Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5107/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.231.2018.1.MC
     ∟1. rozliczenie nakładów związanych z posiadana koncesja w momencie zrzeczenia się jej, 2. moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z zaniechana inwestycją

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.243.2018.4.KB
     ∟1. Czy przeniesienie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, do A za wynagrodzeniem w postaci Opłaty za Transfer będzie stanowiło przychód podatkowy B opodatkowany w ramach dochodu z innych źródeł przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) 2. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) 3. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów potrącalny w dacie jego poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) 4. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w postaci Opłaty za Transfer należy uznać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.350.2018.1.ŚS
     ∟czy koszty w postaci opłat licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu nabywania Licencji podlegają ograniczeniom w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z art. 15e ust. 1 UPDOP.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.428.2018.1.AN
     ∟Czy zaliczenie wartości Opłaty do kosztów uzyskania przychodów Spółki powinno nastąpić z uwzględnieniem limitu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.342.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty poniesione na Wynagrodzenie z tytułu nabytej Licencji podlegają ograniczeniom w zakresie zaliczenia ich kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.334.2018.2.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wypłacane przez Wnioskodawcę premie na rzecz Specjalistów pozostających z Wnioskodawcą w stosunku pracy, stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu, w którym przypada ich termin płatności, pod warunkiem, że zostaną wypłacone w tym terminie.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.346.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy koszty poniesione na Wynagrodzenie z tytułu nabytej Licencji podlegają ograniczeniom w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-633/14-5/PW
     ∟Kwalifikacja ponoszonych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami oraz moment rozpoznania ww. wydatków jako kosztu podatkowego.

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.367.2018.1.MM
     ∟w zakresie: Czy koszty w postaci opłat licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu nabywania Licencji podlegają ograniczeniom w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z art. 15e ust. 1 UPDOP?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.328.2018.3.AJ
     ∟Kwestia skutków podatkowych świadczenia usług faktoringowych oraz „usług serwisowych”.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.397.2018.1.AZ
     ∟Czy Opłata Licencyjna stanowi (będzie stanowić) koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP - i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP nie znajduje (nie znajdzie) do nich zastosowania?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.324.2018.2.NL
     ∟ustalenie czy ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie ma zastosowania do kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z uiszczaniem Opłaty licencyjnej ze względu na to, że koszty te można uznać za bezpośrednio związane z wytwarzaniem przez Wnioskodawcę Wyrobów własnych w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.417.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP oraz potrącalnych w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.310.2018.2.ŚS
     ∟dot. ustalenia czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy pierwszej mieszczą się w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.345.2018.1.BK
     ∟w zakresie możliwości, momentu i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na budowę infrastruktury przekazanej następnie nieodpłatnie na rzecz Gminy

2018.10.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.414.2018.1.ŚS
     ∟dot. w zakresie ustalenia czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy drugiej mieszczą się w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.403.2018.1.AM
     ∟ustalenie czy Opłata licencyjna może zostać uznana za bezpośrednio związaną z wytworzeniem towarów w rozumieniu przepisu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji Opłata licencyjna nie będzie podlegała wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.374.2018.2.APO
     ∟Czy koszty usług TQC IT ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Usługodawcy podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.319.2018.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki na nabycie Usług niematerialnych ponoszone przez Spółkę na rzecz Kontrahentów nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 Ustawy CIT

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.369.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wypłacane przez Wnioskodawcę premie na rzecz Specjalistów pozostających z Wnioskodawcą w stosunkach cywilnoprawnych, stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie w którym zostaną wypłacone.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.345.2018.2.AG
     ∟Stosowanie ograniczeń wynikających z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do usług informatycznych oraz nabytych Licencji.

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.288.2018.2.APA
     ∟możliwość jednorazowego ujęcia w kosztach podatkowych kosztów pośrednich nieistotnych

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.311.2018.2.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy wydatki na nabycie Portfela Kredytowego w wariantach wskazanych powyżej w pkt a i b oraz, z zastrzeżeniem pytania nr 2, w pkt c opisu zdarzenia przyszłego będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w takiej proporcji, w jakiej pozostanie kwota otrzymanej przez Wnioskodawcę zapłaty wierzytelności głównej i odsetek oraz ewentualnie innych należności ubocznych (w całości lub części) do wartości nabytej wierzytelności rozumianej jako jej wartość nominalna powiększona o odsetki i ewentualne inne należności uboczne, należne do końca okresu kredytowania. 2. W tym, czy wydatki na nabycie Portfela Kredytowego w przypadku wskazanym powyżej w pkt c opisu zdarzenia przyszłego, w części w jakiej przekraczają wartość nominalną kwot podstawowych nabywanych kredytów będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w takiej proporcji, w jakiej pozostanie kwota otrzymanej przez Wnioskodawcę zapłaty wierzytelności głównej i odsetek oraz ewentualnych należności ubocznych, (w całości lub części) do wartości nabytej wierzytelności rozumianej jako jej wartość nominalna wierzytelności powiększona o odsetki i ewentualne inne należności uboczne, należne do końca okresu kredytowania?

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.347.2018.2.SO
     ∟w zakresie zastosowania art. 15e ust. 1 do usług marketingowych, mediowych oraz praw do wizerunku

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.333.2018.3.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy do usług wsparcia informatycznego wskazanych we wniosku znajdzie zastosowanie ograniczenie w zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2018.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.328.2018.1.NL
     ∟wskazanie czy koszty Opłaty z tytułu Licencji stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.270.2018.3.PW
     ∟Możliwość zaliczenia wskazanych we wniosku nakładów do kosztów uzyskania przychodu oraz uznania ich za koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem.

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.362.2018.2.MO
     ∟Czy: - Wnioskodawca wartość wykazaną w otrzymanych fakturach korektach z tytułu wyrównania średniej marży w Grupie kapitałowej, do której należy, a które wystawił i doręczył mu podmiot zarządzający centralnie Grupą, miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przy ustaleniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, - poniesiony koszt określony dokumentem (fakturą korektą) wystawionym i doręczonym w 2018 r. Wnioskodawca miał prawo zaliczyć do kosztów 2017 r. ze względu na to, że wiązał się z przychodami (obrotami) ze sprzedaży za 2017 r. czy też powinien zaliczyć go do kosztów 2018 r., - w razie negatywnej oceny możliwości zaliczenia kosztu z tytułu obniżenia średniej marży w grupie kapitałowej do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca może dokonać w odniesieniu do średniej marży w Grupie stosownej korekty przychodów ze sprzedaży in minus po zakończeniu roku podatkowego ze skutkiem podatkowym dla tego roku

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.380.2018.2.AZ
     ∟Moment powstania przychodu oraz moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodów z tytułu Kampanii leadowej.

2018.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.241.2018.2.KK
     ∟Czy opłaty licencyjne z tytułu korzystania z licencji znaków towarowych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, określonemu w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj