Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5607/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.293.2018.2.MS
     ∟1. Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej koszty licencji SAP powiększonej o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzymała refakturę za koszty wdrożenia od spółki powiązanej? 3. Czy w odniesieniu do refaktury od Spółki D S.A. obejmującej koszty prac wdrożeniowych od Spółki B GmbH zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.292.2018.2.BG
     ∟1. Czy Spółki będą uprawnione do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółki postąpią prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej licencję SAP powiększoną o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka D S.A. otrzyma ostateczną fakturę z Grupy za koszty wdrożenia, natomiast Spółka A Sp. z o.o. otrzyma refakturę za koszty wdrożenia od spółki powiązanej? 3. Czy Spółka D S.A. postąpi prawidłowo rozpoznając przychód z tytułu refaktury kosztów wdrożenia oprogramowania SAP na Spółkę A Sp. z o.o. w momencie wystawienia refaktury kosztów na Spółkę A Sp. z o.o.?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.291.2018.2.AK
     ∟1. Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej koszty licencji SAP powiększonej o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzymała ostateczną fakturę z Grupy za koszty wdrożenia? 3. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoznając przychód z tytułu refaktury kosztów wdrożenia oprogramowania SAP na A Sp. z o.o. w momencie wystawienia refaktury na A Sp. z o.o.? 4. Czy w odniesieniu do faktury obejmującej koszty prac wdrożeniowych od B GmbH zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.243.2018.4.KB
     ∟1. Czy przeniesienie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, do A za wynagrodzeniem w postaci Opłaty za Transfer będzie stanowiło przychód podatkowy B opodatkowany w ramach dochodu z innych źródeł przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) 2. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) 3. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów potrącalny w dacie jego poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) 4. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w postaci Opłaty za Transfer należy uznać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.428.2018.1.AN
     ∟Czy zaliczenie wartości Opłaty do kosztów uzyskania przychodów Spółki powinno nastąpić z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-369/14-7/18-S/IR
     ∟Skutki podatkowe rozliczeń dokonywanych pomiędzy wnioskodawcą i udziałowcem

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-633/14-5/PW
     ∟Kwalifikacja ponoszonych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami oraz moment rozpoznania ww. wydatków jako kosztu podatkowego.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.277.2018.2.JC
     ∟1. Czy Wydatki na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 Ustawy o CIT? 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy Wydatki na Zmienne Składniki Wynagrodzenia Płatne w Certyfikatach Inwestycyjnych będą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e Ustawy o CIT?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.417.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP oraz potrącalnych w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB4/4510-1-22/15/18-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.292.2018.2.AP
     ∟- Czy w świetle art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opłata wstępna  pierwsza rata wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu w wysokości 45% wartości przedmiotu leasingu winna być zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów Spółki, w dacie jej poniesienia, czy też należy ją rozliczyć proporcjonalnie, przez cały okres trwania Umowy Leasingu.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.369.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wypłacane przez Wnioskodawcę premie na rzecz Specjalistów pozostających z Wnioskodawcą w stosunkach cywilnoprawnych, stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie w którym zostaną wypłacone.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.288.2018.2.APA
     ∟możliwość jednorazowego ujęcia w kosztach podatkowych kosztów pośrednich nieistotnych

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.370.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka powinna zaliczać koszty ponoszone na wymienione cele do kosztów wytworzenia środków trwałych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.270.2018.3.PW
     ∟Możliwość zaliczenia wskazanych we wniosku nakładów do kosztów uzyskania przychodu oraz uznania ich za koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.241.2018.2.KK
     ∟Czy opłaty licencyjne z tytułu korzystania z licencji znaków towarowych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, określonemu w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.242.2018.2.KK
     ∟Czy opłaty licencyjne z tytułu korzystania z licencji technologicznej ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, określonemu w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.317.2018.2.AJ
     ∟Kwestia uznania wartości wypłacanego wynagrodzenia z tytułu Umowy Cesji za przychód oraz uznania wartości wydatków z tytułu wpłaty zaliczki na rzecz Sprzedających za koszt bezpośrednio związany z przychodem.

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-956/14-3/S/AM
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na naprawę szkód powstałych na drogach publicznych oraz momentu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.301.2018.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych przez Wnioskodawcę bonusów pieniężnych

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.302.2018.2.MJ
     ∟w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych przez Wnioskodawcę bonusów pieniężnych

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-761/14-5/S/18/KK
     ∟1. Czy Wynagrodzenie płatne Najemcy przez Spółkę z tytułu zachęty dla podpisania Umowy najmu i zgody na warunki najmu przedstawione przez Wynajmującego podlega rozpoznaniu dla celów podatkowych, jako koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z przychodami? 2. Czy Wynagrodzenie płatne Najemcy przez Spółkę z tytułu zachęty dla podpisania Umowy najmu i zgody na warunki najmu przedstawione przez Wynajmującego podlega rozpoznaniu dla celów podatkowych jednorazowo w dacie poniesienia tj. w dniu ujęcia faktury na jakimkolwiek koncie w księgach rachunkowych?

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.258.2018.1.BG
     ∟Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie dla Spółki Dzielonej i Spółki przejmującej zarówno do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia jak i po Dniu wydzielenia ZCP

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.311.2018.1.JC
     ∟Czy na gruncie zmian w PDOP wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2018 roku Spółka postępuje prawidłowo, alokując Wydatki akwizycyjne jako koszty pośrednie związane z innym źródłem przychodów?

2018.09.20 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.25.2017.GTM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym P. jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w zeznaniu za rok podatkowy w którym koszty te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ustawy o PDOP?

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.229.2018.1.APA
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z zawarciem umów o przeniesieniu ryzyka niespłacania pożyczek

2018.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.271.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie kwalifikacji przychodów i kosztów uzyskania przychodów do źródeł przychodów z zysków kapitałowych i podstawowej działalności.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.305.2018.1.NL
     ∟możliwość oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z organizacją Światowego Dnia W.

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.273.2018.2.AW
     ∟Opłaty z tytułu przeniesienia na Wnioskodawcę majątkowych praw autorskich do Utworów, ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego, nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z art. 15e ustawy o CIT

2018.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.381.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy: - wydatki poniesione na zakup części zamiennych, Spółka może, zgodnie z art. 15 ust. 4d zd. 1 ustawy o CIT, zaliczać do kosztów jako koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, tj. w dniu poniesienia kosztu, określonego zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, - za dzień poniesienia kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, Spółka ma prawo uznać dzień, w którym zaliczyła ona wydatek do kosztów księgowych zgodnie z ww. zasadami.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj