Interpretacje do przepisu
§ 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


72/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1 2 3

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.285.2019.1.WM
     ∟1. Czy do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu niezbędne jest udokumentowanie zdarzenia gospodarczego poprzez umowę sprzedaży zawartą między osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a Wnioskodawczynią jako nabywcą? 2. Czy podstawą do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest dowód wewnętrzny?

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.371.2019.1.MS
     ∟w zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej palet używanych

2019.05.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.114.2019.1.ES
     ∟Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

2019.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.556.2018.1.WM
     ∟Czy wydatki na zakup zużytych felg, opon i części samochodowych nabywanych od osób fizycznych można dokumentować dowodem wewnętrznym, o którym mowa w § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia?

2018.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.381.2018.2.EJ
     ∟Czy podstawę zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, dotyczących zakupu palet od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, może stanowić dowód wewnętrzny zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej wydatku, określający przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość?

2018.07.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.357.2018.1.AM
     ∟Wnioskodawca ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych i prawidłowo udokumentowanych wydatków związanych z wynajmem mieszkania. Zgromadzone dokumenty nie mogą się przy tym ograniczać wyłącznie do sporządzenia dowodu wewnętrznego przez Wnioskodawcę. Niezbędnym jest również posiadanie dowodów, świadczących o wykonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługach w okolicach wynajmowanego mieszkania, umożliwiających w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków. Jeżeli więc poniesione wydatki z tytułu najmu oraz użytkowania lokalu mieszkalnego spełniają wszystkie wymienione powyżej warunki, to mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.221.2018.1.AA
     ∟Możliwość dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu od osób fizycznych palet używanych.

2018.01.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.406.2017.1.SJ
     ∟koszt uzyskania przychodu w przypadku wynajmu mieszkania przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

2018.01.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.436.2017.1.RK
     ∟Wydatki poniesione na nabycie używanych palet, udokumentowanych dowodem wewnętrznym.

2017.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.183.2017.1.AG
     ∟Czy sposób w jaki Wnioskodawca dokumentuje zakup palet używanych od osób fizycznych (tj. dowód wewnętrzny) jest prawidłowy?

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.47.2017.2.RK
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup drewna w stanie okrągłym oraz drzew rosnących, które następnie wycina, zakupionych od rolnika będącego rolnikiem ryczałtowym w przypadku nieudostępnienia przez rolnika danych z dowodu osobistego, jak również odmowy podpisania oświadczenia, że posiada status rolnika ryczałtowego, na podstawie innego dowodu księgowego, np. umowy kupna-sprzedaży, zawierającego dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037, z późn. zm.)?

2017.05.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB1.4511.132.2017.3.AG
     ∟Czy pomimo braku faktur dokumentujących zakup towarów handlowych, dokonane zakupy, udokumentowane opisami, sporządzonymi zgodnie z zapisem § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wraz z dołączonymi do nich paragonami winny zostać zaewidencjonowane w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, przez co prowadzona księga nie będzie uznana za nierzetelną?

2016.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.479.2016.2.BK
     ∟w zakresie możliwości opodatkowania 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży wirtualnej waluty i wirtualnych przedmiotów wykorzystywanych w grach oraz sposobu udokumentowania transakcji dot. nabycia ww. wirtualnych przedmiotów wykorzystywanych w grach

2016.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1296/15/16-S/AA
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu udokumentowania zakupu towarów w księgach rachunkowych.

2016.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.488.2016.2.OS
     ∟Czy w przedstawionym stanie przyszłym, w celu udokumentowania operacji gospodarczych wystawianie faktur RR jest obligatoryjne?

2016.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.323.2016.2.BM
     ∟Czy w przedstawionym stanie przyszłym, w celu udokumentowania operacji gospodarczych wystawianie faktur RR jest obligatoryjne?

2016.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-566/16-2/AK
     ∟Koszty uzyskania przychodu.

2016.06.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.338.2016.1.RK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca postępuje prawidłowo dokumentując wydatki na zakup towarów (owoców) kupowanych od osób wytwarzających je w ramach gospodarstwa rolnego, za pomocą dowodów wewnętrznych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy wydatki udokumentowane dowodami wewnętrznymi stanowią koszt uzyskania przychodów?

2016.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.176.2016.2.BM
     ∟Dokumentowanie zakupu owoców od osób wytwarzających je w ramach gospodarstwa rolnego

2016.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-296/16/AK
     ∟Czy wydatki z tytułu najmu mieszkania oraz jego używania, udokumentowane dowodem wewnętrznym, do którego załącznikiem będzie potwierdzenie zapłaty czynszu i opłat z tytułu najmu zgodnie z zawartą umową najmu, będą stanowiły w całości koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które Wnioskodawca będzie mógł pomniejszać przychody uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?

2016.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-54/16/WM
     ∟Czy do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu niezbędne jest udokumentowanie zdarzenia gospodarczego poprzez umowę sprzedaży, zawartą pomiędzy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a Wnioskodawcą jako kupującym?

2016.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-599/15-4/SJ
     ∟Czy wydatek poniesiony na wynajęcie mieszkania w mieście X, gdzie znajduje się siedziba głównego kontrahenta Wnioskodawcy, może być w ramach prowadzonej przez Niego działalności traktowany jako koszt uzyskania przychodu?

2015.12.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/4511-1-1296/15-4/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu udokumentowania zakupu towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu udokumentowania zakupu towarów.

2015.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-541/15-2/MM
     ∟Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów (ewidencja w księdze przychodów i rozchodów) wydatek na wynajem mieszkania w Y, dokumentując go dowodem wewnętrznym, do którego załącznikiem będzie potwierdzenie zapłaty czynszu i opłat z tytułu najmu, zgodnie z zawartą umową najmu?

2015.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-415/15-2/AG
     ∟Czy dokonując zakupu towarów od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego, można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup tego towaru w oparciu o dowody źródłowe w postaci wydruku z systemu sprzedaży serwisu, dokumentu potwierdzenia przelewu zapłaty za towar lub wydruku potwierdzenia dokonania transakcji z usługi PayU albo potwierdzenia zapłaty za przesyłką pobraniową oraz Regulaminu?

2015.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-406/15-2/AG
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje prawo dokumentowania wydatków związanych z zakupem towarów handlowych (owoców i warzyw) od osób wytwarzających je w ramach gospodarstwa domowego w przydomowych ogródkach i warzywniakach za pomocą dowodów wewnętrznych, zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz, czy wydatki udokumentowane dowodami wewnętrznymi stanowią koszty uzyskania przychodu?

2015.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-182/15-4/AG
     ∟Czy opłata za wjazd na cmentarz w celu postawienia nagrobka, udokumentowana dowodem wpłaty, a nie fakturą, czy rachunkiem, jest kosztem uzyskania przychodu?

2015.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1221/14/ŚS
     ∟dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, udokumentowanych dowodami wewnętrznymi wydatków poniesionych na zakup towarów handlowych (np. czarnych jagód leśnych, twarogu wiejskiego, jaj, warzyw i owoców) dokonywanych od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

2014.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-479/14-2/AG
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup złomu i makulatury udokumentowanych dowodem wewnętrznym.

2014.10.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-1168/14/ŚS
     ∟Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet za czas podróży służbowych

1 2 3

Dołącz do 41693 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj