Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


16798/365551 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.22.2017.1.JKT
     ∟Czy dokonując zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia (tj. dobrowolnego umorzenia udziałów), Wnioskodawca powinien ustalić dochód z przedmiotowego tytułu na zasadach ogólnych, a zatem rozpoznać przychód w wysokości wynagrodzenia otrzymanego za umorzone udziały oraz koszt uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych na ich nabycie?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1080.2016.1.AB
     ∟Czy w przypadku zbycia gruntów i budynków użytkowanych przez Spółkę, kosztem podatkowym ich uzyskania na potrzeby ustalenia dochodu do opodatkowania będzie wartość wydatków poniesionych na ich nabycie i wytworzenie pomniejszona o wartość dokonanych do daty sprzedaży odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy Spółka dokonywała od tych składników odpisów amortyzacyjnych przez zastosowanie obniżonej stawki amortyzacji?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.390.2016.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z dodaniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d – Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zobowiązania uregulowane w drodze kompensaty w części, która przekracza 15.000 zł.

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.17.2017.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z dodaniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu tej części wydatków, która zostanie uregulowana poprzez kompensatę.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1146.2016.1.JP
     ∟Czy kwoty wydatkowane i równocześnie przypadające na użytkowników zależnych terenu przyległego będących członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, stanowią koszty uzyskania przychodu w myśl art 15 ust. 1 UoPDOP?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1053.2016.2.JP
     ∟Czy kwoty wydatkowane w związku z ponoszeniem kosztów dzierżawy udziałów i bieżących kosztów utrzymania nieruchomości przypadających na każdy dzierżawiony przez Wspólnotę Mieszkaniową udział, stanowią koszty uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 UoPDOP?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4510.1070.2016.2.BKD
     ∟czy Wydatki poczynione przez Spółkę przed Przekształceniem będą mogły być rozpoznane przez Wnioskodawcę jako koszty uzyskania przychodu

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.12.2017.1.APO
     ∟Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione koszty wkładu własnego w związku z realizacją projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO)?

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1144.2016.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości umorzonych wierzytelności z tytułu części odsetkowej czynszu umownego w dacie ich umorzenia, zakładając, że był obowiązany rozpoznać przychód należny z tejże części odsetkowej czynszu umownego?

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1082.2016.1.MS
     ∟W którym momencie (roku) koszty z tytułu wypłaconych premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów?

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1063.2016.1.MS
     ∟Czy za datę powstania przychodu z części odsetkowej czynszu umownego Wnioskodawca powinien uznać, zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, tj. ostatni dzień każdego miesiąca poczynając od 1 lipca 2009 r.?

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1140.2016.1.KP
     ∟rozliczenie korekt, potransakcyjnego zmniejszenia lub zwiększenia ceny przez dostawców dotyczących transakcji związanych z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa będącą przedmiotem wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1139.2016.1.KP
     ∟rozliczenie korekt, potransakcyjnego zmniejszenia lub zwiększenia ceny dotyczących transakcji związanych z wydzieloną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa będącą przedmiotem wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1138.2016.1.KP
     ∟zmniejszenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu zwrotu sprzedającemu towarów związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa będącą przedmiotem wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1137.2016.1.KP
     ∟zmniejszenie przychodu z tytułu zwrotu towarów związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa będącą przedmiotem wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1136.2016.1.KP
     ∟ustalenia, czy otrzymanie przez Spółkę W zapłaty z tytułu egzekwowania wierzytelności nabytych aportem w ramach ZCP NSO stanowi przychód podatkowy, zaś wartość nominalna wierzytelności nabytej aportem stanowi wtedy koszt uzyskania przychodów Spółki W związany z takimi przychodami

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1135.2016.1.KP
     ∟ustalenie, czy w sytuacji, gdy produkty lub towary handlowe (wniesione aportem w ramach ZCP NSO) zostaną sprzedane przez Spółkę W, to wtedy Spółka W ma prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z tymi przychodami, niezależnie od tego, czy koszty te zostały pokryte z majątku Spółki W czy przez Wnioskodawcę

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1134.2016.1.KP
     ∟Ustalenie, czy w sytuacji gdy produkty lub towary handlowe zostaną sprzedane przez Wnioskodawcę, to wtedy ma on prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z tymi przychodami, niezależnie od tego, czy koszty te zostały pokryte przez Wnioskodawcę, czy też przez Spółkę W.

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1133.2016.1.KP
     ∟Ustalenie czy w sytuacji, gdy faktura dokumentująca zakup towarów lub usług związanych z ZCP NSO wpłynie już po dacie przeniesienia ZCP NSO do Spółki W (faktura wpłynie bezpośrednio do Spółki W albo wpłynie do Wnioskodawcy i zostanie przekazana do Spółki W) i zostanie zaksięgowana w ewidencji rachunkowej spółki do Spółki W, to Spółka W będzie uprawniona do zaliczenia kosztu wynikającego z takiej faktury do kosztów uzyskania przychodów - niezależnie od tego, czy zobowiązanie zostanie uregulowane przez Spółkę W, czy jeszcze przez Wnioskodawcę przed przeniesieniem do ZCP NSO do Spółki W .

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1002.2016.1.KP
     ∟ustalenie, czy w sytuacji gdy faktura dokumentująca zakup towarów lub usług związanych z ZCP NSO wpłynie do Wnioskodawcy jeszcze przed datą przeniesienia ZCP NSO i zostanie zaksięgowana w jego ewidencji rachunkowej, to Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia kosztu wynikającego z takiej faktury do kosztów uzyskania przychodów - niezależnie od tego, czy zobowiązanie zostanie uregulowane przez Wnioskodawcę, czy przez Spółkę po przeniesieniu zobowiązania do Spółki W w ramach transferu ZCP NSO

2017.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.395.2016.1.BK
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków z tytułu wypłaty na rzecz byłego pacjenta, zasądzonego wyrokiem sądowym zadośćuczynienia oraz skapitalizowanej renty, wraz z odsetkami od zasądzonych kwot, jak również comiesięcznie wypłacanej renty, a także kosztów procesowych i sądowych

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1022.2016.2.JW
     ∟Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków zarówno gotówkowych jak i poniesionych w formie przekazu z potrąceniem na nabycie certyfikatów inwestycyjnych w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia certyfikatów.

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.977.2016.2.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego przez Spółkę przejmowaną (na nabycie udziałów w Spółce przejmującej), które będą spłacane od momentu połączenia spółek (Wnioskodawca jest spółką przejmującą) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy? 2. W jakim momencie należy wydatki w postaci odsetek od kredytu (w sytuacji opisanej we wniosku) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, w dacie ich kapitalizacji czy faktycznej zapłaty przez Wnioskodawcę na rzecz kredytodawcy?

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.190.2016.3.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków nabycia przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1085.2016.1.JP
     ∟Czy biorąc pod uwagę przepis art 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ustawa o PDOP”), który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., zobowiązania Spółki o wartości przekraczającej 15.000 zł uregulowane w formie kompensaty, które będą spełniać ogólne warunki uprawniające do zaliczenia danego wydatku w koszty podatkowe na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, będą stanowić koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości?

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1069.2016.2.JP
     ∟Czy po 1 stycznia 2017 r. w sytuacji, gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1888, dalej: „Ustawa CIT”), Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensatę (potrącenie), bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania?

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.964.2016.1.AP
     ∟Czy przyszłe płatności dodatnich kwot przepływów pieniężnych (Cash Flow) dokonane na rzecz Wierzycieli będą stanowić koszt uzyskania przychodu?

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1005.2016.2.MS
     ∟Czy wydatki sfinansowane wsparciem finansowym oraz pomostowym stanowią koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1054.2016.1.BG
     ∟czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji będzie wartość emisyjna udziałów własnych Spółki wydanych w zamian za nabyte akcje (która została odniesiona zarówno na kapitał zakładowy, jak i na kapitał zapasowy), przypadająca na sprzedane akcje

2017.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1119.2016.1.AK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Zainteresowanych, że to A Sp. z o.o., jako podmiot będący stroną umów z dostawcami w momencie dokonywania korekt rozliczeń, powinien pomniejszyć albo powiększyć koszty uzyskania przychodów z tytułu potransakcyjnego zmniejszenia albo zwiększenia ceny (za wyjątkiem zmian wynikających z usuwania skutków błędów rachunkowych lub innych oczywistych pomyłek), pomimo że korekty rozliczeń dotyczą zakupów dokonanych przez I Sp. z o.o. przed wniesieniem aportem ZCP NSO, która to spółka rozpoznała koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 39106 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj