Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


728/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.424.2018.1.ES
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego używania nieruchomości przed podpisaniem umowy sprzedaży.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.423.2018.1.ES
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego używania nieruchomości przed podpisaniem umowy sprzedaży.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.300.2018.2.MR
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego otrzymania opcji na akcje, skutków podatkowych realizacji opcji na akcje oraz skutków podatkowych sprzedaży akcji.

2018.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.299.2018.2.MR
     ∟Program motywacyjny.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.244.2018.2.WS
     ∟skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania opcji na akcje, realizacji opcji na akcje, sprzedaży akcji.

2018.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.243.2018.2.WS
     ∟skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania opcji na akcje, realizacji opcji na akcje, sprzedaży akcji.

2018.07.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.337.2018.2.IS
     ∟Obowiązki płatnika związane z organizacją konkursu.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.203.2018.1.WS
     ∟Sposób rozliczania przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce jawnej, skutki podatkowe w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej dotychczasowych wspólników, skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozwiązania spółki jawnej.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.169.2018.5.RR
     ∟skutki podatkowe: wniesienia na współwłasność łączną nieruchomości do spółki cywilnej, wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej, dla wspólnika pozostającego w spółce cywilnej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika

2018.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/4511-437/16/18-5/S/LS
     ∟Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2018.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.195.2018.2.MD
     ∟Skutki podatkowe transakcji związanych z obrotem kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

2018.05.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.161.2018.3.IF
     ∟Obowiązki płatnika związane z organizacją oferty promocyjnej skierowanej do klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ramach której klientom wydane zostaną karty podarunkowe.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.60.2018.2.MPŁ
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako biorącego w używanie prawa Wspólnika Spółki komandytowej?

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.61.2018.2.MPŁ
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako biorącego w używanie prawa Wspólnika Spółki komandytowej?

2018.03.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.486.2017.2.EC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaną przez Spółkę sprzedażą premiową

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-469/16-4/S/KS
     ∟w zakresie skutków podatkowych wystąpienia ze spółki bez wynagrodzenia przez dotychczasowych wspólników

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB1/4511-468/16-4/S/KS
     ∟w zakresie skutków podatkowych wystąpienia ze spółki bez wynagrodzenia przez dotychczasowych wspólników

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.4.2018.1.PSZ
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni jako biorącej w używanie prawa lub rzeczy Wspólnika Spółki komandytowej?

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.6.2018.1.PSZ
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako biorącego w używanie prawa lub rzeczy Wspólnika Spółki komandytowej?

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.5.2018.1.PSZ
     ∟Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po którejkolwiek ze stron umowy użyczenia, tj. po stronie Wnioskodawcy użyczającego rzeczy lub prawa, lub po stronie biorących w używanie Wspólników Spółki komandytowej?

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.250.2017.1.BK
     ∟W zakresie ustalenia, czy wystąpienie ze Spółki komandytowej, w związku z którym występujący wspólnik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, czy innego rodzaju przysporzenia majątkowego, powoduje po stronie wspólnika pozostającego w spółce powstanie przychodu podatkowego

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4011.249.2017.1.BK
     ∟W zakresie ustalenia, czy wystąpienie ze Spółki komandytowej, w związku z którym występujący wspólnik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, czy innego rodzaju przysporzenia majątkowego, powoduje po stronie wspólnika pozostającego w spółce powstanie przychodu podatkowego

2018.01.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.455.217.1.DJD
     ∟Czy w związku z udzieleniem przez Wnioskodawcę nieoprocentowanych pożyczek Spółce komandytowej, w zakresie w jakim Wnioskodawca uczestniczy w zyskach Spółki komandytowej, jako jej komandytariusz, powstanie dla Wnioskodawcy jakikolwiek przychód podatkowy, w tym w szczególności z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

2018.01.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.258.2017.2.HK
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym Wspólnicy (w tym osoby fizyczne) osiągnęli przychód z nieodpłatnego świadczenia w postaci nieodpłatnego udostępnienia pojazdu spółce komandytowej? Czy przychód ten obliczany byłby jako wartość, jaką można przypisać korzystaniu z pojazdu przez Spółkę jedynie w okresach, w których Wspólnik faktycznie wykorzystuje go na potrzeby wykonywania swoich obowiązków związanych z działalnością Spółki?

2018.01.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.473.2017.2.IM
     ∟W związku z zawieranymi przez Spółkę z wykładowcami umów zlecenia, na Spółce ciążyć będą obowiązki płatnika wynikające z treści zacytowanego powyżej art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na obliczeniu i pobraniu zaliczki na podatek dochodowy, przekazaniu jej w stosownym terminie do właściwego urzędu skarbowego oraz przekazaniu podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji (PIT-11) o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Ciążące na Spółce obowiązki płatnika dotyczyć będą zarówno wynagrodzenia pieniężnego, wynikającego z zawartej z wykładowcą umową zlecenia, oraz wartość wszystkich świadczeń ponoszonych przez Spółkę w celu umożliwienia wykładowcy wykonania ww. umowy, tj. takich kosztów jak transport, zakwaterowanie, wyżywienie, a także innych kosztów, w tym opłaty rejestracyjnej, udostępnienie sali, nagłośnienia, a także wszelkiego rodzaju inne opłaty.

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.325.2017.2.PSZ
     ∟Czy w związku z wycofaniem nieruchomości ze Spółki i przeniesieniem ich własności na rzecz Wnioskodawcy, na cele osobiste, powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.201.2017.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w zw. udzieleniem spółce osobowej przez wspólnika nieoprocentowanej pożyczki oraz w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w zw. z udzieleniem spółce osobowej przez wszystkich jej wspólników nieoprocentowanej pożyczki.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.202.2017.1.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w zw. z udzieleniem spółce osobowej przez jej wspólników (wspólnika) nieoprocentowanej pożyczki oraz w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w zw. z udzieleniem spółce osobowej przez wszystkich jej wspólników nieoprocentowanej pożyczki.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.200.2017.1.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w zw. z udzieleniem spółce osobowej przez jej wspólników (wspólnika) nieoprocentowanej pożyczki oraz w zakresie powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w zw. z udzieleniem spółce osobowej przez wszystkich jej wspólników nieoprocentowanej pożyczki.

2017.12.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.348.2017.1.IF
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości użytkowej wykorzystywanej do pozarolniczej działalności gospodarczej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41563 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj