Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


312/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.25 - Minister Finansów - DD5.8201.10.2019
     ∟Zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT i art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT podlega dochód z nowej inwestycji, rozumiany jako dochód osiągnięty z wyodrębnionego zespołu składników majątku składających się na nową inwestycję. W sytuacji gdy sposób zintegrowania nowej i istniejącej inwestycji, położonych na tym samym terenie, nie pozwala na określenie dochodu (przychodu) wyłącznie z nowej inwestycji, bez uwzględnienia zintegrowanej z nią części istniejącej inwestycji, zwolnieniu podlega cały dochód osiągnięty w ramach tej działalności gospodarczej, z którą nowa inwestycja pozostaje w ścisłym nierozerwalnym związku, o ile jej przedmiot został określony w decyzji o wsparciu.

2019.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-164/16-9/S/MJ
     ∟Stosowanie art. 16 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.301.2019.1.RK
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na Materiały promocyjne, ponoszonych w związku z organizowanymi Spotkaniami promocyjnymi

2019.07.30 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.113.2017.CRS
     ∟Czy w związku z tym, że w 2017 r. Wnioskodawca znowu będzie się rozliczał na zasadzie norm szacunkowych, a w 2016 r. rozliczał podatek dochodowy na zasadzie podatku liniowego, dochody uzyskane ze sprzedaży skór pochodzących ze stada wyhodowanego w 2016 r., a sprzedawane po tym roku, tj. w 2017 r., ma On opodatkować na zasadach podatku liniowego, zgodnie z przyjętą przez Niego formą opodatkowania za 2016 r. i w momencie uzyskania przychodu?

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.321.2019.2.KS1
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.322.2019.2.KS1
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.316.2019.2.KS1
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.317.2019.2.KS1
     ∟możliwość opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.171.2019.2.KS
     ∟źródło przychodów i koszty uzyskania przychodów (działalność związana z końmi oraz z gołębiami)

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.170.2019.2.KS
     ∟źródło przychodów i koszty uzyskania przychodów (działalność związana z końmi oraz z gołębiami)

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.76.2019.2.SP
     ∟powstanie przychodu z tytułu sprzedaży biletów, uznanie czy koszt zakupu biletów od organizatorów stanowi koszt bezpośrednio związany z przychodami ze sprzedaży biletów oraz prawo do ujęcia wydatków poniesionych na zakup biletów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktur dokumentujących rozliczenie częściowe

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.146.2019.1.KF
     ∟Zaliczenie przychodów z dzierżawy kurników do przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.105.2019.3.IM
     ∟Ustalenie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, limit przychodów dla małżonków.

2019.06.21 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.112.2017.CRS
     ∟W jaki sposób opodatkować sprzedaż skór norczych w 2017 r., które zostały wyprodukowane w 2016 r.? Czy powinny one zostać opodatkowane na podstawie podatku liniowego obowiązującego Wnioskodawcę w 2016 r., czy też na podstawie norm szacunkowych, którym podlega Wnioskodawca w 2017 r.?

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.152.2019.1.RK
     ∟odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych nabytych w drodze darowizny

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-666/15-4/S/JC
     ∟Czy w analizowanym stanie faktycznym, koszty poczęstunku wydawanego wybranym klientom Spółki w celu zachęcenia ich do dalszego pobytu (pozostania) w kasynach stanowić będzie dla niej koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT?

2019.05.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-211/15/19-3/S/JG1
     ∟skutki podatkowe wykorzystania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych

2019.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.565.2018.1.JM
     ∟Obowiązki płatnika

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.384.2018.2.AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży niezakończonej inwestycji oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych ze sprzedażą niezakończonej inwestycji.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.374.2018.1.IM
     ∟Działy specjalne produkcji rolnej – dochód - normy szacunkowe.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.328.2018.1.DP
     ∟Czy dochody uzyskane z hodowli psów rasowych polegającej na rozmnażaniu psów, karmieniu psów w celu przyrostu masy, selekcji psów ze względu na płeć, kolor, popędy behawioralne mogą korzystać z opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 poz. 15 lit. k) ww. ustawy?

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.372.2018.1.BO
     ∟Prawidłowe wykazanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w zeznaniu PIT-36

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.288.2018.4.KS1
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem wkładu w Spółce komandytowej

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.166.2018.3.KK
     ∟konsekwencje podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce komandytowej

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.315.2018.1.KS
     ∟W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup norek do stada podstawowego.

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.261.2018.1.JŁ
     ∟Czy w okolicznościach niniejszej sprawy, koszty zakupu norek do stada podstawowego stanowią inne niż bezpośrednie koszty uzyskania przychodu (koszty pośrednie) potrącane w dacie ich poniesienia?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.54.2018.2.PB
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na zakup upominków dla kontrahentów, partnerów biznesowych, doradców, klientów do kosztów uzyskania przychodów

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/423-409/14/18-S/MK
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki poniesione na organizację mini targów?

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.419.2017.2.MM
     ∟1) Na jakich zasadach opodatkować skóry wytworzone w 2016 r. i sprzedane w 2017 r.? 2) Jakie deklaracje związane z podatkiem dochodowym należy złożyć w ramach prowadzonych działów specjalnych w 2017 r. i za 2017 r.?

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.403.2017.1.RK
     ∟Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia bądź wytworzenia będzie możliwa do ustalenia oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych, których cena nabycia bądź wytworzenia nie będzie możliwa do ustalenia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj