Interpretacje do przepisu
art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


277/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.271.2019.2.AZE
     ∟czy Wnioskodawca dokonując płatności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na wskazany przez dostawcę rachunek bankowy, który nie został zgłoszony do wykazu, o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż dostawca towarów i usług nie jest podatnikiem VAT z terytorium RP, będzie mógł wydatek, którego dotyczy ta płatność zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020 r

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.217.2019.3.KK
     ∟Ustalenia czy znajdzie zastosowanie wyłączenie kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15d ust. 1 pkt 2 updop w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą (od 1 stycznia 2020 r.) dla płatności: - związanych z wypłatą odszkodowań i gwarancji - związanych z wypłaconymi odszkodowaniami w formule BLS - związanych ze zwrotem części składki ubezpieczeniowej - dokonanych na tzw. rachunki wirtualne

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.330.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca dokonując płatności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz dostawcy będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, na wskazany przez niego rachunek bankowy, który nie został zgłoszony do wykazu, o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (gdyż nie jest rachunkiem bankowym, o którym jest mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego), będzie mógł wydatek, którego dotyczy ta płatność zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

2019.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.216.2019.2.AD
     ∟ustalenia czy znajdzie zastosowanie wyłączenie kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą dla płatności opisanych we wniosku

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.274.2019.1.AB
     ∟Czy koszty z tytułu najmu ponoszone w sposób zaprezentowany w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i czy zastosowanie znajdzie wyłączenie określone w art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.73.2019.3.JC
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych związanych z przystąpieniem do systemu zarządzania płynnością.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.84.2019.1.DP
     ∟Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt usług świadczonych na jego rzecz przez podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku, gdy płatność wynagrodzenia na podstawie wystawionej faktury zostanie dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego Wnioskodawcy, ale nie bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy, tj. przekazem pocztowym (lub za pomocą usługi świadczonej na podobnych zasadach (np. Ekspres Pieniężny), przelewem na rachunek bankowy innego podmiotu (na zasadzie przekazu) lub przez bezpośrednią realizację wypłaty przez podwykonawcę z rachunku bankowego Wnioskodawcy w kasie banku na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Wnioskodawcę?

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.21.2019.2.JS
     ∟Definicja prac B+R oraz koszty kwalifikowane

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.604.2018.2.JKT
     ∟1. Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym wydatki Wnioskodawcy związane z zapłatą miesięcznego czynszu dzierżawnego wynikającego z Umowy od dnia 1 stycznia 2017 r. mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu, w przypadku, gdy czynsz dzierżawny był płatny z pomięciem rachunku płatniczego, tj. gotówką w kasie Urzędu Miasta, a wysokość tego czynszu przekraczała kwotę 15.000 zł? 2. Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym wydatki Wnioskodawcy związane z zapłatą miesięcznego czynszu dzierżawnego wynikającego z Umowy przed dniem 1 stycznia 2017 r. mogą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu, w przypadku, gdy czynsz dzierżawny był płatny z pomięciem rachunku płatniczego, tj. gotówką w kasie Urzędu Miasta, a wysokość tego czynszu przekraczała kwotę 15.000 zł?

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.219.2018.1.APA
     ∟zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczanych poprzez kompensatę (potrącenie) lub przy pomocy karty płatniczej, bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.237.2018.2.EN
     ∟w zakresie braku obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zapłaty zobowiązania na rachunek VAT kontrahenta

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.236.2018.2.EN
     ∟w zakresie ustalenia, braku obowiązku zmniejszania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zapłaty zobowiązania na rachunek VAT kontrahenta

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.220.2018.2.SO
     ∟Interpretacja w zakresie: • braku przychodu z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń w sytuacji pełnienia przez członka zarządu i prokurenta swoich funkcji bez wynagrodzenia; • braku obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji omyłkowej zapłaty zobowiązania na rachunek VAT kontrahenta.

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.86.2018.3.KK
     ∟Skutki podatkowe przyjmowania płatności w formie kryptowaluty - transakcja barterowa - wartość oraz moment powstania przychodu - czy stanowi przychód z zysków kapitałowych - płatność powyżej 15.000 zł – możliwość zaliczenia w kup - różnice kursowe

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.129.2018.1.AZE
     ∟ustalenie czy w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w przypadku uregulowania przez Spółkę faktury VAT poniżej 15 000 zł w formie gotówkowej, w oparciu o umowę ramową, w związku z którą łączna wartość faktur VAT przekracza 15 000 zł, możliwe jest zaliczenie takiego wydatku do kosztów podatkowych

2018.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.128.2018.1.PB
     ∟w zakresie ustalenia, czy w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w przypadku uregulowania przez Spółkę faktury VAT poniżej 15.000 zł w formie gotówkowej, w oparciu o umowę ramową, w związku z którą łączna wartość faktur VAT przekracza 15.000 zł, możliwe jest zaliczenie takiego wydatku do kosztów podatkowych.

2018.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.196.2018.1.DP
     ∟Czy w świetle art. 15d ust. 1 UPDOP Wnioskodawcy uprawnieni będą do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zobowiązania uregulowane w drodze kompensaty w tej części, która przekracza 15.000 zł?

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.114.2018.2.LG
     ∟Zastosowanie wyłączenie z art. 15d ust. 1 w przypadku płatności gotówką

2018.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.162.2018.2.JKT
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawiony do każdorazowego zaliczenia wydatków z tytułu transakcji zakupu złomu opłaconego gotówką do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy dokonana płatność nie przekracza kwoty 15.000 zł?

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.67.2018.1.JG
     ∟Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup Koparki w wysokości przekraczającej 15.000 zł dokonany za pośrednictwem kryptowalut.

2018.04.05 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.194.2017.MZO
     ∟Zaliczenia wydatków z tytułu najmu lokalu do kosztów uzyskania przychodów.

2018.03.30 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.192.2017.MZO
     ∟w zakresie: 1. Czy wydatki Spółki związane z zapłatą czynszu za najem będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w świetle art. 15d updop, w przypadku, gdy kwota płatności wynikająca z umowy najmu za 1 okres rozliczeniowy (1 miesiąc) wyniosłaby 10.000 zł (nie przekroczyłaby kwoty 15.000 zł), w przypadku umowy na czas nieokreślony? 2. Czy wydatki Spółki związane z zapłatą czynszu za najem będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w świetle art. 15d updop, w przypadku gdy kwota płatności wynikająca z umowy najmu za 1 okres rozliczeniowy (1 miesiąc) wyniosłaby 10.000 zł (nie przekroczyłaby kwoty 15.000 zł), w przypadku umowy na czas określony?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.420.2017.1.IZ
     ∟W zakresie braku zastosowania art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do przejęcia długu lub przystąpienia do długu.

2017.11.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010-253.2017.1.AL
     ∟W zakresie ustalenia obowiązku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z objęciem udziałów w nowo powstałej Spółce, a następnie ich sprzedaży.

2017.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.141.2017.5.MK
     ∟Czy Wnioskodawca, który ma zawartą umowę z kontrahentem na czas nieoznaczony może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę, której zapłata nastąpi w formie gotówkowej, a wynika z faktury Vat nieprzekraczającej 15 000 zł, wystawionej przez hurtownię farmaceutyczną w oparciu o umowę współpracy, w ramach której łączna wartość wystawionych faktur Vat przekracza wartość 15 000 zł?

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4010.21.2017.2.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.127.2017.2.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.131.2017.1.JG
     ∟w zakresie braku zastosowania art. 15d do rozliczanych w drodze potrącenia (kompensaty) zobowiązań Spółki z jej kontrahentami

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.221.2017.1.IZ
     ∟Czy w świetle art. 15d ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (winno być ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „updop”), w przypadku, gdy kwota z faktury nie przekroczy 15 000 zł brutto - limit określony w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć fakturę jako koszt działalności gospodarczej?

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.220.2017.1.APO
     ∟Czy w świetle art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy kwota z faktury nie przekroczy 15 000 zł brutto - limit określony w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć fakturę jako koszt działalności gospodarczej?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj