Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4677/385774 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4510.93.2017.1.JP
     ∟a. Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z renowacją studzienek kanalizacyjnych, w tym również wymiana włazów, wymiana stopni złazowych lub klamer, z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, postrzegać należy jako wydatki ponoszone na remont środka trwałego, które powinny zostać rozpoznane jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 – zdarzenie przyszłe) b. Czy poniesione koszty renowacji studni Spółka może jednorazowo zaliczyć w podatkowe koszty uzyskania przychodów w dacie dokonania technicznej czynności ujęcia w księgach rachunkowych, bez względu na rodzaj konta księgowego i bilansowe rozłożenie kosztu w czasie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – stan faktyczny)

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.146.2017.1.PC
     ∟Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała faktury wystawione przez konsorcja w 2017 r. z tyt. wynagrodzeń za świadczenia udzielane w ramach tzw. nadwykonań za 2016 r. do kosztów uzyskania przychodów w 2017 r.? Czy powinna zaliczyć powyższe koszty do kosztów uzyskania przychodów do 2016 r.?

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.64.2017.1.MC
     ∟mozliwość zaliczenia do bezposrednich kosztów uzyskania przychodów wydatków na remont drogi publicznej

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.63.2017.1.MC
     ∟zaliczenie do kosztów podatkowych i moment ich zaliczenia remontu drogi publicznej przez dewelopera

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.50.2017.1.AG
     ∟Czy w zeznaniu podatkowym CIT-8 za rok podatkowy, w którym dojdzie do podziału, Wnioskodawca powinien wykazać przychody i koszty związane z działalnością Części Wydzielanej prowadzoną od początku roku podatkowego do dnia poprzedzającego dzień podziału?

2017.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.43.2017.1.AG
     ∟Ponoszone przez Spółkę w ramach projektu wydatki wymienione w pytaniu numer 1, dotyczące przedmiotowej inwestycji deweloperskiej, będą stanowiły koszty bezpośrednio związane z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym będą potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały przez Spółkę przychody wygenerowane w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych lub powierzchni usługowych wybudowanych w ramach obu etapów prowadzonej inwestycji.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.58.2017.1.AL
     ∟Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia lub alokacji przychodów i kosztów podatkowych w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.62.2017.1.BC
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym, przez poszczególne spółki PGK dla swoich pracowników

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.50.2017.1.MS
     ∟Czy to Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości wydatków z tytułu nabycia uprawnień do emisji CO2, o których mowa powyżej?

2017.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.14.2017.2.MM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.125.2017.1.APO
     ∟Ustalenie momentu dokonywania odliczeń kosztów Projektów stanowiących „koszty kwalifikowane”, które Spółka będzie zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych.

2017.06.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.46.2017.1.APO
     ∟ustalenie momentu dokonywania odliczeń kosztów Projektów stanowiących „koszty kwalifikowane”, które Spółka zalicza do podatkowych kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.19.2017.3.JBB
     ∟1. Czy poniesione przez Spółkę l Koszty Finansowania stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki l dla celów PDOP – w części, w jakiej Finansowanie jest przeznaczone na spłatę tych zobowiązań Spółki l, które stanowiły koszty uzyskania przychodów lub zostały wydatkowane na refinansowanie zobowiązań stanowiących koszty uzyskania przychodów lub też nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów wyłącznie z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów’ o tzw. cienkiej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 UPDOP ?

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.15.2017.1.PB
     ∟W zakresie możliwości i momentu zaliczenia w koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie świadectw efektywności energetycznej oraz opłaty zastępczej.

2017.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.43.2017.1.EN
     ∟W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków z tytułu opłat licencyjnych.

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.45.2017.1.AK
     ∟Czy w związku z zawartą transakcją, prawidłowe jest ujęcie wydatków poniesionych na budowę Przedszkola w kosztach podatkowych Spółki jako koszt bezpośredni, tj. w momencie sprzedaży poszczególnych lokali w Budynku mieszkalnym proporcjonalnie do sprzedanej powierzchni, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT?

2017.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.10.2017.2.KK
     ∟Czy do kary umownej za opóźnienie wykonania umowy ma zastosowanie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT i czy tym samym kara jest potrącalna w dacie jej poniesienia i w przypadku, gdy dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy to stanowi ona koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości każdego roku, którego dotyczy?

2017.05.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.4.2017.1.PS
     ∟Skutki podatkowe poboru w imieniu i na rzecz innego podmiotu opłaty za dostępność energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym.

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.85.2017.1.MS
     ∟Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektorów ponoszone przez Spółkę maltańską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki maltańskiej?

2017.05.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL5.4010.61.2017.1.AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych z zawarciem umów o przeniesieniu ryzyka niespłacania pożyczek.

2017.05.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB2.4510.36.2017.1.EK
     ∟Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na realizację inwestycji.

2017.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.41.2017.1.JBB
     ∟w zakresie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów

2017.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.4.2017.1.KK
     ∟W zakresie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.

2017.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.4.2017.1.AZ
     ∟w zakresie określenia czy znajdą zastosowanie ograniczenia kosztów uzyskania przychodów związane z tzw. niedostateczną kapitalizacją z tytułu uiszczonych odsetek kuponowych i ustawowych od obligacji oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego w postaci odsetek kuponowych i ustawowych, dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej samodzielnie lub łącznie z budynkiem.

2017.05.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.27.2017.1.ANK
     ∟w zakresie: ustalenia, czy wydatki z tytułu najmu jachtu oraz inne wydatki związane z jego użytkowaniem można uznać za koszty uzyskania przychodu: - w części w jakiej poniesione zostały w związku z jego podnajmem, - w pozostałym zakresie

2017.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.61.2017.2.JBB
     ∟1. Czy opłata ostrożnościowa za IV kwartał 2016 roku wpłacona przez Bank na rzecz Funduszu stanowi koszt uzyskania przychodów Banku ? 2. Czy opłata ostrożnościowa za I, II i III kwartał 2016 roku wpłacona przez Bank na rzecz Funduszu stanowi koszt uzyskania przychodów Banku ?

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-431/13-4/S/MW/MR
     ∟W zakresie zastosowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dobrowolnego rozłożenia przez strony transakcji zapłaty Premii i Prowizji na raty.

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.48.2017.1.KP
     ∟Czy regulowane przez Spółkę opłaty wynikające z decyzji, wyroków sądowych i pozwoleń nałożonych na Inwestora mogą być kosztami uzyskania przychodów dla Spółki w przyjętym na podstawie prawa zamówień publicznych opisanym modelu rozliczania?

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-1.4510.30.2017.1.NL
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przy użyciu karty paliwowej na zakup paliwa do samochodu wydzierżawionego przez Spółkę przedstawicielowi handlowemu

2017.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.28.2017.4.AK
     ∟- Czy w związku z dokonanym odstąpieniem od umów sprzedaży, brakiem zwrotnego przekazania towaru na rzecz Kontrahenta, brakiem wystawienia i doręczenia Spółce przez Kontrahenta faktur VAT korygujących dostawy, od których Spółka odstąpiła, Wnioskodawca jest obowiązany do dokonania korekty rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dostaw, od których Spółka odstąpiła? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - Jeśli odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2 będzie twierdząca, w jakim okresie Spółka ma dokonać korekty rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dostaw, od których Spółka odstąpiła? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 39258 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj