Interpretacje do przepisu
art. 14a Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


19074/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14a Ordynacji podatkowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.415.2018.1.PC
     ∟Czy zważywszy na to, że transakcje zawierania Kontraktów dotyczą działalności objętej Zezwoleniem (zabezpieczanie ceny nabycia uprawnień do emisji związanych z produkcją wyrobów gotowych objętych Zwolnieniem), wynik rozliczenia Kontraktów (korygujący koszt wytworzenia wyrobów gotowych) powinien zostać uwzględniony w kalkulacji dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania PDOP, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP?

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.339.2018.1.IM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie podstawy opodatkowania, w zakresie obowiązku zgłaszania na formularzu PIT-6 i opodatkowania zarówno Indyków Nieśnych jak i Indyków Sprzedawanych, w zakresie obowiązku informowania Naczelnika Urzędu o zmianie w produkcji oraz w zakresie obowiązku zgłaszania na formularzu PIT-6 stad Indyków przeznaczonych na potrzeby wymiany własnych stad reprodukcyjnych.

2018.10.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.338.2018.1.IM
     ∟Podstawa opodatkowania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w opisanym wyżej stanie faktycznym jest liczba wszystkich Indyków w zależności od docelowego przeznaczenia, z uwzględnieniem zmian ilościowych w trakcie roku podatkowego, proporcjonalnie do okresu (liczby miesięcy), w których określona ilość Indyków znajdowała się w Fermie Reprodukcyjnej.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.392.2018.2.RD
     ∟W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w sytuacji gdy kontrahenci nabywają świadczenie dla realizacji usług mieszczących się w załączniku nr 14 jak również do usług nie mieszczących się w załączniku nr 14 do ustawy.

2018.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.297.2018.1.AK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wynik na transakcjach zabezpieczających kurs walutowy, których bezpośrednie powiązanie z transakcjami zawieranymi w ramach Działalności zwolnionej zostało odpowiednio udokumentowane, stanowi wynik podatkowy ujmowany w ciężar Działalności zwolnionej?

2018.08.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.292.2018.2.PC
     ∟1. Czy odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela z polisy obejmującej utratę zysku stanowi przychód (dochód) Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia i tym samym uzyskany z tego tytułu przychód (dochód) korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP? 2. Czy odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela z polisy obejmującej ubezpieczenie majątku stanowi przychód (dochód) Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia i tym samym uzyskany z tego tytułu przychód (dochód) korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP?

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.GG
     ∟Skutki podatkowe sposobu opodatkowania organizowanych konkursów dot. Sprzedaży produktów

2018.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.290.2018.1.MK
     ∟Uznania składników materialnych i niematerialnych przenoszonych do Spółki Przejmującej oraz pozostających w Spółce za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 6 ustawy transakcji przeniesienia majątku na rzecz Spółki Przejmującej, braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.219.2018.1.PH
     ∟czy PGK przy ustalaniu swojego dochodu lub straty podatkowej, może uwzględnić w swoim dochodzie lub stracie kwoty, jakie jedna ze spółek wchodzących w skład PGK jest zobowiązana zapłacić na rzecz Podwykonawców, jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, potrącane w dacie poniesienia

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.216.2018.1.AK
     ∟Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zakwalifikować kwoty, jakie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest zobowiązany zapłacić na rzecz Podwykonawców, jako koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, potrącane w dacie poniesienia?

2018.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.118.2018.6.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z dokonywaniem transakcji pomiędzy Wnioskodawcą a „X” SA, który posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Wnioskodawcy (90% udziałów w kapitale zakładowym „X” SA posiada Skarb Państwa), Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

2018.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.174.2018.2.AK
     ∟Czy w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką zależną, począwszy od 2017 r., na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy CIT?

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.190.2018.1.AN
     ∟Czy wniesienie przez Dłużnika zarzutów do Sądu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym w sprawie o zapłatę zaległych należności, które Spółka zaliczyła uprzednio do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz utworzyła na nie odpis aktualizujący zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości, stanowi przesłankę uprawdopodobniającą nieściągalność, która w myśl art. 16 ust. 2a pkt 1 updop, umożliwia Spółce zaliczenie kwot netto tych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów?

2018.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.120.2018.2.ES
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów własnej pracy oraz powstania przychodu w związku z dofinansowaniem kosztów własnej pracy.

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.67.2018.2.MM
     ∟w zakresie: 1. Czy w przypadku dokonania wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)? 2. Czy w przypadku dokonania podwyższenia kapitału zakładowego i zapasowego w zamian za zobowiązanie do wniesienia wkładu pieniężnego a następnie dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności o jego wniesienie oraz o zapłatę wkładu w postaci wierzytelności Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w postaci wartości - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)? 3. Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów podatkowych - odpowiednio - kwoty wierzytelności z tytułu należności licencyjnych, kwoty kapitału pożyczek i/lub wierzytelności o zapłatę naliczonych odsetek (w wartości brutto)?

2018.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.12.2018.2.AJ
     ∟Jaką stawkę podatku należy zastosować przy sprzedaży oprawek do okularów, które przeznaczone są do produkcji okularów korekcyjnych?

2018.03.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.26.2018.1.BK
     ∟w zakresie możliwości pomniejszenia przychodu uzyskanego z tytułu wystąpienia spółki komandytowej (Nr 1), w której Wnioskodawca jest wspólnikiem z innej spółki komandytowej (Nr 2) o wartość wkładu niepieniężnego wniesionego do tej spółki, wyliczonego na dzień wniesienia tego wkładu do spółki komandytowe.

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.20.2018.2.AW
     ∟Czy za przyłączoną działkę, a następnie sprzedaną w połączeniu z inną działką, Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy z tego tytułu, że nie był jej właścicielem dłużej niż 5 lat? Jakie są skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości?

2018.02.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.792.2017.2.JSZ
     ∟zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla transakcji realizowanych pomiędzy Zainteresowanymi i dokumentowania tych czynności.

2018.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.677.2017.2.KOM
     ∟W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy gruntu niezabudowanego.

2018.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.794.2017.2.IR
     ∟W zakresie braku obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla transakcji realizowanych pomiędzy Zainteresowanymi oraz nieuznania Zainteresowanych za podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.365.2017.1.IF
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.337.2017.2.ANK
     ∟Czy dochód uzyskany z produkcji i sprzedaży mufy wytworzonej z rury zakupionej poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?

2017.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.338.2017.1.MM
     ∟Czy dochód uzyskany z produkcji i sprzedaży mufy sieciowanej korzysta w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.454.2017.1.JO
     ∟Usługi szkolenia lotniczego do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami VLOS lub BVLOS, prowadzane przez Wnioskodawcę w ramach szkolenia zawodowego, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, będą spełniały przesłanki uznania ich za usługi kształcenia zawodowego oraz będą korzystały ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

2017.09.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/423-504/13/17-S/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku udokumentowanego rachunkiem w formie zapisu elektronicznego, wygenerowanego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, potwierdzonego dowodem przelewu należności.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.162.2017.1.JF
     ∟Spółce jako ujawnionej jako właściciel udziałów, akcji, czy kredytodawca, wypłacane są dochody wymienione w art. 21 ust. 1 (np. odsetkowe) i 22 ust. 1 (np. dywidendowe). W związku z powyższym Wnioskodawcę (Spółkę) należy uznać za rzeczywistego właściciela wypłaconych przez płatnika należności z ww. tytułów w rozumieniu art. 4a pkt 29 updop. Natomiast, jak już wskazano w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, art. 26 ust. 1g pkt 2 w ogóle nie będzie miał zastosowania do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego (przepis ten dotyczy wyłącznie podmiotów osiągających dochody objętych zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 58 updop, a do grona takich podmiotów nie można zaliczyć Funduszu). W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 4, zgodnie z którym rzeczywistym właścicielem wypłacanych przez płatnika należności z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop jest Fundusz i w konsekwencji, że pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1g pkt 2 updop, powinno być złożone przez Fundusz, formalnie działający poprzez Spółkę – należy uznać za nieprawidłowe.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.153.2017.1.BC
     ∟w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego, zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Fundusz określonych w art. 21 ust. 1 i 22 ust. 1 updop i określenia ich rzeczywistego właściciela oraz określenia właściwego certyfikatu rezydencji

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.161.2017.1.JF
     ∟W związku z powyższym Wnioskodawcę (Spółkę) należy uznać za rzeczywistego właściciela wypłaconych przez płatnika należności z ww. tytułów w rozumieniu art. 4a pkt 29 updop. Natomiast, jak już wskazano w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, art. 26 ust. 1g pkt 2 w ogóle nie będzie miał zastosowania do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego (przepis ten dotyczy wyłącznie podmiotów osiągających dochody objętych zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 58 updop, a do grona takich podmiotów nie można zaliczyć Funduszu). W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 4, zgodnie z którym rzeczywistym właścicielem wypłacanych przez płatnika należności z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop jest Fundusz i w konsekwencji, że pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1g pkt 2 updop, powinno być złożone przez Fundusz, formalnie działający poprzez Spółkę – należy uznać za nieprawidłowe.

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.157.2017.1.AJ
     ∟Spółce jako ujawnionej jako właściciel udziałów, akcji, czy kredytodawca, wypłacane są dochody wymienione w art. 21 ust. 1 (np. odsetkowe) i 22 ust. 1 (np. dywidendowe). W związku z powyższym Wnioskodawcę (Spółkę) należy uznać za rzeczywistego właściciela wypłaconych przez płatnika należności z ww. tytułów w rozumieniu art. 4a pkt 29 updop.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41560 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj