Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


633/399974 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.446.2017.1.PH
     ∟W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia współmałżonka wspólnika spółki kapitałowej

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.164.2017.2.BS
     ∟W zakresie możliwości uwzględnienia w podstawie amortyzacji wytwarzanego środka trwałego, kosztów wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za budowę i uruchomienie inwestycji.

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.157.2017.2.BS
     ∟w zakresie momentu i sposobu zaliczenia wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników do kosztów uzyskania przychodów.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.225.2017.1.SO
     ∟Nie można uznać, że odszkodowanie wypłacone byłym pracownikom, na podstawie wyroku sądu, spełnia przesłankę celowości, której wystąpienie jest niezbędne dla uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.227.2017.1.SO
     ∟Nie można uznać, że odszkodowanie wypłacone byłym pracownikom, na podstawie zawartej ugody sądowej, spełnia przesłankę celowości, której wystąpienie jest niezbędne dla uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów.

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.78.2017.2.AB
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań wypłaconych pracownikom na podstawie ugód sądowych i nieprawomocnego wyroku sądowego, odsetek zapłaconych na podstawie nieprawomocnego wyroku sądowego, kosztów sądowych zapłaconych na rzecz Skarbu Państwa, kosztów procesu zwróconych pracownikowi.

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.252.2017.2.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wydatków faktycznie poniesionych przez jego Pracowników.

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.306.2017.1.PS
     ∟w zakresie koszów uzyskania przychodu

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.314.2017.1.BG
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty wytworzenia Bloku powinny zwiększać wartość początkową wytworzonych środków trwałych w trakcie realizacji inwestycji: - ponoszone przez Wykonawcę - uwzględnione w cenie Kontraktu, - ponoszone przez Spółkę - nie uwzględnione w cenie Kontraktu.

2017.11.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.319.2017.2.JS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w kosztach działalności badawczo-rozwojowej można uwzględnić (w ramach przewidzianych w ustawie limitów) wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.226.2017.1.RK
     ∟w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych kwot wynagrodzeń pracownikom przywróconym do pracy na mocy wyroku sądu

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.304.2017.1.AW
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisane w stanie faktycznym koszty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia stanowią koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, powinny podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia?

2017.11.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.301.2017.1.BKD
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc, w którym wystąpi podział oraz za miesiąc poprzedzający, Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom wydzielanej ZCP przed Momentem podziału zarówno za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym wystąpi podział oraz za miesiąc poprzedzający

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.280.2017.1.BJ
     ∟w zakresie: - ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc, w którym nastąpi podział oraz za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału, - ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom wydzielanej ZCP przed Momentem podziału zarówno za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym wystąpi podział oraz za miesiąc poprzedzający ten miesiąc

2017.11.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.258.2017.2.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, czy kosztami uzyskania przychodów są dodatkowe wynagrodzenia wypłacane pracownikom w latach 2012-2014 przez Spółkę w ramach stosunku pracy, których wysokość uzależniona była od dodatniego wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku obrachunkowym.

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.255.2017.1.MS
     ∟W którym momencie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu rekompensaty wypłacane na rzecz pracowników Spółki?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.183.2017.1.AP
     ∟Moment zaliczenia wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników do kosztów uzyskania przychodów.

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.205.2017.1.JS
     ∟w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.123.2017.2.MS
     ∟Który z zainteresowanych podmiotów, tj. Spółka czy Spółka A ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na tzw. roboty w toku, o których była mowa przedstawionym stanie faktycznym?

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.148.2017.1.BJ
     ∟W zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne należnych od tych wynagrodzeń.

2017.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.180.2017.1.MST
     ∟Ustalenie, czy Spółka jest uprawniona do rozpoznania: - części wypłaconych/postawionych do dyspozycji Kosztów pracowniczych wraz z należnymi im Składkami ZUS płatnika, jako koszt podatkowy w momencie uzyskania przychodów z projektów, - pozostałych wypłaconych/postawionych do dyspozycji Kosztów pracowniczych wraz z należnymi im Składkami ZUS płatnika, jako kosztów podatkowych bieżącej działalności Spółki.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.182.2017.1.MR
     ∟w zakresie zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową

2017.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.138.2017.1.MR
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym PGK E. będzie uprawniona do zaliczenia do Kosztów kwalifikowanych kosztów Świadczeń poniesionych na rzecz danego Pracownika w części, w jakiej brał on udział w danym miesiącu w działalności B+R realizowanej przez daną Spółkę Grupy, tj. w miesiącu, w którym koszty Świadczeń należne Pracownikowi zostaną faktycznie poniesione?

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010-126.2017.1.AL
     ∟Czy amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON (zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), z tej jego części, która pochodzi z ulgi z zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych stanowi koszt uzyskania przychodu?

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.30.2017.1.MG
     ∟Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków opisanych we wniosku.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.58.2017.1.AL
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia lub alokacji przychodów i kosztów podatkowych w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.64.2017.1.AW
     ∟Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych pracownikom nagród z zysku

2017.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.19.2017.1.AM
     ∟w zakresie uznania premii pieniężnych wypłaconych pracownikom za koszty pracownicze, poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, a w konsekwencji za koszt uzyskania przychodu (pytanie nr 1 wniosku) oraz określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu (pytanie nr 2 wniosku)

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-606/11/17-S/MM
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat zrealizowanych na rzecz pracowników obejmujących nagrody z funduszu załogi utworzonego z wypracowanego zysku, opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, naliczonych od tych wypłat oraz składek na Pracowniczy Program Emerytalny uiszczanych przez Spółkę a finansowanych z funduszu nagród utworzonego z wypracowanego zysku.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.3.2017.1.KS0112-KDIL5.4010.39.2017.1.KS0112-KDIL5.4010.40.2017.1.KS0112-KDIL5.4010.41.2017.1.KS0112-KDIL5.4010.42.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń i operacji zrealizowanych do dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po dniu podziału, jak również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po dniu podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną do dnia podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętym ZCP; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników wydzielanej ZCP do dnia podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpi podział, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc a także czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 40085 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj