Interpretacje do przepisu
art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


47784/392893 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.290.2017.1.MM
     ∟Czy wartość o jaką zostanie podwyższony kapitał zapasowy Spółki w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego będzie mogła zostać uwzględniona przy kalkulacji wartości kapitału dla potrzeb wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.183.2017.1.AP
     ∟Moment zaliczenia wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników do kosztów uzyskania przychodów.

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.212.2017.1.BD
     ∟W którym momencie, Wnioskodawca powinien rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów nakłady na budowę/przebudowę Infrastruktury technicznej przekazane nieodpłatnie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub odpowiedniego przedsiębiorstwa przesyłowego?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.236.2017.2.AJ
     ∟w zakresie kwalifikacji podmiotowej i zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania (w Polsce) dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz uznania tego funduszu za „osobę” w rozumieniu polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.213.2017.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej S, jest zobowiązany na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania informacji CIT - ST?

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.211.2017.2.MM
     ∟Czy rozwiązanie Umowy PGK przez Spółki PGK poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK, będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania Umowy PGK, statusu podatnika CIT przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK?

2017.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.253.2017.1.AK
     ∟W zakresie obowiązków płatnika związanych z wprowadzeniem programu motywacyjnego.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.297.2017.1.MBD
     ∟Korekta kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu za okres, w którym została otrzymana faktura korygująca.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.197.2017.1.ANK
     ∟czy w przypadku połączenia Wnioskodawcy z SKA, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Wnioskodawca byłby spółką przejmująca, a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.195.2017.1.AK
     ∟Czy w przypadku, gdy za okres poprzedzający dzień, w którym SKA stała się podatnikiem CIT, SKA wykaże w sprawozdaniu finansowym stratę, to do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wypłacanych przez Spółkę po przejęciu SKA, nie znajdzie zastosowania art. 7 w zw. z art. 8 ustawy nowelizującej?

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4013.190.2017.1.WR
     ∟Prawo do zwolnienia z akcyzy napojów alkoholowych używanych do celów produkcyjnych.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.355.2017.1.JM
     ∟W zakresie obowiązków płatnika w związku z oddelegowaniem pracowników do pracy w Niemczech.

2017.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.477.2017.2.JO
     ∟w zakresie uznania sprzedaży Zbywanych Aktywów na rzecz Wnioskodawcy za czynność opodatkowaną podatkiem VAT, oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem ww. Aktywów od Sprzedawcy

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.281.2017.1.BM
     ∟czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółką przez przejęcie Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.226.2017.2.MPŁ
     ∟Czy w świetle art. 8 ust. 1 i 2 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni rozliczając przychody i koszty z tytułu uczestnictwa w Spółce będzie miała prawo do uznania za koszty uzyskania przychodu odsetki od kredytu wniesionego do spółki w drodze aportu?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.498.2017.2.AT
     ∟Opodatkowanie czynności odpłatnego świadczenia usług dostawy wody na rzecz mieszkańców. Prawo do odliczenia VAT w związku z wydatkami inwestycyjnymi.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.311.2017.1.APO
     ∟Możliwość oraz sposób rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed przystąpieniem do PGK.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.270.2017.1.APO
     ∟- Czy prowadzone przez Spółkę Prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „Ustawy CIT”), i tym samym Spółka ma, co do zasady, prawo do skorzystania, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., z tzw. ulgi badawczo- rozwojowej na zasadach przewidzianych w art. 18d Ustawy CIT? - Czy mając na uwadze sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia prac badawczo- rozwojowych, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu?

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.306.2017.1.MBD
     ∟Możliwość oraz sposób rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed przystąpieniem do PGK

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.531.2017.1.AD
     ∟Dotyczy opodatkowania udostępniania toalet publicznych, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z budową oraz ich utrzymaniem.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.147.2017.1.AG
     ∟w zakresie braku powstania różnic kursowych z tytułu wykonania umowy przeniesienia i zmiany kredytodawcy oraz przewalutowania dokonanego po przeniesieniu praw i obowiązków z umowy kredytu

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.274.2017.1.KC
     ∟w zakresie zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy dla usług pożyczek

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.332.2017.1.MK
     ∟w zakresie uznania sprzedaży Zbywanych Aktywów na rzecz Wnioskodawcy za czynność opodatkowaną podatkiem VAT, oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem ww. Aktywów od Sprzedawcy

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.232.2017.2.ES
     ∟Za koszty kwalifikowane opisane w art. 26e ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT nie można uznać wydatków na zakup usług podwykonawców nabywanych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, jak również na zakup usług doradczych, które mogą być zawarte z innymi podmiotami nie będącymi jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.567.2017.1.MGO
     ∟Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.485.2017.2.MD
     ∟Występowania gminy w charakterze podatnika VAT w stosunku do czynności odpłatnego udostępniania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stawki właściwej dla tych czynności.

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.209.2017.1.MC
     ∟W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów związanych z usunięciem kolizji kablowej.

2017.10.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.228.2017.1.BC
     ∟Czy przychód po stronie Wnioskodawcy powstaje w momencie zakończenia danego etapu realizacji Kontraktu, to znaczy w dniu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego dla danego etapu realizacji, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury albo otrzymania zapłaty?

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.232.2017.1.DP
     ∟Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w ciągu 6 lat od jej przekazania na cele osobiste, w sytuacji gdy wynajem opodatkowywany będzie ryczałtem ewidencjonowanym?

2017.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.307.2017.1.JKT
     ∟Czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/rocznego podatku dochodowego należnego od PGK, w tym środki pieniężne zatrzymane na rachunku bankowym Wnioskodawcy z tytułu podatku dochodowego i zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań Spółek Zależnych z tytułu podatku dochodowego, należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT, jako przychody/koszty podatkowe Wnioskodawcy i/lub Spółek Zależnych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 39962 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj