Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


11547/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.677.2018.2.MD
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację operacji pn. „..”

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.631.2018.1.MGO
     ∟Opodatkowanie usług obejmujących pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.664.2018.1.EJ
     ∟Gmina działa jako podatnik VAT z tytułu świadczenia usług pobytu i wyżywienia dzieci w żłobku

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.668.2018.1.JM
     ∟braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację zadania pn. „xx” dotyczącego budowy placu zabaw i siłowni plenerowej

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.574.2018.3.MN
     ∟Obowiązek dokonywania – na podstawie art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług – korekt podatku naliczonego odliczonego od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.497.2018.1.BC
     ∟Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy świadczonych przez Gminę za pośrednictwem MGOPS usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.821.2018.1.KO
     ∟w zakresie prawa do zwrotu podatku z tytułu wydatków poniesionych w związku z utworzeniem strefy rekreacyjnej oraz z budową ścieżki edukacyjnej w związku z potrzebą ochrony środowiska przed negatywnym wpływem człowieka

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.611.2018.1.MGO
     ∟Opodatkowanie przez Gminę świadczenia odpłatnych usług odprowadzania ścieków. Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.491.2018.1.BC
     ∟Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną operacją przebudowy sali wiejskiej.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.578.2018.1.TK
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.717.2018.1.EA
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.604.2018.1.MT
     ∟braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „…”

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.489.2018.2.JKU
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie organizowania stołówki szkolnej (wyżywienie) i dokonywania sprzedaży posiłków w przedszkolach, wykonywanie opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową, wydawanie duplikatów świadectw oraz legitymacji.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.695.2018.1.EJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na obchodach 650-lecia gminy

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.659.2018.1.JP
     ∟W zakresie nieuznania Gminy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu realizacji wykonywanych za pośrednictwem Jednostki czynności

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.674.2018.1.MH
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.577.2018.2.DC
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług świadczonych przez Gminę w związku z realizacją Projektu, podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia mieszkańcom usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu, obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz stawki podatku VAT, opodatkowania przekazania Instalacji mieszkańcom po zakończeniu trwania Projektu, obowiązku rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia podatku VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, sposobu rozliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach zakupowych związanych z zakupem, dostawą i montażem Instalacji.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.581.2018.2.JŻ
     ∟Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją operacji.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.709.2018.1.AJ
     ∟Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.690.2018.1.MJ
     ∟brak prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,Przebudowa drogi ….”

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.667.2018.1.OS
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.133.2017.8.KM
     ∟Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków (zarówno inwestycyjnych, jak i bieżących) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, za pomocą sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT (dalej: „prewspółczynnik”), opartego na kryterium udziału rocznego obrotu z transakcji opodatkowanych (udokumentowanych fakturami VAT) w całkowitym rocznym obrocie Gminy z działalności w zakresie wodociągów i kanalizacji?

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.624.2018.1.MD
     ∟Brak wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy usług zapewnienia miejsca w mieszkaniach chronionych oraz usług tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych, za które pobierana jest opłata

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.592.2018.1.EJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych przy zastosowaniu prewspółczynnika z rozporządzenia właściwego dla urzędu gminy

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.648.2018.1.AD
     ∟Dotyczy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych, opodatkowania otrzymanej dotacji oraz określenia stawki podatku.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.467.2018.1.AKO
     ∟Określenie podstawy opodatkowania w przypadku czynności związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących własność prywatną, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z ww. czynnościami.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.651.2018.1.MP
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.630.2018.1.RH
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków mieszanych.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.523.2018.1.MC
     ∟Prawo do odzyskania podatku VAT w zw. z realizacją projektu –modernizacja energetyczna budynków.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj