Interpretacje do przepisu
art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


819/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.12.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.528.2018.3.MD
     ∟Skutki podatkowe związane ze świadczeniem usług w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz Spółki cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.348.2018.1.TW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na kurs licencji pilota.

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.355.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP, jeżeli faktury te będą wystawiane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.417.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP oraz potrącalnych w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.418.2018.1.AK
     ∟Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, otrzymane w dniu podziału bądź po tym dniu?

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.350.2018.3.IM
     ∟Pokrywanie kosztów związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w postaci zwrotu należności z tytułu dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz zakwaterowania (noclegu) i wyżywienia Członków Rady Nadzorczej zamieszkujących poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej - jako przychód Członków Rady Nadzorczej nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.09 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP10.845.6.2018
     ∟Czy przyjęte przez Wnioskodawcę stanowisko, że wypłacona kwota zwaloryzowanej ceny kupna lokalu mieszkalnego nie może zostać uznana za odszkodowanie lub zadośćuczynienie i nie podlega zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z póżn. zm.) jest prawidłowe?

2018.10.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.140.2017.GFQV
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym udział Wnioskodawcy w Spółkach zagranicznych należy, na potrzeby obliczenia podstawy podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych uzyskanych przez Wnioskodawcę, pomniejszyć o udział związany z prawem do udziału w zyskach posiadany w poszczególnych Spółkach zagranicznych przez FIZ?

2018.10.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.73.2017.GTM
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych całego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.318.2018.1.MS
     ∟Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi niemieckiemu?

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.332.2018.2.KR
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego Nr 19 wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu w zakresie udziału 1476/9216

2018.09.25 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP8.8101.46.2018.WCX
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wydania uczestnikowi promocji bonu towarowego oraz w zakresie podstawy opodatkowania przy płatności za towar Bonem towarowym.

2018.09.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.257.2018.3.ENB
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

2018.09.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.333.2018.1.AG
     ∟brak rozpoznania podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wskutek nabycia od dostawców Utworów i przeniesienia na Spółkę praw autorskich do tych Utworów

2018.09.20 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.25.2017.GTM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym P. jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP w zeznaniu za rok podatkowy w którym koszty te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ustawy o PDOP?

2018.09.18 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.82.2017.GTM
     ∟możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych całego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.301.2018.2.IM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.294.2018.2.IM
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży udziału w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

2018.09.12 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.84.2018.GTM
     ∟Zorganizowana część przedsiębiorstwa. Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży środków trwałych i środków obrotowych wchodzących w skład ZCP.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.291.2018.3.AK
     ∟Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez płatnika

2018.09.01 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.111.2018.GTM
     ∟W ocenie Szefa KAS, w świetle przedstawionego opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, wydatki na organizację spotkań działowych, obejmujące wydatki na posiłki oraz dodatkowe atrakcje, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczą pracowników Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy.

2018.08.31 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.127.2017.CRS
     ∟w zakresie opodatkowania zwrotu kwoty podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu

2018.08.29 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.128.2017.CRS
     ∟w zakresie opodatkowania zwrotu kwoty podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.242.2018.1.MU
     ∟Do uzyskanych przez Wnioskodawczynię środków finansowych nie znajduje zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.384.2018.1.DS
     ∟obowiązki płatnika w związku z zawarciem polisy ubezpieczeniowej dla pracowników

2018.08.27 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP7.8222.129.2017.CRS
     ∟Czy Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo zaliczając do przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej zwrot podatku od nieruchomości, który otrzymuje od Dzierżawcy z tytułu wybudowanych przez niego na wydzierżawionym gruncie obiektów budowlanych?

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.252.2018.5.IM
     ∟Obowiązki płatnika z tytułu zwrotu nadpłaconych składek społecznych i zdrowotnych od dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz korekta PIT-11.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.397.2018.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego: a. Wydatki Pracownicze, b. Koszty Umów Zlecenia i o Dzieło, c. Odpisy Amortyzacyjne Pełne, d. Odpisy Amortyzacyjne Proporcjonalne, e. Wydatki na Niskocenne ŚT oraz WNiPy, według stanu prawnego obowiązującego Wnioskodawcę od 1 lipca 2018 r. stanowią koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy CIT w 100% ich wartości.

2018.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.396.2018.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy wymienione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego: a. Wydatki Pracownicze, b. Odpisy Amortyzacyjne Pełne, c. Odpisy Amortyzacyjne Proporcjonalne, d. Wydatki na Niskocenne ŚT oraz WNiPy, według stanu prawnego obowiązującego Wnioskodawcę na 30 czerwca 2018 r. stanowią koszty kwalifikowane, w rozumieniu art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 ustawy CIT w 50% ich wartości.

2018.08.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.297.2018.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy ponoszone przez Spółkę Koszty Zatrudnienia na rzecz Pracowników B+R można uznać w całości za koszty kwalifikowane na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41603 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj