Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5303/392893 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.183.2017.1.AP
     ∟Moment zaliczenia wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników do kosztów uzyskania przychodów.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2017.1.BD
     ∟W którym momencie, Wnioskodawca powinien rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów nakłady na budowę/przebudowę Infrastruktury technicznej przekazane nieodpłatnie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub odpowiedniego przedsiębiorstwa przesyłowego?

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.48.2017.2.KB
     ∟Czy wypłaty stypendiów przez X Sp. z o.o., będą stanowić dla spółki koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „u.p.d.o.p.”)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.249.2017.1.ANK
     ∟w zakresie ustalenia, czy pierwsza (wstępna) opłata leasingowa z tytułu umowy leasingu operacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodu jednorazowo, w dacie poniesienia wydatku.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.87.2017.2.SG
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów umorzonych należności (wierzytelności)

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.209.2017.1.MC
     ∟W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów związanych z usunięciem kolizji kablowej.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.205.2017.1.MC
     ∟W zakresie zaliczenia nakładów poniesionych na budowę drogi dojazdowej do innych niż bezpośrednie kosztów uzyskania przychodów i rozliczenia ich w dacie przekazania inwestycji na rzecz gminy.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.110.2017.2.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy zawarcie Aneksu będzie miało wpływ na zmianę konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczących zapłaty Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego lub Jednorazowej Prowizji Agencyjnej, tj. w szczególności na okres, w którym kwoty Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego lub Jednorazowej Prowizji Agencyjnej będą potrącalne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz korekty kosztów związanych z zawarciem Aneksu.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.109.2017.2.AM
     ∟W zakresie ustalenia czy zawarcie Aneksu będzie miało wpływ na zmianę konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczących zapłaty Bonusu za Dostęp do Sieci Dystrybucji oraz Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego, tj. w szczególności na okres, w którym kwoty Bonusu za Dostęp do Sieci Dystrybucji oraz Jednorazowego Wynagrodzenia Agencyjnego będą potrącalne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz korekty kosztów związanych z zawarciem Aneksu.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.138.2017.2.ZK
     ∟Czy koszty działań informująco-promocyjnych Projektu (Zadanie Nr 8), należy uznać jako koszty pośrednie i zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też koszty te zwiększą wartość poszczególnych środków trwałych w ramach realizacji Projektu, zgodnie z art. 16g ust. 1 i 4 ww. ustawy?

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.136.2017.2.ZK
     ∟Czy renowację (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Y (Zadanie nr 6), należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, jako remont zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku uznania za remont z uwagi na wysoki koszt spółka będzie rozliczać koszty w czasie zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy również dla celów podatkowych koszty należy rozliczyć w czasie), czy zaliczyć jako inwestycje w obcych środkach trwałych przyjmując wycenę wartości inwestycji zgodnie z art. 16g ust. 13 ww. ustawy, gdzie kosztem uzyskania przychodów będzie amortyzacja?

2017.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-709/13-8/17/S/PK1/KK
     ∟CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2017.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.128.2017.2.BD
     ∟Czy w świetle art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć utratę środków pieniężnych ulokowanych na lokacie w Banku, którego upadłość ogłoszono, do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Czy utrata środków pieniężnych ulokowanych na lokacie w Banku, którego upadłość ogłoszono, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 4d updop w okresie, w którym Wnioskodawca ujął zdarzenie w księgach rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami, tj. w którym ogłoszono upadłość Banku? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.134.2017.1.AG
     ∟w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od finansowania dłużnego zaciągniętego w celu realizacji inwestycji budowlanych przeznaczonych na sprzedaż

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.211.2017.2.BM
     ∟W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanej przez Wnioskodawcę jednorazowej kwoty stanowiącej bezzwrotną zachętę do nabywania produktów Wnioskodawcy

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.123.2017.2.MS
     ∟Który z zainteresowanych podmiotów, tj. Spółka czy Spółka A ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na tzw. roboty w toku, o których była mowa przedstawionym stanie faktycznym?

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.160.2017.1.ZK
     ∟Czy wydatki na nasadzenie drzew poniesione w celu uniknięcia opłaty wynikającej z decyzji Prezydenta Miasta są kosztami uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, czy też powinny zwiększyć wartość początkową budowanego środka trwałego?

2017.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-204/14-2/AW
     ∟W jakim momencie rozpatrywane koszty pośrednie wynikające ze zdarzeń, których skutek jest rozłożony w czasie, powinny być identyfikowane jako podatkowe koszty uzyskania przychodów?

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.145.2017.1.JS
     ∟Możliwość oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości wynagrodzenia za wykonane przez najemcę prace adaptacyjne typu fit-out.

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.134.2017.1.KP
     ∟Czy w związku z przedstawionym stanem przyszłym Wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wartości wynagrodzenia za wykonane przez najemcę prace adaptacyjne typu fit-out (kwota zapłacona tytułem partycypowania w kosztach adaptacji) w momencie zapłaty poszczególnej raty kwoty zwrotu?

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.137.2017.1.KP
     ∟Czy w związku z przedstawionym stanem przyszłym Wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wartości wynagrodzenia za wykonane przez najemcę prace adaptacyjne typu fit-out (kwota zapłacona tytułem partycypowania w kosztach adaptacji) w momencie zapłaty poszczególnej raty kwoty zwrotu?

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.257.2017.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia momentu uwzględnienia Opłat licencyjnych w kosztach uzyskania przychodów Wnioskodawcy

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.135.2017.1.KP
     ∟Czy w związku z przedstawionym stanem przyszłym Wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wartości wynagrodzenia za wykonane przez najemcę prace adaptacyjne typu fit-out (kwota zapłacona tytułem partycypowania w kosztach adaptacji) w momencie zapłaty poszczególnej raty kwoty zwrotu?

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.136.2017.1.KP
     ∟Czy w związku z przedstawionym stanem przyszłym Wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wartości wynagrodzenia za wykonane przez najemcę prace adaptacyjne typu fit-out (kwota zapłacona tytułem partycypowania w kosztach adaptacji) w momencie zapłaty poszczególnej raty kwoty zwrotu?

2017.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.213.2017.1.MST
     ∟Czy Spółka prawidłowo rozlicza koszty prowizji i odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji budowy budynków mieszkalnych zaliczając je do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.157.2017.1.JG
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów stałego wynagrodzenia uiszczanego w związku z transakcjami CDS na rzecz przejmującego ryzyko.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.148.2017.1.MS
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki w części obejmującej odtworzenie i przebudowę drogi opisanej w zdarzeniu przyszłym wniosku, Wnioskodawca: a. będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodu i potrącać je w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, b. będzie zobowiązany ująć w wartości początkowej środka trwałego, jakim będzie dobudowana sieć kanalizacji sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej, tj. obejmującymi zarówno nakłady poniesione na budowę ww. sieci wraz z nakładami na przebudowę drogi, a tym samym przyjąć, że kosztem uzyskania przychodów będzie odpis amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej?

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.113.2017.1.MS
     ∟Czy PGK, jako podatnik CIT, przy ustalaniu swojego dochodu lub straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT, może uwzględnić w swoim dochodzie lub stracie kwoty, jakie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa Spółka jest zobowiązana zapłacić na rzecz Podwykonawców, jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, potrącane w dacie poniesienia?

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.110.2017.1.AW
     ∟Zapłata przez Wnioskodawcę (Inwestora) wynagrodzenia Podwykonawcom, którym nie zapłacił Generalny Wykonawca robót budowlanych – nie stanowi kosztów uzyskania przychodu

2017.08.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.113.2017.1.SO
     ∟W zakresie możliwości amortyzacji Nabytych Licencji jako wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 39828 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj