Interpretacje do przepisu
art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2425/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.467.2019.2.WB
     ∟- stawka podatku dla instalacji urządzeń wewnątrz lub na bryle budynków mieszkalnych oraz poza bryłą tych budynków; - ustalenie podstawy opodatkowania świadczonych przez Gminę usług związanych z zakupem i montażem urządzeń OZE; - stwierdzenie, czy otrzymaną dotację należy traktować jako kwotę netto czy brutto; - stawka podatku do otrzymanej dotacji; - prawo do odliczenia w całości podatku wynikającego z faktur wystawionych na rzecz Gminy przez Wykonawcę; - uznanie za element podstawy opodatkowania kosztu podatku VAT, którym jest obciążany mieszkaniec i wystawienia dodatkowej faktury w tym zakresie; - moment powstania obowiązku podatkowego po stronie Gminy w odniesieniu do wykonanych usług.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.405.2019.1.IZ/KOM
     ∟Objęcie zwolnieniem od podatku VAT opłat za obciążanie najemców lokali mieszkalnych za zużycie mediów.

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-3.4012.305.2019.2.MS
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości objętej współwłasnością małżeńską, będącej przedmiotem odpłatnej dzierżawy, na której dzierżawca we własnym zakresie wybudował budynki i budowle.

2019.10.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.562.2019.2.EA
     ∟Czy właściwą stawką opodatkowania dostawy Wyrobów (osłona nosa, maski ochronnej na twarz, kremu ochronnego do twarzy i ciała) jest obniżona stawka (obecnie 8%), o której mowa w art. 41 ust. 2 w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług?

2019.10.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.365.2019.3.JG
     ∟opodatkowania transakcji sprzedaży Działek

2019.10.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.515.2019.2.MS
     ∟Zastosowanie stawki 8% dla usług oczyszczania ścieków świadczonych przy pomocy wybudowanych przydomowych oczyszczalni, brak obowiązku rozliczenia podatku od nabywanych usług dotyczących budowy POŚ na zasadzie odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zaprojektowanie i budowę POŚ, termin odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

2019.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.614.2019.1.MM
     ∟Świadczone przez Uczelnię usługi reemisji programów telewizyjnych podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług.

2019.10.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.441.2019.1.RR
     ∟opodatkowania transakcji cesji praw i obowiązków z przedwstępnych umów deweloperskich / przedwstępnej umowy nabycia lokalu mieszkalnego oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach, które Podatnik będzie otrzymywał od dewelopera, dokumentujących kwoty zaliczek, które będą wpłacane przez Podatnika przy podpisywaniu przedwstępnych umów deweloperskich/umów nabycia lokalu mieszkalnego

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.117.2017.9.AS
     ∟zwolnienie z VAT usługi polegającej na wsparciu obsługi autoryzacji finansowych

2019.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPP2/4512-33/16-2/IK
     ∟opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonanych przez Gminę na rzecz mieszkańców w związku z budową przyłączy stawką podatku w wysokości 8% oraz ustalenie podstawy opodatkowania

2019.10.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.35.2017.10.EK
     ∟Zwolnienie świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-3.4012.452.2019.2.MJ
     ∟stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę na/w budynkach mieszkalnych, stawka podatku VAT dla świadczonych usług polegających na montażu instalacji paneli fotowoltaicznych wykonywanych poza bryłami budynków mieszkalnych, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i kotłowani na biomasę, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych, tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.481.2019.2.MSU
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-3.4012.308.2019.3.RMA
     ∟Opodatkowanie dostawy nieruchomości (brak uznania za przedsiębiorstwo lub zcp, opodatkowanie, prawo do odliczenia).

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.413.2019.1.JB
     ∟- określenie stawki podatku od towarów i usług w przypadku zawarcia umowy najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania; - uznanie Operatora za odbiorcę usług najmu na cele krótkotrwałego zakwaterowania w przypadku zawarcia tzw. umowy o współpracę.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.454.2019.3.JC
     ∟Stawka podatku dla instalacji wykonanych w budynkach mieszkalnych i poza bryłą budynków mieszkalnych, ustalenia podstawy opodatkowania dla świadczonych usług dotyczących infrastruktury, ustalenia czy otrzymana kwota dotacji ze środków unijnych stanowić będzie podstawę opodatkowania, stawki podatku dla otrzymanej dotacji ze środków unijnych, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków dotyczących wykonanej infrastruktury, zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.444.2019.2.AB
     ∟1. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach bądź elewacjach budynków mieszkalnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 (punkt A-B w opisie sprawy), 2. opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu garażu budynku gospodarczego wolnostojącego, dachu garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego oraz na gruncie (punkt C-E w opisie sprawy), 3. podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, 4. brak zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, 5. prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.444.2019.3.IT
     ∟Opodatkowanie dostawy Nieruchomości (niezabudowanej – teren budowlany) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP4.4012.446.2019.3.AK
     ∟opodatkowania dostawy Nieruchomości składającej się z działek niezabudowanych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z jej nabyciem

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.361.2019.2.MMA
     ∟W zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą Nieruchomości.

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.362.2019.2.JO
     ∟skutki podatkowe związane z nabyciem Nieruchomości

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.366.2019.2.WL
     ∟opodatkowanie czynności polegających na instalacji kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę wykonywanych przez Gminę na/w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy będących obiektami budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowanie czynności polegających na instalacji paneli kolektorów solarnych/paneli fotowoltaicznych wykonywanych przez Gminę na budynkach gospodarczych oraz gruntach należących do mieszkańców Gminy, podstawa opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług montażu instalacji, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach transakcji pomiędzy Wykonawcą a Gminą, w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.338.2019.2.KW
     ∟w zakresie: stawki podatku VAT dla usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z zakupem i montażem POŚ, a w przypadku obowiązku rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego równemu VAT należnemu

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-1.4012.332.2019.1.RH
     ∟Zastosowania obniżonej stawki podatku dla świadczonych w ramach zawartej umowy usług – sprzedaż dokumentacji projektowej wraz z prawami autorskimi do korzystania z niej jako utworu w rozumieniu Prawa autorskiego.

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.264.2019.1.JKS
     ∟Prawo do zastosowania 5% stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży lodów produkowanych metodą tradycyjną, lodów z automatu, deserów lodowych (PKWiU 10.52.10.0) oraz napojów takich jak koktajl mleczny – shake (PKWiU 10.51.56.0).

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.301.2019.1.PM
     ∟Stawka podatku na suplementy diety.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.193.2019.2.AW
     ∟Gmina – OZE: podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, stawka, moment powstania obowiązku podatkowego.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.263.2019.1.PM
     ∟Opodatkowanie 8% stawką usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-1.4012.237.2019.2.JK
     ∟stawka podatku dla świadczonych usług wstępu w postaci biletu lub karnetu na Zajęcia Grupowe, stawka podatku dla świadczonych usług wstępu w postaci karnetu czasowego na Wolną Gimnastykę i Zajęcia Grupowe,

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.266.2019.4.MD
     ∟Opodatkowanie według właściwych stawek usług świadczonych na rzecz mieszkańców; podstawy opodatkowania dla tych usług; momentu powstania obowiązku podatkowego; prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z zakupem i montażem instalacji OZE na rzecz mieszkańców.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj