Interpretacje do przepisu
art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


5114/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.05.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.98.2018.1.JK
     ∟Prawo gminy do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu preproporcji, a następnie proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.550.2017.1.AP
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszanych typu I, wydatków mieszanych typu II oraz wydatków mieszanych typu III.

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.539.2017.2.PR
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury na rzecz generalnego wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2017.11.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.413.2017.2.IK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nabywanie wierzytelności od osób fizycznych lub prawnych i ich ewentualny dalszy obrót, we własnym imieniu i na własny rachunek, zgodnie z opisanym stanem faktycznym, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów lub usług?

2017.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.407.2017.2.IK
     ∟zwolnienie od podatku VAT nabycia obligacji oraz momentu powstania obowiązku podatkowego

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.373.2017.3.IK
     ∟uznanie świadczenia za kompleksowe oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla tego świadczenia

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.325.2017.2.IK
     ∟podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i eksporcie towarów oraz stawka podatku dla kosztów transportu

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.323.2017.2.IK
     ∟Istota interpretacji: ustalenie wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT oraz sposobu opodatkowania usług najmu mieszkań na cele mieszkalne oraz wynajmu bez wskazania celu, wynajmu garaży, miejsc postojowych, komórek oraz dostawy wody, podgrzania wody, dostawy c.o., użycia klimatyzacji, wywozu kanalizacji i nieczystości.

2017.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.251.2017.2.IK
     ∟opodatkowanie czynności świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach umowy afiliacyjnej.

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.261.2017.1.IK
     ∟stawka podatku VAT dla usług związanych z udzielaniem pożyczki.

2017.09.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.203.2017.2.IK
     ∟możliwość zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki

2017.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.184.2017.2.IK
     ∟brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-3.4012.246.2017.1.KB
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie (…) Inkubatora Przedsiębiorczości”.

2017.07.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.134.2017.2.IK
     ∟mechanizm odwrotnego obciążenia do świadczeń polegających na dostawie i montażu barier energochłonnych

2017.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.220.2017.1.AB
     ∟prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości.

2017.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.202.2017.1.AB
     ∟Opodatkowanie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

2017.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.116.2017.1.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur korygujących dotyczących okresu dłuższego niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku oraz prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych od TGE na bieżąco oraz korygujących dotyczących okresu nieprzekraczającego 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, nawet w sytuacji ewentualnego przedawnienia roszczeń z perspektywy cywilnoprawnej.

2017.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.221.2017.2.IK
     ∟Opodatkowania czynności udzielania pożyczki.

2017.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.85.2017.1.KW1
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych z przeprowadzeniem przez Wnioskodawcę akcji promocyjnych na zlecenie klienta

2017.06.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.1.2017.2.MG
     ∟w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.146.2017.2.AB
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.247.2017.2.IK
     ∟Opodatkowania czynności udzielania pożyczki.

2017.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.20.2017.1.IK
     ∟Czy skorygowanie Faktury PLN do zera, a następnie wystawienie Faktury EUR jest działaniem prawidłowym?

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.75.2017.1.KO
     ∟w zakresie ustalenia: czy to, że zakup maszyn wraz z ich montażem jest dofinansowany ze środków pochodzących z dotacji i/lub subwencji zarówno krajowych jak i unijnych wpływa na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu (pytanie nr 7), czy okoliczność, że Dostawca wystawia faktury zaliczkowe przed dokonaniem przez Wnioskodawcę zapłaty zaliczki wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu dostawy maszyn wraz z ich montażem lub prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tego tytułu przez Wnioskodawcę (pytanie nr 8) czy wysokość podstawy opodatkowania VAT oraz VAT należny z tytułu nabycia opisanych we wniosku maszyn wraz z ich montażem Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w deklaracji VAT-7 w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w pozycji „Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (pytanie nr 9), czy wartość netto nabycia maszyny wraz z ich montażem oraz VAT naliczony przy tym nabyciu Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w deklaracji VAT-7 w pozycji „Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych” (pytanie nr 10), czy opisane we wniosku dostawy maszyn wraz z ich montażem nie będą stanowić WNT i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazywania tych dostaw w Informacji Podsumowującej (pytanie nr 11).

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.74.2017.1.IK
     ∟1. Czy dostawy maszyn wraz z ich montażem, realizowane według opisanego we wniosku schematu i dokonywane przez podmioty zagraniczne (podmioty nie posiadające ani siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski) należy traktować dla potrzeb podatku VAT jako dostawy towarów z montażem? 2. Czy jeżeli podmiot zagraniczny nie będzie zarejestrowany dla potrzeb polskiego podatku VAT Wnioskodawca jest podatnikiem z tytułu nabycia opisanych we wniosku maszyn wraz z ich montażem? 3. Czy za moment dokonania dostawy maszyn wraz z ich montażem warunkujący moment powstania obowiązku podatkowego w VAT należy uznać moment próbnego uruchomienia maszyn potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym? 4. Czy w przypadku zapłaty całości lub części ceny przed dokonaniem dostawy maszyn wraz z ich montażem obowiązek podatkowy w VAT powstanie w momencie zapłaty zaliczek? 5. Czy VAT należny wykazany w deklaracji VAT stanowi dla Wnioskodawcy VAT naliczony i Wnioskodawca jest uprawniony do jego odliczenia w miesiącu jego zadeklarowania w deklaracji VAT-7, tj. w miesiącu powstania obowiązku podatkowego? 6. Czy okoliczność, iż Dostawca maszyn (linii produkcyjnych) posługuje się numerem identyfikacji podatkowej nadanym przez inny kraj Unii Europejskiej niż Polska bez prefiksu kraju rejestracji dla potrzeb VAT lub nie posługuje się w ogóle numerem podatkowym wpływa na sposób opodatkowania VAT dostawy maszyn opisanych we wniosku oraz prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu przez Wnioskodawcę?

2017.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPP2.4512.181.2017.2.KO
     ∟w zakresie ustalenia czy Oddział Usługobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być uznany za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i w związku z tym świadczona przez Wnioskodawcę usługa powinna zostać opodatkowana według stawki VAT 23%

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.156.2017.1.KO
     ∟w zakresie opodatkowania czynności udzielania pożyczek

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.157.2017.1.AB
     ∟opodatkowanie czynności udzielania pożyczek.

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.159.2017.1.RSZ
     ∟w zakresie opodatkowania czynności udzielania pożyczek

2017.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.158.2017.1.IK
     ∟Opodatkowania czynności udzielania pożyczki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41564 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj