Interpretacje do przepisu
art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


437/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.117.2018.2.BB
     ∟Czy przy wyliczaniu czystej wartości nieruchomości należy obniżyć ją o całą kwotę wpisanej do księgi wieczystej hipoteki, czy tylko pomniejszyć ją o wartość pozostałej do spłaty wielkości kredytu? Czy należy wydzielić osobno wartość budynku i wartość gruntu przy wyliczaniu podatku z uwzględnieniem art. 16 ww. ustawy?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.84.2017.3.MD
     ∟W przypadku skorzystania z ulgi mieszkaniowej w ramach przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2006 r., Wnioskodawca nie utraci prawa do nabytej ulgi w przypadku dokonania darowizny lokalu będącego przedmiotem spadku na rzecz syna, jeśli będzie w tym lokalu nadal zamieszkiwał przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego.

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.52.2018.1.HS
     ∟Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej.

2018.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.42.2018.1.MSI
     ∟Zachowanie prawa do ulgi z art. 16 ustawy w związku z darowizną spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2018.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.65.2018.1.MCZ
     ∟możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w związku z nabyciem udziału w nieruchomości w drodze spadku

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.45.2018.2.BB
     ∟Czy jeżeli Zainteresowani przekażą na rzecz córki Zainteresowanej będącej stroną postępowania odziedziczoną po ich matce całość udziałów w nieruchomości (1/1) w ramach umowy dożywocia, to czy będą musieli zwrócić koszty wynikające z przyznanej im ulgi mieszkaniowej?

2018.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.19.2018.1.SK
     ∟w zakresie zachowania prawa do ulgi mieszkaniowej w związku z dokonaniem przez Wnioskodawczynię darowizny na rzecz brata udziału w budynku mieszkalnym nabytego w drodze dziedziczenia.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.14.2018.1.BB
     ∟W związku z powyższym w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku przed upływem okresu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie zostanie spełniony pierwszy z warunków do zachowania ulgi, tj. konieczność zmiany warunków mieszkaniowych

2018.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.7.2018.2.PB
     ∟w zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej w związku z nabyciem nieruchomości w drodze spadku

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.60.2018.1.NF
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia powierzchni użytkowej oraz wystawienia faktur korygujących.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.42.2018.1.LB
     ∟Czy zbycie nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył na mocy umowy darowizny od swojej matki, gdy zbycie nastąpi przed upływem 5 lat od chwili zawarcia umowy darowizny, doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku od darowizny?

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.214.2017.3.BB
     ∟Jaki obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na Wnioskodawczyni w związku z darowizną udziałów w mieszkaniu od córki i zięcia?

2018.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.210.2017.12.ASZ
     ∟Kiedy Wnioskodawczyni mogła sprzedać odziedziczone mieszkanie, aby skorzystać z ulgi podatkowej, tzn. od kiedy liczy się okres 5 lat – czy od daty śmierci spadkodawcy czy od daty postanowienia sądu?

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4015.6.2018.2.KK
     ∟Możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn; określenie podstawy opodatkowania z uwzględnieniem hipoteki umownej na nieruchomości.

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.205.2017.2.LB
     ∟Czy w oparciu o opisaną sytuację rodzinną Wnioskodawca wyczerpuje znamiona zawarte w art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn i zachowuje przez to prawo do zwolnienia?

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.499.2017.2.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie określenia metody obliczania powierzchni użytkowej dla celów stawki podatku przy świadczeniu usług budowalnych w obiektach budownictwa mieszkalnego.

2018.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.180.2017.2.MD
     ∟Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej w sytuacji przeznaczenia środków ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na spłatę kredytu.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.198.2017.1.MSI
     ∟Czy Wnioskodawcy przysługuje całkowite zwolnienie od podatku od spadków i darowizn w związku z zastosowaniem ulgi określonej w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.466.2017.1.AKR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia powierzchni użytkowej oraz stawki podatku VAT na świadczoną usługę w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.175.2017.1.BD
     ∟Czy ze względu na zaistniały stan faktyczny, tj. sprawowanie opieki nad zmarłą spadkodawczynią przez okres dłuższy niż dwa lata przysługuje Wnioskodawcy ulga określona w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2017.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.176.2017.1.PM
     ∟Czy jeśli Wnioskodawczyni odziedziczy mieszkanie w Niemczech to będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej nawet wtedy, gdy sprzeda to mieszkanie?

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.113.2017.1.MD
     ∟Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej w sytuacji zakupu mieszkania przed sprzedażą lokalu odziedziczonego w spadku, a także w związku z przeznaczeniem środków w całości lub w części na spłatę kredytu.

2017.10.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.131.2017.1.PM
     ∟Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn po zmarłym mężu, skoro spełniała i spełnia do nadal przesłanki do zwolnienia od podatku wynikające z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (zarówno w dacie otwarcia spadku, tj. 1 stycznia 2001 r., jak i również w dacie poświadczenia dziedziczenia, tj. 19 lipca 2017 r.). c

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.274.2017.2.ASZ
     ∟ustalenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, objętej społecznym programem mieszkaniowym

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.103.2017.1.PM
     ∟Czy dokonanie darowizny przez Wnioskodawczynię na rzecz jej córki spowoduje utratę ulgi mieszkaniowej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn i powstanie zobowiązania podatkowego?

2017.08.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.100.2017.1.MPU
     ∟w zakresie skorzystania z ulgi mieszkaniowej

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.125.2017.2.LS
     ∟Z uwagi na fakt, że otrzymana przez Wnioskodawcę spłata z tytułu działu spadku dotyczącego udziału w nieruchomości nabytej po zmarłych rodzicach nie przekroczy wartości udziału Wnioskodawcy w spadku, spłata ta nie spowoduje powstania przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji nie ciąży na Wnioskodawcy obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty spłaty otrzymanej w wyniku działu spadku.

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.23.2017.1.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych nabycia tytułem darowizny oraz sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.22.2017.1.BJ
     ∟Czy ulga z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn przysługuje w sytuacji, gdy środki finansowe pochodzące ze sprzedaży (przed upływem 5 lat od zamieszkania) odziedziczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem ulgi określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zostaną w całości przeznaczone na wniesienie wkładu własnego do kredytu hipotecznego na zakup większej nieruchomości w okresie 2 lat od dnia sprzedaży odziedziczonego lokalu, w której Wnioskodawca będzie faktycznie zamieszkiwał będąc zameldowanym ponad 5 lat od dnia zakupu?

2017.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4015.10.2017.1.MZ
     ∟w zakresie skutków podatkowych przeniesienia przez Wnioskodawczynię na rzecz wnuka udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku na podstawie umowy dożywocia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41478 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj