agencyjnej, tj. w szczególności na okres, w którym kwoty Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego lub Jednorazowej Prowizji Agencyjnej będą potrącalne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz korekty kosztów związanych z zawarciem Aneksu.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.109.2017.2.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy zawarcie Aneksu będzie miało wpływ na zmianę konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczących zapłaty Bonusu za Dostęp do Sieci Dystrybucji oraz Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego, tj. w szczególności na okres, w którym kwoty Bonusu za Dostęp do Sieci Dystrybucji oraz Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego będą potrącalne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz korekty kosztów związanych z zawarciem Aneksu.

2017.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.82.2017.3.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w postaci tzw. opłat motywacyjnych

2017.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.161.2017.1.AP
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z transportem i utylizacją wadliwego towaru.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.134.2017.2.AT
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego przez Spółdzielnię z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi pomieszczeniami oraz miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.138.2017.2.ZK
     ∟Czy koszty działań informująco-promocyjnych Projektu (Zadanie Nr 8), należy uznać jako koszty pośrednie i zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też koszty te zwiększą wartość poszczególnych środków trwałych w ramach realizacji Projektu, zgodnie z art. 16g ust. 1 i 4 ww. ustawy?

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.136.2017.2.ZK
     ∟Czy renowację (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Y (Zadanie nr 6), należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, jako remont zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku uznania za remont z uwagi na wysoki koszt spółka będzie rozliczać koszty w czasie zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy również dla celów podatkowych koszty należy rozliczyć w czasie), czy zaliczyć jako inwestycje w obcych środkach trwałych przyjmując wycenę wartości inwestycji zgodnie z art. 16g ust. 13 ww. ustawy, gdzie kosztem uzyskania przychodów będzie amortyzacja?

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.135.2017.2.ZK
     ∟Czy koszty likwidacji nieczynnej oczyszczalni ścieków w X - Zadanie Nr 4 Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.183.2017.1.JS
     ∟W zakresie ustalenia przychodu z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych, ustalenia kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych oraz opodatkowania u źródła wynagrodzenia wypłaconego Faktorowi z tytułu świadczonych usług faktoringowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 39828 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj