Interpretacje do przepisu
art. 15c ust. 16 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


35/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15c ust. 16 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2

2019.11.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.365.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - Wnioskodawca jest uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, - wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy oraz w związku z podpisanym Aneksem nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do następujących Usług: a.Usług ESSC: - Kompleksowa usługa księgowa sklasyfikowana według PKWiU jako 69.20.29.0 - Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe, - Kompleksowa usługa HR sklasyfikowana według PKWiU jako 74.90.20.0 - Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, - Kompleksowa usługa wsparcia w zakupach sklasyfikowana według PKWiU jako 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, - Kompleksowa usługa informatyczna bieżącego wsparcia technicznego (IS) sklasyfikowana według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, b. Grupowe Systemy Informatyczne sklasyfikowane według PKWiU jako 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, c. Aplikacje Systemowe sklasyfikowane według PKWiU jako 62.09.20.0 - Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, d. Serwisowe Centrum Wsparcia sklasyfikowane według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, Usługa IT sklasyfikowana według PKWiU jako 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.291.2019.2.AR
     ∟Czy Wnioskodawca jest uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, Czy wydatki z tytułu nabycia wskazanych we wniosku Usług na podstawie Umowy oraz w związku z podpisanym Aneksem nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e updop.

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.306.2019.1.AM
     ∟ustalenie czy do Kosztów finansowania płatnych z tytułu kredytów/pożyczek wykorzystywanych do działalności Oddziału (i alokowanych do Oddziału) nie znajdą zastosowania regulacje dotyczące limitowania kosztów finansowania dłużnego

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.278.2019.2.AG
     ∟Brak zastosowania art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług nabywanych od podmiotów powiązanych.

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.222.2019.2.ANK
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym jest on uprawniony do wyodrębnienia kosztów poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Systemu kalkulacji kosztów, opisanego w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, a w konsekwencji do dokonania oceny możliwości zaliczenia wydatków ponoszonych na poszczególne Usługi do kosztów uzyskania przychodu dla każdej z Usług oddzielnie? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki z tytułu nabycia Usług na podstawie Umowy, których zakres precyzuje Aneks, nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?

2019.06.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.108.2019.2.MS
     ∟1. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem usług Workplace w części stanowiącej wynagrodzenie z tytułu korzystania z określonego oprogramowania lub aplikacji: - w części w jakiej zaliczane są do kosztów wytworzenia produktów - nie podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, - w części w jakiej zaliczane są do kosztów sprzedaży/kosztów ogólnozakładowych - podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? 2. Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem usług zapewnienia dostępu do oprogramowania: - w części w jakiej zaliczane są do kosztów wytworzenia produktów - nie podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, - w części w jakiej zaliczane są do kosztów sprzedaży/kosztów ogólnozakładowych - podlegają ograniczeniom określonym w przepisie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.160.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu Usług ubezpieczenia stanowią koszty usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy oraz czy Usługi ubezpieczenia świadczone przez Zagranicznego ubezpieczyciela stanowią usługi ubezpieczenia świadczone przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 3 ww. ustawy koszty Usług ubezpieczenia ponoszone przez Spółkę nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.161.2019.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu Usług ubezpieczenia stanowią koszty usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy oraz czy Usługi ubezpieczenia świadczone przez Zagranicznego ubezpieczyciela stanowią usługi ubezpieczenia świadczone przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 3 ww. ustawy koszty Usług ubezpieczenia ponoszone przez Spółkę nie będą podlegały ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.159.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, do jakiej wysokości koszty usług, opłat i praw, o których mowa w art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT, poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych przez Wnioskodawcę mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, o ile koszty te spełniają ogólną definicję kosztów z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie są kosztami wymienionymi w art. 15e ust. 11 lub ust. 15 ustawy o CIT.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.96.2019.2.MO
     ∟Czy koszty Usług nabytych od Spółek powiązanych stanowią dla Wnioskodawcy koszty Usług, wymienionych w art. 15e ust. 11 ustawy o CIT i tym samym nie będą podlegać ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.81.2019.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy do wydatków na nabycie usług wdrożeniowych w zakresie systemu SAP znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.21.2019.2.AR
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na wskazaną we wniosku Usługę nabywaną od Podmiotu powiązanego: -podlegają ograniczeniu co do możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającemu z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, -stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru -stanowią koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.77.2019.1.ŚS
     ∟dot. zakresie o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy: - koszty gwarancji i poręczeń związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytów/pożyczek zaciągniętych przez Spółkę, poniesione na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej stanowiące koszty finansowania dłużnego, o których mowa w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz równocześnie koszty usług lub wartości niematerialnych, o których mowa w art. 15e ww. ustawy i w konsekwencji, mogą podlegać jednocześnie ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zarówno na podstawie art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak i na podstawie art. 15e ww. ustawy, - w przypadku, gdy koszt gwarancji/poręczenia, który podlega ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zarówno na podstawie przepisu art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak i art. 15e ww. ustawy oraz został już w jakiejś wysokości wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na podstawie limitu wynikającego z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to w tej wartości w której został wyłączony z kosztów podatkowych na podstawie art. 15c ww. ustawy nie będzie już brany pod uwagę przy kalkulacji ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - czy ustalając, jaka część nadwyżki kosztów finansowania dłużnego niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów, określona na podstawie limitu wynikającego z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przypada na gwarancje lub poręczenia związane z zabezpieczeniem spłaty kredytów/pożyczek zaciągniętych przez Spółkę, Spółka powinna stosować proporcję wartości danego kosztu gwarancji/poręczenia do wartości wszystkich kosztów finansowania dłużnego.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.108.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług gwarancji oraz zabezpieczeń kredytowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.54.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie licencji na znak towarowy znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.109.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług prawnych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.110.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług szkoleniowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.106.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług IT znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.107.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług wspierających prowadzenie działalności gospodarczej znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.12.2019.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz A z tyt. przejęcia przez A ryzyka gwarancyjnego nie mieszczą się w katalogu kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.03.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.22.2019.1.KK
     ∟Ustalenie czy w związku z przejęciem spółek zależnych Wnioskodawca przejął limit tych spółek wynikający z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.528.2018.2.AR
     ∟Czy koszty nabycia wskazanej we wniosku Licencji podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy wskazane we wniosku usługi, obejmujące usługi kompleksowego wdrożenia wyników Rozwoju Projektu, stanowią usługi wskazane w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.561.2018.1.DP
     ∟czy przepisy art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy o CIT należy interpretować w ten sposób, że wyłączeniu z kosztów podatkowych podlegają koszty zakupu usług niematerialnych w części, w jakiej przekraczają w roku podatkowym sumę kwoty 3.000.000 zł oraz 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m i odsetek

2019.02.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.545.2018.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty Wynagrodzenia ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Licencjodawcy nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.674.2018.1.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop, w odniesieniu do ponoszonej opłaty licencyjnej.

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.658.2018.1.JG
     ∟Braku zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop, w odniesieniu do ponoszonej opłaty licencyjnej

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.195.2018.2.PS
     ∟Zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.108.2018.4.PS
     ∟zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.101.2018.3.MS
     ∟Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę, jako niemieszczące się w katalogu świadczeń zawartych w art. 15e ust. 1 pkt 1 – 3 updop a dotyczące: wydatków z tytułu nabycia usługi tworzenia/rozwoju/utrzymania aplikacji, wydatków z tytułu nabycia licencji lub przeniesienia praw autorskich do aplikacji komputerowych oraz wydatków z tytułu nabycia usługi hostingu aplikacji.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.98.2018.3.PS
     ∟zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj