Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


26735/385774 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.22.2017.1.AB
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług gastronomicznych, ponoszonych w związku z podróżami służbowymi pracowników Spółki oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej współpracujących ze Spółką na podstawie umów o świadczenie usług.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.20.2017.1.AB
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług gastronomicznych (cateringowych) ponoszonych w związku z organizacją narad pracowników Spółki i osób nieprowadzących działalności gospodarczej współpracujących ze Spółką na podstawie umów o świadczenie usług oraz organizacją spotkań roboczych członków zarządu lub kadry kierowniczej.

2017.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.15.2017.1.AB
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług gastronomicznych (cateringowych) ponoszonych w związku z organizowanymi szkoleniami dla pracowników oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej współpracujących ze Spółką na podstawie umów o świadczenie usług.

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.71.2017.1.AT
     ∟Czy wypłacane menedżerowi po zakończeniu kontraktu menedżerskiego odszkodowanie za powstrzymywanie się od podejmowania działalności konkurencyjnej będzie dla Wnioskodawcy kosztem podatkowym?

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4510.93.2017.1.JP
     ∟a. Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z renowacją studzienek kanalizacyjnych, w tym również wymiana włazów, wymiana stopni złazowych lub klamer, z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, postrzegać należy jako wydatki ponoszone na remont środka trwałego, które powinny zostać rozpoznane jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 – zdarzenie przyszłe) b. Czy poniesione koszty renowacji studni Spółka może jednorazowo zaliczyć w podatkowe koszty uzyskania przychodów w dacie dokonania technicznej czynności ujęcia w księgach rachunkowych, bez względu na rodzaj konta księgowego i bilansowe rozłożenie kosztu w czasie? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2 – stan faktyczny)

2017.06.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.96.2017.1.AK
     ∟1) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przepływy środków pomiędzy prowadzonymi przez Bank Rachunkami bieżącymi Uczestników Systemu 2, GR oraz GRP będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, tj. nie będą skutkowały powstaniem ani przychodu ani kosztu podatkowego po stronie PGK w związku z udziałem GC w Systemie 2? 2) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym z tytułu partycypacji przez GC, w Systemie 2: - przychodem PGK będzie jedynie wartość odsetek otrzymanych albo skapitalizowanych przez GC; -kosztem PGK będzie jedynie wartość odsetek zapłaconych przez GC na rzecz HCAG (albo skapitalizowanych przez HCAG) z zastrzeżeniem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT oraz opłat uiszczanych na rzecz Banku z tytułu świadczenia usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową?

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.99.2017.2.APO
     ∟Czy Spółka słusznie zakwalifikowała koszty badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego w roku 2015 jako koszty pośrednio związane z przychodami 2015 r., odnosząc je w ciężar kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia, tj. w roku 2015?

2017.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.88.2017.1.ZK
     ∟Czy koszty opłat za przejazd płatną autostradą, innymi płatnymi drogami, koszty poniesione w związku z postojem w strefie płatnego parkowania oraz opłaty parkingowe będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do wysokości nie przekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (czyli do wysokości kwoty tzw. kilometrówki)?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.69.2017.1.MJ
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do zakwalifikowania wydatków poniesionych na nabycie Matryc udostępnianych Kontrahentom w celu wykorzystania ich do realizacji Umów zawieranych z Kontrahentami jako inwestycji w obcym środku trwałym i w konsekwencji dokonywania z tego tytułu odpisów amortyzacyjnych podlegających ujęciu w podatkowych kosztach uzyskania przychodów?

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.75.2017.1.BJ
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, wydatków z tytułu rekompensat wypłaconych pracownikom tej Spółki w związku z uszkodzeniem ich samochodów podczas wichury

2017.06.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.80.2017.1.AK
     ∟Czy na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a Ustawy o CIT, Spółka ma prawo nie zaliczać do przychodów podatkowych, tej części świadczenia otrzymanego od TFI (opłaty stałej), która stanowi zwrot wydatków, które nie zostały/nie mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisami Ustawy o CIT?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.69.2017.2.BJ
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych menedżerom oraz wydatków poniesionych na zapewnienie menedżerowi odpowiedniej infrastruktury biurowej i organizacyjnej oraz składników majątkowych (telefonu, laptopa, samochodu)

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.65.2017.1.ZK
     ∟Czy Wnioskodawca może wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio, czy też będą one traktowane zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako ulepszenie środka trwałego?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.146.2017.1.PC
     ∟Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała faktury wystawione przez konsorcja w 2017 r. z tyt. wynagrodzeń za świadczenia udzielane w ramach tzw. nadwykonań za 2016 r. do kosztów uzyskania przychodów w 2017 r.? Czy powinna zaliczyć powyższe koszty do kosztów uzyskania przychodów do 2016 r.?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.82.2017.1.ZK
     ∟Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, umowy które chce zawrzeć Spółka, stanowią umowy leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „uCIT”)? Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, umowy które chce zawrzeć Spółka są umowami leasingu, o których mowa w art. 17b ust. 1 uCIT, w tym sensie, że wszelkie opłaty ustalone w umowie leasingu i ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie koszty wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu dla celów działalności gospodarczej i ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy stanowią koszt uzyskania przychodów, bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 51 uCIT? Czy prawo nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za cenę ustaloną w umowie, stanowiącą element składowy sumy opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 3 uCIT, może nie zostać zrealizowane przez Spółkę jako leasingobiorcę i pozostanie to bez wpływu na kwalifikację zawartych umów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.54.2017.2.BD
     ∟Czy w sytuacji, gdy wpłaty na fundusz remontowy na pokrycie kosztów remontu części wspólnej - w nieruchomości o charakterze mieszkalnym - dokonywane są zarówno przez właścicieli lokali mieszkalnych, jak i właścicieli lokali usługowych, zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych przysługuje od całego dochodu na wspólnym funduszu remontowym? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.06.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4510.56.2017.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zobowiązania uregulowane przez wskazany we wniosku system.

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.90.2017.1.AK
     ∟Czy wynik (dochód lub strata) na transakcjach obejmujących nabycie, sprzedaż i/lub modyfikacje Oprzyrządowania niezbędnego do wytwarzania wyrobów strefowych powinien być uwzględniany w wyniku z działalności zwolnionej z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT?

2017.06.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.60.2017.2.JBB
     ∟Konsekwencje podatkowe zawarcia umowy sprzedaży należności.

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.45.2017.2.EŻ
     ∟w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz części wspólnych – korytarzy

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.64.2017.1.MC
     ∟mozliwość zaliczenia do bezposrednich kosztów uzyskania przychodów wydatków na remont drogi publicznej

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.63.2017.1.MC
     ∟zaliczenie do kosztów podatkowych i moment ich zaliczenia remontu drogi publicznej przez dewelopera

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.35.2017.1.SG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, o których mowa we wniosku wynikających z zawartej ugody sądowej

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB3.4510.79.2017.2.DP
     ∟Od kiedy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych?

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.38.2017.1.MG
     ∟Podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, o których mowa we wniosku wynikających z zawartej ugody pozasądowej.

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010-126.2017.1.AL
     ∟Czy amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON (zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), z tej jego części, która pochodzi z ulgi z zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych stanowi koszt uzyskania przychodu?

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.65.2017.1.JC
     ∟Jak w przedstawionym powyżej stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym należy prawidłowo dokonać wyliczenia zryczałtowanego podatku? Czy wartość zapłaconego do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku może być przez Spółkę zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy Spółka ma prawo zaliczyć zapłaconą zagranicznemu sprzedawcy kwotę (cenę netto) za usługę przywołaną w stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym do kosztów uzyskania przychodów?

2017.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.26.2017.1.AZE
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za usługi świadczone przez Podmiot zarządzający

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.72.2017.1.BD
     ∟Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego wstępna opłata leasingowa podlega zaliczeniu przez Wnioskodawców do kosztów uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych dla tzw. kosztów pośrednich, tj. w dacie poniesienia, niezależnie od sposobu rozliczenia tej opłaty dla celów bilansowych?

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.8.2017.3.MJ
     ∟w zakresie zwolnienia przedmiotowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 39258 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj