Interpretacje do przepisu
art. 15e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


136/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2019.11.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.292.2019.2.KK
     ∟Ustalenie czy w odniesieniu do wydatków na nabycie od podmiotu powiązanego usług inżynieryjnych oraz kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od licencji/praw własności intelektualnej znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z przepisów art. 15e ust. 1

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.365.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - Wnioskodawca jest uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, - wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy oraz w związku z podpisanym Aneksem nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do następujących Usług: a.Usług ESSC: - Kompleksowa usługa księgowa sklasyfikowana według PKWiU jako 69.20.29.0 - Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe, - Kompleksowa usługa HR sklasyfikowana według PKWiU jako 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, - Kompleksowa usługa wsparcia w zakupach sklasyfikowana według PKWiU jako 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, - Kompleksowa usługa informatyczna bieżącego wsparcia technicznego (IS) sklasyfikowana według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, b. Grupowe Systemy Informatyczne sklasyfikowane według PKWiU jako 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, c. Aplikacje Systemowe sklasyfikowane według PKWiU jako 62.09.20.0 - Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, d. Serwisowe Centrum Wsparcia sklasyfikowane według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, Usługa IT sklasyfikowana według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.291.2019.2.AR
     ∟Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, Czy wydatki z tytułu nabycia wskazanych we wniosku Usług na podstawie Umowy oraz w związku z podpisanym Aneksem nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e updop.

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.278.2019.2.AG
     ∟Brak zastosowania art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług nabywanych od podmiotów powiązanych.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.222.2019.2.ANK
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym jest on uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, opisanego w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, a w konsekwencji do dokonania oceny możliwości zaliczenia wydatków ponoszonych na poszczególne Usługi do kosztów uzyskania przychodu dla każdej z Usług oddzielnie? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy, których zakres precyzuje Aneks, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.263.2019.1.BKD
     ∟Czy dla potrzeb kalkulacji określonej w art. 15c ustawy o CIT nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz określonej w art. 15e ustawy o CIT nadwyżki kosztów usług niematerialnych, Spółka powinna kalkulować wartość podatkową EBITDA, warunkującą wysokość obu nadwyżek, jako sumy przychodów strefowych oraz przychodów opodatkowanych

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.216.2019.1.BG
     ∟czy dla potrzeb kalkulacji określonej w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz określonej w art. 15e tej ustawy nadwyżki kosztów usług niematerialnych, Spółka powinna kalkulować wartość podatkową EBITDA, warunkującą wysokość obu nadwyżek, jako sumę przychodów strefowych oraz przychodów opodatkowanych

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.199.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty Usług oraz Licencji ponoszonych na rzecz Usługodawców, w odniesieniu do działalności Spółki prowadzonej na terenie SSE, podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT, w części, w której koszty te są alokowane do dochodu wolnego od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT

2019.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.282.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy przy kalkulacji limitu z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, tj. nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej strefowej i działalności pozastrefowej

2019.06.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.215.2019.1.AK
     ∟Czy dla potrzeb kalkulacji określonej w art. 15c ustawy o CIT nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz określonej w art. 15e ustawy o CIT nadwyżki kosztów usług niematerialnych, Spółka powinna kalkulować wartość podatkową EBITDA, warunkującą wysokość obu nadwyżek, jako sumy przychodów strefowych oraz przychodów opodatkowanych?

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.94.2019.2.APA
     ∟ustalenie czy w odniesieniu do Opłat za Usługi informatyczne oraz Usługi utrzymania zastosowanie znajdzie ograniczenie z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.145.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy opłata, o której mowa we wniosku, może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym ograniczenie z art. 15e ust. 1 ww. ustawy nie znajdzie do niej zastosowania

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.196.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie produkcji znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.194.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie łańcucha dostaw znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.116.2019.2.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie finansów znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.195.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie logistyki znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.193.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie HR znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.192.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie IT znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.88.2019.2.HK
     ∟Czy Usługi Wsparcia w zakresie oddelegowania pracownika do działu HR nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie analiz biznesowych nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie finansów nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie administrowania bazą kontraktów rabatowych nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie łańcucha dostaw nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.87.2019.2.HK
     ∟Czy Usługi Wsparcia w zakresie oddelegowania pracownika do działu HR nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie analiz biznesowych nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie finansów nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie administrowania bazą kontraktów rabatowych nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie łańcucha dostaw nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.78.2019.2.MK
     ∟Czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.80.2019.2.MK
     ∟czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.79.2019.2.MK
     ∟czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.74.2019.2.HK
     ∟czy do wydatków na nabycie Usług Finansowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.73.2019.2.HK
     ∟czy do wydatków na nabycie Usług Finansowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.75.2019.2.HK
     ∟czy do wydatków na nabycie Usług Finansowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.05.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.108.2019.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy dla potrzeb kalkulacji limitów określonych w art. 15c i 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania.

2019.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.93.2019.1.MK
     ∟czy w odniesieniu do Opłat ponoszonych na podstawie Umowy Wsparcia Technicznego za świadczenie usług znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.103.2019.1.MF
     ∟w zakresie stosowania ograniczeń wynikających z art. 15c i art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów, związanych z działalnością zwolnioną z opodatkowania oraz związanych zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i z działalnością zwolnioną z opodatkowania

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.90.2019.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w świetle art. 15e ust. 1 i ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszt wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu korzystania z oprogramowania do zarządzania prawami do programów i utrzymanie tego oprogramowania, nie jest objęty ograniczeniami określonymi w art. 15e ust. 1 tej ustawy z uwagi na funkcjonalny związek tego kosztu z usługami świadczonymi przez Spółkę.

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj