Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


602/385774 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010-126.2017.1.AL
     ∟Czy amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON (zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), z tej jego części, która pochodzi z ulgi z zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych stanowi koszt uzyskania przychodu?

2017.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.30.2017.1.MG
     ∟Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków opisanych we wniosku.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.58.2017.1.AL
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia lub alokacji przychodów i kosztów podatkowych w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.64.2017.1.AW
     ∟Możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych pracownikom nagród z zysku

2017.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.19.2017.1.AM
     ∟w zakresie uznania premii pieniężnych wypłaconych pracownikom za koszty pracownicze, poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, a w konsekwencji za koszt uzyskania przychodu (pytanie nr 1 wniosku) oraz określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu (pytanie nr 2 wniosku)

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-606/11/17-S/MM
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłat zrealizowanych na rzecz pracowników obejmujących nagrody z funduszu załogi utworzonego z wypracowanego zysku, opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, naliczonych od tych wypłat oraz składek na Pracowniczy Program Emerytalny uiszczanych przez Spółkę a finansowanych z funduszu nagród utworzonego z wypracowanego zysku.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.3.2017.1.KS0112-KDIL5.4010.39.2017.1.KS0112-KDIL5.4010.40.2017.1.KS0112-KDIL5.4010.41.2017.1.KS0112-KDIL5.4010.42.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń i operacji zrealizowanych do dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po dniu podziału, jak również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po dniu podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną do dnia podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętym ZCP; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników wydzielanej ZCP do dnia podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpi podział, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc a także czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

2017.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.4.2017.1.KS 0112-KDIL5.4010.43.2017.1.KS 0112-KDIL5.4010.44.2017.1.KS 0112-KDIL5.4010.45.2017.1.KS 0112-KDIL5.4010.46.2017.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych do dnia podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po dniu podziału, jak również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po dniu podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków faktycznie poniesionych przez Spółkę dzieloną do dnia podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po dniu podziału przez Spółkę przejmującą, w związku z przejętym ZCP; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału; czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych na rzecz pracowników wydzielanej ZCP do dnia podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający dzień podziału, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc; oraz czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym CIT za rok, w którym nastąpi podział, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

2017.05.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.60.2017.1.MST
     ∟- Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), - Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom wydzielanej ZCP do dnia podziału zarówno za miesiąc poprzedzający dzień podziału, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2017.05.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.62.2017.1.KP
     ∟możliwość zaliczenia w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki ZUS (w części dotyczącej pracodawcy) od pracowników za okres poprzedzający dzień przekształcenia, pracujących w trakcie miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpi przekształcenie jednoosobowej działalności Wnioskodawcy w spółkę kapitałową

2017.05.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.72.2017.1.AL
     ∟- czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału oraz za miesiąc podziału, - czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom wydzielanej ZCP do dnia podziału zarówno za miesiąc poprzedzający dzień podziału, jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc.

2017.04.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.1.2017.1.KB
     ∟1. Czy wszystkie wskazane w stanie faktycznym wniosku koszty związane z funkcjonowaniem JRP (przed i po podpisaniu umowy o dofinansowanie), w tym koszty wynagrodzeń osób pracujących w ramach JRP, koszty obsługi prawnej JRP, jak również koszty Inżyniera Kontraktu, będą miały wpływ na wartość początkową środków trwałych wytworzonych lub zmodernizowanych w ramach realizacji projektu inwestycyjnego, tzn. będą stanowiły element kalkulacji wartości początkowej? 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, w jaki sposób (według jakiej metody alokacji) należy przyporządkować wskazane w stanie faktycznym wniosku koszty związane z funkcjonowaniem JRP, jak również koszty Inżyniera Kontraktu do wartości początkowej środków trwałych wytworzonych lub zmodernizowanych w ramach realizacji projektu inwestycyjnego?

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.86.2017.1.MM
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodów Spółka może zaliczyć wartość wynikającą z pomnożenia kwoty zwracanych pracownikowi wydatków, poniesionych przez niego w związku z podróżą służbową oraz ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski kursu waluty, w której wydatki zostały poniesione, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień złożenia przez niego rozliczenia podróży służbowej?

2017.03.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB6.4510.30.2017.1.AG
     ∟w zakresie sposobu kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów w ramach działalności deweloperskiej wydatków Spółki wymienionych w Grupie 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz wydatków poniesionych przez Spółkę po dacie zakończeniu inwestycji, związanych z zakończoną inwestycją, do których Spółka byłaby zobowiązana

2017.03.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.1146.2016.2.EŻ
     ∟w zakresie możliwości oraz momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów nagród z wypracowanego zysku netto Spółki wypłaconych pracownikom oraz Członkom Zarządu jak również Członkom Rady Nadzorczej

2017.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2641-BPB-1-2.4510.52.2017.1.BKD
     ∟Czy wydatek poniesiony na wypłatę rekompensaty dla osoby zwolnionej z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, która została odwołana ze stanowiska na podstawie uchwały Rady Nadzorczej stanowi dla Spółki koszty uzyskania przychodów, W jakim momencie wartość wypłaconej rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów

2017.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.1136.2016.1.PS
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2017.03.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.45.2017.1.PS
     ∟1. Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość wypłaconych nagród brutto, bez składki ZUS płaconej przez pracodawcę, z podziału wyniku finansowego netto w miesiącu ich przyznania? 2. Czy w przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie zaliczenia w koszty wypłaconych nagród z zysku Wnioskodawca ma prawo do złożenia korekty deklaracji CIT za lata 2011-2015?

2017.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.43.2017.1.IZ
     ∟Czy wynagrodzenia należne za luty 2017 r. wypłacone w marcu 2017 r. będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki w miesiącu za jaki są należne? Czy składki ZUS (w części finansowanej przez pracodawcę) od wynagrodzeń za styczeń oraz luty 2017 r., wypłacone przez Spółkę Komandytową po dniu przekształcenia, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki?

2017.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-3.4510.42.2017.1.PC
     ∟1. Czy właściwym będzie przyjęcie przez Spółkę, że wymienione powyżej koszty kontraktu na rzecz Centrali stanowią tzw. koszty bezpośrednie w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „ustawa o CIT”)? 2. Czy właściwe jest przyjęcie, że dla określonych rodzajów kosztów - nawet gdyby uznać je za koszty bezpośrednie kontraktu na rzecz Centrali tj. przykładowo dla kosztów wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy/umów zleceń/o dzieło, oraz narzutów publicznoprawnych od ww. wynagrodzeń (ZUS), kosztów amortyzacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych na konkretnym kontrakcie, różnic kursowych moment podatkowy będzie niezależny od momentu faktycznego zafakturowania przychodów podatkowych?

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.623.2016.1.AZ
     ∟w zakresie ustalenia: - zobowiązania do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych przed momentem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po momencie podziału oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP i potrącalnych po momencie podziału, - uprawnienia do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych przez niego przed momentem podziału (dot. wydzielanej ZCP), jednak bezpośrednio związanych z przychodami osiągniętymi po momencie podziału przez Spółkę przejmującą, - uprawnionia do rozpoznania w proporcji kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc, w którym nastąpi moment podziału, - która spółka (Wnioskodawca, czy Spółka dzielona) będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne dotyczących wynagrodzeń związanych z wydzieloną ZCP, należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc w którym przypadnie moment podziału, - czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielaną ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym CIT za rok w którym wystąpi moment podziału, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy

2017.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1098.2016.1.MS
     ∟moment ujmowania w kup wydatków na nabycie towar ów handlowych (kosztów bezpośrednich)

2017.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.21.2017.1.KB
     ∟Czy wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego kategorie wydatków wskazane w punktach a-p, poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizowaną Inwestycją, tj. zarówno wydatki poniesione w odniesieniu do pierwotnego projektu jak i wydatki ponoszone począwszy od 2015 r., a dotyczące prac nad zmienionym projektem powinny być kapitalizowane do wartości środka trwałego, będącego aktualnie w budowie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.246.2016.1.KS3063-ILPB2.4510.247.2016.1.KS3063-ILPB2.4510.248.2016.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanego ZCP za miesiąc, w którym wystąpi moment podziału, przy założeniu, że wynagrodzenia za pracę wypłacone zostaną nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego to wynagrodzenie dotyczy, która spółka (Wnioskodawca czy Spółka przejmująca) będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne dotyczących wynagrodzeń związanych z wydzielanym ZCP, należnych za wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym przypadnie moment podziału oraz czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielanym ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym CIT za rok, w którym wystąpi moment podziału, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytań 1-4 niniejszego wniosku.

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.615.2016.2.SO
     ∟Koszty świadczeń dla pracowników wypłacanych w terminie (ze środków pochodzących z rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych) określonym w regulaminie, Kodeksie Pracy i Rozporządzeniu będą dla Spółki kosztami uzyskania przychodów rozliczanymi memoriałowo, rozpoznając koszt podatkowy w momencie, na który świadczenia te stały się należne (art. 15 ust. 4g). Dopiero w momencie niedochowania terminów wynikających z regulaminu, Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodów w momencie wypłaty. Świadczenia, które nie zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji, w ogóle nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

2017.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.605.2016.2.AZ
     ∟W przypadku gdy wypłata wynagrodzeń za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału nastąpi z opóźnieniem (tj. niezgodnie z regulaminem wynagradzania), ale przed dniem podziału, uprawniona do uwzględnienia tego wydatku jako koszt uzyskania przychodu w dniu jego faktycznej wypłaty będzie Spółka Dzielona, bez względu na fakt, który z Podmiotów Zainteresowanych dokona tej wypłaty. W przypadku wypłaty wynagrodzeń za miesiąc podziału z opóźnieniem (tj. niezgodnie z regulaminem wynagradzania) po dniu podziału – uprawniona do zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w dniu faktycznej wypłaty będzie Spółka Przejmująca, bez względu na fakt, który z Podmiotów Zainteresowanych dokona tej wypłaty.

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1006.2016.2.SK
     ∟w zakresie kursu walutowego stosowanego do przeliczania kosztów podróży służbowej pracowników Spółki.

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1082.2016.1.MS
     ∟W którym momencie (roku) koszty z tytułu wypłaconych premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów?

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1012.2016.1.EŻ
     ∟w zakresie ustalenia wartości początkowej nabytych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz praw autorskich

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.618.2016.1.AM
     ∟W zakresie przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, który z Podmiotów Zainteresowanych będzie uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów kosztu wynagrodzeń pracowników wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa za miesiąc podziału oraz miesiąc poprzedzający miesiąc podziału.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 39258 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj