Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4966/365551 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2641-IBPB-1-2.4510.1070.2016.2.BKD
     ∟czy Wydatki poczynione przez Spółkę przed Przekształceniem będą mogły być rozpoznane przez Wnioskodawcę jako koszty uzyskania przychodu

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.977.2016.2.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego przez Spółkę przejmowaną (na nabycie udziałów w Spółce przejmującej), które będą spłacane od momentu połączenia spółek (Wnioskodawca jest spółką przejmującą) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy? 2. W jakim momencie należy wydatki w postaci odsetek od kredytu (w sytuacji opisanej we wniosku) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, w dacie ich kapitalizacji czy faktycznej zapłaty przez Wnioskodawcę na rzecz kredytodawcy?

2017.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.190.2016.3.KS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków nabycia przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

2017.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.964.2016.1.AP
     ∟Czy przyszłe płatności dodatnich kwot przepływów pieniężnych (Cash Flow) dokonane na rzecz Wierzycieli będą stanowić koszt uzyskania przychodu?

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.985.2016.2.IZ
     ∟Czy koszty ogólne związane z bieżącą działalnością ponoszone przez Spółkę, w szczególności takie jak podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, koszty prowadzenia księgowości, koszty najmu, abonamentu za serwer, opłaty za domeny, itp., stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, potrącany w dacie jego poniesienia (koszt pośredni)?

2017.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1079.2016.1.MM
     ∟w zakresie: możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej na rzecz pracownika

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1047.2016.1.IZ
     ∟Czy w przypadku Modelu 1 koszty wynagrodzenia Podwykonawców mogą być ujmowane w kosztach uzyskania przychodów na bieżąco, jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami?

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.192.2016.2.PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z budową utwardzonej drogi publicznej oraz momentu zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

2017.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1065.2016.1.KK
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.361.2016.2.EN
     ∟w zakresie możliwości momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku poniesionego w związku z partycypowaniem w kosztach rozbudowy drogi publicznej

2017.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.963.2016.1.PC
     ∟Jakie skutki podatkowe powstają dla Wnioskodawcy z tytułu otrzymanej kwoty wynikającej z realizacji przez Fundusz Zobowiązania i nabycia przez Fundusz prawa do przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu Wierzytelności?

2017.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.559.2016.2.AZ
     ∟w zakresie momentu rozpoznania kosztów bezpośrednio związanych z przychodem, stanowiących dostawy i usługi niezafakturowane, w sytuacji ujęcia ich w księgach na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych tj. „poleceń księgowania” oraz momentu rozpoznania różnic powstałych pomiędzy kwotami kosztów wykazanymi w wewnętrznych dowodach księgowych tj. „poleceniach księgowania”, a otrzymanymi fakturami lub rachunkami

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1005.2016.1.PS
     ∟sprzedaż biletów

2017.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1046.2016.1.MR
     ∟w zakresie odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.968.2016.2.KB
     ∟1. Czy wszystkie zaliczki na utrzymanie części nieruchomości wspólnej oraz fundusz remontowy wpłacany przez właścicieli lokali będących członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, podlegają zwolnieniu o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy Wspólnota postępuje prawidłowo obliczając dochód: zalicza do przychodów w dacie otrzymania wpłacone zaliczki od właścicieli, natomiast poniesione wydatki zalicza do kosztów uzyskania przychodu w dacie poniesienia?

2017.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.980.2016.1.APO
     ∟rozliczenie przychodów lub kosztów z tytułu zrealizowanych kontraktów forward.

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.186.2016.1.ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej.

2017.01.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB6.4510.618.2016.1.AM
     ∟W zakresie przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, który z Podmiotów Zainteresowanych będzie uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów kosztu wynagrodzeń pracowników wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa za miesiąc podziału oraz miesiąc poprzedzający miesiąc podziału.

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.568.2016.1.AK
     ∟Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na budowę drogi na gruncie będącym własnością Gminy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.961.2016.2.MM
     ∟w zakresie: 1. W którym momencie należy ująć jako podatkowe koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia pracowników ze stosunku pracy oraz składki ZUS płatnika naliczone od przedmiotowych wynagrodzeń? 2. W którym momencie należy ująć jako podatkowe koszty uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych i/lub praw majątkowych oraz składki ZUS płatnika naliczone od przedmiotowych wynagrodzeń? 3. W którym momencie należy ująć jako podatkowe koszty uzyskania przychodów pozostałe koszty, dla których w ustawie o CIT nie wskazano szczegółowych momentów uznawania, mając jednocześnie na uwadze dokonany przez Spółkę podział tych kosztów na koszty bezpośrednio i pośrednio związane z osiągniętymi przychodami?

2017.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.947.2016.1.KK
     ∟Czy Wnioskodawca, działający w charakterze przedstawiciela pośredniego, będzie uprawiony do potraktowania wydatków na pokrycie cła jako koszty uzyskania przychodu, inne niż bezpośrednio związane z przychodami (pośredni koszt uzyskania przychodu) czy też jako wydatki zwiększające wartość początkową środków trwałych?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1028.2016.2.MST
     ∟Czy Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu nakłady poniesione na budowę drogi publicznej w momencie zakończenia i rozliczenia inwestycji tj. w grudniu 2014 r.?

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB1-3.4510.57.2016.1.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na badania przemysłowe, korekty kosztów uzyskania przychodów, oraz korekty odpisów amortyzacyjnych.

2017.01.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1098.2016.1.BD
     ∟Czy dla Spółki kosztami uzyskania przychodów w związku z uczestnictwem w umowie cash poolingu w PLN są odsetki od sald ujemnych na jej rachunku bieżącym. Czy odsetki te stanowią pośredni koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2017.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.1068.2016.1.MST
     ∟Czy dokonany przez Spółkę zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na wypłatę Odszkodowań (wypłacanych przez Spółkę w okolicznościach opisanych w niniejszym Wniosku), stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego wydatku?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.861.2016.2.AW
     ∟Czy prawidłowe jest zaliczenie środków pieniężnych, do wypłaty których na rzecz KW zobowiązana jest Spółka, odpowiadających wartości Zobowiązań Publicznoprawnych, wynagrodzeń z tytułu 14-tej pensji na rzecz byłych pracowników KW (nieprzejętych przez Spółkę) wraz z wartością Składek na rzecz ZUS z tytułu tych wynagrodzeń, wynagrodzeń za kwiecień 2016 r. wraz z wartością odpowiednich Składek na ZUS, Dodatkowych zobowiązań oraz Odsetek od Obligacji do kosztów uzyskania przychodów na dzień poniesienia kosztu, tj. dzień ujęcia w księgach rachunkowych Spółki jako zobowiązania?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.944.2016.3.KB
     ∟Czy wydatki poniesione w związku z opisanymi w stanie faktycznym pracami związanymi z halą produkcyjną wykorzystywaną w działalności gospodarczej, stanowić będą koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w momencie jego poniesienia?

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB5.4510.1000.2016.1.MR
     ∟w zakresie kosztów prac rozwojowych

2017.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-252/13/16-S/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na naprawy rewizyjne i główne lokomotyw i wagonów, określenia stawki amortyzacyjnej.

2017.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1043.2016.2.AP
     ∟1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia dla przyszłych pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”)? 2. Czy wydatki Spółki na stypendia powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w miesiącu wypłaty stypendium?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 39106 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj