Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


18773/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.548.2018.3.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach projektu pt.: „…”

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.677.2018.2.MD
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację operacji pn. „..”

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.654.2018.1.MN
     ∟Gmina w odniesieniu do projektu, ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT, przy uwzględnieniu przepisów określonych w art. 86 ust. 2a-2h oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, a także art. 90 ustawy

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.664.2018.1.EJ
     ∟Gmina działa jako podatnik VAT z tytułu świadczenia usług pobytu i wyżywienia dzieci w żłobku

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.668.2018.1.JM
     ∟braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację zadania pn. „xx” dotyczącego budowy placu zabaw i siłowni plenerowej

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.497.2018.1.BC
     ∟Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy świadczonych przez Gminę za pośrednictwem MGOPS usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.667.2018.1.JM
     ∟Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „xxx” dotyczącego rozbudowy przedszkola

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.611.2018.1.MGO
     ∟Opodatkowanie przez Gminę świadczenia odpłatnych usług odprowadzania ścieków. Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.430.2018.2.IP
     ∟Podleganie opodatkowaniu transakcji zamiany nieruchomości, tj. działek nr: 5/2, 61/10, 130/3, 130/4, 10/4, 3/6, 3/13, 4/8, 2/4, 11/4, 12/4, 11/17, 11/26, 11/33, podleganie opodatkowaniu transakcji zamiany działki nr 1/6, stawka podatku VAT dla transakcji zamiany nieruchomości niezabudowanych, dla których wydano decyzję o lokalizacji celu publicznego, tj. działek nr: 61/10, 130/3 i 130/4, stawka podatku VAT dla transakcji zamiany nieruchomości zabudowanych, tj. działek nr: 11/17, 11/26 i 11/33, dokumentowanie transakcji zamiany działek nr: 61/10, 130/3, 130/4, 11/17, 11/26 i 11/33 oraz dokumentowanie transakcji dostawy działki nr 1/6.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.646.2018.2.AJ
     ∟Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.656.2018.1.KK
     ∟Opodatkowanie wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego na pokrycie kosztu montażu instalacji fotowoltaicznych, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach związanych z zakupem i montażem instalacji OZE na budynkach/gruncie podmiotów indywidualnych, budynkach użyteczności publicznej oraz opodatkowanie dotacji w części dotyczącej usług montażu instalacji OZE na budynkach/gruncie podmiotów indywidualnych i budynkach użyteczności publicznej.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.568.2018.2.JM
     ∟brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „xxx” dotyczącego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.558.2018.1.JC
     ∟Opodatkowanie bezumownego korzystania z nieruchomości oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.602.2018.2.NF
     ∟Prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.569.2018.2.AZ
     ∟zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy dostawy nieruchomości

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.491.2018.1.BC
     ∟Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną operacją przebudowy sali wiejskiej.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.578.2018.1.TK
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.676.2018.1.WL
     ∟uznanie świadczenia odpłatnych usług w zakresie odprowadzania ścieków za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.604.2018.1.MT
     ∟braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „…”

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.695.2018.1.EJ
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na obchodach 650-lecia gminy

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.688.2018.1.SR
     ∟brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „…”

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.646.2018.4.KO
     ∟w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości 1 i 2

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.771.2018.1.MP
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację ww. projektu.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.659.2018.1.JP
     ∟W zakresie nieuznania Gminy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu realizacji wykonywanych za pośrednictwem Jednostki czynności

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.674.2018.1.MH
     ∟Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.633.2018.1.KS
     ∟Możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez utworzenie Centrum Turystycznego, budowę małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wraz z powstaniem dwóch szlaków rowerowych”.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.546.2018.2.MJ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości z tytułu wydatków poniesionych na organizację biletowanych koncertów w ramach Festiwalu.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.409.2018.3.MT
     ∟opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w działkach

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.675.2018.1.MSU
     ∟opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz Odbiorców zewnętrznych; braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj