Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


27420/399974 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.466.2017.1.BD
     ∟Czy Spółka przekształcona może w całości zaliczyć do przychodów premie/dodatkowe wynagrodzenie przyznane jej za okres rozliczeniowy, który w części dotyczył Wnioskodawcy, a w części Spółki przekształconej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Czy Spółka przekształcona może w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu premie/dodatkowe wynagrodzenie udzielone jej kontrahentom za okres rozliczeniowy, który w części dotyczył Wnioskodawcy, a w części Spółki przekształconej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.448.2017.1.AW
     ∟Odpisy amortyzacyjne od Licencji nabytej/zakupionej od podmiotu powiązanego nie mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.330.2017.2.DR
     ∟Czy opłacane przez Wnioskodawczynię składki z tytułu umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi pracownika mogą stanowić u Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu w całości?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.320.2017.1.JBB
     ∟Spółka posiadając kopię protokołu z posiedzenia duńskiego sądu upadłościowego, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez ten sąd i przetłumaczonej na j. polski przez tłumacza przysięgłego, z którego wynika, że zostało zakończone postępowanie upadłościowe wobec jej kontrahenta, spełnia warunek udokumentowania nieściągalności wierzytelności. Wobec tego, po odpisaniu przez Spółkę wierzytelności jako nieściągalnych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, zostanie spełniony drugi z wymaganych warunków i Spółka będzie miała prawo zaliczyć nieściągalne wierzytelności wobec duńskiego dłużnika do kosztów uzyskania przychodów.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.478.2017.1.MST
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowanej część wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej w postaci chronionego prawnie znaku towarowego

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.446.2017.1.PH
     ∟W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia współmałżonka wspólnika spółki kapitałowej

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS
     ∟Czy w związku z organizacją Imprez integracyjnych poniesione wydatki w zakresie, w jakim dotyczą Pracowników i Podwykonawców mogą zostać przez Spółkę zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.351.2017.1.AW
     ∟Czy Spółka ma prawo obliczyć podatek VAT od zakupu komputerów obliczeniowych, a jeśli nie to czy nieodliczony podatek zwiększa wartość środka trwałego?

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.365.2017.2.BD
     ∟Czy koszty poniesione na rozszerzenie licencji lotniczej wspólnika Spółki (jednocześnie pełniącego funkcję prezesa zarządu komplementariusza Spółki), podlegają zaliczeniu przez Wnioskodawców do kosztów uzyskania przychodów stosownie do treści art. 15 ust. 1 updop w tej części, która przypada na Wnioskodawców, czyli proporcjonalnie do wysokości posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki?

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.123.2017.2.NL
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej prawa ze zgłoszenia rejestracyjnego znaku towarowego, o którym mowa we wniosku

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.331.2017.1.JS
     ∟w zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo–rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 cyt. ustawy

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.330.2017.1.JS
     ∟W zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo–rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 cyt. ustawy.

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.447.2017.1.MS
     ∟Czy Opłata wstępna jest kosztem uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze w zw. z art. 15 ust. 4e uPDOP, tj. kosztem uzyskania przychodów innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami, który jest potrącalny w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto (tj. wpisano) Opłatę wstępną w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury?

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-398/13-5/S/18/KK
     ∟W sytuacji gdy Spółka otrzyma fakturę korygującą a korekta kosztów spowodowana jest błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką to Wnioskodawca będzie zobowiązany do korekty wielkości kosztu w okresie rozliczeniowym, w którym koszt został ujęty w ewidencji księgowej. tj. ze skutkiem „wstecz”. Natomiast w sytuacji gdy korekta kosztu uzyskania przychodów, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką (np. rabaty, zwroty), Spółka będzie zobowiązana dokonać korekty poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4010.11.2017.2.JW
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych uczestnictwem Prezesa Zarządu i Członka Zarządu w komisjach, konferencjach, kursach, szkoleniach i seminariach.

2018.01.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4510.163.2017.1.SG
     ∟w zakresie możliwości zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków z tytułu wypłaconych mieszkańcom przez Spółkę jednorazowych rekompensat na podstawie zawartych ugód pozasądowych

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.327.2017.1.AP
     ∟Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług.

2018.01.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.251.2017.2.KP
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym ewentualnie wypłacona warunkowa część ceny za nabycie Przedsiębiorstwa (earn-out) stanowić będzie koszt uzyskania przychodów Spółki inny niż koszt bezpośrednio związany z przychodami (koszt pośredni), potrącalny w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4d ustawy o CIT?

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.421.2017.1.BD
     ∟Czy Spółka słusznie uznała wydatki poniesione na ww. studia (m.in. czesne, opłatę za legitymację, koszt zakupu podręczników), dla Członka Zarządu, za koszt uzyskania przychodu?

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.416.2017.1.BD
     ∟Czy Spółdzielnia będzie mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów tylko od wartości wynikającej z modernizacji pawilonów użytkowych i nadal dokonywać odpisów umorzeniowych w ciężar funduszu zasobowego od części wartości już istniejącej?

2018.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.417.2017.1.AW
     ∟Poniesiona przez Wnioskodawcę opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia zwiększa wartość początkową środków trwałych wytworzonych w ramach inwestycji zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT i stanowi koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT

2018.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.335.2017.1.AJ
     ∟w zakresie możliwości zastosowania preferencji wynikających z postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie certyfikatu rezydencji przedstawionego przez podatnika w formie elektronicznej oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości zapłaconego podatku u źródła

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.487.2017.1.IZ
     ∟Czy w związku z uregulowaniem zobowiązania z tytułu Wierzytelności akcjonariusza w drodze przeniesienia na wierzyciela własności Wierzytelności Spółki w ramach datio in solutum, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość uregulowanych w tym trybie odsetek od Wierzytelności akcjonariusza?

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.486.2017.1.IZ
     ∟Czy w związku z przeniesieniem na wierzyciela w ramach umowy datio in solutum Wierzytelności Spółki w celu uregulowania zobowiązania i rozpoznaniem z tego tytułu przychodu podatkowego, Spółka będzie mogła rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu wartość nominalną Wierzytelności Spółki, na którą będą się składać wartości kwot głównych pożyczek oraz ewentualnie kwoty odsetek od pożyczek?

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.454.2017.1.PC
     ∟1. Czy postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na brak majątku wystarczającego do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego w sytuacji, gdy postępowanie o ogłoszenie upadłości nie zostało zainicjowane przez Wnioskodawcę i nie doszło w nim do zgłoszenia wierzytelności przez Wnioskodawcę, jest dokumentem wystarczającym do udokumentowania uznania takiej wierzytelności za nieściągalną? 2. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 - czy fakt, że stan nieściągalności wierzytelności zaistniał już w 2009 r., stanowi przeszkodę dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w roku 2017 wierzytelności odpisanej jako nieściągalnej (innymi słowy, czy odpisanie wierzytelności jako nieściągalnej może nastąpić jedynie w tym roku, w którym stwierdzono nieściągalność wierzytelności, czy także w kolejnych latach)? 3. Czy jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności zaliczonej uprzednio do przychodów i odpisanej jako nieściągalnej, jeżeli jednocześnie uległa ona już przedawnieniu, ale potwierdzenie jej nieściągalności zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nastąpiło jeszcze zanim doszło do przedawnienia?

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.498.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych przez Wnioskodawcę Kar Umownych z tytułu Odstąpienia od zawartych Umów najmu.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.497.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Kar Umownych wypłacanych przez Wnioskodawcę, w związku z Umowami o współpracę z innych tytułów niż Odstąpienie od tych umów.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.399.2017.1.MBD
     ∟Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych przez Wnioskodawcę Kar Umownych z tytułu Odstąpienia od zawartych Umów o współpracy.

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.312.2017.2.IZ
     ∟W zakresie skutków podatkowych zawarcia planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości

2017.12.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.290.2017.1.KK
     ∟Czy Wynagrodzenie S, obejmujące również kwotę Kosztów (jako element kalkulacyjny Wynagrodzenia) będzie mogło stanowić pośrednie koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 40085 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj