Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


199/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2018.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.310.2018.1.BKD
     ∟Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jako Sp. z o. o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport niepieniężny, którego część wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, jeżeli zdecyduje się uznać nabyte składniki majątkowe za środki trwałe (wartości niematerialne i prawne), będzie uprawniony przyjąć za ich wartość początkową dla celów podatkowych ich wskazaną w umowie spółki wartość rynkową (bez podatku VAT), odpowiadającą sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio oraz jednocześnie wartości emisyjnej (a nie nominalnej) wydanych w zamian udziałów, a w przypadku tych środków trwałych (WNiP), które samodzielnie podlegają amortyzacji lub na których nabycie wydatki będą uwzględnione w wartości początkowej innych środków trwałych (tj. projektów budowlanego i wykonawczego - których wartość będzie zwiększać wartość początkową wykonanych w oparciu o nie obiektów budowlanych) - czy podatnik będzie uprawniony dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej oraz zaliczać tak ustalone odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości w koszty uzyskania przychodu? Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jako Sp. z o.o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport, którego część określonej w umowie spółki wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, przy przyszłym odpłatnym zbyciu składników tego aportu będzie uprawniony do rozpoznania podatkowego kosztu uzyskania przychodu w wysokości określonej w umowie spółki wartości rynkowej tych składników bez podatku VAT (tj. odpowiadającej sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio, oraz całej wartości emisyjnej wydanych w zamian za taki aport udziałów) - przy uwzględnieniu ewentualnych dokonanych odpisów amortyzacyjnych, jeżeli przed zbyciem Wnioskodawca uzna składniki aportu za środki trwałe podlegające amortyzacji i dokona od nich odpisów amortyzacyjnych

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.186.2018.1.MS
     ∟Wnioskodawca wnosząc dopłaty do Spółki, w stosunku do których zostanie podjęta uchwała o zwrocie dopłat, niewątpliwie poniósł wydatek (w wysokości wniesionej dopłaty), o którym mowa w art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o CIT na wytworzenie przedmiotu wkładu wniesionego do spółki kapitałowej, jakim są wierzytelności. W związku z tym należy stwierdzić, że — stosownie do art. 15 ust. 1j pkt 3 i ust. 10 ustawy o CIT — przy tzw. konwersji wierzytelności na kapitał wartość wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-896/15-3/DP/JBB
     ∟w zakresie ustalenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia akcji/udziałów w zamian za wniesienie do spółek kapitałowych wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności

2017.11.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/4510-549/15-3/DP/JBB
     ∟W zakresie ustalenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów uzyskanych z tytułu objęcia akcji/udziałów w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności do spółek kapitałowych.

2017.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.171.2017.2.EN
     ∟w zakresie sposobu ustalenia przychodu i kosztu uzyskania przychodu w związku z wniesienia do spółki celowej wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości,

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4510.30.2017.1.JP
     ∟Czy wartość nominalna wytworzonej wierzytelności z tytułu pożyczki, która została potrącona przez Wnioskodawcę z jego zobowiązaniem do pokrycia objętych udziałów w spółce zależnej może być rozpoznana, jako koszt uzyskania jego przychodów w świetle art. 15 ust. lj pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.03.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0461-ITPB3.4510.47.2017.1.MJ
     ∟Czy w związku z objęciem w 2016 r. udziałów w Spółce 1, dochód Spółki za 2016 r. powinien uwzględniać przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w Spółce 1 oraz koszt uzyskania przychodu w wysokości kosztu historycznego nabycia Nieruchomości przez Spółkę?

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1141.2016.2.KK
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.1140.2016.2.KK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa w pełnej wysokości, tj. bez uwzględnienia ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2017.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4510.5.2017.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

2016.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.1075.2016.1.BG
     ∟rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w sytuacji objęcia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości wartości początkowej nieruchomości gruntowej wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2016.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB3.4510.493.2016.2.AW
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa, przy założeniu kontynuacji przyjętej wcześniej metody amortyzacji tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.777.2016.1.KP
     ∟koszty uzyskania przychodu w związku z konwersją obligacji na akcje.

2016.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-667/16-1/MM
     ∟w zakresie: skutków podatkowych konwersji obligacji zamiennych na akcje

2016.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-429/16-3/AM
     ∟W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu Gruntu Podzielonego?

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-614/16-1/BD
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę Nieruchomości do Spółki jako wkładu niepieniężnego (aport), którego część alokowana jest na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy (agio), Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu określonych jako wartość początkowa przedmiotu wkładu, pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w przepisie art. 16h ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT?

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-273/16-2/EK
     ∟Podatkowe skutki wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

2016.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-522/16-3/MK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WniP - wchodzących - w skład, nabytego w drodze aportu-przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?

2016.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-510/16-3/MK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WniP - wchodzących - w skład, nabytego w drodze aportu-przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?

2016.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-495/16-4/MK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WniP - wchodzących - w skład, nabytego w drodze aportu-przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?

2016.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-497/16-3/MK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WniP - wchodzących - w skład, nabytego w drodze aportu-przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?

2016.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-565/16-3/MK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

2016.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-566/16-3/MK
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

2016.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-496/16-3/MK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WniP - wchodzących - w skład, nabytego w drodze aportu-przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?

2016.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-240/16/MJ
     ∟Czy w sytuacji wniesienia Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do kapitałowej spółki prawa handlowego, kosztem uzyskania przez Spółkę przychodu z tytułu objęcia udziałów będzie zgodnie z art. 15 ust. lj pkt 1 ustawy CIT wartość początkowa Nieruchomości pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych?

2016.06.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-196/16-3/EK
     ∟Wniesienie wkładu niepieniężnego - przychody i koszty.

2016.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-261/16-2/SO
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2016.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-262/16-2/SO
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2016.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-260/16-2/SO
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu pełnych odpisów amortyzacyjnych od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP wchodzących w skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

2016.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-160/16-2/MS
     ∟Ustalając dochód z tytułu objęcia udziałów w Spółce A. Wnioskodawca rozpozna: przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów, oraz koszty uzyskania przychodów w wartości początkowej Składników Majątkowych, pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj