Interpretacje do przepisu
art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4532/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.243.2018.4.KB
     ∟1. Czy przeniesienie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, do A za wynagrodzeniem w postaci Opłaty za Transfer będzie stanowiło przychód podatkowy B opodatkowany w ramach dochodu z innych źródeł przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) 2. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) 3. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów potrącalny w dacie jego poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) 4. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w postaci Opłaty za Transfer należy uznać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-369/14-7/18-S/IR
     ∟Skutki podatkowe rozliczeń dokonywanych pomiędzy wnioskodawcą i udziałowcem

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.430.2018.1.JKT
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na moment rozpoznania przychodu w wysokości wartości wkładu do Spółki Lokacyjnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do potrącenia (rozpoznania) kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Lokacyjnej w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej pożyczek wnoszonych tytułem wkładu

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.334.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wypłacane przez Wnioskodawcę premie na rzecz Specjalistów pozostających z Wnioskodawcą w stosunku pracy, stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu, w którym przypada ich termin płatności, pod warunkiem, że zostaną wypłacone w tym terminie.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.327.2018.3.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy wynagrodzenie prowizyjne za zrealizowane usługi, wypłacane na rzecz agentów będących wspólnikami będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów dla Spółki

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.320.2018.2.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może zaliczyć kwotę 115.354,26 zł do kosztów uzyskania przychodów w związku zawarciem ugody, w której to Wnioskodawca zrzekł się wszystkich roszczeń wobec usługodawcy, w tym roszczenia o zwrot zapłaconej uprzednio kwoty, które to roszczenie nie zostało uwzględnione w ugodzie

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.459.2018.1.SO
     ∟w zakresie ustalenia, czy odpisy amortyzacyjne od Budynku będą podlegały ograniczeniu w zakresie uznania ich za koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15e ust. 1 updop oraz potwierdzenia sposobu wyliczenia części odpisów amortyzacyjnych podlegającej ograniczeniu

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.268.2018.1.HK
     ∟Czy uzyskane w roku podatkowym przez Wnioskodawcę przychody z dywidend wypłacanych przez spółki zależne należy uwzględniać w sumie przychodów ze wszystkich źródeł oraz w kwocie przychodów ze źródła zyski kapitałowe na potrzeby obliczenia stosunku, w jakim Koszty będą dzielone (przypisywane) do źródła przychody z zysków kapitałowych oraz do pozostałych przychodów?

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.369.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wypłacane przez Wnioskodawcę premie na rzecz Specjalistów pozostających z Wnioskodawcą w stosunkach cywilnoprawnych, stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie w którym zostaną wypłacone.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.370.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka powinna zaliczać koszty ponoszone na wymienione cele do kosztów wytworzenia środków trwałych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.225.2018.1.MC
     ∟Konsekwencje zbycia udziału w organizacji.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.349.2018.2.RK
     ∟Możliwość oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zobowiązań handlowych.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.373.2018.2.MST
     ∟Ustalenie, czy Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu swoich zobowiązań na zasadach przewidzianych w ustawie o PDOP, niezależnie od tego, czy zobowiązanie jest regulowane w drodze zapłaty sumy pieniężnej, czy też w drodze wydania towarów

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-956/14-3/S/AM
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na naprawę szkód powstałych na drogach publicznych oraz momentu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-758/14-2/MS
     ∟Czy opisane wydatki Spółki w postaci odstępnego stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.351.2018.1.JG
     ∟podatku CIT w zakresie niezaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartości wypłacanych klientom odszkodowań w związku z powstaniem szkód w towarach oraz w zakresie braku powstania przychodu z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela zwrotu tych kwot

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.250.2018.2.BG
     ∟czy w związku z fuzją transgraniczną, Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio przez Spółki Przejmowane od środków trwałych sfinansowanych ze środków pochodzących z udzielanych sobie wzajemnie przez Spółki Przejmowane pożyczek (kredytów) zarówno w części kapitałowej jak i odsetkowej tych pożyczek (kredytów)

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.360.2018.4.PC
     ∟1. Czy Koszty Zmiany Umowy Spółki mogą być zaliczane przez Zainteresowaną do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy CIT (w przypadku Zainteresowanej, która jest spółką z o.o.), z uwzględnieniem zasad określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy CIT? 2. Od jakiej daty rozpoczyna się okres, za który przychody i koszty wynikające z działalności Spółki Komandytowej, określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy CIT, powinny być przypisywane Zainteresowanej według udziałów w zysku, jakie zostały przyjęte w wyniku zmiany Umowy Spółki, przyjętej 28 czerwca 2018 r.? 3. Czy koszty z tytułu PCC oraz Opłaty Notarialnej Netto powinny być przypisywane Zainteresowanej według udziałów w zysku określonych w Umowie Spółki w brzmieniu sprzed jej zmiany przyjętej 28 czerwca 2018 r. i czy koszty z tytułu Opłaty Rejestracyjnej powinny być przypisywane Zainteresowanej według ich udziałów w zysku określonych w Umowie Spółki w brzmieniu po tej zmianie?

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.289.2018.2.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży Wyrobów są objęte zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.305.2018.1.NL
     ∟możliwość oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z organizacją Światowego Dnia W.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.341.2018.1.AZ
     ∟W rozpatrywanej sprawie spełnione zostaną łącznie obie przesłanki określone w treści art. 15e ust. 1 pkt 2 updop: podmiotowa – ponieważ podmiotem zbywającym będzie podmiot powiązany z Zainteresowanymi, o którym mowa w art. 11 ww. ustawy oraz przedmiotowa – ponieważ dotyczyć będzie opłat za korzystanie z wartości wymienionych w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że opłaty licencyjne za korzystanie z Modelu Biznesowego, w skład którego wchodzi m.in. korzystanie ze Znaku Towarowego i Logotypu A., nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu Spółki dominującej Y. Sp. z o.o. i spółek zależnych Z. Sp. z o.o. oraz E. Sp. z o.o., ze względu na ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 pkt 2 updop.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.158.2018.2.PB
     ∟w zakresie ustalenia czy wydatki z tytułu zobowiązania związanego z regresem ubezpieczeniowym stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-823/15-5/S/18/DP/MS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów skradzionych składników majątku spisanych następnie z bilansu, zaliczenia do przychodów czynszu dzierżawnego otrzymanego do dzierżawcy oraz obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wydatkowanych z tytułu spłaty zadłużenia hipotecznego zaciągniętego przez poprzedniego właściciela nieruchomości.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.165.2018.2.KB
     ∟Czy w każdym z opisanych powyżej wariantów wykorzystania nowej siedziby, uzyskany ze sprzedaży budynku szkoleniowo-biurowego dochód Oddziału przeznaczony i wydatkowany na zakup nowej siedziby podlega zwolnieniu z opodatkowania CIT?

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.307.2018.1.AG
     ∟Ustalenie wysokości zadłużenia wobec udziałowca na moment zapłaty (do końca 2018 r.) odsetek od otrzymanej przed 2015 r. pożyczki

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.279.2018.1.JC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca może zaliczyć Opłatę do kosztów uzyskania przychodów, w miesiącu jej poniesienia, czyli w miesiącu (maj 2018 roku), w którym Opłatę zapłacił na podstawie uzyskanej i wprowadzonej do ksiąg Faktury?

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.287.2018.1.KS
     ∟Możliwości zaliczenia do kup wydatków ponoszonych na organizację szkoleń/konferencji oraz pakiet benefitów dla współpracowników.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.217.2018.2.MM
     ∟Czy uzyskane w roku podatkowym przez Wnioskodawcę przychody z dywidend wypłacanych przez spółki zależne należy uwzględniać w sumie przychodów ze wszystkich źródeł oraz w kwocie przychodów ze źródła zyski kapitałowe na potrzeby obliczenia stosunku, w jakim Koszty będą dzielone (przypisywane) do źródła przychody z zysków kapitałowych oraz do pozostałych przychodów?

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.276.2018.1.JC
     ∟Czy Koszty Emisji Obligacji stanowią koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy CIT i mogą zostać zaliczone przez Spółkę jednorazowo w momencie ich poniesienia, tj. w dacie, na jaką ujęto je w księgach niezależnie od sposobu tego ujęcia?

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1420/14-2/MO
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na: - zapłatę cła, podatku obrotowego od importu na rzecz Głównego Urzędu Celnego w Niemczech, - odsetek od zaległości celnych na rzecz Głównego Urzędu Celnego w Niemczech.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj