Interpretacje do przepisu
art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


51572/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.873.2018.1.EA
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.793.2018.1.BJ
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.852.2018.1.AW
     ∟Ustalenie „prewspółczynnika” (wynikającego z art. 86 ust. 2a ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.) oraz proporcji (wynikającej z art. 90 ust. 3 ustawy), które należy zastosować przy odliczaniu podatku naliczonego od inwestycji przekazanych jednostkom budżetowym.

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.888.2018.1.JP
     ∟Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „…”, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach ładu przestrzennego w celu zwiększenia oferty spędzania wolnego czasu i kształtowania miejsc o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowościach A., B. i C.?

2019.01.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.745.2018.1.AP
     ∟Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu inwestycji realizowanej ze środków unijnych.

2018.12.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.547.2018.2.GG
     ∟Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem Prezesowi Zarządu kosztów udziału w konferencjach, szkoleniach i kursach

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.376.2018.1.ANK
     ∟czy limit o którym mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wartości netto usługi

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.425.2018.2.MO
     ∟Czy: -zespół składników majątkowych, wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, -Nabywca będzie uprawniony do rozpoznania i amortyzacji wartości firmy od jej wartości początkowej ustalonej jako dodatnia różnica pomiędzy wartością rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością rynkową poszczególnych składników majątku.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.646.2018.2.AJ
     ∟Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportu.

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.292.2018.2.BG
     ∟1. Czy Spółki będą uprawnione do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółki postąpią prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej licencję SAP powiększoną o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka D S.A. otrzyma ostateczną fakturę z Grupy za koszty wdrożenia, natomiast Spółka A Sp. z o.o. otrzyma refakturę za koszty wdrożenia od spółki powiązanej? 3. Czy Spółka D S.A. postąpi prawidłowo rozpoznając przychód z tytułu refaktury kosztów wdrożenia oprogramowania SAP na Spółkę A Sp. z o.o. w momencie wystawienia refaktury kosztów na Spółkę A Sp. z o.o.?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.291.2018.2.AK
     ∟1. Czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wydatków poniesionych w związku z wdrożeniem systemu SAP jako koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu poniesienia tych kosztów? 2. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoczynając amortyzację podatkową po wprowadzeniu oprogramowania SAP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej zawierającej koszty licencji SAP powiększonej o koszty wdrożenia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Spółka otrzymała ostateczną fakturę z Grupy za koszty wdrożenia? 3. Czy Spółka postąpi prawidłowo rozpoznając przychód z tytułu refaktury kosztów wdrożenia oprogramowania SAP na A Sp. z o.o. w momencie wystawienia refaktury na A Sp. z o.o.? 4. Czy w odniesieniu do faktury obejmującej koszty prac wdrożeniowych od B GmbH zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.660.2018.1.OS
     ∟Podstawa opodatkowania dla usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.336.2018.1.EN
     ∟w zakresie braku możliwości stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego kosztów Licencji w związku z zastosowaniem art. 15e ust. 11 pkt 1 ww. ustawy

2018.10.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.416.2018.1.EN
     ∟w zakresie braku możliwości stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego kosztów Licencji w związku z zastosowaniem art. 15e ust. 11 pkt 1 ww. ustawy

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.556.2018.1.RR
     ∟obowiązków płatnika w związku z opłaceniem składek ubezpieczenia na życie

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.373.2018.1.MS
     ∟Czy w świetle zapisów art. 15 i art. 16 ust. 1 pkt 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wypłacane prezesowi i członkom zarządu wynagrodzenie dodatkowe, w oparciu o podpisane aneksy do umów o prace, stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodu?

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.625.2018.1.MN
     ∟Zwolnienie od podatku usług zarządzania Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi stanowiącymi Alternatywne Fundusze Inwestycyjne.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.619.2018.2.NK
     ∟Podstawa opodatkowania w przypadku świadczenia usług na rzecz mieszkańców, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych związanych z zakupem i montażem instalacji na rzecz mieszkańców oraz brak obowiązku rozliczenia podatku w drodze odwrotnego obciążenia.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.779.2018.1.NK
     ∟Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych, stawka podatku dla świadczonych usług, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, sposób obliczenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu związanego z wydatkami ponoszonymi na instalacje na cele gminne, brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców w okresie trwania umowy oraz brak opodatkowania przekazania instalacji na rzecz mieszkańców po zakończeniu umowy.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.437.2018.1.LS
     ∟Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.566.2018.1.TK
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego sposobem określenia proporcji, który stosuje Zakład Gospodarki Komunalnej.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.243.2018.4.KB
     ∟1. Czy przeniesienie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, do A za wynagrodzeniem w postaci Opłaty za Transfer będzie stanowiło przychód podatkowy B opodatkowany w ramach dochodu z innych źródeł przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) 2. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) 3. Czy wydatki na nabycie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Składników Majątku B, w tym Pracowników, w postaci Opłaty za Transfer będą stanowiły koszt uzyskania przychodów potrącalny w dacie jego poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) 4. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w postaci Opłaty za Transfer należy uznać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB1/4511-819/15-2/18/WM
     ∟Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce komandytowej.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.770.2018.1.MSU
     ∟prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych); prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, tj. według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzanych ścieków od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzanych ścieków ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych)

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.367.2018.4.DP
     ∟Skutki podatkowe związane z otrzymanym dofinansowaniem.

2018.10.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.709.2018.1.AJ
     ∟Gminie przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/423-369/14-7/18-S/IR
     ∟Skutki podatkowe rozliczeń dokonywanych pomiędzy wnioskodawcą i udziałowcem

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.605.2018.2.OA
     ∟interpretacji przepisów prawa w zakresie uznania, że świadczenie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od podatku oraz obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania Infrastruktury w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.379.2018.2.AP
     ∟Podatek od towarów i usług jest w zakresie opodatkowania świadczonych przez Gminę odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody na rzecz Odbiorców zewnętrznych; w zakresie braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania Infrastruktury w celu dostaw wody na rzecz Odbiorców wewnętrznych; w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z Infrastrukturą według udziału procentowego w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i na rzecz Odbiorców wewnętrznych); w zakresie braku opodatkowania otrzymanej przez Gminę dotacji pochodzącej ze środków europejskich na budowę Infrastruktury, instalacji OZE na stacjach uzdatniania wody.

2018.10.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.375.2018.1.MM
     ∟1. Czy Spółka może dokonywać korekty wartości początkowej modernizowanych środków trwałych poprzez: a. pomniejszenie jej o wartość netto odłączanego urządzenia lub elementu stanowiącego część składową lub peryferyjną (tj. o część wartości początkowej środka trwałego, pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne przypadające na odłączaną część składową lub peryferyjną); b. powiększenie o wartość nowego urządzenia lub elementu (względnie innego ulepszenia)? 2. Czy Spółka, z uwagi na brak danych historycznych dotyczących wartości odłączanego urządzenia lub elementu stanowiącego część składową lub peryferyjną, może ustalić ich wartość w oparciu o wycenę dokonaną przez wyspecjalizowany personel techniczny Spółki i/lub przez zewnętrznego rzeczoznawcę?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41503 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj