Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


993/425594 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.296.2018.2.ANK
     ∟ustalenie kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży kombajnów wykorzystywanych w działalności rolniczej

2018.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.349.2018.2.AJ
     ∟Kwestia metodologii określenia przychodu w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki celowej oraz zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do tego przychodu.

2018.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.325.2018.2.JF
     ∟Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, wniesienie aportem Działu produkcji wiatrakowców i helikopterów do S. powinno zostać potraktowane jako transakcja aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu uCIT, w związku z czym czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawcy?

2018.10.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.225.2018.1.MC
     ∟Konsekwencje zbycia udziału w organizacji.

2018.10.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.318.2018.1.BK
     ∟w zakresie powstania przychodów podatkowych w związku ze zbyciem na rzecz faktora wierzytelności własnych oraz sposobu ustalenia wysokości kosztów podatkowych w związku z ww. transakcją

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.408.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy Spółka jest/będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydaniem towarów w celu uregulowania swoich zobowiązań, w tym z tytułu kar umownych, tak jak w przypadku ich sprzedaży

2018.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.407.2018.1.MST
     ∟Ustalenie, czy w przypadku, gdy Spółka reguluje swoje zobowiązania wynikające w szczególności z kar umownych w drodze wydania towarów, po stronie Spółki powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu PDOP

2018.09.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.215.2018.1.AZE
     ∟Czy wartość nabycia tego ciągnika stanowi koszt uzyskania przychodu, a strata będzie podlegała uwzględnieniu w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w okresie, w którym nastąpiła sprzedaż?

2018.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.323.2018.1.SO
     ∟Interpretacja w zakresie braku powstania obowiązku zapłaty podatku z tytułu przydzielenia i objęcia Akcji Serii N oraz sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia w przyszłości przez Wnioskodawcę akcji Serii N.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.231.2018.2.RK
     ∟Brak powstania przychodu po stronie akcjonariusza Banku Dzielonego w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.232.2018.2.JG
     ∟W zakresie braku powstania przychodu po stronie akcjonariusza Banku Dzielonego w związku z podziałem przez wydzielenie.

2018.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.234.2018.2.AZ
     ∟Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, Część Pozostająca i Część Wydzielona stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Dzielonego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem po stronie Banku Przejmującego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT. Czy w związku z Podziałem, na Banku Przejmującym nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, w związku z przydzieleniem wskutek Podziału akcjonariuszom Banku Dzielonego akcji w Banku Przejmującym?

2018.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.322.2018.1.MJ
     ∟w zakresie możliwości uznania za koszt podatkowy kosztu zakupu towarów, wynikającego z zastosowania ceny katalogowej, w sytuacji sprzedaży tych towarów po cenie specjalnej

2018.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.288.2018.4.KS1
     ∟skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem wkładu w Spółce komandytowej

2018.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.166.2018.3.KK
     ∟konsekwencje podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce komandytowej

2018.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.162.2018.1.PB
     ∟czy w przypadku dobrowolnego umorzenia części akcji Wnioskodawcy bez wynagrodzenia i będącego jego skutkiem obniżenia kapitału zakładowego Spółki znajdzie zastosowanie art. 14 ust. 1-6 ustawy CIT

2018.08.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.86.2018.3.KK
     ∟Skutki podatkowe przyjmowania płatności w formie kryptowaluty - transakcja barterowa - wartość oraz moment powstania przychodu - czy stanowi przychód z zysków kapitałowych - płatność powyżej 15.000 zł – możliwość zaliczenia w kup - różnice kursowe

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.223.2018.1.BKD
     ∟w zakresie sposobu ustalenia kosztu zakupu leków/wyrobów medycznych nabytych za „przysłowiową złotówkę”

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPBI/2/423-1462/14-1/AK
     ∟- Czy ewentualna różnica pomiędzy wartością księgową a wartością rynkową przedmiotu aportu będzie stanowiła przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie spółki wnoszącej aport (Wnioskodawcy), w tym w szczególności, czy zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - Czy podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje będzie miało wpływ jej skutki podatkowe, opisane w powyższym pytaniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.95.2018.4.KK
     ∟Skutki podatkowe zamiany kryptowalut w ramach ICO

2018.08.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.212.2018.2.AJ
     ∟Kwestia powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie grupy Filii ze Spółki i przeniesieniem ich na istniejące spółki, także w przypadku gdyby Oddział Centralny nie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.198.2018.2.MS1
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym realizacja planowanego Wydzielenia, w ramach którego dojdzie do (i) wydzielenia ze Spółki Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich i przeniesienia go do Spółki Przejmującej oraz (ii) pozostawienia w Spółce Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Implementacji i Systemów Podstawowych „Core Systems”, nie będzie wiązała się dla Wnioskodawcy z koniecznością rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.197.2018.2.MS1
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym realizacja planowanego Wydzielenia, w ramach którego dojdzie do (i) wydzielenia ze Spółki Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Operacyjnego i przeniesienia go do Spółki Przejmującej oraz (ii) pozostawienia w Spółce Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Holdingowo-Administracyjnego, nie będzie wiązała się dla Wnioskodawcy z koniecznością rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.111.2018.1.BKD
     ∟w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia udziałów w Spółce z o.o.

2018.05.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.190.2018.1.SO
     ∟Możliwości powstania przychodu po stronie Akcjonariusza Banku Dzielonego w związku z podziałem przez wydzielenie ZCP.

2018.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.114.2018.1.MS
     ∟W jaki sposób, w jakiej wysokości należy przyjmować przychód ze sprzedaży papierów wartościowych (bony pieniężne NBP, obligacje Banku Zrzeszającego oraz bony skarbowe), tj. czy do ustalenia przychodu należy uwzględnić dodatni wynik na sprzedaży czy też cenę ze sprzedaży tych instrumentów?

2018.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.80.2018.1.JF
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym realizacja planowanego Wydzielenia, w ramach którego dojdzie do: (i) wydzielenia ze Spółki Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Zakupów Technicznych i przeniesienia go do Spółki Przejmującej oraz (ii) pozostawienia w Spółce Dzielonej opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Produkcyjnego, nie będzie wiązała się dla Wnioskodawcy z koniecznością rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.77.2018.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy planowane umorzenie udziałów będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego

2018.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.92.2018.1.MS
     ∟Czy w związku z przeniesieniem przez Wnioskodawcę na Akcjonariusza wierzytelności z tytułu pożyczki jako wynagrodzenia za nabycie akcji własnych Wnioskodawcy w celu ich dobrowolnego umorzenia Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę udzielonej pożyczki (tj. kwotę główną pożyczki wyrażoną w wartości nominalnej pożyczki w części niespłaconej przez pożyczkobiorcę do dnia przeniesienia wierzytelności na Akcjonariusza)?

2018.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.42.2018.1.KK
     ∟Konsekwencje podatkowe przeniesienia udziału.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do 41595 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj