Interpretacje do przepisu
art. 14na Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


36286/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14na Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.793.2018.1.BJ
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.767.2018.1.BJ
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.309.2018.1.MAZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z zakupami dokonanymi w trakcie realizacji projektu.

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.344.2018.1.MAZ
     ∟Możliwość odliczenia w całości lub części podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją projektu..

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.898.2018.2.AB
     ∟brak możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu.

2019.01.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.329.2018.1.MAZ
     ∟Prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków związanych z realizacją projektu.

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.363.2018.2.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty nabycia wskazanych we wniosku Usług podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.528.2018.3.MD
     ∟Skutki podatkowe związane ze świadczeniem usług w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz Spółki cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.611.2018.1.ID
     ∟Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z ZFŚS do wycieczki dla pracowników

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.706.2018.3.AGW
     ∟Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.445.2018.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku Spółki, jako podatnika prowadzącego częściowo działalność strefową, zwolnioną z opodatkowania, wartość EBITDA, do której odwołuje się art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, powinna uwzględniać wyłącznie przychody i koszty wygenerowane na działalności opodatkowanej (niestrefowej)

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.301.2018.1.MS
     ∟Obowiązki Wnioskodawcy z tytułu usług wynajmu lokali świadczonych na podstawie umów najmu zawartych przed ustanowieniem Wnioskodawcy zarządcą sądowym i kontynuowanych po tym zdarzeniu oraz zawartych po ustanowieniu Wnioskodawcy zarządcą sądowym.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP1/4512-513/15-1/MS
     ∟Opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.783.2018.2.MWJ
     ∟Prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „…”.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.547.2018.2.GG
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem Prezesowi Zarządu kosztów udziału w konferencjach, szkoleniach i kursach

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.789.2018.2.MJ
     ∟Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn.: „…”

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.520.2018.2.KK
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.814.2018.1.MWJ
     ∟Stwierdzenie, czy wydanie nieruchomości wraz z gruntem w zamian za umorzenie udziałów będzie stanowiło czynność opodatkowaną w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanych

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.381.2018.2.AW
     ∟Art. 9a ust. 3b pkt 2 updop przewiduje wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji świadczonych przez grupę na rzecz jej członka. Zatem transakcje świadczone przez członka na rzecz grupy (najem lokalu i magazynu) nie mogą korzystać z wyłączenia określonego w tym przepisie.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.578.2018.1.JM
     ∟prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu dotyczącego termomodernizacji budynku Przedszkola, MOSiRu oraz OSP

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.619.2018.2.RH
     ∟Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową ogrodzenia.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.273.2018.1.APA
     ∟w zakresie ustalenia czy różnica pomiędzy świadczeniami podwyższonymi a świadczeniami wypłaconymi stanowi koszt uzyskania przychodu oraz w którym momencie.

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.579.2018.1.MD
     ∟Obowiązek zastosowania tzw. odwrotnego obciążenia do świadczonych usług (PKWiU 43.39.11.0).

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.548.2018.3.KO
     ∟w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach projektu pt.: „…”

2018.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.117.2018.2.BB
     ∟Czy przy wyliczaniu czystej wartości nieruchomości należy obniżyć ją o całą kwotę wpisanej do księgi wieczystej hipoteki, czy tylko pomniejszyć ją o wartość pozostałej do spłaty wielkości kredytu? Czy należy wydzielić osobno wartość budynku i wartość gruntu przy wyliczaniu podatku z uwzględnieniem art. 16 ww. ustawy?

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.677.2018.2.MD
     ∟prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację operacji pn. „..”

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.654.2018.1.MN
     ∟Gmina w odniesieniu do projektu, ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT, przy uwzględnieniu przepisów określonych w art. 86 ust. 2a-2h oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, a także art. 90 ustawy

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.631.2018.1.MGO
     ∟Opodatkowanie usług obejmujących pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku.

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.342.2018.2.PH
     ∟w zakresie kwalifikacji do przychodów z zysków kapitałowych świadczenia usług informatycznych, których elementem składowym są opłaty za udzielenie licencji, sublicencji, niezbędne do świadczenia usług informatycznych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2018.10.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-2.4012.664.2018.1.EJ
     ∟Gmina działa jako podatnik VAT z tytułu świadczenia usług pobytu i wyżywienia dzieci w żłobku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj