Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


549/365551 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1082.2016.1.MS
     ∟W którym momencie (roku) koszty z tytułu wypłaconych premii powinny być ujmowane przez Spółkę w kosztach uzyskania przychodów?

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.618.2016.1.AM
     ∟W zakresie przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, który z Podmiotów Zainteresowanych będzie uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów kosztu wynagrodzeń pracowników wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa za miesiąc podziału oraz miesiąc poprzedzający miesiąc podziału.

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.961.2016.2.MM
     ∟w zakresie: 1. W którym momencie należy ująć jako podatkowe koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia pracowników ze stosunku pracy oraz składki ZUS płatnika naliczone od przedmiotowych wynagrodzeń? 2. W którym momencie należy ująć jako podatkowe koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych i/lub praw majątkowych oraz składki ZUS płatnika naliczone od przedmiotowych wynagrodzeń? 3. W którym momencie należy ująć jako podatkowe koszty uzyskania przychodów pozostałe koszty, dla których w ustawie o CIT nie wskazano szczegółowych momentów uznawania, mając jednocześnie na uwadze dokonany przez Spółkę podział tych kosztów na koszty bezpośrednio i pośrednio związane z osiągniętymi przychodami?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.897.2016.1.AW
     ∟Czy prawidłowe jest zaliczenie Składek na rzecz ZUS od wypłaconych przez Spółkę wynagrodzeń z tytułu 14-tej pensji za 2015 r. na rzecz pracowników do kosztów uzyskania przychodów Spółki na dzień zapłaty tych Składek?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1038.2016.1.AJ
     ∟w zakresie uznania wydatków pracowniczych i na usługi doradcze i prawnicze poniesione po likwidacji zagranicznego zakładu

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1028.2016.1.KK
     ∟w zakresie przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów

2017.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.558.2016.2.AZ
     ∟w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów premii pieniężnych dla pracowników oraz określenia momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu premii pieniężnych

2017.01.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB1.4511.1120.2016.1.EC
     ∟w zakresie rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową

2016.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.888.2016.3.KP
     ∟Moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu w przypadku przekształcenia firmy osoby fizycznej w spółkę kapitałową.

2016.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.919.2016.2.AB
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dodatkowego wynagrodzenia o wypłacanego na podstawie indywidualnych porozumień z pracownikami.

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.188.2016.1.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.104.2016.2.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2016.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.91.2016.2.PS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2016.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-444/16-2/KP
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z przejęcia wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2016.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.296.2016.2.AT
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu nagród wypłaconych pracownikom z wypracowanego zysku netto

2016.11.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.809.2016.1.BG
     ∟w zakresie metodologii kwalifikacji wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu rozliczenia kontraktu budowlano - montażowego (długoterminowego)

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-298/16-1/AT
     ∟zasady rozliczania przychodów i kosztów podatkowych w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510/297/16-1/AT
     ∟zasady rozliczania przychodów i kosztów podatkowych w związku z planowanym podziałem Wnioskodawcy przez wydzielenie

2016.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.544.2016.1.AZ
     ∟Czy Wnioskodawca uprawiony będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom związanym z Działem Soków za okresy poprzedzające dzień, w którym dojdzie do aportu?

2016.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-418/16-2/JG
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wytworzenie oprogramowania.

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-408/16-2/JG
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia w koszty uzyskania przychodów części składek należnych od wynagrodzeń pracowników z tytułu ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika składek.

2016.10.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-873/16-2/MS
     ∟Podatkowe skutki przejęcia ZCP w trakcie roku podatkowego.

2016.10.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-741/12-1/AP
     ∟Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przekazane pracownikom wypłaty (bez składki ZUS płaconej przez pracodawcę) z podziału wyniku finansowego netto w miesiącu ich wypłaty?

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-410/16-6/SO
     ∟Koszty wynagrodzeń pracowników Spółka powinna kwalifikować zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Koszty wynagrodzeń dla osób fizycznych współpracujących ze Spółką na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło Spółka powinna potrącać nie wcześniej niż w momencie wypłaty Koszty nabywanych usług obcych Spółka powinna potrącać w dniu poniesienia.

2016.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-357/16-2/AZ
     ∟Czy Spółka powinna traktować koszty dotyczące animatorów jako koszty bezpośrednie, czy jako inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami i potrącalne w dacie ich poniesienia ?

2016.07.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-292/16/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na nagrody z zysku dla załogi w koszty uzyskania przychodu.

2016.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-325/16-2/AZ
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz składki ZUS stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów potrącane w miesiącu (roku podatkowym), w którym osiągnięte zostaną odpowiadające im przychody, zgodnie z art. 15 ust. 4, 4b-4c ustawy o PDOP, pod warunkiem, że wynagrodzenia zostaną zapłacone lub postawione Zleceniobiorcy do dyspozycji a składki ZUS zapłacone do ZUS?

2016.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-403/16/MS
     ∟Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że przychód z tyt. zwrotu części wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy nie stanowi przychodu w podatku dochodowym, a jednocześnie naliczone wynagrodzenie pracownika ujęte w księgach rachunkowych w kwocie wynikającej ze stosunku pracy, czyli 1850 zł brutto, pomimo, że refundacja nie pokrywa całej kwoty, zalicza się do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-401/16-2/MS
     ∟skutki podatkowe podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 §1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, w którym Wnioskodawca jest spółką przejmującą

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-400/16-2/MS
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 529 §1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, w którym Wnioskodawca jest spółką przejmującą

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 38687 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj