Interpretacje do przepisu
art. 16 ustawy o podatku akcyzowym

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


32/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ustawy o podatku akcyzowym

1 2

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.180.2018.2.JS
     ∟moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym paliw oraz zasad raportowania odbioru wyrobów akcyzowych w systemie EMCS

2017.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.110.2017.1.PK
     ∟Obowiązki związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wyrobów zawierający skażony alkohol

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.922.2016.1.MZ
     ∟Interpretacja przepisów ustawy VAT dot. pakietu paliwowego w zakresie dokonywania korekt: 1. zwiększających podstawę opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych, z powodów istniejących w dacie realizacji dostawy, 2. zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych, z powodów istniejących w dacie realizacji dostawy, 3. zwiększających i zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych, wynikających z okoliczności powstałych po zrealizowaniu dostawy.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.810.2016.1.MZ
     ∟1. Wskazanie właściwego okresu rozliczeniowego, za który Spółka powinna dokonywać w deklaracji VAT-7 rozliczenia kwoty podatku z tytułu WNT paliw silnikowych. 2. Sposób określenia podstawy opodatkowania z tytułu WNT paliw silnikowych.

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP4.4513.372.2016.2.EK
     ∟wykorzystanie wyrobów węglowych do celów innych niż opałowe, obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego oraz prowadzenia ewidencji

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.635.2016.2.AT
     ∟Obowiązki podatkowe z tytułu WNT paliw. Podstawa opodatkowania przy WNT paliw.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPP3.4512.640.2016.2.APR
     ∟Czy wyroby wymienione we wniosku objęte są regulacją art. 103 ust. 5a ustawy?

2016.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-107/16/LG
     ∟Opodatkowanie węglowodorów gazowych o kodzie CN 2711 wykorzystywanych w produkcji aerozoli

2016.02.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-215/15/BP
     ∟Czy po 1 stycznia 2016 r., Spółka może zastosować zerową stawkę akcyzy w przypadku dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych o których mowa w art. 89 ust. 2 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. bez obowiązku przedstawienia jej przez odbiorców tych wyrobów pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy akcyzowej, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków zastosowania tej stawki akcyzy?

2015.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-162/15/BP
     ∟Opodatkowanie suszu tytoniowego

2015.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/4513-1-10/15-4/TK
     ∟Podatek akcyzowy w zakresie obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

2015.04.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/4513-33/15/BP
     ∟Czy wskazane powyżej straty wyrobów akcyzowych powstające w związku z ich magazynowaniem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity z dnia 29 kwietnia 2011 r. Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11, dalej ustawa o podatku akcyzowym, ustawa akcyzowa).

2014.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-20/14-5/BJ
     ∟potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy bez uzsadnienia – 14c ustawy Ordynacja podatkowa. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przesłanek uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, objętych pytaniami nr 1, 2, 3 i 4 wniosku oraz w zakresie weryfikacji przez Wnioskodawcę statusu nabywcy wyrobów węglowych jako pośredniczącego podmiotu węglowego, objętej pytaniem nr 6 wniosku – jest prawidłowe.

2013.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-34/13-5/BJ
     ∟Nabywane przez NZOZ wyroby węglowe będą korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego jedynie w przypadku ich zużycia do ogrzania pomieszczeń użytkowanych przez NZOZ, będący podmiotem leczniczym, natomiast w pozostałych przypadkach (tj. dla celów ogrzania lokali użytkowanych przez inne podmioty, takie jak: Gmina, gospodarstwa domowe i gabinet stomatologiczny), będą podlegać opodatkowaniu stawką podatku akcyzowego określoną w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy.Jednocześnie Wnioskodawca przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przezn...

2012.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP3/443A-142/12-2/BJ
     ∟Sposób wystawiania dokumentu dostawy przedstawiony w opisie sprawy jest prawidłowy.

2012.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-164/12-2/TW
     ∟Czy Wnioskodawca dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych podmiotom korzystającym ze zwolnienia na podst. art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym w związku z art. 31a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym może w pozycjach dotyczących jego adresu posługiwać się adresem wykazanym w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej jako adres główny miejsca wykonywania działalności?

2012.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-148/12-2/TW
     ∟Czy Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą pod określona nazwą dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych podmiotom korzystającym ze zwolnienia na podstawie art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym w związku z art. 31a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku błędnie wypełnionego dokumentu dostawy lub podpisania przez osobę niewymienioną w pozycji 9 dokumentu dostawy ma prawo skorygować nieprawidłowości poprzez przekreślenie z zachowaniem czytelności błędnego zapisu zaparafowanie przez osobę dokonującą poprawy z określeniem daty poprawki, a następnie wpisanie poprawnych danych obok przekreślonych?

2012.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-338/12/LG
     ∟Zwolnienie od podatku zużycia olejów hydraulicznych do zestawów hydrauliki siłowej stanowiącej własność podmiotów trzecich.

2012.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-78/12-2/TW
     ∟dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wyrobów węglowych

2012.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-59/12-4/TK
     ∟Podatek akcyzowy w zakresie olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 99.

2011.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-11/11-3/TK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku akcyzowego, a w związku z tym czy będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu dla niego Naczelnikowi Urzędu Celnego przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, tj. przed dniem 1 stycznia 2012 r.?

2010.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-598/10-4/SM
     ∟Uregulowania dotyczące sprzedaży gazu zwolnionego ze względu na przeznaczenie (do celów opałowych).

2010.07.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3-443-430/10-3/JK
     ∟Zwrot akcyzy A. z tytułu nabycia na terytorium kraju i udostępnienia odpłatnie siłom zbrojnym, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy wyrobów energetycznych przeznaczonych na cele napędowe.

2010.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-99/10/PK
     ∟podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie może prowadzić tę działalność zarówno jako „podmiot prowadzący skład podatkowy”, jak również, jednocześnie, jako „podmiot zużywający”, przy uwzględnieniu warunków określonych w art. 32 ust. 5-13, z tym że w przypadku określonym w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy czynności podmiotu zużywającego nie mogą być wykonywane na terenie i w ramach składu podatkowego prowadzonego przez ten podmiot.

2010.03.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-1196/09-2/JK
     ∟Czy Spółka nie będąc składem podatkowym, zarejestrowanym, niezarejestrowanym handlowcem, podmiotem pośredniczącym może obracać wyrobami o kodach CN 2710 19 29; 2710 11 21, 2710 11 90 zarówno w kraju, jak i na terenie UE?

2009.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-691/09/PK
     ∟w przypadku gdy alkohol etylowy był uprzednio zwolniony od podatku akcyzowego do produkcji wyrobów określonych w art. 32 ust. 4 lit b, c i d ustawy jest on również zwolniony jako część składowa wyprodukowanych wyrobów wyrobów. Równocześnie zauważyć należy, iż zarówno przepisy art. 30 ust. 9 pkt 4, 5 i 6 ww. ustawy jak i przepisy wykonawcze do akcyzy nie określają warunków stosowania wspomnianych zwolnień.

2009.10.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3-443-603/09-2/JK
     ∟Podmiot zobowiązany do otrzymywania i oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych. Prawo do odzyskania zapłaconej przedpłaty akcyzy przy zakupie znaków akcyzy, w przypadku zwrotu, w ramach ustalonych norm, znaków akcyzy utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych.

2009.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-810/09/PP
     ∟Czy opłata określona w pkt 2 decyzji, o której mowa wyżej, na podstawie art. 36 ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle art. 16 ustawy o podatku akcyzowym a jeśli nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, to czy należy uiścić od tej kwoty podatek dochodowy?

2009.10.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-558/09/ŁW
     ∟Zwolnienie z akcyzy biogazu przeznaczonego na cele opałowe.

2009.09.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP3/443-105/09-2/TK
     ∟1. Czy aromaty zawierające alkohol może nabywać wewnątrzwspólnotowo tylko podmiot prowadzący skład podatkowy? 2. Czy sprzedaż aromatów z zastosowaniem zwolnienia może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy kupujący jest podmiotem zarejestrowanym w trybie art. 16 ust 1 ustawy o podatku akcyzowym?

1 2

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj