Interpretacje do przepisu
art. 14r Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


658/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14r Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.336.2018.3.JC
     ∟1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym dokonywane w ramach Systemu Cash Poolingu transfery sald pomiędzy Rachunkami Bieżącymi a Rachunkiem Głównym, celem ich kumulacji na Rachunku Głównym, nie będą powodowały powstania przychodów ani kosztów podatkowych po stronie Uczestników na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy odsetki przysługujące/obciążające Uczestników Systemu w związku z realizacją cash poolingu będą stanowiły dla tych Uczestników Systemu przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji? 3. Czy w ramach zaprezentowanego Systemu może być rozpoznany u Wnioskodawców przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń? 4. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej? 5. Czy odsetki obciążające Uczestników Systemu w związku z uczestnictwem w transakcjach cash poolingu będą podlegały ograniczeniom wynikającym z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej? 6. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, Uczestnicy Systemu jako podmioty powiązane kapitałowo, wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązane będą do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.500.2018.3.KOM
     ∟Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy lokalu użytkowego i możliwości wyboru opcji opodatkowania przedmiotowej transakcji.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.317.2018.4.NL
     ∟określenie, czy transakcja nabycia składników majątku, o których mowa we wniosku dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie stanowiła transakcji nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 3 i 4 tej ustawy, w związku z czym po stronie Zainteresowanego będącego stroną postępowania powstanie przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych odpowiadający cenie sprzedaży poszczególnych składników majątku nie niższej niż wartość rynkowa

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.589.2018.2.IR
     ∟w zakresie określenia, która Spółka tj. Dzielona czy Przejmująca może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, które przeszły w drodze sukcesji do Spółki Przejmującej

2018.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.529.2018.2.MD
     ∟wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy czynności wniesienia do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych jako transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z tytułu tej transakcji

2018.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.101.2018.4.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.522.2018.3.OS
     ∟Zorganizowana część przedsiębiorstwa/Prawo do odliczenia.

2018.09.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4014.122.2018.1.MM
     ∟Czy na podstawie art. 2 pkt 4) lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do płatności podatku od czynności cywilnoprawnych jeśli planowana Transakcja zostanie uznana za niestanowiącą zbycia przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT?

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.461.2018.2.RR
     ∟możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.312.2018.1.MS
     ∟Czy planowaną Transakcję należy zakwalifikować jako nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm. – dalej: „ustawa o CIT”), a tym samym czy Wnioskodawca na potrzeby CIT będzie zobowiązany do ustalenia wartości początkowej nabywanych składników majątkowych w oparciu o przepisy art. 16g ust. 10 oraz 16g ust. 12 ustawy o CIT?

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.354.2018.1.MST
     ∟uznanie za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy o PDOP: a.kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac badawczo-rozwojowych w wysokości honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu/utworów stworzonych w ramach Prac badawczo-rozwojowych wraz ze składkami finansowanymi przez płatnika naliczonymi od tego honorarium, jednak w wysokości nie wyższej niż obliczony dla danego pracownika Limit, b.odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych wyłącznie do Prac badawczo-rozwojowych, c.kosztów materiałów warsztatowych wykorzystywanych w pracach badawczo-rozwojowych.

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.309.2018.1.MST
     ∟Czy prace opisane i wykonywane przez Oddział spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia Spółkę (będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu uzyskiwanego przez Oddział) do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18d ustawy o PDOP

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.309.2018.4.SR
     ∟odpłatne zbycie nieruchomości po podziale działki

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.286.2018.2.SR
     ∟możliwość zaliczenia spłaty długu spadkowego do kosztów uzyskania przychodu

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.282.2018.3.SR
     ∟opodatkowanie stawką 23% dostawy nieruchomości niezabudowanej oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości.

2018.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.246.2018.2.MPE
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości.

2018.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.143.2018.1.ISK
     ∟Opodatkowanie sprzedaży prawa własności nieruchomości, autorskich praw majątkowych i zależnych projektu oraz fizycznych egzemplarzy Projektu, a także prawo nabywcy do odliczenia podatku VAT od powyższego zakupu.

2018.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.44.2018.3.PC
     ∟Czy wartość początkowa nabywanych przez Kupującego Składników Majątkowych równa jest Wynagrodzeniu pomniejszonemu o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, tj. sumie kwoty otrzymanych przez Sprzedającego pieniędzy oraz wartości przejętych przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego pomniejszonej o wartość podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.118.2018.2.JG
     ∟opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

2018.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.62.2018.1.IR
     ∟W zakresie rozliczenia podatku VAT w związku z wystąpieniem sukcesji prawnopodatkowej, w części objętej pytaniami oznaczonymi we wniosku jako nr 1-6 oraz nr 9-11.

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.496.2017.1.PC
     ∟Czy Spółka z o. o. będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, która będzie odpowiadać kwocie Odsetek naliczonych i zapłaconych przez Spółkę z o.o. po Dniu Wydzielenia a przed dniem przekazania do używania tych środków trwałych?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.495.2017.1.PC
     ∟Czy Spółka z o.o. będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, która będzie odpowiadać kwocie Odsetek oraz Prowizji naliczonych i zapłaconych przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.494.2017.1.PC
     ∟Czy przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, Spółka z o.o. powinna uwzględnić kwotę odpowiadającą Odsetkom naliczonym i zapłaconym przez Spółkę sp. z o.o. po Dniu Wydzielenia a przed dniem przekazania do używania tych środków trwałych?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.493.2017.1.PC
     ∟Czy przy ustalaniu wartości początkowej środków trwałych, które powstaną w wyniku realizacji Inwestycji, a których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, Spółka z o.o. powinna uwzględnić kwotę odpowiadającą Prowizjom oraz Odsetkom naliczonym i zapłaconym przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.492.2017.1.PC
     ∟Czy Odsetki naliczone i zapłacone przez Spółkę z o.o. po Dniu Wydzielenia, a przed dniem przekazania do używania środków trwałych, których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, stanowią koszt uzyskania przychodów Sp. z o.o.? W konsekwencji, czy Odsetki zapłacone przez Spółkę z o.o. po Dniu Wydzielenia a przed dniem przekazania do używania środków trwałych, których budowa zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z Kredytu, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki z o.o. bezpośrednio, w miesiącu poniesienia wydatku?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.491.2017.1.PC
     ∟Czy Odsetki i Prowizje zapłacone przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia stanowią koszt uzyskania przychodów u Spółki Dzielonej? W konsekwencji, czy Prowizje i Odsetki zapłacone przez Spółkę Dzieloną przed Dniem Wydzielenia powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki Dzielonej bezpośrednio, w miesiącu poniesienia wydatku?

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.24.2018.2.TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie rozliczenia wpłat na IKZE.

2018.01.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.404.2017.2.MPU
     ∟Czy z uwagi na kwalifikację przedmiotu planowanej transakcji Sprzedaży jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, Sprzedaż Działalności Wydzielanej będzie podlegać, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie rzeczy i praw składających się na Działalność Wydzielaną, przy czym na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy będzie ciążyć na Nowej Spółce jako kupującym, który również na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie zobowiązany do zapłaty podatku?

2018.01.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.742.2017.1.MN
     ∟w zakresie uznania transakcji sprzedaży składników majątku Wnioskodawcy, składających się na Działalność Wydzielaną za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT ww. transakcji.

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL4.4012.611.2017.1.EB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług zarządzania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Zarządzającego z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umowy o zarządzanie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj