Interpretacje do przepisu
art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


470/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.429.2018.1.MO
     ∟Czy przepisy dotyczące tzw. finansowania dłużnego zawarte w art. 15c ustawy o CIT, będą miały zastosowanie w przypadku Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.517.2018.1.MO
     ∟Czy wszystkie wydatki wymienione w stanie faktycznym, które będą powiększać wartość początkową środków trwałych a tym samym będą wchodzić w skład odpisów amortyzacyjnych będą stanowić tzw. koszt finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT?

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.518.2018.1.MO
     ∟Ustalenie wielkości kwoty odpisów amortyzacyjnych jakie będą podlegały zaliczeniu do limitu wynikającego z art. 15c ustawy o CIT

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.377.2018.1.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w sytuacji, w której nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, o której mowa w art. 15c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujętych w ramach działalności opodatkowanej nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty 3.000.000 zł, Spółka będzie miała prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu całość kosztów finansowania dłużnego oraz czy w przypadku przekroczenia przez Spółkę progu 3.000.000 zł, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu podlega wartość określona na podstawie art. 15c ust. 1 ww. ustawy pomniejszona o kwotę 3.000.000 zł, jak również, czy wartość kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu należy ustalić poprzez odjęcie od całości kosztów finansowania dłużnego różnicy pomiędzy nadwyżką kosztów finansowania dłużnego a wartością stanowiącą 30% dochodu referencyjnego obliczonego w sposób określony w przepisie art. 15c ust. 1 cyt. ustawy.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.461.2018.1.IZ
     ∟Dotyczy ustalenia, czy w sytuacji, w której nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, o której mowa w art. 15c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujętych w ramach działalności opodatkowanej nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty 3.000.000 zł, Spółka będzie miała prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu całość kosztów finansowania dłużnego oraz czy w przypadku przekroczenia przez Spółkę progu 3.000.000 zł, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu podlega wartość określona na podstawie art. 15c ust. 1 ww. ustawy, pomniejszona o kwotę 3.000.000 zł, jak również, czy wartość kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu należy ustalić poprzez odjęcie od całości kosztów finansowania dłużnego różnicy pomiędzy nadwyżką kosztów finansowania dłużnego a wartością stanowiącą 30% dochodu referencyjnego obliczonego w sposób określony w przepisie art. 15c ust. 1 cyt. ustawy.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.468.2018.1.MO
     ∟Czy w sytuacji, w której nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, o której mowa w art. 15c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujętych w ramach działalności opodatkowanej nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty 3.000.000 zł, Spółka będzie miała prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu całość kosztów finansowania dłużnego oraz czy w przypadku przekroczenia przez Spółkę progu 3.000.000 zł, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu podlega wartość określona na podstawie art. 15c ust. 1 ww. ustawy pomniejszona o kwotę 3.000.000 zł, jak również, czy wartość kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu należy ustalić poprzez odjęcie od całości kosztów finansowania dłużnego różnicy pomiędzy nadwyżką kosztów finansowania dłużnego a wartością stanowiącą 30% dochodu referencyjnego obliczonego w sposób określony w przepisie art. 15c ust. 1 cyt. ustawy.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.379.2018.1.BK
     ∟w zakresie ustalenia czy w sytuacji, w której nadwyżka kosztów finansowania dłużnego, o której mowa w art. 15c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ujętych w ramach działalności opodatkowanej nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty 3.000.000 zł, Spółka będzie miała prawo uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu całość kosztów finansowania dłużnego oraz czy w przypadku przekroczenia przez Spółkę progu 3.000.000 zł, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu podlega wartość określona na podstawie art. 15c ust. 1 ww. ustawy pomniejszona o kwotę 3.000.000 zł, jak również, czy wartość kosztów finansowania dłużnego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu należy ustalić poprzez odjęcie od całości kosztów finansowania dłużnego różnicy pomiędzy nadwyżką kosztów finansowania dłużnego a wartością stanowiącą 30% dochodu referencyjnego obliczonego w sposób określony w przepisie art. 15c ust. 1 cyt. ustawy.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.336.2018.3.JC
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywane w ramach Systemu Cash Poolingu transfery sald pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Rachunkiem Głównym, celem ich kumulacji na Rachunku Głównym, nie będą powodowały powstania przychodów ani kosztów podatkowych po stronie Uczestników na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki przysługujące/obciążające Uczestników Systemu w związku z realizacją cash poolingu będą stanowiły dla tych Uczestników Systemu przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji? 3. Czy w ramach zaprezentowanego Systemu może być rozpoznany u Wnioskodawców przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń? 4. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej? 5. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej? 6. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Uczestnicy Systemu jako podmioty powiązane kapitałowo, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązane będą do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.421.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie: • obowiązku rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z transferowaniem środków w ramach Systemu, w celu wyrównania ujemnych lub dodatnich sald rachunków podstawowych Uczestników Systemu do ustalonego poziomu wynoszącego zero; • momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów i przychodów podatkowych z tytułu odsetek przysługujących bądź obciążających Wnioskodawcę; • braku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń; • obowiązku rozpoznania różnic kursowych z tytułu transferu kwot pomiędzy rachunkiem bieżącym Wnioskodawcy a rachunkiem Lidera; • ustalenia, czy odsetki obciążające Wnioskodawcę jako uczestnika systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c updop; • sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a updop w części dotyczącej ustalenia obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.311.2018.1.AT
     ∟w zakresie ustalenia czy - dla celów kwalifikacji podatkowej odsetek od pożyczki udzielonej przez kwalifikowanego udziałowca, które Spółka zamierza temu udziałowcowi zapłacić w 2018 r., wartość zadłużenia nie powinna obejmować części nominalnej spłaconej już pożyczki oraz spłacanych odsetek, których dotyczy ocena kwalifikowalności do kosztów podatkowych, - w sytuacji, w której na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień zapłaty odsetek od pożyczki udzielonej przez kwalifikowanego udziałowca, Spółka nie będzie posiadać wobec tego udziałowca (oraz innych kwalifikowanych udziałowców) innych zobowiązań, niż zobowiązanie do zapłaty odsetek, których dotyczy ocena kwalifikowalności do kosztów podatkowych, ograniczenia wynikające z ww. przepisu co do możliwości ujęcia płaconych odsetek w kosztach uzyskania przychodów nie będą miały zastosowania do tych odsetek, także w przypadku, w którym kapitał własny Spółki będzie miał wartość ujemną.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.415.2018.1.AM
     ∟wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ujemnych różnic kursowych powstałych w związku ze spłatą pożyczki w walucie obcej uzyskanej w celu nabycia udziałów

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.382.2018.1.AG
     ∟Dotyczy zasad rozpoznawania różnic kursowych w przypadku zaciągnięcia kredytu, a następnie jego konwersji i przewalutowania, braku konieczności rozpoznania różnic kursowych i przychodu na zasadach ogólnych w dniu konwersji w przypadku rozliczeń transakcji FX Forward oraz zastosowania art. 15c ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych do odsetek od zaciągniętego kredytu.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.312.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy wskazane we wniosku koszty finansowania dłużnego dotyczące Pożyczek uregulowane przez Spółki, w których Wnioskodawca jest wspólnikiem nie podlegają (nie będą podlegać) ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikającym z przepisów art. 15c ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.370.2018.1.AZ
     ∟Czy płatności z tytułu czynszu dzierżawnego lokomotyw stanowią koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT?

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.348.2018.3.MO
     ∟Czy Spółka na potrzeby przepisu art. 15c ust. 1 oraz ust. 3 UPDOP, powinna uwzględniać wyłącznie przychody oraz koszty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (bez przychodów podlegających zwolnieniu i kosztów uzyskania tych przychodów), a w konsekwencji czy przepisy art. 15c UPDOP nie mają zastosowania do kosztów finansowania dłużnego ujętych w wyniku z działalności podlegającej zwolnieniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.361.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie zastosowania przepisów dotyczących źródeł przychodów, kosztów finansowania dłużnego oraz ograniczania kosztów uzyskania przychodów w związku z nabywaniem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych do podatkowej grupy kapitałowej.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.285.2018.2.BK
     ∟w zakresie ustalenia, czy Spółka na potrzeby przepisu art. 15c ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna uwzględniać wyłącznie przychody oraz koszty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (bez przychodów podlegających zwolnieniu i kosztów uzyskania tych przychodów), a w konsekwencji czy przepisy art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania do kosztów finansowania dłużnego ujętych w wyniku z działalności podlegającej zwolnieniu

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.350.2018.2.IZ
     ∟ustalenie, czy przepisy art. 15c updop mają zastosowanie do kosztów finansowania dłużnego ujętych w wyniku z działalności podlegającej zwolnieniu

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.286.2018.2.MG
     ∟dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy Spółka na potrzeby przepisu art. 15c ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna uwzględniać wyłącznie przychody oraz koszty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (bez przychodów podlegających zwolnieniu i kosztów uzyskania tych przychodów), a w konsekwencji czy przepisy art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania do kosztów finansowania dłużnego ujętych w wyniku z działalności podlegającej zwolnieniu.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.275.2018.1.AM
     ∟W zakresie uznania Pożyczek za pożyczki wykorzystywane do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej.

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.300.2018.1.PH
     ∟w zakresie stosowania, wynikających z art. 15c i art. 15e ustawy o PDOP, ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów: - kosztów związanych z działalnością zwolnioną z opodatkowania oraz - kosztów związanych zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i z działalnością zwolnioną z opodatkowania

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.304.2018.1.AM
     ∟ustalenie czy zapłata wekslem własnym za zakupiony od Spółek jawnych oraz od Przedsiębiorcy towar może zostać uznany za finansowanie dłużne w rozumieniu art. 15c i 15ca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.248.2018.1.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ograniczenia w zaliczaniu poszczególnych kosztów do kosztów uzyskania przychodu wynikające z art. 15c i 15e ustawy o PDOP - nie mają zastosowania do kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w przypadku kosztów związanych zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i działalnością zwolnioną z opodatkowania, Spółka powinna stosować wyłączenia z art. 15c i 15e ustawy o PDOP, jedynie w odniesieniu do części kosztów, która zostanie alokowana do działalności opodatkowanej, w tym na podstawie klucza alokacji wynikającego z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o PDOP?

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.379.2018.1.APO
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, w celu obliczenia nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, o której mowa w art. 15c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn zm., dalej: „Ustawa CIT”), przez przychody o charakterze odsetkowym należy rozumieć podlegające opodatkowaniu w roku podatkowym odsetki umowne, w tym odsetki karne za opóźnienie oraz prowizję przygotowawczą i prowizję administracyjną?

2018.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.328.2018.1.AM
     ∟ustalenie czy farma wiatrowa może zostać uznana za projekt z zakresu infrastruktury publicznej

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.260.2018.1.AM
     ∟Stosowanie przepisów dotyczących obowiązku wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.310.2018.1.AZ
     ∟Czy Spółka powinna zaliczać do kosztów finansowania dłużnego opłaty za prowadzenie jej bieżących rachunków bankowych, wydatek ponoszony na koszt prowizji z tytułu gotowości do udzielenia kredytu rewolwingowego, odsetkowych części rat leasingowych, dotyczących samochodów osobowych używanych przez nią na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.319.2018.1.AG
     ∟uwzględnienie w kosztach finansowania dłużnego dodatnich oraz ujemnych różnic kursowych od kredytu otrzymanego oraz spłacanego w walucie obcej

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.428.2018.2.SO
     ∟Interpretacja w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek obciążających Wnioskodawcę wypłacanych na rzecz Agenta w związku z uczestnictwem w cash poolingu.

2018.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.302.2018.2.SO
     ∟Interpretacja w zakresie: • obowiązku rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z przelewaniem środków w celu wyrównania ujemnego lub dodatniego salda Rachunku Bieżącego Wnioskodawcy jako Uczestnika Systemu do ustalonego poziomu wynoszącego zero; • obowiązku rozpoznania różnic kursowych z tytułu transferu kwot pomiędzy rachunkiem bieżącym Wnioskodawcy a rachunkiem Lidera; • momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów i przychodów podatkowych z tytułu odsetek przysługujących bądź obciążających Wnioskodawcę; • ustalenia, czy odsetki obciążające Wnioskodawcę jako uczestnika systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c updop; •braku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj