Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4819/399974 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.290.2017.1.KK
     ∟Czy Wynagrodzenie S, obejmujące również kwotę Kosztów (jako element kalkulacyjny Wynagrodzenia) będzie mogło stanowić pośrednie koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.291.2017.1.KK
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych w zakresie kosztów podatkowych

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.164.2017.2.BS
     ∟W zakresie możliwości uwzględnienia w podstawie amortyzacji wytwarzanego środka trwałego, kosztów wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za budowę i uruchomienie inwestycji.

2017.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.157.2017.2.BS
     ∟w zakresie momentu i sposobu zaliczenia wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników do kosztów uzyskania przychodów.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.94.2017.1.SK
     ∟W zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów podatkowych Spółki wydatków na remont ogrodzenia.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.405.2017.1.JKT
     ∟Czy Spółka postąpi prawidłowo rozliczając bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, wszystkie nakłady poniesione na przeniesienie linii energetycznej z trafostacją i oświetleniem, będących własnością X?

2017.12.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.355.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku akcyzowego wynikającego z decyzji określających zobowiązanie podatkowe za 2010 r., 2011 r. i 2012 r., oraz opłaty prolongacyjnej wynikającej z decyzji w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w Akcyzie za 2010 r., 2011 r. i 2012 r. oraz w VAT za 2010 r. i 2011r.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.333.2017.1.MM
     ∟Czy przedstawione we wniosku wydatki wynikające z Ugody oraz Porozumienia będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.381.2017.1.MST
     ∟Momentu rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu odsetek i prowizji od zawartej umowy faktoringu.

2017.12.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.278.2017.2.MK
     ∟Czy poniesiony wydatek za studia Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie faktury czy powinna rozbić go na dwa lata podatkowe?

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.181.2017.1.AM
     ∟w zakresie konsekwencji podatkowych połączenia transgranicznego

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB6/4510-239/15-5/S/AZ
     ∟w zakresie momentu rozpoznania przychodu z tytułu spłacanego przez klienta ubezpieczenia w ratach leasingowych (część kapitałowa i odsetki) oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składki z tytułu ubezpieczenia należnej zakładowi ubezpieczeń spłacanej przez klienta w racie leasingowej

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.289.2017.1.KK
     ∟Konsekwencje podatkowe w zakresie kosztów podatkowych spółki.

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.304.2017.1
     ∟w zakresie momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów

2017.12.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.306.2017.1.PS
     ∟w zakresie koszów uzyskania przychodu

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.131.2017.1.SG
     ∟W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów wydatków poniesionych na nabycie tych udziałów

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.200.2017.2.SO
     ∟W zakresie momentu rozpoznania przychodu z tytułu Usług świadczonych na rzecz Kontrahentów, momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę na usługi nabywane od Kontrahentów oraz momentu wykazania w przychodach oraz kosztach uzyskania przychodów faktur true-up wystawionych i otrzymanych przez Oddział.

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.372.2017.1.AK
     ∟Możliwość jednorazowego ujęcia w kosztach uzyskania przychodów nieistotnych kosztów pośrednio związanych z przychodami

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.329.2017.1.MM
     ∟W jakiej dacie podlegają ujęciu w podatkowych kosztach uzyskania przychodów nieistotne koszty pośrednio związane z przychodami, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, a jednocześnie, z uwagi na ich wysokość, brak jest, zdaniem Wnioskodawcy, uzasadnienia do ich rozliczenia w czasie (np. koszty ubezpieczenia majątkowego czy komunikacyjnego, ubezpieczenia należności, koszty prenumeraty, koszty czynszu najmu, koszty reklamy i inne koszty o podobnym charakterze)?

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.416.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy koszty na działania informujące i promujące inwestycję będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.415.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy ustalenia, czy koszty na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz ze wszystkimi załącznikami, warunkującymi prawidłowe złożenie wniosku o dofinansowanie projektu/inwestycji stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.339.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów prac rozwojowych, które zostały zaniechane lub zakończone ze skutkiem negatywnym.

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.393.2017.1.PH
     ∟w zakresie określenia momentu uznania za koszty uzyskania przychodów nakładów poniesionych na nabycie i wdrożenie oprogramowania

2017.11.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.315.2017.1.KP
     ∟Spółka, nakłady poniesione na realizację zlecenia przebudowy sieci zaliczy w bieżące koszty działalności (niekoncesjonowanej) w dacie ich poniesienia, natomiast przychód z tytułu wykonanych prac, w dacie wystawienia faktury Inwestorowi, do przychodów bieżącego okresu?

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-132/14-5/17-S/GG
     ∟W związku z powyższym stanem faktycznym w ocenie Wnioskodawcy pojawia się zagadnienie prawnopodatkowe odnośnie określenia, w którym momencie, dla celów podatkowych, wydatki na zakup części zamiennych i składników mienia zużywanych w ramach remontu rocznego powinny być uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.57.2017.3.MJ
     ∟Czy po wystąpieniu ze Spółki (…) Spółki z o.o. spółki komandytowo-akcyjnej, Wnioskodawca jako wspólnik nadal uczestniczący w Spółce będzie uprawniony do ujęcia w podatkowych kosztach uzyskania przychodu części wydatków na wytworzenie sprzedawanych lokali poniesionych przez Spółkę w okresie gdy jej wspólnikiem była także (…) sp. z o.o. S.K.A. w wysokości odpowiadającej jego udziałowi w zysku Spółki ustalonym na moment ujęcia tych kosztów, (tj. na moment uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia sprzedawanych lokali)?

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.313.2017.1.MJ
     ∟Czy w związku z ewentualną sprzedażą otrzymanych w związku z wystąpieniem ze Spółki lokali, Wnioskodawca jest uprawniony przyjąć wydatki, poniesione przez Spółkę w okresie, gdy pozostawał jej wspólnikiem, na wytworzenie tych lokali, pomniejszone o ewentualne odpisy amortyzacyjne zgodnie z pytaniem nr 2, jako koszt uzyskania przychodu z tytułu takiej sprzedaży?

2017.11.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.312.2017.1.MJ
     ∟Czy w związku z planowanym otrzymaniem części samodzielnych lokali w związku z wystąpieniem ze Spółki, Wnioskodawca jest uprawniony przyjąć wydatki, poniesione przez Spółkę w okresie, gdy pozostawał jej wspólnikiem, na wytworzenie tych lokali, jako wartość początkową środka trwałego w razie wynajmu tych lokali, i dokonywać podatkowych odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej?

2017.11.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.246.2017.1.AP
     ∟Wydatki związane bezpośrednio z realizowanym zamierzeniem Wnioskodawcy, które przekładają się wprost na osiągniecie przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w momencie, w którym zostaną osiągnięte odpowiadające im przychody.

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4510-143/15-12/17-S/RR
     ∟Czy prawidłowym jest ujęcie wydatków na remonty kapitalne w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo, w dacie poniesienia wydatku, bez względu na metodologię rozliczenia kosztu dla celów rachunkowych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 40085 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj